سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل شانزدهم . کارهای فولادی سبک

مقدمه

1-در تمام ردیف هاي این فصل ، بهاي جوشکاري، برشکاري ، پرچکاري و سوراخکاري ها، و همچنین سنگ زدن و مانند آن و ، منظور شده از این ، اضافه بابت وجهی پرداخت نمیشود.

2-هزینه هاي مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ و مهره از نوع فولاد نرم معمولی ، مفتول یا سیم، لحیم ، پرچ و مانند آن، در قیمت هاي واحد مربوط منظور شده است و بابت اضافه وزن ، اضافه ابعاد، مازاد بر ابعاد درج شده در نقشه ها، پرداختی صورت نخواهد گرفت. در مورد ردیف های که پرداخت بهاي واحد آن ها بر اساس وزن کار صورت می گیرد، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه و مشخصات و دستور کارها به مأخذ جدول هاي استاندارد مربوط یا جدول هاي کارخانه سازنده ، محاسبه و منظور خواهد شد.

3-بها اعضای فرعی چهار چوب مانند شاخک و فاصله نگهدار پایین چهارچوب که در ساخت چهار چوب فلزی موضوع ردیف 160101،مصرف می شود،از قیمت همین ردیف پرداخت می شود.

4-هزینه پرکردن داخل چهارچوب هاي فلزي با دوغاب ماسه سیمان، در ردیف ، 160101منظور شده است و از این بابت پرداخت جداگانه ای به عمل نخواهد آمد.

5-براي اندازه گیري و پرداخت در و پنجره ساخته شده از پروفیل هاي توخالی ، باید مقادیر به دست آمده از توزین ، با اوزان حاصله از جدول ها ونقشه ها مقایسه شود و کمترین وزن مبنای پرداخت قرار گیرد.

6-در صورتی در ساختمان در و پنجره و نرده آهنی ، از مخلوط پروفیل هاي توپر، تسمه ، ورق و پروفیل هاي توخالی ، تؤاماً استفاده شود، باید وزن پروفیل هاي توپر، تسمه و ورق بر حسب مورد، از ردیف هاي 160102و 160103و وزن پروفیل هاي توخالی، از ردیف هاي 160104و 160105محاسبه و پرداخت شود.

7-دستمزد نصب و جاسازي یراق آلات از هر نوع (تمام لوازمی که روي در و پنجره می نصب شود) مانند قفل و دستگیره در قیمت  ردیف هاي مربوط منظور شده است . بهاي تهیه یراق آلات تنها در ردیف هاي 160501تا ، 160503منظور شده ولی است در سایر ردیف ها، بهاي تهیه آنها جداگانه می پرداخت شود.

8-بهاي آویزهاي سقف مورد نیاز زیرسازي هاي کاذب ، موضوع ردیف 160205 ،160204و 160217از همین ردیف می پرداخت شود، اما عملیات ا ضافی که براي تامین اتصال آویز به سقف انجام می شود، مانند کارگذاري لوله براي ورق عبور آویز، کارگذاري با شاخ مربوط در بتن براي جوش دادن آویز به آن یا ایجاد پایه آویز به وسیله تفنگ بست زنی ، جداگانه  پرداخت می شود. هزینه اتصالات،آویزهای فنر، آویزهاي مورب، و دیگر جزییات اجرایی اتصال سامانه زیرسازي سقف کاذب به سقف اصلی در بهاي واحد ردیف  مربوط دیده شده است.

9-در ردیف های پوشش سقف با ورق گالوانیزه،ورق های مصرفی در کار محاسبه و پرداخت می شود.

10-بهاي قاب فلزي یا چوبی مورد نیاز براي عملیات ردیف موضوع ،160402از ردیف هاي مربوط جداگانه می پرداخت شود.

11-بهاي تهیه مصالح ، ساخت ونصب زیرسازي براي عملیات موضوع ردیف ،160406جداگانه محاسبه می و پرداخت شود.

12-هزینه و پی کنی و پی سازي ردیف های 160206تا ،160208به صورت جداگانه از فصول مربوط می پرداخت شود.

13-هزینه عملیات بنایی براي نصب دریچه ها در ردیف هاي 160201و ،160202پیش بینی شده . است.

14-در صورت استفاده از ردیف هاي 160501تا ،160503باید مشخصات فنی و نقشه جزئیات در و پنجره به اسناد مناقصه الحاق شود و با توجه به به مشخصات تعیین شده،بهای واحد ردیف های مربوط محاسبه شود.بهای چهار چوب فولادی که برای نصب در و پنجره موضوع این ردیف ها ،در داخل کارهای بنایی نصب می شود ،جداگانه پرداخت می شود.

15-در ردیف هاي 160601و ،160602هزینه قطعات اتصال پانل ها به یکدیگر و در گوشه ها و در اطراف باز شوها و همچنین مهاري ها، شامل استفاده از انواع میلگرد و پروفیل براي مهار به اجزاي مجاور اسکلت ساختمان منظور شده است.

16-در ردیف هاي 160601و ،160602سازه اختصاصی پیشبینی نشده و چنانچه براي دهانه هاي بزرگ بر طبق مشخصات، نیاز به سازه اختصاصی باشد، هزینه آن بر اساس ردیف هاي مربوط جداگانه محاسبه می شود.

17-اندود روي سطوح طرفین پانل ها در ردیفهاي مزبور در نظر گرفته نشده است و هزینه آن جداگانه بر طبق ردیف هاي مربوط محاسبه می شود.

18-مشخصات فنی پانل هاي مشبک عایقدار باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره 385با عنوان ((دستورالعمل طراحی، ساخت و اجراي سامانه هاي پانلی سه بعديتجدید نظر اول)) را تامین نماید.

18-2. در اجراي دیوارهاي پانلی به روش پانل مشبک سه بعدي یا پانل هاي متشکل از اجزاي فولادي سرد نورد رعایت تیپ بندي پانل هاي مصرفی با ملاحظات معماري نظیر نعل درگاه بازشو در مراحل سفارش از کارخانه سازنده، دپو در کارگاه، اجرا و نصب ضروري است. توجه به مشخصات فنی و استاندارد کارخانه تولید کننده پانل هاي سفارشی، رده محصولات و مطابقت با مشخصات فنی طرح الزامی است.

18-3. اضافه بهاي ردیف 160605مربوط به اجراي بازشوها به مساحت بیش از یک مترمربع، به آن سطح از دیوار تعلق میگیرد که براي تعبیه بازشوها در پانل ها عملیات اضافی نظیر برشکاري و تقویتی به کار رفته باشد.

19-1. مشخصات فنی سازه هاي فولادي سرد نورد حسب مورد باید حداقل الزامات مندرج در نشریات شماره 612با عنوان ” نامه آیین طراحی و اجراي سازههاي فولادي سرد نورد- بخش سازه” و شماره 613با عنوان “آیین نامه طراحی و اجراي سازه هاي فولادي سرد نورد- بخش غیرسازه” را تامین نماید.

19-2. کارهاي موضوع ردیف 160701براي اجراي دیوارهاي پانلی باربر یا غیرباربر فولادي سرد نورد شده گالوانیزه میباشد. بهاي تمام قطعات فولادي سرد نورد لازم در ساخت این نوع دیوارها نظیر استفاده از قطعات پشتیبان و تقویتی در سازه گالوانیزه براي نصب  رادیاتور، جعبه آتش نشانی، خروجی هواکش تهویه، دریچه بازدید یا چهارچوب در، پنجره و بازشو، تامین درز انقطاع، همچنین تعبیه اعضاي کمکی در سازه گالوانیزه به منظور نصب لوله هاي آب، فاضلاب و تاسیسات، و یا در مواردي که در سازه گالوانیزه از دو ردیف استاد استفاده شده باشد، از همان ردیف محاسبه میشود.

19-3. قیمت کارهاي موضوع ردیف 160701به صورت ساخت صنعتی در کارخانه در نظر گرفته شده است، لذا هیچگونه اضافه بهایی بابت اجرا و نصب اعضا به صورت مجزا در محل اجرا قابل پرداخت نیست.

19-4. هزینه اعضاي پوششی نصب شده روي پانل نظیر صفحات گچی الیافدار (گچ برگ) ،صفحات سیمانی الیاف دار،صفحات پلی استایرن اکسترود شده، پوشش هاي آلومینیومی با لایه میانی پلی اتیلن یا پلی یورتان حسب مورد و از ردیف مربوط جداگانه پرداخت می گردد.

19-5. هزینه بارگیري و باراندازي پانل هاي مشبک فولادي، پانلهاي متشکل از اجزاي فولادي سرد نورد شده گالوانیزه، یا اجزاي پانل هاي فولادي معمولی در ردیفهاي مربوط ملحوظ شده و از این بابت پرداخت جداگانه مجاز نمی باشد.

19-6. اضافه بهاي ردیف 160705فقط به آن قسمت از پانل دیواري که قوس دارد تعلق میگیرد.

20- تهیه و اجراي کلیه کارهاي زیرسازي فلزي براي ساخت پانل از نوع فولاد معمول ساختمانی به منظور نصب ورق هاي ساندویچی  آلومینیومی، براساس ردیف 160209محاسبه و پرداخت می شود.

21-هزینه گالوانیزه گرم قطعات فولادي موضوع ردیف شماره 160214براي آبکاري و جلوگیری از خوردگی مصنوعات فولادي نظیر مواردي که در تصفیه خانه های آب و فاضلاب، یا در مجاورت مواد خورنده یا در معرض شرا یط محیطی بسیار مهاجم قرار می گیرد.

22-نرده هاي مشبک فولادي جوش شده موضوع ردیف هاي شماره 160413تا 160416با یدبسته به مورد با استانداردهاي ملی ایران به شماره 21132با عنوان ” نرده ها میلگردی مشبک جوش شده (با پوشش فلز ی يا پلیمري) به صورت پانل یا رول نرده با چشمه هاي یکنواخت ” ، یا شماره 19931با عنوان ” نرده ها ی میلگردی مشبک جوش شده (با پوشش فلز ی يا پلیمري) به صورت پانل نرده با الگوهاي متغیر شبکه ” مطابقت داشته باشد.

23-1..بهاي تهیه و اجراي نگهدارنده هاي دیوارهاي بنایی غیرسازهاي اعم از افقی یا قائم در صورت استفاده از سپري، ناودانی، نبشی میلگرد، مقاطع ساخته شده از ورق، پروفیل هاي توخالی یا سایر موارد، حسب مورد، از ردیفهاي 160221یا 160222محاسبه و منظور می گردد.

23-2.در اتصال نگهدارنده هاي مذکور به اجزاي سازهاي بتنی، در صورت نیاز به نصب قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل کارهاي بتنی قبل از بتن ریزي، هزینه تهیه، ساخت و نصب این قطعات اتصالی به صورت جداگانه از ردیف 090701پرداخت میشود.

نکات

-هزینه تهیه و پرکردن داخل چهار چوب های فلزی از ورق با دوغاب ماسه سیمان در ردیف 160101 منظور شده است و دوغاب ماسه سیمان 1 به 5 می باشد.

-منظور از تور سیمی گالوانیزه در ردیف 160403 همان توری مرغی مصطلح در بازار می باشد.

-در ردیف های 160301 تا 160303 برای زیر سازی با نبشی، قوطی و… برای پوشش سقف با ورق گالوانیزه صاف،کرکره ای و یا ذوزنقه ای آتمی پیش بینی نشده است و قیمت جدید تلقی می شود وتنها ردیف های پیش بینی شده،پرلین های موضوع ردیف های 090204 تا 060206 می باشند.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید