سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل دهم . سقف بتنی

مقدمه

1-اجراي کامل سقف هاي بتنی موضوع ردیف هاي این فصل ، شامل تهیه مصالح لازم ، تیرچه و بلوك گذاري، ترازکردن، شمع بندی، داربست، قالب بندي، بتن ریزي از آن و نگهداري ، بازکردن قالب ها و مانند آن است.

2-آهن هاي مصرفی در تمام قسمت هاي ، اجراي سقف، جداگانه مطابق ردیف هاي فصل هاي مربوط ، پرداخت می شود.

3-هرگاه گاه تیرچه، تیرهاي ساده یا مرکب فلزي یا د یوارهاي باربر بنایی باشد، اندازه گیري و پرداخت ، بر مبناي سطح کامل سقف اجرا شده صورت می گیرد و مرز مبنا براي اندازه گیري سقف ، جدار خارجی بتن سقف است و قالب بندي جدار آزاد خارجی آن (قالب دور) به طور جداگانه محاسبه و پرداخت می شود. بنابراین ، بابت شناژهاي روي دیوارهاي باربر که هم ضخامت سقف هستندو همچنین کلاف هاي دوزنده میانی، پرداخت اضافی به عمل نخواهد آمد.

4-هر گاه تکیه گاه تیرچه ، تیر یا دیوار بتنی باشد، مرز مبنا براي اندازه گیریسقف ، جدار داخلی تیر یا دیوار بتنی است و حجم بتن تیر و دیوار و قالب بندي هاي مربوط به آن ها، جداگانه طبق ردیف هاي مربوط ، محاسبه و پرداخت می شود. بنابراین براي کلاف هاي دوزنده میانی ، پرداخت اضافی انجام نمی شود.

5-هزینه قالب بندي و سایر کارهاي لازم براي ایجاد حفره یا سوراخ در داخل سقف ، به منظور عبور لوله، کانال هاي تاسیساتی، یا موارد مشابه دیگر، در قیمت ها منظور شده است و از این بابت پرداخت جداگانه اي صورت نخواهد گرفت . سطح حفره ها یا سوراخ هایی که  کمتر از یک متر مربع مساحت داشته باشند، از سطح کل سقف کسر نخواهد شد.

6-سیمان درنظر گرفته شده براي پاشنه تیرچه 400کیلوگرم در هر مترمکعب بتن است و عیار سیمان براي بلوك بتنی سقف و بتن تیرچه و بلوك 300کیلوگرم تعیین شده ، چنانچه برحسب مشخصات فنی عیار سیمان متفاوت با مقادیر بالا باشد کسر و یا اضافه از سیمان از ردیف مربوط در فصل بتن درجا محاسبه می شود.

7-در صورتی که ضخامت سقف ، بین دو ضخامت متوالی تعیین شده در ردیف هاي این فصل باشد، بهاي واحد آن با توجه به بهاي ضحامت هاي قلا و بعد آن ، به صور میانیابی خطی محاسبه پرداخت می شود.

8-ضخامت سقف فتصله عمودی زیرین تریچه تا سطح نهایی بتن اجرا شده سقف است.

9-بهاي تیرچه مشبک فلزي سبک (تیرچه با جان باز) موضوع ردیفهاي 100401تا  100403از بهاي ردیف  ،090207کارهاي فولادي سنگین محاسبه می شود.

10-در صورتی که سقف بتنی به صورت شیبدار اجرا شود به ردیف هاياجرای سقف 7 در صد اضافه می شود.

11-در صورتی که طبق نقشه و مشخصات براي اجراي سقف بتنی در این فصل (تیرچه یا تیرچه مشبک فلزي سبک)، از فوم بلوك ها مانند یونولیت و پلی استایرن نسوز استفاده شود، بهاي آن حسب مورد طبق ردیفهاي اجراي سقف با بلوك سفالی و اعمال ضریب 15/1 پرداخت می شود.

12-بابت اجراي سقف به صورت تیرچه دوبل، اضافه بهاي جداگانه اي قابل پرداخت نمی باشد.

نکات

-برای (tie beam) پرداخت اضافی انجام نمی شود.

-محاسبه حج بتن پاشنه تیرچه ،بلوک و بتن سقف و در هر متر مکعب سقف تیرچه و بلوک.

A = (n * a * b * 1) / c

B = 0.5 – A

C = 0.77 – B – A

A : حج بتن پاشنه تیرچه در هر متر مکعب سقف(مترمکعب)

B : حجم بتن سقف در هر متر مکعب سقف(مترمکعب)

n : تعداد تیرچه در هر متر طول سقف

a : عرضه پاشنه تیرچه (متر)

b : ضخامت پاشنه تیرچه(متر)

-در صورتی که طبق نقشه و مشخصات و یا دستور کار تیرچه ها به صورت پیش تنیده ساخته و اجرا گردند،قیمت جدید محسوب می شود.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید