سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل دوازدهم . بتن پیش ساخته و بلوک چینی

مقدمه

1-در تمام ردیف هاي بتن پیش ساخته و لوله گذاري این فصل،هزینه های قالب بندی،ملات نصب و بند کشی،به استثنای ماهیچه های بتنی منظور شده است، مگر آن که به صراحت ،خلاف ان ذکر شده باشد.

2-در تمام ردیف هاي این فصل ، هزینه میلگرد و سایرآهن هاي کار گذاشته شده در بتن بر اساس ردیف هاي فصل هاي مربوط ، جداگانه محاسبه و پرداخت می شود مگر این که عدم پرداخت آن تصریح شده باشد. هزینه صعوبت مصرف بتن در بتن مسلح، در ردیف هاي مربوط منظور شده است و از این بابت پرداخت جداگانه اي صورت نمی گیرد.

3-در ردیف هاي جدول هاي بتنی پیش ساخته منظور از سطح مقطع سطح مقطع عمود بر مسیر است.

4-در صورتی قطعات پیش ساخته بر اساس نقشه ها و مشخصات ، با عیار سیمان متفاوت با عیار تعیین شده در ردیف هاي این فصل باشد، بهاي تفاوت وزن سیمان، بر حسب مورد از ردیف مربوط در فصل بتن درجا پرداخت می شود.

5-ردیف هاي این فصل ، قطعات پیش ساخته بتن صنعتی (ساخته شده در کارخانه ها براي ساختمان هاي پی شساخته ) را شامل نمی شود.

6-هزینه تهیه و نصب کانیوي بتنی پیش ساخته از ردیف هاي جدول هاي بتنی پیش ساخته در این فصل پرداخت می شود.

7-هزینه پرکردن فضاي خالی پشت کول ها با بتن به عیار 150کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن یا سنگ لاشه یا سنگ قلوه، به ضخامت متوسط تا 10 سانتیمتر،در قیمت ردیف 120401، منظور شده است.

8-هزینه انجام عملیات خاکی در ردیف هاي این فصل منظور نشده است ، این نوع هزینه ها جداگانه از فصول مربوط می پرداخت شود.

9-سیمان در نظر گرفته شده در این فصل سیمان پرتلند می باشد.

10-چنانچه براي نصب لوله هاي سیمانی و بتنی یا کول هاي بتنی نیاز به آبکشی با تلمبه موتوري باشد،بهای ردیف های مربوط با اعمال ضریب 1.07 پرداخت می شود.

11-عیار سیمان در بلوك هاي سیمانی توخالی و آجرهاي سیمانی ،285 کیلوگرم در هر مترمکعب ملات بلوك یا آجر سیمانی است.

12-اندازه گیري جداول بر حسب حجم خود جداول و بدون ملات نصب می باشد. به عبارت دیگر ردیف مربوط به جدول هاي پیش ساخته ،حجم خود جدول ها ملاک پرداخت است .

13-در ردیف 120507میلگرد مصرفی، طبق بهاي ردیف 070302محاسبه میشود

14-جدول هاي بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی (ردیفهاي 120104و (120105باید داراي حداقل مقاومت فشاري استوانهاي استاندارد 280کیلوگرم بر سانتیمترمربع و حداقل وزن مخصوص 2300کیلوگرم بر مترمکعب باشد. هزینه بندکشی جدول ها در بهاي ردیف هاي 120104و 120105لحاظ شده است و در محاسبه حجم مربوط به ردیف در نظر گرفته نمی شود.

15-هزینه نصب میلگرد در بهاي ردیف هاي مربوط به جدول ها پیش ساخته پرسی و کف پوش های پیش ساخته پرسی یا ویبره ای،منظور شده است و بهای جداگانه ای بابت آن پرداخت نمی شود.

16-هزینه تهیه مصالح سنگی (شن، ماسه، پودر سنگ ،و …) و بارگیري حمل تا فاصله 30کیلومتر از مرکز ثقل برداشت تـا محـل سـاخت قطعات و بار اندازی منظور شده است.

17-در ردیف های این فصل هزینه بارگیری و حمل سیمان تا 30 کیلومتر و بار اندازی در نظر گرفته شده است.

18-در قیمت ردیف هاي این ، فصل بهاي پر کردن محل اتصالات با مصالح مورد نیاز، منظور شده و است از این بابت پرداخت جداگانه اي صورت نمی گیرد.

19-در ردیف های جدول های بتنی (ردیف های 120101 تا 120105)، هزینه های قالب بندي ساخت و نصب جدول، بندکشـی و بـتن پشـت جدول که بدون نیاز به قالب بندي باشد، لحاظ شده است. هزینه های اجرای بتن مگر زیر جدول و بتن لیسه ای کف (در صورت وجود) از سایر ردیف های مرتبط پرداخت می شود.چنانچه در انطباق با مشخصات فنی منضم به پیمان ،بتن پشت جدول مانند شکل زیر عملیات قالب بندی اجرا شود،هزینه قالب بندی و بتن ریزی آن با تایید مهندس مشاور از ردیف های مربوط پرداخت می گردد.

دیتایل اجرای جدول بتنی

20-هزینه تهیه کلیه مصالح لازم براي نصب ساخته قطعات پیش بتنی از جمله شن، ماسـه ، آب و حمـل تـا فاصـله 30کیلـومتر در بهـاي ردیف منظور شده است.

21-در ردیف هاي جدول بتنی پیش ساخته آماده سازی، کوبیدن خاك،و زیر سازي جدول ها دیـده نشـده اسـت و هزینـه آنهـا از فصـل عملیات خاکی با دست پرداخت می شود.

28-ردیف 121005مربوط به استفاده از ملات پایه سیمانی آماده محتوي رس منبسط شده ریزدانه سبک به جاي ماسه بوده که در بستهب ندي کارخانه اي تهیه شده و داراي گواهی نامه فنی محصول باشد. این ردیف با دستور کار و درج در صورت مجلس با تایید مهندس مشاور قابل پرداخت است.

29-1- در مورد ردیف هاي بنایی با بلوك سیمانی توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس منبسط شده موضوع ردیف های شماره 121001تا121005 لازم است بلوك هاي مورد استفاده با مشخصات فنی پیمان و استانداردهاي ملی ایران به شماره 7657با عنوان “سنگدانه- سبکدانه براي بلوك هاي بنایی بتنی –ویزگی ها و شماره  7782 با عنوان مصالح ساختمانی-بلوک های سیمانی غیر بار بر-ویژگی ها تطابق داشته باشد.

29-2- ردیف هاي بنایی با بلوك سیمانی پیش ساخته از بتن سبک (بتن گازي) موضوع ردیف هاي شماره 120801تا 120805مربوط به استفاده از بلوك هاي ساخته شده از بتن گازي غیراتوکلاوي مطابق مشخصات فنی و استانداردهاي مربوط میباشد. در صورت استفاده از بلوكهاي بتن گازي اتوکلاوي براي پرداخت هزینه ردیفهاي مربوط با اعمال ضریب 1/1 منظور می گردد.


نکات

-در تمام ردیف هایی بتن پیش ساخته و لوله گذاری،ملات نصب پیش بینی شده است ولی در صورتی که ملات نصب به عنوان پر کننده و بیش از ضخامت عرف باشد و به علت اشتباه اجرای عملیات توسط پیمانکار حادث نشده باشد،جداگانه ملات مصرفی اضافی می بایست پرداخت شود.

-در برخی موارد تهی و نصب کانیوی بتنی ترکیبی از دو جدول پیش ساخته می باشد که برای اندازه گیری سطح مقطع،سطح مقطع دو جدول جداگانه محاسبه و از ردیف های مربوط پرداخت می شود.

-در صورت تفاوت ضخامت لوله های بتنی با ضخامت مندرج در ردیف های مربوطه، آیتم های اجراشده قیمت جدید محسوب می شوند.

-استفاده از کول های دایره ای شکل در چاه،در ردیف های فهرست بها پیش بینی نشده است و قیمت جدید محسوب می شوند.

-در صورت پرکردن حفره های بلوک سیمانی تو خالی به جز ملات سیمان،با هر نوع مصالح سنگی،خاک و… قیمت جدید محسوب می شود.

-نام دیگر دانه رس منبسط شده لیکا می باشد.

6 پاسخ
  1. شاخص عمران

   با سلام
   آیتم های جدول کاری مطابق با فصل 12 فهرست بهای ابنیه به صورت مترمکعب قابل پرداخت است.

  1. شاخص عمران

   با سلام. خیر
   کول تخم مرغی مطابق آیتم 120401 فصل 12 فهرست بهای ابنیه قابل پرداخت است

  1. شاخص عمران

   با سلام.
   سطح مقطع جدول بتنی با توجه به سطح برش عمود بر محور طولی جدول محاسبه می شود و نه نمای جدول. ابعاد 40*50 مربوط به نمای جدول می باشد. در واقع ارتفاع ضرب در ضخامت جدول برابر با سطح مقطع جدول خواهد بود.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید