سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

دستورالعمل کاربرد

فهرست بهای واحد پايه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب که به اختصار فهرست بهای شبکه جمع آوری فاضلاب نامیده می شود، شامل، این دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح وبهای واحد ردیفها و پیوستهای فهرست بها، به شرح زیر است:

پیوست ۱) مصالح پای کار.

 پیوست ۲) ضریب سهولت اجرای کار.

 پیوست ۳) شرح اقلام هزینه های بالاسری.

 پیوست ۴) تجهیز و برچیدن کارگاه .

پیوست ۵) کارهای جدید

پیوست ۶) نقشه های نمونه.

1-1. این فهرست بها برای شبکه فاضلاب در مواردی مانند شهرها، شهرکها، روستاها و مناطق صنعتی در نظر گرفته شده است، و برای شبکه جمع آوری و انتقال آبهای سطحی نیز، بصورت مستقل یا مشترک با فاضلاب، در مواردی که اجرای کار مشابه با ردیفهای این فهرست بها باشد، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. شرح و بهای واحد ردیفهای درج شده در این فهرست بها به طور کلی شامل تهیه مصالح، کارهای لوله گذاری و عملیات مربوط در داخل ترانشه یا نقب بوده و انجام کارهای ویژه ای مانند عبور لوله از رودخانه و نهرهای بزرگ، عبور لوله از زیر یا کنار پلها، عبور لوله از زیر راه آهن یا آزاد راه با بزرگراه و لوله گذاری در روی زمین با خاکریز با پایه، در این فهرست بها منظور نشده است.

2-1. حوزه شمول نظام فنی و اجرایی کشور و دامنه کاربرد آن طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم و یا ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، و طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی آنان با بخش خصوصی می باشد.

 ٢. نحوه برآورد هزینه اجرا و تهیه فهرست بها و مقادیر کار

2-1.شرح ردیف های این فهرست بها، به نحوی تهیه شده است که اقلام عمومی کارهای رشته شبکه جمع آوری فاضلاب را پوشش دهد. در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژهای مورد نیاز کارباشد، که اقلام کارهای آن با شرح ردیفهای این فهرست بها تطبيق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام، تهیه و در انتهای گروه مربوط، با شماره ردیف جدید درج می شود. این ردیفها، با علامت ستاره مشخص شده و به عنوان ردیف های ستاره دار نامیده می شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای واحد ردیف های ستاره دار، با روش تجزیه قیمت و بر اساس قیمت های دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج می شود. هر گاه دستورالعملی برای پرداخت ردیف های ستاره دار مورد نیاز باشد، متن لازم تهیه و به انتهای مقدمه فصل مربوط با شماره جدید اضافه می شود.

2-2.در این فهرست بها، به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز و امکان درج ردیفهای جدید در آینده، ردیف های هر فصل با توجه به ماهیت آنها، به گروهها یا زیرفصلهای جداگانه ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیفهای فهرست بها، شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول به شماره فصل، دو رقم بعدی به شماره گروه یا زیر فصل، و دو رقم آخر به شماره ردیف در هر گروه یا زیر فصل، اختصاص داده شده است.

2-3. برای هر یک از اقلامی که در کلیات یا مقدمه فصلها، بهای آنها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیفهایی، یا روش دیگر، تعیین شده است، باید ردیف جداگانه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش بینی شود و بهای واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه می شود، در مقابل ردیف یاد شده درج شود. در این حالت این اقلام ردیفهای پایه محسوب می شوند.

4-2. بهای واحد ردیفهایی که شرح آنها در این فهرست بها موجود است، اما بدون بهای واحد هستند، به روش درج شده در بند ۲-۱، تعیین می شود، و این اقلام نیز ردیفهای ستاره دار محسوب می شوند.

5-2.شرح و بهای واحد ردیفهای غیر پایه موضوع بند ۲-۱ (اقلام ستاره دار)، و بهای واحد ردیفهای غیر پایه موضوع بند ۲-۴، باید هنگام بررسی برآورد هزینه اجرای کار، به تصویب دستگاه اجرایی برسد.

6-2. در کارهایی که از طریق مناقصه عمومی واگذار می شود، چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف های ستاره دار، نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف های فهرست بها (پایه و غیر پایه) بدون اعمال هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در این رشته، بیشتر از سی (۳۰) درصد باشد، لازم است دستگاه اجرایی قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد تمامی ردیف های ستاره دار در آن رشته را، پس از تصویب، همراه با تجزیه قیمت مربوط به دبیرخانه شورای عالی فنی، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال دارد تا پس از رسیدگی و تصویب توسط شورای عالی فنی، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار) ملاک عمل قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (۱۵) و ده (۱۰) درصد خواهد بود.

7-2.هنگام تهیه بر آورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و ردیف های غیر پایه مربوط به آن، ضریب و هزینه های زیر، طبق روش تعیین شده در بند ۲-۸، اعمال می شود.

1-7-2. ضریب سهولت اجرای کار، طبق دستورالعمل پیوست ۲، این ضریب به فصل های تهیه مصالح (فصل های چهاردهم تا هجدهم) اعمال نمی شود.

2-7-2. ضریب بالاسری طرحهای عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر 1.3، ، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، 1.20 می باشد. ضریب بالاسرى طرحهای غیر عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر 1.41، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند،برابر 1.30 می باشد. شرح اقلام ضریب بالاسری به عنوان راهنما در پیوست ۳ درج شده است.

ضریب بالاسری برای فصل های تهیه مصالح (فصل های چهاردهم تا هجدهم) در هر دو حالت طرح های عمرانی یا غیر عمرانی برابر 1.14 می باشد.

3-7-2. ضریب منطقه ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار (به فصل های تهیه مصالح چهاردهم تا هجدهم تعلق نمی گیرد).

4-7-2. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، طبق دستورالعمل پیوست ۴.

8-2. . برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادير اقلام آن، بر اساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیف های این فهرست بها و ردیف های غیر پایه مربوط، اندازه گیری می شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف هاست، تهیه می شود.

در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف های مربوط به هر فصل، با احتساب ضریب سهولت اجرای کار (حسب مورد) برای ردیف های مربوط، مبلغ فصل، و از جمع مبلغ فصل ها، مبلغ فهرست برای کار مورد نظر، به دست می آید. . ضریب سهولت اجرای کار (بر حسب مورد)، ضریب بالاسری و ضریب منطقه ای به جمع مبلغ ردیف ها به صورت پی در پی ضرب شده و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، به آن اضافه می شود، نتیجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. به مدارک یادشده، کلیات، مقدمه فصل ها و پیوستهای ۱، ۳، ۴، ۵، ۶ و بر حسب مورد پیوست ۲ فهرست بها ضمیمه شده، مجموعه تهیه شده، فهرست بها و مقادیر کار، منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار)، نامیده می شود.

3.استفاده از روش لوله گذاری در نقب در طول زیاد، موضوع فصل پنجم و سایر ردیف های مربوط، تنها در صورتی مجاز است که وضع تردد و ترافیک و تاسیسات زیربنایی این امر را ناگزیر سازد، پایداری خاک وجود داشته باشد، عملیات در بالای تراز آب زیرزمینی انجام شود، و فاصله لوله تا سقف نقب با بتن پر شود. در صورت تحقق شرایط بالا، می توان برای کارهای خاکی و بتنی این روش از ردیفهای مربوط در فصلهای عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری و کارهای بتنی و قالب بندی، و برای سایر کارهای لوله گذاری از ردیفهای فصل لوله گذاری در نقب این فهرست بها استفاده کرد.

 ۴. استفاده از روش لوله رانی (حفاری و لوله گذاری ماشینی بدون حفر ترانشه)، موضوع فصل های سیزدهم تا پانزدهم و سایر ردیف های مربوط (مانند احداث شفت بتنی در فصل هفتم این فهرست بها)، تنها در صورتی مجاز است که محدودیت های مربوط به تردد و ترافیک و تاسیسات زیر بنایی، نوع زمین و سایر محدودیت های اجرایی به نحوی باشد که استفاده از سایر روش های لوله گذاری غیر عملی بوده و یا هزینه اجرا بر اساس روش لوله رانی کمتر از روش های دیگر باشد. در صورت تحقق شرایط بالا، برای اجرای عملیات لوله رانی از فصل سیزدهم و برای تهیه لوله های مربوط از فصل های چهاردهم و پانزدهم این فهرست بها استفاده می شود. به فصل های چهاردهم و پانزدهم ضریب سهولت تعلق نمی گیرد.

۵. هر گاه لازم باشد عملیات خاکبرداری به منظور آماده سازی مسیر برای حفر ترانشه و یا احداث جاده برای دوران بهره برداری، همراه با عملیات لوله گذاری جزو موضوع پیمان منظور شود، برآورد آنها بر اساس فهرست بهای واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه تهیه می شود.

۶. بهای واحد ردیف های فصل هفتم برای احداث آدم روها و بهای واحد ردیفهای فصلهای کارهای فولادی و کارهای بتنی و قالب بندی این فهرست بها، برای سایر کارهای مورد نظر در این فهرست بها، مانند مهاری ها و پایه ها، و یابستر سازی بتنی، پیش بینی شده است و برای کارهای حجیم و متمرکز مانند ساختمان تلمبه خانه های اصلی فاضلاب، استفاده از آن مجاز نیست. در صورت نیاز، هزینه این نوع کارها باید بر اساس فهرستهای بهای واحد پایه رسته ساختمان برآورد شود.

 ۷. مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده بر آورد باید، مشخصات کامل مصالح، تجهیزات، و منبع تهیه آنها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی درباره آنها را، که از نظر قیمت موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارایه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، تهیه و در مشخصات فنی خصوصی پیمان همراه با دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت و بازرسی فنی درج کند. منظور از “منبع تهیه این است که مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده بر آورد، حداقل نام سه تولید کننده مورد تایید کارفرما، که همان جنس را با مشخصات مشابه و قیمت های نزدیک بهم تولید می کنند، در مشخصات فنی خصوصی کار درج کند.

 ۸. در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها، بیش از یک رشته فهرست بهای پایه مورد نیاز است، فهرست بها و مقادیر اجرای هر بخش از کار که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست پایه رشته مربوط به طور جداگانه تهیه می شود. فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرا که به این ترتیب برای بخشهای مختلف کار تهیه می شود، همراه با برگ خلاصه بر آورد که برآورد بخشهای مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن منعکس است، به عنوان فهرست بها و مقادیر کار، به یکدیگر منضم می شوند. در این نوع کارها تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار (تمام رشته ها تهیه می شود.

۹. برای قسمتهای تحت فشار شبکه جمع آوری فاضلاب، از فصل های مربوط در فهارس بهای واحد پايه رشته خطوط انتقال آب و یا رشته شبکه توزیع آب، بر حسب موقعیت خط لوله، استفاده شده و در فهرست بها و مقادیر پیش بینی خواهد شد.

 ۱۰. برای برآورد هزینه تهیه لوله، اتصالی ها، متعلقات و سایر اقلامی که توسط و به هزینه پیمانکار انجام می شود، چنانچه در فصل های چهاردهم تا هجدهم دارای بهای واحد باشند، از این ردیف ها استفاده خواهد شد و در غیر این صورت مفاد بند ۲ این دستورالعمل (اقلام ستاره دار)، ملاک عمل خواهد بود. این ردیفها (لوله، اتصالی ها، متعلقات و شیر ها) در صورت تهیه و ورود به کارگاه توسط پیمانکار، تا وقتی که عملیات اجرایی مربوط انجام نشده است، با در نظر گرفتن بهای واحد پایه تعیین شده مصالح پای کار تلقی می شوند و بهای آن بر اساس ضوابط مربوط پرداخت می شود.

۱۱. برای سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال ۱۳۹۷، سعی شده است حتی الامکان در زیر موارد اصلاحی، علامت گذاری شود. برای مواردی که ممکن است علامت گذاری از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان است.

کلیات

1.مفاد کلیات، مقدمه فصل ها و شرح ردیف ها، اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.

 ۲. شرح ردیف ها و شرح درج شده در مقدمه فصل ها و کلیات، به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هریک از ردیف ها در صورتی قابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فهرست بها ردیف مورد نظر مطابقت داشته باشد.

٣. قیمت های این فهرست بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته شبکه جمع آوری فاضلاب بوده و شامل هزینه های تامین و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین آلات و ابزار و همچنین تهیه مصالح موردنیاز (به استثنای مصالح و تجهیزاتی که تهیه آنها توسط کارفرما تعهد شده است)، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح، جابجایی مصالح در کارگاه، اتلاف مصالح، و به طور کلی، اجرای کامل کار است. هزینه آزمایش و راه اندازی (بر حسب مورد)، دربهای واحد ردیف های این فهرست بها پیش بینی شده است.

 ۴. قیمت های این فهرست بها، قیمت های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هیچ اضافه بهایی بایست پراکندگی کار، سختی زمین، تغییر جنس، عمق با ارتفاع، دهانه های کم یا زیاد، تعبیه سوراخ، بارگیری، حمل، باراندازی و موارد دیگر که اجرای کار را مشکلتر یا مخصوص کند، جز آنچه به صراحت در این فهرست بها برای آن بها یا اضافه بها پیش بینی شده است، قابل پرداخت نیست.

 ۵. مبلغ مربوط به ضریب سهولت اجرای کار، منطقه ای، بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، چنانچه در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پیمان، منظور شده باشد، قابل پرداخت است. به عبارت دیگر در صورت عدم پیش بینی این ضریب ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نمی باشد.

 ۶. با نتیجه گیری از مقایسه فصل های این فهرست بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست بها با فهرستهای دیگر، با مقایسه آن با قیمتهای روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی بجز آنچه به صراحت تعیین شده است، قابل پرداخت نیست.

 ۷. مصالح پای کار، طبق پیوست ۱ در صورت وضعیتهای موقت منظور و پرداخت می شود.

 ۸. در هر بخش از این فهرست بها که دستورالعملی برای نحوه برآورد داده شده است، مفاد آن تنها برای مرحله بر آورد، نافذ خواهد بود.

9 . منظور از مشخصات فنی در این فهرست بها، مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری (نشریه شماره ۳۰۳ امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور) بر حسب مورد، مشخصات فنی خصوصی پیمان و مشخصات تعیین شده در نقشه های اجرایی منضم به پیمان و نقشه های نمونه پیوست و دستور کارها و دستورالعمل های سازندگان است.

 ۱۰. در ردیفهایی که نوع سیمان مشخص نشده است، منظور سیمان پرتلند نوع یک است.

۱۱. عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شود و بازرسی کامل آنها بعدا میسر نیست، مانند گودبرداریها، حفر ترانشه، نصب لوله یا میلگرد و آزمایش خط لوله، باید مطابقت آنها با نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و دستورکارها، حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن، با مهندس مشاور صورت جلسه شود. ادامه مراحل کارهای لوله گذاری، قبل از انجام و صورت جلسه کردن آزمایش خط لوله، مجاز نیست .

 ۱۲. هزینه بارگیری، حمل تا ۳۰ کیلومتر و باراندازی و ریسه کردن (حسب مورد) مصالح در قیمت ردیف های این فهرست بها پیش بینی شده است. هزینه حمل جداگانه، تنها برای مواردی که در فصل حمل و نقل یا فصل های دیگر پیش بینی شده است، محاسبه می شود.

 ۱۳. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تایید مهندس مشاور برسد.

۱۴. زمین مورد نظر در ردیفهای فصلهای این فهرست بها (بجز فصل لوله رانی)، عبارت از هر نوع زمین به غیر از زمینهای سنگی و ریزشی است، اضافه بهای لازم برای زمینهای مزبور در فصل عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری پیش بینی شده است. تشخیص نوع زمین، بنا به پیشنهاد مهندس مشاور و تایید کارفرما خواهد بود.

۱۵. زمین سنگی، زمینی است که برای کندن آن استفاده از چکشهای سنگبری، مواد منفجره یا ماشین آلات سنگین، مانند بولدوزر با قدرت بیش از ۳۰۰ قوه اسب، الزامی باشد.

۱۶. زمین ریزشی به زمینی اطلاق می شود که کندن آن طبق نقشه، به علت ریزش خاک اطراف ترانشه یا گود، به آسانی مقدور نبوده و برای کندن آن، باید تمهیدهای خاصی مانند چوب بست یا سپر کوبی در آن انجام گیرد و یا ترانشه با چنان شیب مناسبی کنده شود که از ریزش کلی خاک ممانعت شود.

۱۷. چنانچه در طول مسیر لوله گذاری با شرایطی برخورد شود که نیاز به زدن نقب با طول حداکثر ۵ متر باشد، این موارد با تایید و دستور کار جداگانه مهندس مشاور، صورتجلسه شده و برای جبران هزینه های ناشی از صعوبت اجرا، بهای واحد ردیفهای لوله گذاری مربوط با اعمال ضرایب 1/20 پرداخت می شود. در این حالت، اضافه بهای موضوع ردیف های ۱۸۰۱۰۱ تا ۰۸۰۱۰۶ فصل هشتم این فهرست بها، قابل پرداخت نیست.

 ۱۸. منظور از عمق ترانشه در ردیفهای فصلهای لوله گذاری، اختلاف ارتفاع بین رقوم کف ترانشه (زیر بستر سازی و روی پی سازی احتمالی) و متوسط رقوم سطح زمین طبیعی دو طرف ترانشه است که در نقشه نمونه ۳۷۱۰۱، و نقشه های اجرایی، مشخص شده است. در مواردی که به منظور آماده سازی مسیر برای حفر ترانشه، عملیات خاکبرداری انجام شود، عمق ترانشه، اختلاف ارتفاع بین رقوم کف ترانشه و رقوم س طح زمین دو طرف ترانشه پس از خاکبرداری است.

۱۹. منظور از عرض ترانشه، عرض کف ترانشه است، که در نقشه نمونه ۳۷۱۰۱، و نقشه های اجرایی، مشخص شده است.

 ۲۰. منظور از پمپاژ آبهای سطحی داخل ترانشه و گودهای آدم رو، تخلیه و دفع آبهایی است که احتمال دارد از طریق بارندگی، جویها یا نهرهای مجاور (به استثنای آبهای زیر زمینی )، وارد ترانشه یا گود شود. هزینه این کار، در ردیفهای مربوط پیش بینی شده است. در موارد مجاورت ترانشه یا گود با رودخانه یا دریا و مانند آن، که منجر به نفوذ آب از جدار دیواره به داخل ترانشه یا گود شود، مانند آبهای زیرزمینی تلقی شده و بر حسب مورد از ردیفهای اضافه بهای اجرای کار زیر تراز آب زیرزمینی استفاده خواهد شد.

 ۲۱. منظور از اتصالی ها (Joints)، وسایل و لوازمی است که دو قطعه لوله یا متعلقات آن را به هم اتصال می دهند و نقش دیگری ندارند، مانند مانشون، گلند، کوپلینگ اتصال مکانیکی، واشرها و پیچ و مهره های مربوط به آنها اضافه بهای مربوط به متعلقات شامل اتصالی ها نخواهد شد.

 ۲۲. منظور از متعلقات (Fittings) انواع قطعاتی است که برای تغییر مقطع لوله، گرفتن انشعاب از لوله یا تغییر جهت لوله به کار می رود، مانند زانو، سه راه، چهارراه، تبدیل. در مورد متعلقاتی مانند سه راه و تبدیل که بیش از یک قطر دارند، مبنای محاسبه بزرگترین قطر است.

 ۲۳. منظور از قطر در این فهرست بها قطر نامی (Nominal Diameter) است، که در جدول های سازندگان و استانداردهای مربوط درج شده است، مگر جز آن مشخص شده باشد.

 ۲۴. در صورت مغایرت بین نقشه های اجرایی منضم به پیمان و نقشه های نمونه منضم به این فهرست بها، ملاک اجرا، نقشه های اجرایی منضم به پیمان است، ولی از قیمتهای واحد این فهرست بها استفاده خواهد شد.

 ۲۵. اندازه گیری کارها براساس ابعاد کارهای انجام شده، که طبق ابعاد درج شده در نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورت مجلسها است، با توجه به مفاد کلیات و مقدمه فصل ها، صورت می گیرد. در مواردی که روش ویژه ای برای اندازه گیری در این فهرست بها پیش بینی شده است، اندازه گیری به روش تعیین شده انجام می شود.

۲۶. در اندازه گیری مقادیر مربوط به ردیف های فصل های لوله گذاری و تهیه لوله، صرفا طول خط نصب شده، شامل لوله، اتصالی ها و متعلقات بر حسب متر طول در محور مسیر لوله گذاری (با کسر اندازه داخلی آدم روها در همین محور) ملاک است (در مواردی که بهای واحد تهیه لوله بر اساس وزن مشخص شده است، وزن خط لوله نصب شده طبق وزن تئوریک، بر اساس استاندارد مربوط، یا جدول کارخانه های سازنده محاسبه و منظور می شود)، ولی کارهایی که شرح و حدود آنها در نقشه های اجرایی و اسناد پیمان مشخص می شود، مانند، عبور لوله از رودخانه، کانال و زیر راه آهن، آزاد راه و یا بزرگراه، از طول مسیر، کسر می شود. در موارد خاص که لوله گذاری لوله های آزبست سيمان، پی وی سی و پلی اتیلن، در قطر های پایین، با تایید مهندس مشاور، در آدم رو به صورت یکسره انجام شود، مقدار لوله اضافی و در حالت لوله رانی، طول خط اجرا شده، شامل لوله ها، اتصالی ها و متعلقات، بر حسب متر طول در محور مسیر لوله گذاری، بدون کسر اندازه داخلی آدم روهایی که بعدا در همین محور و روی لوله اجرا شده، احداث می شوند، ملاک است. برای شفتهایی که تبدیل به آدم رو می شوند، اندازه داخلی آدم رو در محور مسیر لوله گذاری محاسبه نمی شود.

 ۲۷. چنانچه قطر مورد نیاز، بین دو قطر متوالی درج شده در ردیف های این فهرست بها باشد، بهای واحد آن، با توجه به بهای قطر های قبل و بعد آن و به روش میانیابی خطی محاسبه می شود .

۲۸. در بهای واحد ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث آدم روها، هزینه های اضافی بابت خاکبرداری و خاکریزی اضافی لازم و سایر عملیات مرتبط با آن، برای محل اتصاليها، و نیز ایجاد فضای لازم برای اجرای عملیات درون ترانشه، نقب یا گود، منظور شده است.

 ۲۹. در بهای واحد ردیف های فصل های لوله گذاری، احداث آدم روها و عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری، هزینه های اضافی مرتبط با تغییر حجم ناشی از تورم و نشست خاک منظور شده است.

 ۳۰. در بهای واحد ردیفهای فصلهای لوله گذاری در ترانشه، طبق نقشه نمونه ۳۷۱۰۱، هزینه خاکریزی زیر، اطراف و روی لوله با خاک سرندی و خاکریزی روی خاک سرندی (خاکریز نهایی)، با خاک حاصل از حفر ترانشه، منظور شده است. ولی چنانچه به تشخیص مهندس مشاور، خاکهای حاصل از حفر ترانشه برای انجام هر یک از امور یادشده مناسب نباشد، اضافه بهای تهیه و حمل خاک مناسب از خارج کارگاه، طبق ردیف های مربوط، از فصل عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری (که در این ردیف ها هزینه های مربوط به خاک سر ندی کسر شده است)، محاسبه می شود.

۳۱. در بهای واحد ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث آدم روها، طبق نقشه های نمونه، هزینه خاکریزی زیر، اطراف و روی لوله با خاک سرندی و خاکریزی روی آن (خاکریز نهایی)، یا خاکریزی اطراف آدم رو با خاک حاصل از حفاری ترانشه، گود یا نقب، منظور شده است. چنانچه طبق مشخصات فنی و دستور مهندس مشاور و تایید کارفرما، ضرورت داشته باشد به جای خاک حاصل از حفاری ترانشه برای اجرای خاک سرندی یا خاکریز نهایی از مصالح مناسب دیگری استفاده شود، هزینه اضافی طبق ردیف های مربوط، از فصل های دیگر این فهرست بها، محاسبه می شود. چنانچه مصالح مناسب، بتن يا شفته سیمانی باشد، کسر بهای موضوع ردیف شماره ۰۸۱۳۰۸، باید در نظر گرفته شود.

 ۳۲. هزینه جمع آوری (در صورت لزوم)، بارگیری، حمل و بار اندازی خاک و مواد زاید حاصل از حفاری، طبق دستور کار مهندس مشاور، بر حسب حجم محل حفاری، طبق ردیفهای مربوط، از فصل عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری، محاسبه می شود.

 ۳۳. در بهای واحد ردیف های فصل های لوله گذاری در ترانشه و احداث آدم روها، هزینه حفر ترانشه یا گرد و خاکریزی با وسایل مکانیکی، پیش بینی شده است. در محل هایی که به تشخیص مهندس مشاور، حفر ترانشه یا گرد و خاکریزی با وسایل مکانیکی مقدور نباشد و این کار با دست انجام شود، اضافه بهای ناشی از صعوبت انجام آن با دست، با استفاده از ردیف های مربوط، از فصل عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری، محاسبه می شود.

۳۴. در بهای واحد ردیف های این فهرست بها، هزینه بارگیری و حمل انواع مصالح و یا لوله ها و باراندازی آنها، پیش بینی شده است، و هزینه اضافی ناشی از صعوبت بارگیری و حمل انواع مصالح و یا لوله ها با هر وسیله دستی و باراندازی آنها با رعایت شرایط ذکر شده، با استفاده از ردیفهای مربوط، از فصل عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری، محاسبه می شود.

 ۳۵. هزینه تامین مصالح و دستمزد کلیه کارهای لازم برای کوبیدن و تثبیت میخهای اصلی و فرعی نقشه برداری، در ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث آدم روها منظور شده است.

 ۳۶. در این فهرست بها، تهیه تمام یا قسمتی از اقلام مانند لوله ها، اتصالی ها و متعلقات می تواند توسط و به هزینه کارفرما انجام پا به پیمانکار واگذار شود. بهای واحد تهیه بخشی از این اقلام در فصل های مربوط درج شده است و برای سایر مصالح، طبق ضوابط اقلام غیر پایه (ستاره دار) عمل خواهد شد. هزینه بارگیری و حمل، تا فاصله ۳۰ کیلومتر و باراندازی آنها، در ردیف های مربوط، پیش بینی شده است. چنانچه فاصله حمل از ۳۰ کیلومتر بیشتر شود، بهای حمل اضافی برای لوله ها، اتصالی ها و متعلقات، با استفاده از ردیف های مربوط، از فصل حمل و نقل محاسبه می شود.

۳۷. در فصل های لوله گذاری در ترانشه و احداث آدم روها، برای پرداخت صورت کارکردهای موقت، قبل از انجام کامل هر قسمت از کار، از درصدهای داده شده در جدولهای مقدمه این فصلها استفاده می شود. جدولهای یادشده، تقریبی است و منحصرا برای پرداختهای موقت تهیه شده است و هر گونه استفاده از آن با استناد به آن، سوای آنچه تعیین شده، مجاز نیست.

 ۳۸. هزینه های پخش و کوبیدن برای خاکریزی روی خاک سرندی (خاکریز نهایی)، برای تراکم بیش از ۸۵ درصد پر وکتور استاندارد در صورت لزوم طبق مشخصات فنی)، به صورت اضافه بها نسبت به ردیفهای فصلهای لوله گذاری در ترانشه و احداث آدم روها، در فصل عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری پیش بینی شده است.

۳۹. در موارد خاص که به علت محدودیت فضای کار، در مسیر لوله گذاری، افزایش تدریجی خاک حاصل از حفاری مانع انجام عملیات لوله گذاری شود، و جابه جایی مجدد خاک لازم باشد، با نظر مهندس مشاور، از ردیف مربوط در فصل عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری استفاده خواهد شد.

 ۴۰. در بهای واحد ردیف های فصل های لوله گذاری در ترانشه و لوله رانی، هزینه تهیه آب مورد نیاز برای آزمایش آب بندی خط لوله منظور شده است.

۴۱. ردیف هایی که به صورت اضافه بهای اجرای کار زیر تراز آب زیرزمینی پیش بینی شده است، شامل هزینه های کندی پیشرفت کار در محیط آبدار و تخلیه آب با تلمبه موتوری است، و در صورتی پرداخت می شود که لزوم استفاده از تلمبه موتوری به تایید مهندس مشاور برسد و پس از انجام کار صورت مجلس شود. ردیفهای یادشده، به آن قسمت از عملیات که زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود، تعلق می گیرد.

 ۴۲. گرفتن مجوزها و دستورالعمل ها و اطلاعات مربوط به مسایل ترافیک شهر و تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و خطوط مخابرات، برای اجرای عملیات، به عهده کارفرماست.

 ۴۳. در مواردی که عملیات لوله گذاری با تاسیسات زیربنایی برخورد می کند، به منظور جبران صعوبتهای ناشی از اجرای کار با کمک وسایل دستی و کاهش بازدهی عملیات لوله گذاری، اضافه بهایی برابر بهای واحد ردیف لوله گذاری مربوط، برای آن قسمت از طول مسیر که دارای صعوبت فوق الذکر است و با نظر مهندس مشاور تعیین خواهد شد، محاسبه می شود. این اضافه بها برای هر مورد برخورد عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب با تأسیسات زیربنایی شهری موجود و عبور از زیر آن به نحو مناسب، با تأیید مهندس مشاور قابل پرداخت است ولی شامل انشعابهای خانگی نمی شود. هزینه صعوبت عبور از زیر انشعابهای خانگی در بهای واحد ردیفهای فصلهای لوله گذاری دیده شده است. در حالتی که چند مورد از تاسیسات زیربنایی موجود در فاصله نزدیک و مجاور هم قرار گرفته و با عملیات لوله گذاری برخورد داشته باشد، تنها معادل یک مورد برخورد در نظر گرفته خواهد شد. اضافه بهای موضوع ردیف های ۱۸۰۱۰۱ تا ۰۸۰۱۰۶ فصل هشتم این فهرست بها در رابطه با آن قسمت از عملیات خاکی که با وسایل غیر مکانیکی انجام می شود، مستقل از اضافه بهای فوق الذکر بوده و جداگانه محاسبه می شود. چنانچه لازم باشد لوله گذاری به موازات تاسیسات زیربنایی موجود صورت گیرد و به واسطه کمی فاصله و مشخصات طرح حفاظت از لوله ها یا تاسیسات فوق الذکر، بنا به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما ضروری باشد، می توان از ردیف های ستاره دار و یا قیمت جدید، بسته به مورد، با رعایت ضوابط مربوط استفاده کرد.

۴۴. چنانچه، برای حفاظت دیواره ترانشه (جلوگیری از ریزش دیواره در حین عملیات با جلوگیری از نیروی رانش ساختمانها و تاسیسات مجاور ترانشه)، با تایید مهندس مشاور، تمهیدات خاصی مانند چوب بست یا سپر کوبی لازم باشد، هزینه این عملیات بر حسب مورد از ردیفهای مربوط در این فهرست بها محاسبه خواهد شد.

 ۴۵. در مواردی که، باتوجه به عمق های زیاد، اجرای عملیات خاکبرداری به روش پلهای اجرا شود، هزینه آن در بهای واحد ردیفهای مربوط پیش بینی شده است .

۴۶. در تمام مواردی که تهیه مصالح و یا انجام کارهایی به عهده کارفرما است، هزینه های مربوط نیز به عهده او است.

۴۸. در تنظیم صورتجلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد

1-48. صورتجلسات در موارد تعیین شده در پیمان، باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند

– نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه،

 – ذكر دلایل و توجيهات فنی لازم برای اجرای کار موضوع صورتجلسه،

 – ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار،

– متره نمودن کار و محاسبه مقادير و احجام عملیات.

2-48. صورتجلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر (مقیم)، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده برسد. تمامی صورتجلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورت وضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابلاغ شود. چنانچه صورت جلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما به هر دلیل ابلاغ نگردید، با پیگیری مکتوب پیمانکار، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت جلسه اصلاحی را به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورت جلسه اصلاحی، لازم است مراحل تهیه و ابلاغ آن ظرف مدت دو هفته انجام شود. پس از سپری شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورت جلسه اصلاحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابلاغ صورت جلسه اصلاحی و پرداخت مبلغ مربوط به آن، بر اساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تأخیرات پیمان منظور می گردد.

صورت جلسات فاقد ابلاغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمی باشد. ابلاغ صورت جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت جلسات بوده و از تعهدات و مسوولیت های مهندس مشاور و پیمانکار نمی کاهد.

3-48. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفا با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می تواند در زمان دیگر انجام شود.

4-48. هر گونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده در ارتباط با موضوع صورتجلسه قبل از تنظیم و ابلاغ صورتجلسه مجاز نمی باشد.

۴۹. این فهرست بها بر مبنای قیمت های سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۷ محاسبه شده است.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید