سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین

1.حجم عملیات خاکی ، بر اساس کار اجرا شده طبق نقشه ها، دستور کارها و صورتمجلس ها، محاسبه می شود و از بابت تغییر حجم ناشی ، تورم از نشست یا کوبیدن، هیچ گونه پرداخت جداگانه اي به عمل نخواهد آمد.

2. حجم عملیات خاکی ناشی از احداث پله ها روي شیروانی خاکریزهاي موجود یا سراشیب هاي بستر خاکریز (در مواردي که نیاز به احداث پله دارد )، با پیشنهاد مهندس مشاور و تایید کارفرما، مطابق نقشه هاي اجرایی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

3. به قیمت هاي واحد این فصل، هیچ گونه بها یا اضافه بهایی، مانند پروفیلسازي در خاکبرداري و وجود محدودیت یا صعوبت در عملیات خاکی (به استثناي آنچه که به صراحت یاد شده است) تعلق نمیگیرد.

4- انواع زمین‌ها ، به‌صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

4-1. زمین‌های لجنی، زمین‌هایی هستند که وسایل کار با وزن طبیعی خود به حدي در آن فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشد.

4-2. زمین‌های نرم ، زمین‌هایی هستند که انجام عملیات در آن‌ها، به‌وسیله بولدوزر تا قدرت 150قوه اسب یا وسایل مشابه ، بدون استفاده از ریپر عملی است.

4-3. زمین‌های سخت، زمین‌هایی هستند که انجام عملیات در آن‌ها، به‌وسیله بولدوزر تا قدرت 300 قوه اسب یا وسایل مشابه، با استفاده از ریپر عملی است.

4-4. زمین‌های سنگی، زمین‌هایی هستند که براي کندن آن‌ها، مصرف مواد سوزا و منفجره ضروري باشد، یا استفاده از ماشین‌آلات سنگین ، مانند بولدوزر باقدرت بیش از 300قوه اسب، الزامی باشد.

5.طبقه‌بندی زمین با تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما انجام می‌شود.

6. برداشت خاک‌های نباتی در حد 10سانتی‌متر، طبق دستور کار مهندس مشاور و اضافه بر آن با تصویب کارفرما انجام و هزینه آن، بر اساس ردیف خاک‌برداری نرم در زمین ، پرداخت می‌شود.

7. در مواردي که خاک‌برداری یا گودبرداري با بولدوزر یا وسیله مشابه آن ، در گود انجام شود، به علت محدودیت شعاع عملیات ماشین ، و صعوبت انتقال مواد حاصل از خاک‌برداری به خارج گود، اضافه بهاي ردیف‌های 030401و ، 030402پرداخت می‌شود. گود به محلی اطلاق می‌شود که پس از خاک‌برداری و رسیدن به رقوم نهایی ، از همه جهت پایین‌تر از تراز زمین طبیعی و قرارگرفته عمق متوسط کمتر از آن 60سانتیمتر نباشد.

8. پی‌ها و کانال‌هایی که به علت محدودیت فضاي کار باید با بیل مکانیکی یا وسیله مشابه آن ، کنده شوند، برحسب مورد با استفاده از ردیف‌های 030501تا ،030503برآورد می‌شوند.

9. هزینه وسیله مناسب براي عملکرد چکش هیدرولیکی، مانند بیل مکانیکی، در بهاي ردیف 030504منظور شده است.

10. در مواردي که براي اجراي پی‌سازی و احداث دیوارها، فاصله‌ای بین دیواره گود یا پی‌کنی و پی‌سازی لازم باشد که در نقشه‌های اجرایی پیش‌بینی‌نشده است ، این فاصله در حد نیاز اجراي کار، با تشخیص و تائید مهندس مشاور تعیین و به ابعاد گودبرداري یا پی‌کنی اضافه می‌شود. این فاصله اضافی ، بعد از اتمام عملیات باید با مصالح موردقبول مهندس مشاور پر و در صورت لزوم کوبیده شده و بهاي آن طبق ردیف‌های مربوط پرداخت شود.

11. چنانچه خاک‌برداری، پی‌کنی و کانال کنی بیش‌ازاندازه هاي درج‌شده در نقشه‌های اجرایی و دستور کارها انجام شود، پر کردن مجدد و در صورت لزوم کوبیدن قسمت‌های اضافی با مصالح باکیفیت قابل‌قبول مهندس مشاور، به عهده پیمانکار است و از این بابت وجهی پرداخت نخواهد شد.

12. نحوه پرداخت هزینه حمل خاک به شرح زیر است :
12-1. در مورد حمل خاک‌های حاصل از خاک‌برداری، پی‌کنی ، گودبرداري و کانال کنی به خارج کارگاه یا خاک‌ریزها، حجم خاکی که حمل می‌شود، طبق اندازه‌های محل کنده‌شده محاسبه می‌شود و هزینه‌های مربوط به افزایش حجم یا تورم، در قیمت‌ها منظور شده است و پرداخت دیگری از این بابت به عمل نخواهد آمد. تمام خاک‌های حاصل از موارد یادشده ، باید در خاک‌ریزها مصرف شوند. عدم مصرف این خاک‌ها در خاک‌ریزها یا حمل آن‌ها به خارج کارگاه ، منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما و تنظیم صورت‌مجلس اجرایی است.
12-2.در مورد خاک‌های تهیه‌ شده از محل قرضه(داخل یا خارج کارگاه ) براي خاک‌ریزها، حجم خاکی که حمل می‌شود، برابر حجم اندازه‌های محل مصرف پس از کوبیدن در نظر گرفته می‌شود. هزینه تهیه خاك از محل قرضه از قیمت‌های ردیف‌های خاک‌برداری در این فصل استفاده می‌شود. براي برداشتن خاك رویه نامناسب پرداختی صورت نمی‌گیرد.
12-3.در مورد خاک‌های مصرفی در خاک‌ریز از محل خاک‌برداری، پی‌کنی ، گودبرداري یا کانال کنی در شرایط یکسان ازنظر نوع مواد، کوتاه‌ترین فاصله بین مرکز ثقل خاک‌ریز و خاک‌برداری ، ملاك محاسبه و پرداخت بهاي حمل خواهد بود.

13. ردیف های حمل درج شده در این فصل ، براي خاک‌ها و مواد زائد که به خارج کارگاه حمل می‌شود یا در داخل کارگاه جابجا می‌شود، تنها یک‌بار پرداخت می‌شود. به‌عبارت‌دیگر براي انباشتن (دپو کردن )، بارگیري و باراندازي مجدد پرداختی صورت نخواهد گرفت . ولی چنانچه برحسب ضرورت و موقعیت کار، حمل مجدد اجتناب‌ناپذیر باشد، بارگیري و حمل اضافی با پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما، بر اساس صورت‌مجلس اجرایی، از ردیف های مربوط پرداخت می شود.

14. ضخامت خاك جانشین در زمین طبیعی کوبیده شده یا در حالتی که خاك نباتی بستر خاک‌ریز تا 15سانتی‌متر برداشته شود، براي 85درصد کوبیدگی به روش آشتو اصلاحی، برابر 3سانتی‌متر، براي 90درصد کوبیدگی به روش آشتو اصلاحی، 5سانتیمتر و براي 95درصد کوبیدگی و بیشتر به روش آشتو اصلاحی، 7سانتی‌متر تعیین و اضافه بر پروفیل‌های برداشت‌شده ، پرداخت می‌شود. مازاد بر اعداد تعیین‌شده ، در هیچ موردي پرداختی صورت نمی‌گیرد. اگر خاك نباتی برداشته‌شده از بستر خاک‌ریز بیشتر از15متر باشد، سانتی 60درصد اندازه‌های پیش‌گفته محاسبه می‌شود.

15. درصورتی‌که ضخامت قشرهاي خاک‌ریزی بیشتر از 15سانتی‌متر باشد، نسبت به‌ردیف هاي 030901تا ، 030904کسر بهایی به شرح زیر منظور می‌شود: اگر ضخامت قشرهاي خاک‌ریزی 20سانتی‌متر تعیین شود، 10درصد، اگر ضخامت قشرهاي خاک‌ریزی 52سانتی‌متر تعیین شود، 20درصد، اگر ضخامت قشرهاي خاک‌ریزی 30سانتی‌متر تعیین شود، 30درصد، اگر ضخامت قشرهاي خاک‌ریزی بیش از 30سانتی‌متر تعیین شود، 40درصد ردیف مربوط کسر می‌شود.

16. در زمین‌های لجنی ، برحسب مورد، نحوه اجرا، نوع و میزان برداشت و جایگزینی مصالح به‌منظور تحکیم بستر، توسط مهندس مشاور پیشنهاد و پس از تصویب کارفرما به اجرا گذاشته می‌شود. عملیات اجرایی یادشده ، پس از تحکیم بستر با حضور مهندس مشاور و پیمانکار صورت‌مجلس شده و پس از تائید کارفرما، ملاك پرداخت قرار می‌گیرد.

17. بهاي تهیه و حمل آب مصرفی عملیات خاکی در قیمت‌ها پیش‌بینی‌شده است.

18. حمل مواد حاصل از خاک‌برداری به فاصله بیش از 20متر تا 50متر، موضوع ردیف‌های 030403و ، 030404در صورت تصویب کارفرما، بر اساس دستور کار مهندس مشاور انجام می‌شود و اضافه بهاي هر یک از ردیف‌های یادشده ، پس از تنظیم صورت‌جلسه اجرایی پرداخت می‌شود. با پرداخت ردیف ،030701ردیف‌های 030403و ، 030404قابل پرداخت نیست.

19. درصورتی‌که حمل موضوع ردیف خاک‌های 030703تا ،030705درراه‌های شنی و یا ساخته نشده انجام شود، به ردیف‌های حمل مصالح درراه‌های هاي آسفالتی، به ترتیب ضریب 15/1 و 30/1 اعمال می‌شود.

20. ردیف‌های 031004 ،031002و ، 031005با دستور کار مهندس مشاور قابل‌اجراست و پرداخت آن مستلزم تنظیم صورت‌جلسه انجام ، با مهندس آن مشاور است.

21. در محل‌هایی که براي برداشت ماسه‌بادی، هزینه‌هایی به‌عنوان عوارض ، ارزش قبل از استخراج و مانند آن تعلق می‌گیرد، هنگام تهیه برآورد، ردیف ستاره‌داری به‌صورت اضافه بها به‌ردیف ، 031101براي جبران هزینه یادشده منظور می‌شود. در صورت عدم پیش‌بینی این اضافه بها، هیچ‌گونه پرداختی علاوه بر ردیف 031101انجام نخواهد شد، چنانچه بعد از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار، عوارض جدید وضع شود یا میزان آن افزایش یابد، هزینه‌های مربوط پس از تائید مهندس مشاور و کارفرما پرداخت می‌شود.

22. حداکثر حجم خاک‌برداری سنگی قابل پرداخت از ردیف ، 030201از حاصل مقدار کیلوگرم تقسیم دینامیت مصرف‌شده در خاک‌برداری‌های سنگی (طبق صورت‌جلسه مصرف که به امضاي ذی‌ربط مسئولان رسیده باشد) به عدد 25/0به دست می‌آید، و در صورت استفاده از هر کیلوگرم پودر آنفو، پودر آذر، امولایت کارتریجی، بوستر پنتولیتی و آل – آنفو، به ترتیب معادل 300گرم، 550گرم، 1000گرم، 1800گرم و 700گرم دینامیت محاسبه می‌شود. مازاد بر حجم مذکور، باید از ردیف 030105پرداخت شود، و درصورتی‌که حجم محاسبه‌شده براي خاک‌برداری سنگی (ردیف (030201با توجه به وزن مواد منفجره مصرف‌شده مذکور، بیشتر از حجم ترانشه سنگی طبق نقشه و پروفیل باشد، حجم خاک‌برداری سنگی طبق نقشه و پروفیل ملاك عمل خواهد بود.

23. حداکثر حجم خاکبرداری سنگی قابل پرداخت از ردیف ۱۳۰۲۰۱۹، از حاصل تقسیم مقدار کیلوگرم دینامیت مصرف شده در خاکبرداری های سنگی (طبق صورت جلسه مصرف که به امضای مسئولان ذیربط رسیده باشد) به عدد 0.25 به دست می آید، و در صورت استفاده از هر کیلوگرم پودر آنفو، پودر آذر، امولايت کارتریجی، بوستر پنتولیتی و آل – آنفو، به ترتیب معادل ۳۰۰ گرم، ۵۵۰ گرم، ۱۰۰۰ گرم، ۱۸۰۰ گرم و ۷۰۰ گرم دینامیت محاسبه می شود. مازاد بر حجم مذکور، باید از ردیف ۰۳۰۱۰۵ پرداخت شود، و در صورتی که حجم محاسبه شده برای خاکبرداری سنگی (ردیف ۰۳۰۲۰۱) با توجه به وزن مواد منفجره مصرف شده مذکور، بیشتر از حجم ترانشه سنگی طبق نقشه و پروفیل باشد، حجم خاکبرداری سنگی طبق نقشه و پروفیل ملاک عمل خواهد بود .

24. درصورتی‌که به دلیل مجاورت بخشی از عملیات خاک‌برداری با تأسیسات خاص، امکان انفجار به‌صورت معمول وجود نداشته باشد و طبق دستور مهندس مشاور و تائید کارفرما لازم باشد که انفجار با محدودیت (انفجار آرام) انجام شود، براي آن حجم از عملیات 30درصد به بهاي ردیف ،030201اضافه می‌شود.

25. چنانچه در عملیات خاک‌برداری در سنگ با مواد انفجاري، شرایط به‌گونه‌ای باشد که طبق تشخیص مهندس مشاور و تائید کارفرما، نتوان از مواد انفجاري براي خاک‌برداری استفاده نمود و اجباراً از چکش هیدرولیکی استفاده شود، براي آن بخش از عملیات که الزاماً از چکش هیدرولیکی استفاده‌شده، بهاي آن از ردیف 030202پرداخت می‌شود.

26. ردیف‌های 031201و 031202چال زنی به‌منظور اجراي عملیات مهار به روش‌های مهار تنیده یا ناتنیده براي پایدارسازي دیواره خاکی به کار می‌رود.

27. در صورت نیاز به استفاده از لوله جدار یا عملیات تزریق و حفاري مجدد براي مقابله با ریزش دیواره چال با تائید مهندس مشاور در مورد لوله جدار به میزان 15درصد و در مورد عملیات تزریق و حفاري مجدد به میزان 50درصد حسب مورد به ردیف‌های 031201یا 031202قابل پرداخت هست.

28. هزینه چال زنی به‌منظور اجراي عملیات مهار آزمون (مهار قربانی) که به‌منظور شناخت و تدقیق طرح تحکیم دیواره خاکی صورت می‌گیرد، با تائید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف‌های مربوط قابل پرداخت است.

29. بابت صعوبت اجراي عملیات تحکیم دیواره‌های خاکی که زیرتراز آب‌های زیرزمینی واقع‌شده، به میزان 15درصد به هزینه عملیات چال زنی، کشش مهار و تزریق با تائید مهندس مشاور قابل پرداخت هست.

30. پرداخت هزینه های پایدارسازی و تحکیم دیواره های خاکی مشتمل بر عملیات چال زنی، کشش مهار و تزریق منوط به منظور داشتن در برآورد فهرست بهای منضم به پیمان می باشد و در صورت عدم درج در برآورد اجرای پروژه و یا بدون مطالعات ژئوتکنیک، در حین عملیات اجرایی قابل پرداخت نمی باشد.

31. هزینه اجرای چوب بست، تخته گذاری و عملیات مشابه که به صورت موقت برای حفاظت ساختمان های مجاور محل خاکبرداری صورت می گیرد و همچنین، برچیدن آنها پس از اتمام کار، به عهده پیمانکار است و پرداختی از این بابت صورت نخواهد گرفت.

نکات

1.چنانچه عملیات گودبرداری با ماشین انجام شود، گودبرداری باید تا 15 سانتی‌متر رقوم نهایی و 15 سانتی‌متر اخیر با دست برداشت شود.

2. شخم زدن هر نوع زمین سنگی با وسیله مکانیکی به عمق 15 سانتی‌متر در آیتم 030101 پیش‌بینی‌شده است.

3. در صورت شخم زدن به عمق بیش از 15 سانتی‌متر به جهت استفاده از ماشین‌آلات باقدرت بالاتر،قیمت جدید محسوب می‌شود.

4. تحکیم زمین‌های ماسه‌ای به روش تراکم دینامیکی،همراه با افزودن خاک مناسب قیمت جدید محسوب می‌شود.

5- منظور از آیتم های خاکبرداری، استفاده از بولدوزر یا ماشین آلات مشابه می باشد و در صورت انجام عملیات در گود (عمق گود به طور متوسط حداقل 60 سانتی متر)، اضافه بهای ردیف 030401 و 030402 قابل پرداخت می باشد.

6- منظور از آیتم های پی کنی، کانال کنی و گودبرداری، استفاده از بیل مکانیکی یا وسایل مشابه (به علت محدودیت اجرایی)، می باشد.

2 پاسخ

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید