سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

دستور العمل و کاربرد

1-1-فهرست بهاي واحد پایه رشته مکانیکی تاسیسات که به اختصار فهرست بهاي مکانیکی تاسیسات نامیده میشود.شامل این دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها، شرح و بهاي واحد ردیفها و پیوستهاي فهرست بها، به شرح زیر است :

پیوست 1)مصالح پای کار.

پیوست 2) ضریب طبقات.

پیوست 3) شرح اقلام هزینه های بالاسری.

پیوست 4) تجهیز و برچیدن کارگاه.

پیوست 5) کار های جدید.

1-2- حوزه شمول نظام فنی و اجرایی کشور و دامنه کاربرد آن طرح ها و پروژه هاي سرمایه گذاري تمامی دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم و یا ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران ، و طرح ها و پروژههاي سرمایه گذاري مشارکتی آنان با بخش خصوصی می باشد.

2-نحوه اجرا و تهیه برآورد هزینه فهرست بها و مقادیر کار.

2-1- شرح ردیفهاي این فهرست بها، به نحوي تهیه شده که است اقلام عمومی کارهاي رشته مکانیکی تاسیسات رسته ساختمان و ساختمان صنعتی را پوشش می دهد. در مواردي مشخصات فنی و اجرایی ویژه اي مورد نیاز کار باشد، که اقلام آن با شرح ردیف هاي این فهرست بها تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب براي آن اقلام، تهیه ودر انتهاي گروه مربوط، با شماره ردیف جدید درج می شود. این ردیف ها، با علامت ستاره مشخص و به عنوان ردیف هاي ستاره دار نامیده می شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهاي واحد ردیف هاي ستاره دار، با روش تجزیه قیمت و بر اساس قیمت هاي دوره مبناي این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج می شود. هرگاه دستورالعملی براي پرداخت ردیفهاي ستاره دار مورد نیاز باشد، متن لازم تهیه و به انتهاي مقدمه فصل مربوط با شماره جدید اضافه می گردد .

2-2. بهاي واحد ردیف که هایی شرح آنها در این فهرست بها موجود است،اما بدون بهاي واحد هستند، به روش درج شده در بند2-1.تعیین می شوند.این اقلام نیز ردیف های ستاره دار محسوب می شوند.

2-3- لازم است شرح و بهاي واحد ردیف هاي ستاره دار موضوع بندهاي 2-1 و 2-2 هنگام محاسبه برآورد هزینه اجرای کار،به تصویب دستگاه اجرایی برسد.

2-4- در کارهایی که از طریق مناقصه واگذار می شود، چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف هاي ستاره دار ،نسبت جمع مبلغ برآورد ردیف هاي فهرست بها و مقادیر (پایه و غیرپایه) بدون اعمال هزینه تجهیز و برچیدن ، کارگاه در این رشته، بیشتر از سی(30)درصد باشد،لازم است دستگاه اجرایی قبل از انجام مناقصه، شرح و بهاي واحد تمامی ردیف هاي ستاره دار را، پس از تصویب، همراه با تجزیه قیمت و مستندات مربوط، به دبیرخانه شوراي عالی  فنی ،در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال دارد تا پس از رسیدگی و تصویب توسط شورای عالی فنی،(بر اساس دستور العمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار) ملاك عمل قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترك تشریفات مناقصه واگذار می شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (  )15و ده  (10) درصد خواهد بود.

2-5-برای هر یک از اقلامی که در کلیات یا مقدمه فصل،بهای آن ها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف هایی، یا روش دیگر،تعیین شده است،باید ردیف جداگا نه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش بینی شود و بهای  واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه می گردد،همراه با مقدار و بهای کل در مقابل ردیف یاد شده درج شود.این اقلام ردیف های پایه محسوب می شوند.

در صورتی که برای یک قلم از کار،بیش از یک اضافه(یا کسر)بها پیش بینی شده باشد،روش فوق برای هریک از موارد و به دفعات لازم تکرار خواهد شد.

2-6- به منظور سهولت به دسترسی ردیف هاي مورد نیاز و امکان درج ردیف هاي جدید، ردیف هاي هر فصل به با توجه ماهیت آنها، به گروه ها یا زیر فصل هاي جداگانه اي با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف هاي فهرست بها، شامل شش رقم که به ترتیب از سمت ،چپ،دو رقم اول به شماره فصل،دو رقم بعدی به شماره گروه و دو رقم آخر،به شماره ردیف در هر گروه اختصاص داده شده است.

2-7- هنگام محاسبه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و ردیف هاي ستاره دار مربوط به آن، ضریب ها و هزینه هاي زیر، طبق روش تعیین شده در بند 2-8،اعمال می شود.

2-7-1- ضریب طبقات، مطابق دستورالعمل پیوست 2.

2-7-2- ضریب بالاسري طرح هاي عمرانی براي کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر 3/1،و برای کارهایی که بصورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند،برابر2/1 می باشد. ضریب بالاسري طرح ها غیر عمرانی براي کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند،برابر41/1،و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند،باربر 3/1 می باشد.شرح اقلام ضریب بالاسری به عنوان راهنما در پیوست 3 درج شده است.

2-7-3- ضریب منطقه اي مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجراي کار.

2-7-4- هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق دستور العمل پیوست4.

2-8- براي برآورد هزینۀ اجراي هر کار، مقادیر اقلام آن، بر اساس نقشه هاي اجرایی و مشخصات فنی، تعیین ردیف و بر حسب ردیف های این فهرست بها و ردیف هاي ستاره دار مربوط، اندازه گیری می شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهاي واحد، مقدار و بهاي کل ردیفها است تهیه می شود.

در این فهرست، بهاي کل هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهاي واحد آن ردیف است. از جمع بهاي کل ردیف هاي مربوط به هر فصل،مبلغ فصل، و از جمع مبلغ فصل ها،مبلغ فهرست براي کار موردنظر، به دست می آید. ضریب طبقات (بر حسب مورد)، ضریب بالاسري و ضریب منطقه ای،به مبلغ فهرست ضرب شده ، و هزینۀ تجهیز و برچیدن کارگاه،به آن اضافه می شود، نتیجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود.

به مدارك یادشده، کلیات، مقدمۀ فصل ها و پیوست هاي 4،3،1 و 5 برحسب پیوست 2 فهرست بها ضمیمه شده،مجموعه تهیه شده، 4 بر حسب و 2 مورد پیوست فهرستبها ضمیمه شده، مجموعۀ تهیه شده، فهرست بها و مقادیرکار منضم به پیمان(برآورد هزینه اجرای کار)،نامیده می شود.

3- مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد باید، مشخصات کامل مصالح، تجهیزات، منبع تهیه آنها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی درباره آنها را، که از نظر قیمت موثر بوده و لازم است پیمانکار براي ارایه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، تهیه و در مشخصات فنی خصوصی پیمان همراه با دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت و بازرسی فنی درج کند. منظور از “منبع تهیه” این است که مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد مشخص کند که اقلام کار ساخت داخل یا خارج کشور است و علاوه بر آن، حداقل نام سه تولید کننده که همان جنس را با مشخصات مشابه و قیمت هاي نزدیک بهم تولید می کنند، در مشخصات فنی خصوصی کار درج کند. در مرحله اجراي پیمان، پیمانکار مخیر به انتخاب هر کدام از موارد مذکور می باشد.

4-درکارهایی که براي برآورد هزینه اجراي آنها، بیش ازیک رشته فهرست بهاي پایه مورد نیاز است، فهرست بها و مقادیر هر بخش از کار
که به مربوط یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهاي پایه رشته مربوط به طور جداگانه تهیه می شود. فهرست بها و مقادیري که
به این ترتیب براي بخشهاي مختلف کار تهیه می شود، همراه با برگ خلاصه برآورد که برآورد بخشهاي مختلف کار به تفکیک و به صورت
جمع نیز در آن منعکس است ، به عنوان فهرست بها و مقادیر کار، به یکدیگر منضم می شوند. در این نوع کارها تنها یک فهرست تجهیز و
برچیدن کارگاه براي کل کار (تمام رشته ها) تهیه می شود.

5-در مورد اجراي تاسیسات مکانیکی ساختمان، مهندس مشاور موظف است پیش از ارجاع کار، براي انجام عملیات و اقدامهاي مشروح زیر، مربوط به آزمایش و راه اندازي، به ویژه آزمایش، تنظیم و متعادل سازي دستگاه ها و سیستم ها (Testing Adjusting and Balancing- TAB) و نیز همکاري در کنترل و تایید آن ها، مدارك و مشخصات فنی لازم را تهیه و جزو اسناد پیمان (مشخصات فنی خصوصی) قرار دهد.

5-1- انجام آزمایش هاي لازم در مرحله ساخت و آغاز راه اندازي.(Operational performance Test-O.P.T) .

5-2. آزمایش، تنظیم و متعادلسازي دستگاه ها و سیستم ها و انجام آزمایش هاي عملکرد(Functional Performance Test –F.P.T) با پیش بینی هزینه در فصل کار های دستمزدی.

5-3-تهیه مجموعه راهبري و نگهداري توسط پیمانکار، با پیش بینی هزینه در فصل کارهاي دستمزدي.

5-4- تهیه مدارك آموزش و انجام آموزش گروه راهبري و نگهداري، با پیش بینی هزینه در فصل کارهاي دستمزدي.

6-در صورت انجام عملیات لوله گذاري با لوله هاي پی وي سی یا پلی اتیلن و یا … در محوطه خارج ساختمان که منطبق با ردیف هاي فهرست هاي بهاي پایه رشته شبکه جمع آوري و انتقال فاضلاب و یا شبکه توزیع آب باشد براي برآورد از ردیف هاي فهرست هاي مذکور بر اساس بند 4این دستورالعمل استفاده می شود.

7-راهبري و نگهداري توسط پیمانکار در دوره تضمین، بسته به مورد، طبق توافق انجام خواهد شد.

8-براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال ،1397سعی شده است حتی الامکان در زیر موارد اصلاحی، علامت گذاري شود. براي مواردي که ممکن است علامت گذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان است.

کلیات

این فهرست بها که به تاسیسات مکانیکی داخل ساختمان اختصاص دارد، تاسیسات مکانیکی محوطه یک یا چند ساختمان را نیز شامل می شود. شبکه هاي آب و فاضلاب محوطه های بزرگ مانند شهرکها، خارج از دامنه کاربرد این فهرست است.

1-مفاد کلیات، مقدمۀ فصل ها و شرح ردیفها، اجزاي غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.

2-شرح ردیف ها و موارد درج شده در کلیات و مقدمۀ فصل ها، به تنهایی تعیین کنندة مشخصات کامل کار نیست. بهاي واحد هر یک از ردیف ها در صورتی قابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فهرست بها و ردیف مورد نظر مطابقت داشته باشد.

3-قیمت هاي این فهرست بها، متوسط هزینۀ اجراي کارهاي به مربوط رشتۀ تاسیسات مکانیکی ساختمان بوده و شامل هزینه هاي تامین به کارگیري نیروي انسانی، ماشین آلات و ابزار وهمچنین تأمین مصالح مورد نیاز، شامل، تهیه، بارگیري، حمل و باراندازي مصالح، جابه جایی مصالح در کارگاه، اتلاف مصالح، استقرار، نصب، شستشو و تمیز کردن وبه طور کلی، اجراي کامل کار است. هزینۀ آزمایش و راه اندازي (حسب مورد ) در بهاي واحد ردیف هاي این فهرست بها پیش بینی شده است. دستگاههاي موضوع این فهرست بها، علاوه بر آنچه در کلیات، مقدمه فصل ها و شرح ردیف هاي مربوط درج شده است، باید شامل کلیه قطعات و لوازم استاندارد بطور کامل بوده و آماده بهره برداري باشد.

4-قیمت هاي این فهرست بها، قیمت هاي کاملی براي انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هیچ گونه اضافه اي بابت عمق ، ارتفاع یا کیفیات دیگری که اجراي کار را مشکلتر یا مخصوص کند، جز آنچه به صراحت در این فهرست بها براي آن بها یا اضافه بها پیشبینی شده است،قابل پرداخت نیست.

5-در قیمت ردیف هاي این فهرست بها، هزینه هاي تهیه، حمل ، نصب آزمایش و راه اندازي منظور شده است .براي اختصار از درج عبارت  تهیه، حمل، نصب،آزمایش و راه اندازي” در شرح ردیف ها صرفنظر شده است.

6-هزینه حمل مصالح تا فاصله 30کیلومتر در قیمت ردیفها پیشبینی شده است و هزینه مازاد بر30 کیلومتر براي هیچ یک از مصالح پرداخت نخواهد شد.

7-هزینه تعبیه محل عبور لوله ها، کانال ها و همچنین ساخت محل نصب دستگاهها، در قیمت ردیف هاي این فهرست بها پیش بینی نشده است.

8-مبالغ مربوط به ضریب هاي طبقات، منطقه اي، بالاسري و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در صورتی که قابل پرداخت است در برآورد هزینه اجراي کار منضم به پیمان، منظور شده باشد.به عبارت دیگر در صورت عدم پیش بینی این ضریب ها یا هزینه ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نمی باشد.

9-با نتیجه گیري از مقایسۀ فصلهاي این فهرست بها با یکدیگر، یا مقایسۀ این فهرست بها با فهرست هاي دیگر، یا مقایسه آن با قیمت های روز یا استناد به تجزیه قیمت ، یا هر نوع مقایسه دیگر وجه اضافی جز آنچه به صراحت تعیین شده است، قابل پرداخت نیست.

10-در هر بخش از این فهرست بها که دستورالعملی براي نحوه محاسبه برآورد ارایه شده است، مفاد آن تنها براي مرحله برآورد، نافذ خواهد بود.

11-رعایت مقررات ملی ساختمان، بسته به مورد، در اجراي کارهاي تاسیسات مکانیکی ساختمان الزامی است.

12-منـظور از مشخصات فـنی در این فهرست بها، حسب مورد، مشخصات فنی عمومی مکانیکی تاسیسات ساختمانها(نشریه هاي 128 امور نظام فنی و اجرایی، سازمان برنامه کشورو بودجه کشور) مشخصات فنی خصوصی پیمان، مشخصات تعیین شده در نقشه هاي اجرایی و . دستور کارهاست.

13-نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل به از سفارش تأیید مهندس مشاور برسد.

14-اندازه گیري کارهاي انجام شده طبق ابعاد درج شده در نقشه هاي اجرایی، دستور کارها و صورت مجلس ها، صورت می گیرد.در مواردي که روش ویژه اي براي اندازه گیري در این فهرست بها پیش بینی شده است، اندازه به گیري روش تعیین شده انجام می شود.

15-عملیاتی که پس از انجام پوشیده می شود و امکان بازرسی کامل آنها بعداً میسر نیست، مانند لوله ها و کانال ها، باید مطابقت آنها با نقشه هاي اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارها، حین اجراي کار و قبل از پوشیده شدن، با مهندس مشاور صورت جلسه شوند.

16-مصالح پايکار، مطابق پیوست1 در صورت وضعیت های موقت منظور می شود.

17-در این فهرست بها حتی الامکان سعی شده است از واحدهاي SI (متریک) به جای IP (اینچ – پوند) استفاده شود.تقریب حاصل از تبدیل واحد ها و گرد کردن نتایج قابل اغماض است.

18-اعداد مربوط به ظرفیت ها، اندازه ها و مانند آن، حداقل مورد نیاز است، که براي اختصار از تکرار واژه “حداقل” صرفنظر شده است.

19-اعداد مربوط به ظرفیت دستگاه هاي مختلف، ظرفیت مفید (خروجی) دستگاه در شرایط استاندارد (و بسته به مورد، سایر شرایط ذکر شده در مقدمه فصل های مربوط ) است. انطباق ردیف هاي این فهرست با ظرفیتهاي مورد نیاز، در شرایط طراحی، و با ظرفیت هاي مفید یا نامی مندرج در کاتالوگهاي سازندگان به عهده مهندس مشاور است.

20-در تنظیم صورتجلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:

20-1- صورتجلسات در موارد تعیین شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و بر اساس نقشه هاي اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:

-نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه،

-ذکر دلایل و توجیهات فنی لازم براي اجراي کار موضوع صورتجلسه.

-ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار،

-متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات.

20-2- صورتجلسات باید به امضـاي پیمانکـار، مهنـدس نـاظر مقـیم، مهنـدس مشـاور و کارفرمـا (در مـوارد تعیـین شـده) برسـد. تمـامی صورتجلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیري پیمانکار) براي اعمال در صورت وضعیت به همـراه هر دلیل ابلاغ نگردید، با پیگیري مکتوب پیمانکار، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورتجلسه اصلاحی را به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورتجلسه اصلاحی، لازم است مراحل تهیه و ابـلاغ آن ظـرف مـدت دو هفتـه انجام شود. پس از سپري شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورتجلسه اصلاحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تـاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابلاغ صورتجلسه اصلاحی و پرداخت مبلـغ مربـوط بـه آن، بـر اسـاس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور میگردد

صورتجلسات فاقد ابلاغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمی باشد. ابلاغ صورتجلسات توسط کارفرما به منظور مسـتند سـازي مـدارك و صورتجلسات بوده و از تعهدات و مسوولیت هاي مهندس مشاور و پیمانکار نمی کاهد.

20-3- تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می تواند در زمان دیگر انجام شود.

20-4- هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورتجلسه) قبل از تنظیم و ابلاغ صورتجلسه مجازنمی باشد.

21-این فهرستب ها بر مبناي قیمت سه هاي ماهه چهارم سال 1397محاسبه شده است.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید