سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

دستورالعمل کاربرد

1 – 1. فهرست بهای واحد پايه رشته تاسیسات برقی که به اختصار فهرست بهای تاسیسات برقی نامیده می شود، شامل، این دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پیوست های فهرست بها، به شرح زیر است:

پیوست ۱) مصالح پای کار.

پیوست ۲) ضریب طبقات.

پیوست ۳) شرح اقلام هزینه های بالاسری.

پیوست ۴) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

پیوست ۵) کارهای جدید

۲ – ۱. حوزه شمول نظام فنی و اجرایی کشور و دامنه کاربرد آن طرحها و پروژه های سرمایه گذاری تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم و یا ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، و طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی آنان با بخش خصوصی می باشد.

 ۲.نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهیه فهرست بها و مقادیر

 ۱ – ۲.شرح ردیف های این فهرست بها، به نحوی تهیه شده است که اقلام عمومی کارهای رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی را پوشش دهد. در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه ای مورد نیاز کار باشد، که اقلام آن با شرح ردیف های این فهرست بها تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام، تهیه و در انتهای گروه مربوط، با شماره ردیف جدید درج می شود. این ردیف ها، با علامت ستاره مشخص و به عنوان ردیف های ستاره دار نامیده می شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای واحد ردیف های ستاره دار، با روش تجزیه قیمت و بر اساس قیمت های دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج می شود. هر گاه دستورالعملی برای پرداخت ردیف های ستاره دار مورد نیاز باشد، متن لازم تهیه و به انتهای مقدمه فصل مربوط با شماره جدید اضافه می گردد.

۲ – ۲. بهای واحد ردیف هایی که شرح آنها در این فهرست بها موجود است، اما بدون بهای واحد هستند، به روش درج شده در بند ۲-۱ تعیین می شوند. این اقلام نیز ردیف های ستاره دار محسوب می شوند.

۳ – ۲. شرح و بهای واحد ردیف های غیر پایه موضوع بند ۲-۱ (اقلام ستاره دار)، و بهای واحد ردیف های غیر پایه موضوع بند ۲-۲، باید هنگام بررسی برآورد هزینه اجرای کار، به تصویب دستگاه اجرایی برسد.

۴ – ۲. در کارهایی که از طریق مناقصه عمومی واگذار می شود، چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف های ستاره دار، نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف های فهرست بها (پایه و غیر پایه) بدون اعمال هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در این رشته، بیشتر از سی (۳۰) درصد باشد، لازم است دستگاه اجرایی قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد تمامی ردیف های ستاره دار در آن رشته را، پس از تصویب، همراه با تجزیه قیمت مربوط، به دبیرخانه شورای عالی فنی، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال دارد تا پس از رسیدگی و تصویب توسط شورای عالی فنی، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار) ملاک عمل قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (۱۵) و ده (۱۰) درصد خواهد بود.

۵ – ۲. برای هر یک از اقلامی که در کلیات یا مقدمه فصل ها، بهای آنها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف هایی، یا روش دیگر، تعیین شده است، باید ردیف جداگانه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش بینی شود و بهای واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه می گردد، در مقابل ردیف یاد شده درج شود. این اقلام ردیف های پایه محسوب می شوند.

در صورتی که برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسر بها ملاک عمل خواهد بود.

۶ – ۲. به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز و امکان درج ردیف های جدید، ردیف های هر فصل با توجه به ماهیت آنها، به گروه ها یا زیر فصل های جداگانه ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف های فهرست بها، شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول به شماره فصل، دو رقم بعدی به شماره گروه یا زیر فصل و دو رقم آخر، به شماره ردیف در هر گروه یا زیر فصل اختصاص داده شده است.

۷ – ۲. هنگام تهیه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و ردیف های غیر پایه مربوط به آن، ضریبها و هزینه های زیر، طبق روش تعیین شده در بند ۲-۸، اعمال می شود.

۱ – ۷ – ۲ . ضریب طبقات، مطابق دستورالعمل پیوست ۲.

۲ – ۷ – ۲ . ضریب بالاسری طرحهای عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر 1.30، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، برابر 1.20 می باشد. ضریب بالاسری طرحهای غیر عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر 1.41 و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، برابر  1.30 می باشد. شرح اقلام ضریب بالاسری به عنوان راهنما در پیوست ۳ درج شده است.

۳ – ۷ – ۲ . ضریب منطقه ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار.

۴ – ۷ – ۲ . هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق دستورالعمل پیوست ۴

۸ – ۲. برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادير اقلام آن، بر اساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی، تعیین و بر حسب ردیف های این فهرست بها و ردیف های غیر پایه مربوط، اندازه گیری می شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و بهای کل ردیف ها است، تهیه می شود.

در این فهرست، بهای کل هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع بهای کل ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل ها جمع مبلغ این فهرست بها برای کار مورد نظر به دست می آید. ضریب طبقات (بر حسب مورد)، ضریب بالاسری و ضریب منطقه ای، به جمع مبلغ فهرست به صورت پی در پی ضرب شده، و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، به آن اضافه می شود، نتیجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. به مدارک یادشده، کلیات، مقدمه فصل ها و پیوستهای ۱، ۳، ۴ و ۵ و بر حسب مورد پیوست ۲ فهرست بها ضمیمه شده، مجموعه تهیه شده، به عنوان فهرست بها و مقادیر کار منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار)، نامیده می شود.

٣. مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد باید، مشخصات کامل مصالح، و تجهیزات و منبع تهیه آنها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی درباره آنها را، که از نظر قیمت موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارایه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، تهیه و در مشخصات فنی خصوصی پیمان همراه با دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت و بازرسی فنی درج کند. منظور از “منبع تهیه” این است که مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده طرح مشخص کند که اقلام کار ساخت داخل یا خارج کشور است و علاوه بر آن، چنانچه تولید کننده جنس منحصر بفرد نباشد، حداقل نام سه تولید کننده که همان جنس را با مشخصات مشابه و قیمتهای نزدیک به هم تولید می کنند، در مشخصات فنی خصوصی کار درج کند.

۴. در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها، بیش از یک رشته فهرست بهای پایه مورد نیاز است، فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای هر بخش از کار که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای پایه رشته مربوط به طور جداگانه تهیه می شود. فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرا که به این ترتیب برای بخشهای مختلف کار تهیه می شود، همراه با برگ خلاصه برآورد که برآورد بخش های مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن منعکس است، به عنوان فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می شوند. در این نوع کارها تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار (تمام رشته ها) تهیه می شود.

۵. برای سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال ۱۳۹۷، سعی شده است حتی الامکان در زیر موارد اصلاحی، علامت گذاری شود. برای مواردی که ممکن است علامت گذاری از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان است.

كليات

1.مفاد کلیات، مقدمه فصل ها و شرح ردیف ها، اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.

۲. شرح ردیف ها و شرح درج شده در مقدمه فصل ها و کلیات، به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف ها در صورتی قابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فهرست بها و ردیف مورد نظر مطابقت داشته باشد.

٣. قیمت های این فهرست بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته تاسیسات برقی بوده و شامل هزینه های تأمین و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین آلات و ابزار و همچنین تأمین مصالح مورد نیاز، شامل، تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح، جابه جایی مصالح در کارگاه، اتلاف مصالح، و به طور کلی، اجرای کامل کار است. هزینه آزمایش و راه اندازی (بر حسب مورد) در بهای واحد ردیف های این فهرست بها پیش بینی شده است.

 ۴. قیمت های این فهرست بها، قیمت های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هیچ گونه اضافه بهایی بابت سختی زمین، عمق یا ارتفاع، انحنا، دهانه های کم یا زیاد، تعبیه سوراخ، بارگیری، حمل، باراندازی و کیفیات دیگر که اجرای کار را مشکل تر یا مخصوص کند، جز آنچه به صراحت در این فهرست بها برای آن بها یا اضافه بها پیش بینی شده است، قابل پرداخت نیست.

 ۵. در قیمت ردیف های این فهرست بها، هزینه های تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راه اندازی منظور شده است و برای اختصار از درج عبارت تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راه اندازی» در شرح ردیف ها، صرفنظر شده است.

 ۶. هزینه حمل برای مصالح تا فاصله ۳۰ کیلومتر در قیمت ردیف ها پیش بینی شده است و هزینه مازاد بر ۳۰ کیلومتر، برای هیچ یک از مصالح پرداخت نخواهد شد.

 ۷. هزینه تعبیه محل لوله ها و وسایل توکار و همچنین ساخت محل نصب دستگاه ها، در قیمت ردیف های این فهرست بها پیش بینی نشده است. در صورت ضرورت انجام عملیات تخریب، برای پرداخت هزینه آن، از ردیف های مربوط در فصل وسایل متفرقه استفاده می شود.

۸. مبلغ مربوط به ضریب های طبقات، منطقه ای، بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پیمان، منظور شده باشد، قابل پرداخت است. به عبارت دیگر در صورت عدم پیش بینی این ضریب ها یا هزینه ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نمی باشد.

۹. با نتیجه گیری از مقایسه فصل های این فهرست بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست بها با فهرست های دیگر، یا مقایسه آن با قیمتهای روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر وجه اضافی بجز آنچه به صراحت تعیین شده است، قابل پرداخت نیست.

۱۰. در هر بخش از این فهرست بها که دستورالعملی برای نحوه برآورد داده شده است، مفاد آن تنها برای مرحله برآورد، نافذ خواهد بود.

11.منظور از مشخصات فنی در این فهرست بها، مشخصات فنی عمومی (نشریه شماره ۱۱۰ امور نظام فنی و اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور) و بر حسب مورد، مشخصات فنی خصوصی پیمان، مشخصات تعیین شده در نقشه های اجرایی و دستور کارها است.

۱۲. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تأیید مهندس مشاور برسد.

۱۳. اندازه گیری کارها، بر اساس ابعاد کارهای انجام شده طبق ابعاد درج شده در نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورت مجلسها، صورت می گیرد. در مواردی که روش ویژه ای برای اندازه گیری در این فهرست بها پیش بینی شده است، اندازه گیری به روش تعیین شده انجام می شود.

۱۴. عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شود و امکان بازرسی کامل آنها بعدا میسر نیست، مانند کابل کشی ها، باید مطابقت آنها با نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارها، حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن، با مهندس مشاور، صورت جلسه شود.

۱۵. هزینه تهیه و مصرف وسایل لازم در تهیه و نصب چراغها شامل، سرپیچ، ترمینال، پیچ و رولپلاک در قیمت ردیف های فصول مربوط منظور شده است.

۱۶. قیمت چراغ های فصول یک، سه، چهار و پنج شامل قیمت تهیه و نصب لامپ مربوط می باشد. در قیمت چراغ های فصل دوم، هزینه تهیه و نصب لامپ منظور نشده و لامپ های LED و کم مصرف به صورت ردیف های مستقل در این فصل پیش بینی گردیده اند.

۱۷. چراغ های فلورسنت و کامپکت درج شده در این فهرست بها شامل بالاست الکترونیکی یا القایی، راه انداز و خازن با استاندارد مربوط بوده و هزینه تهیه و به کاربردن آنها در قیمت ردیف های مربوط منظور شده است.

۱۸. بدنه چراغ های فلورسنت و کامپکت درج شده در این فهرست بها از جنس آلومینیوم آنودایز شده یا ورق آهن بوده و به صورت الکترواستاتیک پودری باید رنگ شده باشد.

۱۹. در عملیات سیم کشی و کابل کشی، هزینه مربوط به فرم و آرایش دادن، برچسب زدن، آزمایش کردن، تطبیق دادن سر سیم ها و اتصال به محل مربوط در قیمت ردیف های ترمینال ها و کابلشو ها پیش بینی شده است.

۲۰. تحویل تمام انواع کابل های فشار ضعیف، قوی و تلفن روی قرقره در نظر گرفته شده و هزینه حمل آن در قیمت ردیف های مربوط منظور گردیده است.

۲۱. قیمت سرکابل ها شامل قیمت تهیه سرکابل ها، کابلشوهای مربوط و تمام ملحقات منضم به آن به طور کامل است. همچنین قیمت مفصل ها شامل قیمت تهیه مفصل و تمام لوازم مربوط به آن به طور کامل است.

۲۲. در مورد سیم کشی، کابل کشی، لوله کشی فولادی و پی.وی.سی روکار، هزینه بستها، پیچها، و رول پلاگها در قیمت ردیف های مربوط پیش بینی نشده و برای پرداخت هزینه آن باید از ردیف های فصل وسایل متفرقه استفاده شود.

۲۳. لوله کشی در داخل سقف کاذب و زیر سقف اصلی، لوله کشی توکار تلقی گردیده ولی بهای بست های مصرفی از ردیف های مربوط در فصل وسایل متفرقه پرداخت می شود.

۲۴. در لوله کشی روکار یا تو کار فولادی یا پی.وی.سی، اتصالات در نظر گرفته شده فقط شامل خم، زانو و بوشن است. برای سایر اتصالات هزینه ای پیش بینی نشده و باید به طور جداگانه از ردیف های فصول مربوط استفاده شود.

۲۵. مصالح پای کار، مطابق پیوست ۱ در صورت وضعیت های موقت منظور و پرداخت می شود.

۲۶. در تنظیم صورتجلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:

۱ – ۲۶. صورتجلسات در موارد تعیین شده در پیمان، باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:

– نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه،

– ذكر دلايل و توجيهات فنی لازم برای اجرای کار موضوع صورتجلسه،

– ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار،

 – متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات.

۲ – ۲۶. صورت جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده برسد. تمامی صورت جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورت وضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادير ظرف مهلت سه هفته ابلاغ شود. چنانچه صورت جلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما به هر دلیل ابلاغ نگردید، با پیگیری مکتوب پیمانکار، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت جلسه اصلاحی را به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورت جلسه اصلاحی، لازم است مراحل تهیه و ابلاغ آن ظرف مدت دو هفته انجام شود. پس از سپری شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورت جلسه اصلاحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابلاغ صورت جلسه اصلاحی و پرداخت مبلغ مربوط به آن، بر اساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تأخیرات پیمان منظور می گردد.

صورت جلسات فاقد ابلاغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمی باشد. ابلاغ صورت جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت جلسات بوده و از تعهدات و مسوولیت های مهندس مشاور و پیمانکار نمی کاهد.

۳ – ۲۶. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفا با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می تواند در زمان دیگر انجام شود.

۴ – ۲۶. هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده در ارتباط با موضوع صورتجلسه) قبل از تنظیم و ابلاغ صورتجلسه مجاز نمی باشد.

 ۲۷. این فهرست بها بر مبنای قیمت های سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۷ محاسبه شده است.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید