سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل سیزدهم. عایق کاری رطوبتی

الزامات عمومی

1-در عایقکاري هاي رطوبتی، مقدار هم پوشانی باید به میزان درج شده در نقشه ها و مشخصات فنی باشد و در صورتی کهدر نقشه و مشخصات فنی اندازه آن تعیین نشده باشد، 10سانتیمتر اجرا شود.

2-مبناي اندازه گیري ، و پرداخت ،سطح ظاهري عایق کاري شده، مطابق ابعاد درج شده درنقشه ها و صورتجلسه ها است. بابت همپوشانی هزینه جداگانه اي پرداخت نمیگردد.

3-قیمت هاي واحد ردیف هاي این فصل ، براي انجام کار در تمام سطوح ، اعم از افقی، قائم، مورب ، منحنی و مانند آن است و هیچ گونه اضافه بهایی بابت صعوبت، عمق، انحنا و مانند آن، بجز آنچه به صراحت در این فصل مشخص شده است ، قابل پرداخت نیست.

4-منظور از سایر سطوح در ردیف هاي این ، فصل سطوحی به غیر از سطوح حمام ها، توالت ها، روی پی ها و مانند آن است.

5-در ردیف های این فصل هرجا که نوع قیر مشخص نشده است، منظور قیرهاي جامد(خالص ای اکسیده) میباشد و جهت شرایط اقلیمی مختلف هیچ اضافه پرداختی صورت نمی گیرد.

6-زیرسازي مناسب جهت اجراي عایق کاري رطوبتی طبق نقشه ها، مشخصات فنی و دستورکارها، باید قبل از انجام عایق کاري به تایید مهندس ناظر برسد و مجوز اجراي عملیات اخذ گردد.

الزامات گروه 1

1-1. مقدار قیر مورد مصرف براي یک مترمربع عایق کاری رطوبتی در ردیف ،130101برابر 2 کیلو گرم می باشد.

1-2. مقدار قیر مورد مصرف در ردیف هاي 130102،130108،130109 ، برای یک متر مربع عایق کاری رطوبتی،یک کیلوگرم قیر مایع است و لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی و گواهی هاي فنی کالا به منظور انطباق با مشخصات فنی خصوصی پیمان ، تاییدیه مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.

1-3. چنانچه مطابق نقشه ها، مشخصات فنی و دستورکارها، مقدار قیر مصرفی ردیفهاي 130108 ،130102و 130109در هر مترمربع برابر یک کیلوگرم نباشد، بهاي ردیف ها به تناسب کاهش یا افزایش آن به میزان حداکثر تا 2کیلوگرم در هر مترمربع، محاسبه و پرداخت می شود.

الزامات گروه 2

2-1. مقدار قیر مورد مصرف در  ردیف های این گروه، برا ی یک متر مربع عایقکاری رطوبتی،ترتیب برابراست با :

2-1-1. دو قشر اندود قیر با یک لایه گونی،3.5 کیلو گرم.

2-1-2. سه قشر اندود قیر با دولایه گونی،5 کیلو گرم.

2-1-3. چهار قشر اندود قیر با سه لایه گونی،6.5 کیلو گرم.

الزامات گروه 3

3-1. مشخصات فنی عایق های رطوبتی پیش ساخته حسب مورد با ید حداقل الزامات مندرج در استانداردهاي ملی ایران به شماره 3885 با عنوان ((ورق هاي انعطاف پذ یر عا یق رطوبتی_ورق هاي قیرتقو ت شده عا یق رطوبتی سطوح)) یا شماره 3864 با عنوان ((ویژگی های عایق رطوبتی پیش ساخته قیری برای پی)) یا شماره 3884 با عنوان ((ویژگی های عایق رطوبتی پیش ساخته با قیر اصلاح شده توسط پلیمر ها)) را تامین نماید.

3-2. منظور از قشر آستر در ردیف هاي عایق ها  رطوبتی پیش ساخته، اجراي مشتق قیر محلول در حلال نفتی به عنوان پرایمر به میزان حداقل 280گرم در مترمربع می باشد و هزینه آن در قیمت ردیف های 130303 تا 130308 منظور شده است و پرداخت بهای ردیف های مربوط،منوط به اجرای پرایمر است.

3-3. درصورت اجراي اندود قیري به جاي قشر آستر در عایق هاي رطوبتی پیش ساخته، ضمن اعمال کسر بهاي ردیف ، 130304،بابت اجراي اندود قیري، ردیف 130101پرداخت میگردد.

الزامات گروه 4

4-1.پوشش هاي آکریلیکی پایه آب موضوع ردیف 130403باید با استاندارد ملی ایران به شماره 16951مطابقت داشته باشد. ضخامت لایه خشک عایق در ردیف مربوط، برابر  0.05±0.5 متراست، چنانچه مطابق نقشه ها، مشخصات فنی و دستورکارها ضخامت لایه خشک به میزان حداکثر تا 0.05± 1میلیمتر افزایش یابد، بهاي ردیف به تناسب افزایش، محاسبه و پرداخت میشود.

4-2. مواد آب بند کننده پلیمري دوجزئی پا یه سیمان و رزین های آکریکیلی موضوع ردیف 130404 باید با استاندارد ASTM C836 یا BS EN 14891 مطابقت داشته باشد. ضخامت لایه خشک عایق در ردیف مربوط ، برابر 0.1±1.5 میلی متر است،چنانچه مطابق نقشه ها،مشخصات فنی و دستور کارها ضخامت لایه خشک به میزان حد اکثر تا 0.1±3 میلی متر افزایش یابد،بهای ردیف به تناسب افزایش،محاسبه و پرداخت می شود.

3-4. مواد آب بندکننده نفوذگر بلورساز پایه سیمان موضوع ردیف 130405 باید با استاندارد BD EN 1504-2 مطابقت داشته باشد. مقدار مواد پودري مورد مصرف در ردیف مربوط ، براي یک مترمربع عایق کاري رطوبتی ،یک کیلو گرم است،چنانچه مطابق نقشه ها،مشخصات فنی و دستورکارها مقدار پودر مصرفی حداکثر تا 3کیلوگرم در هر مترمربع افزایش یابد، بها ردیف به تناسب افزایش،محاسبه و پرداخت می شود.

4-4. منظور از فشار منفی آب در ردیف 130405،فشار آبی است که از پشت سطح آب بندی شده، به عایق اعمال گردد،مانند محل هایی که برای آب بند نمودن،دسترسی به سطح کار وجود ندارد.

4-5. لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی و گواهی های فنی کالا به منظور انطباق با مشخصات فنی خصوصی پیمان،تاییدیه مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.

الزامات گروه 5

5-1.پوشش با پایه قیری موضوع ردیف 130501،باید با استاندارد ملی ایران به شماره 1333 با عنوان ((ویژگی ها و روش های آزمون رنگ های سیاه آماده به مصرف با پایه قیری عاری از سرب ومقاوم در برابر اسید-قلیا-آب-حرارت))مطابقت داشته باشد.

5-2. در صورتی که طبق مشخصات فنی، ضخامت پوشش با پایه قیري، نسبت به ضخامت مندرج در ردیف 130501بیشتر یا کمتر باشد، بهاي آن به تناسب، طبق ردیف مربوط محاسبه و پرداخت میشود.

5-3. بهاي اجراي رنگ سیاه با پایه قیري روي اسکلت فلزي یا اجراي پوشش مومی با پایه قیري روي سطوح داخلی مخازن فولادي اب، به ترتیب از ردیف های 25355 و 250356 پرداخت می گردد.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید