سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل بیست . کاشی کاری با کاشی های سرامیکی

الزامات عمومی

1-در تمام ردیف هاي این فصل منظور از کاشی هاي سرامیکی، قطعات نازکی است که از رس و یا به همراه دیگر مواد اولیه معدنی تشکیل شده، در دماي معمول شکل داده شده و سپس در دماي کافی پخته میشود و باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 25با عنوان ((کاشیهاي سرامیکی- تعاریف، طبقه بندي، ویژگی ها و نشانه گذاري)) و همچنین مجموعه استانداردهاي ملی ایران به شماره 9169را تامین نماید.

2-بهای ردیف های این فصل برای هر نوع روش تولیدکاشی های سرامیکی است و از این بابت،بهای جداگانه ای پرداخت نمی گردد.

3-بهاي ردیف هاي این فصل براي کاشی هاي سرامیکی اصلاح شده ابعادي است، درصورتی که کاشی هاي سرامیکی، اصلاح شده ابعادي نباشند، کسربهایی مطابق ردیف 200803منظور میشود. این کسربها به ردیفهاي 21 2006 ،11 2005 11و 2006تعلق نمیگیرد

4-ردیف هاي این فصل براي کاشی هاي سرامیکی با ضخامت هاي مختلف در نظر گرفته شده است و بابت افزایش یا کاهش ضخامت اضافه بها یا کسربها منظور نخواهد شد.

5-مشخصات کامل کاشی هاي سرامیکی مانند تعیین رده جذب آب، ابعاد، برجستگی یا فرورفتگی سطح، رنگهاي تیره، لعاب براق، اصلاحات ابعادي لبه ها (رکتیفاي شده)، لوستر، و همچنین منبع تهیه آن ها، و هرگونه مشخصات فنی دیگر، طرح چیدمان، و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار براي ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج شود.

5-1. کاشی کاري با کاشی هاي ِاسلیمی و تذهیبی، بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره دار تعیین می شود.

5-2. هیچگونه اضافه بهایی بابت عناوین پرسلانی، گرانیتی، فول بادي، کالربادي، بدنه هاي سفید یا رنگی جز آنچه به صراحت در این فصل براي آن، بها یا اضافه بها پیش بینی شده است، قابل پرداخت نیست.

6-در تمام ردیف هاي این فصل تهیه مصالح در قیمت ردیف ها منظور شده و کاشی هاي سرامیکی در نظر گرفته شده در این فصل از نوع درجه یک ایرانی است.

7-سطوح مورب تا زاویه 30درجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن بیشتر، جزو سطوح افقی محسوب می شوند. اندازه گیري سطوح ردیف هاي این فصل براساس سطح کار تمام شده نمایان خواهد بود.

7-1. براي آن قسمت از سطوح کاشی شده که پس از اجراي کفسازي نمایان نباشد، پرداختی صورت نمیگیرد، ولی درصورت الزام اجراي کاشی در تراز بالاي سقف کاذب مطابق نقشه ها و دستورکارها، سطحک ار کاشی شده پرداخت میگردد.

8-به طور کلی ردیف هاي این فصل به جز ردیف 200801براي کاشی هاي سرامیکی یک پخت پس از اندود لعاب است. منظور از یک پخت پس از اندود لعاب، آن است که بدنه و لعاب هرکدام جداگانه در یک مرحله و یا هم زمان پخته شوند.

9-بهاي کاشی هاي سرامیکی در این فصل براي هر نوع طرح و تعداد چاپ است و اضافه بهایی جز آنچه در این بند نوشته شده به کاشی هاي سرامیکی این فصل تعلق نمی گیرد.

9-1. سطح کاشی هاي سرامیکی این فصل به صورت مستوي (تخت) منظور شده است. چنانچه سطح کاشی هاي سرامیکی داراي برجستگی یا فرورفتگی باشد، 6 در صد به بهای هر یک از ردیف ها اضافه می شود.

9-2. بهاي کاشی هاي سرامیکی این فصل براي رنگ هاي روشن است. چنانچه رنگ کاشی از رنگ هایی مانند سرمه اي، زرشکی، خاکستري، قهوه اي، فسفري و مسی که طیف رنگی آنها تیره باشد، انتخاب شود، 4درصد به بهاي هر یک از ردیف ها اضافه می شود. این اضافه بها به ردیف هاي 200511 و 200611 و 200612 تعلق نمی گیرد.

9-3. بهاي کاشی هاي سرامیکی این فصل براي سطوح لعابدار مات و یا بدون لعاب مات است. چنانچه سطح کاشی هاي سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب، براق باشد، 9درصد به بهاي هر یک از ردیف ها اضافه میشود. این اضافه بها به ردیف هاي 200511،200611،200612 تعلق نمی گرد.

9-4. بهاي ردیف هاي این فصل براي کاشی هاي سرامیکی بدون لوستر است؛ منظور از لوستر در این فصل نوعی تزیین رولعابی و عبارت از لایه نازکی از فلز است که بر روي سطح لعاب به وجود می آورند.

10-ملات نصب کاشی هاي سرامیکی اعم از افقی یا قائم ملات ماسه سیمان 1:5و ملات بندکشی آن ها، دوغاب سفید و سیمان پودر سنگ به عیار 400کیلوگرم سیمان در متر مکعب است. بهاي اندود تخته ماله اي با سیمان و خاك سنگ در سطوح افقی نیز در قیمت ردیف ها منظور شده و از این بابت پرداخت جداگانه اي به عمل نمی آید.

11-ملات بندکشی ردیف 2005 11از نوع مقاوم در برابر اسید و ملات بندکشی ردیف 200801از نوع ضدباکتري است.

12-ضخامت ملات ماسه سیمان مصرفی براي اجراي کاشی هاي سرامیکی روي سطوح افقی، به طور متوسط 2سانتیمتر و اندود تخته ماله اي با سیمان و خاك سنگ به ضخامت 5میلیمتر در نظر گرفته شده است. بهاي ملات ماسه سیمان 1:5اضافی مصرف شده جهت پرکردن زیر فرش کف، طبق دستور مهندس مشاور، جداگانه حسب مورد، 50درصد ردیف هاي 1803 70تا 180310پرداخت میشود.

12-1. در صورت اجراي عملیات دیگر به منظور کُرم بندي و یا پرکردن زیر فرش کف (بدون استفاده از ملات ماسه سیمان) از ردیف هاي متناظر آن پرداخت می گردد.

12-2. ضخامت ملات مصرفی براي اجراي کاشی هاي سرامیکی روي سطوح قائم، به طور متوسط 3سانتیمتر در نظر گرفته شده است؛ ملات اضافی مصرف شده طبق دستور مهندس مشاور، جداگانه حسب مورد، 50درصد ردیف هاي 180303تا 180306پرداخت می شود.

13-در صورت استفاده از چسب به جاي ملات در اجراي کاشیهاي سرامیکی در سطوح افقی و قائم باید حداقل موارد مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 12492با عنوان ((چسب هاي کاشی- الزامات، طبقه بندي و شناسایی)) و همچنین مجموعه استانداردهاي ملی ایران به شماره 12495رعایت گردد.

14-هزینه عملیات مربوط به اجراي بستر کار و عایق کاري در ردیف هاي این فصل در نظر گرفته نشده و بهاي آن جداگانه از ردیف هاي مربوط پرداخت می گردد.

15-به منظور سهولت دسترسی به ردیف هاي مورد نیاز، شماره وشرح مختصر گروه هاي این فصل در جدول زیر درج شده است:

الزامات گروه 1

1-1-کاشی هاي سرامیکی موضوع ردیف هاي 2001 12تا 2001 42براساس جذب آب گروه) IIIجذب آب بیش از 10درصد( در نظر گرفته شده است؛ درصورت استفاده از کاشی هاي سرامیکی با جذب آب گروه Ib (جذب اب 0.5 تا 3 درصد) ، 8 در صد . در صورت استفاده از کاشی سرامیکی با جذا آب گروه Ia (جذب آب کمتر از 5  تا 3 در صد)29 در صد به بهای هریک از ردیف ها اضافه می شود.

1-2-به ردیف هاي 200121 تا 200124 جز آنچه به صراحت در بند 1-1آمده است، هیچگونه اضافه بها یا کسربهایی بابت سایر گروههاي جذب آب پرداخت نمی شود.

1-3-کاشی هاي سرامیکی موضوع ردیف هاي 200125 تا 200127 براساس جذب آب گروه ) Iaجذب آب کمتر از 5/0درصد) در نظر گرفته شده است و بابت سایر گروههاي جذب آب اضافه بها یا کسربهایی منظور نمی گردد.

الزامات گروه 2

1-2 . اجراي ردیف 200202مستلزم دستور کار مهندس مشاور است. در این صورت لازم است مشخصات فنی تولیدکننده و موارد مربوط به مجموعه استانداردهاي ملی ایران به شماره 12495رعایت گردد.

الزامات گروه 3

3-1. کاشی هاي سرامیکی موضوع ردیف هاي 200321تا 200324براساس جذب آب گروه  IIa (جذب آب 3تا 6درصد)در نظر گرفته شده است. در صورت استفاده از کاشی هاي سرامیکی با جذب آب گروه Ib(جذب آب 0.5 تا 3 درصد )7 در صد در صورت استفاده از کاشی هاي سرامیکی با جذب آب گروه )Iaجذب آب کمتر از 0.5درصد،(  25 درصد به بهاي هریک از ردیف اضافه  می گردد.

3-2- به ردیف های 200321 تا 200324 جز آنچه به صراحت در بند 3-1 آمده است، هیچگونه اضافه بها یا کسربهایی بابت سایر گروه هاي جذب آب پرداخت نمی شود.

3-3. کاشی هاي سرامیکی موضوع ردیف هاي200325 تا200327 براساس جذب آب گروه  Ia(جذب آب کمتر از 0.5 درصد) در نظر گرفته شده است و بابت سایر گروه هاي جذب آب اضافه بها یا کسربهایی منظور نمیگردد.

الزامات گروه 5

5-1. درخصوص کاشی هاي سرامیکی مقاوم در برابر اسید موضوع ردیف 200511باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 3051با عنوان ((کاشی هاي سرامیک مقاوم در برابر اسید- ویژگیها و روشهاي آزمون)) تامین گردد.

الزامات گروه 6

6-1. درخصوص کاشی هاي سرامیکی استخري موضوع ردیف هاي 200611 تا 200612  باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 4289با عنوان ((ویژگی هاي کاشیهاي موزائیکی گروهی )) مجموعه استانداردهاي ملی ایران به شماره 12495تامین گردد.

6-2. در خصوص سطح کاشی هاي سرامیکی موضوع ردیف هاي 200611 و 200612 منظور سطح هر قطعه از کاشی هاي سرامیکی گروهی است.

6-3. در صورتی که کاشی هاي سرامیکی موضوع ردیف هاي 200611 تا 200614  به صورت تابلو اجرا شود هزینه هاي آن در این ردیف ها پیشبینی نشده و بهاي آن باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره دار پیش از مناقصه تهیه گردد.

منظور از تابلو، قطعات مشخصی از کاشی هاي سرامیکی گروهی است که در کنار یکدیگر طرح خاصی را تشکیل میدهند. مبناي اندازه گیري سطح تابلو، آن تعداد از ورق هاي کاشی سرامیکی گروهی است که تمام یا قسمتی از طرح در آنها قرار گرفته باشند.

6-4. با پرداخت بهاي ردیف ، 200615،اضافه بهای 200616 پرداخت نمی شود.

الزامات گروه 7

7-1. درخصوص ردیف هاي 200711و ،200712باید الزامات نشریه شماره )) 714دستورالعمل طراحی سازهاي و الزامات و ضوابط عملکردي و اجرایی نماي خارجی ساختمان ها)) رعایت گردد.

7-2. منظور از روش نصب پنهان موضوع ردیف ،200711روش نصب با مهار و قلاب در پشت کاشی هاي سرامیکی یا روش ایجاد شیار در ضخامت کاشی هاي سرامیکی است و پس از ریل کشی بر روي ساختمان نصب و رگلاژ خواهند شد. رگلاژ هر یک از کاشی هاي سرامیکی و تعویض آن در هر نقطه اي از سطح نما امکان پذیر است و در نما به صورت نمایان دیده نمی شود.

منظور از روش نصب نمایان موضوع ردیف ،2007 21روش نصبی است که بست ها به گونها ي نصب میشوند که کاشی هاي سرامیکی در داخل آن قرار گرفته و توسط بست مهار شود و بست ها به زیرسازي و شبکه آلومینیومی متصل میگردد و در نما بصورت نمایان دیده می شوند.

7-3. درخصوص ردیف هاي 200711 و 200712 هزینه های مربوط به تهیه . نصب هر نوع اتصال یا گره منظور شده است،ولی بهای زیرسازي فولادي جهت نصب سرامیک از ردیف 160209و در صورت استفاده از پروفیل هاي آلومینیومی از ردیف 170107پرداخت می شود.

7-4. ردیفهاي200711 و 200712  برای هر ابعاد و هر رده درصد جذب آب در نظر گرفته شده و از این بابت هزینه جداگان هاي پرداخت نمی شود.

الزامات گروه 8

8-1. اضافه بهاي اندود لعاب ضد باکتري انواع کاشی هاي سرامیکی موضوع ردیف 200801در صورتی قابل پرداخت است که کاشی سرامیکی مذکور، الزامات استانداردهاي ملی ایران به شماره هاي 10900با عنوان »اندازه گیري فعالیت ضدباکتریایی بر روي سطوح پلاستیکی و سایر سطوح نامتخلخل«، شماره 12659با عنوان ((سرامیک هاي ظریف (سرامیک های پیشرفته،سرامیک های صنعتی پیشرفته)- فعالیت ضد باکتري مواد فتوکاتالیتیک نیمه هادي- روش آزمون)) و شماره 14499((کاشی هاي سرامیکی آنتی باکتریال (خود تمیز شونده)-ویژگیها)) و مندرجات مشخصات فنی پیمان را تامین نماید.

8-2-  اجراي ردیف 200802مستلزم دستور کار مهندس مشاور است.

8-3. پخ زدن لبه کاشی های سرامیکی با هر زاویه و هر شکلی ،ردیف 200802 پرداخت می شد.

نکات

-برخی از ردیف ها در صورت تحقق به روش قیمت جدید پرداخت می شوند به شرح ذیل می باشند:

1-کاشی وسرامیک در نظر گرفته شده در ردیف های این فصل از نوع درجه یک می باشد و در صورت اجبار استفاده کاشی و سرامیک از نوع خارجی و یا اجبار استفاده از مدل و کارخانه مشخصی که در اسناد قرار داد مشخص نشده باشد.

2-کاشی هایی که پس از اندود لعاب،بیش از یک بار پخته شده باشند.

3-تهیه و اجرای سرامیک موزائیکی.

4-در صورت همرنگ گردن بند کاشی با کاشی و یا سرامیک.

5-در صورت استفاده از چسب آب بند برای نصب کاشی وسرامیک و یا استفاده از ملات بند کشی آبند.

6-تهیه و اجرای نوار از جنس کاشی و یا سرامیک در سطوح کاشی کاری و یا سرامیک کاری.

7-تهیه و اجرای طرح،در سطوح کاشی کاری و یا سرامیک کاری

-ملات بند کشی کاشی کاری و سرامیک کاری،دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ در ردیف ها پیش بینی شده است.

-در جه بندی کاشی ها:

1-کاشی درجه یک : کاشی هایی هستند که کاملاٌ سالم و هیچگونه نقصی در سطوح لعابدار و کناره ها نداشته باشند.

2-کاشی درجه دو : کاشی هایی هستند که از نظر ظاهری از نظ لعاب یک ویا دو خال به قطر 2/1 میلیمتر،فقط یک لعب نگرفتگی به ابعاد حد اکثر 3*2 میلی متر و یک پریدگی به ابعداد 2/1 1*2/1 1 میلی متر داشته باشد.

-کاشی ها درجه سه : کاشی هایی هستند که از نظر دید ظاهری یک خال به قطر 2 میلی متر ،دو و یا سه خال به قطر 2/1 ،یک لعاب نگرفتگی به 10*3 و… داشته باشد.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید