سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل دوم عملیات خاکی با دست

عملیات خاکی به‌طورمعمول ، باید به‌وسیله ماشین انجام که شود. در مواردي به علت کمی حجم عملیات خاکی، یا محدودیت‌های محل اجرا، انجام عملیات خاکی با دست اجتناب‌ناپذیر باشد، هنگام تهیه برآورد، اقلام این نوع کارها با استفاده از ردیف‌های این ، فصل برآورد می‌شود. در صورتی حجم عملیات خاکی با دست از میزان برآورد شده بیشتر شود، پرداخت مقادیر افزایش‌یافته باقیمت‌های این فصل . تنها با تائید کارفرما مجاز است.

عملیات که خاکی به وسیله دج بر انجام شود و عملیات که کوبیدن با وسایل دستی یا غلطک ها و ویبراتورهاي موتوري دستی (غیر خودرو یا کششی ) اجرا شود نیز، عملیات خاکی دستی محسوب می شود.

حجم عملیات خاکی ، بر اساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستور کار و صورتمجلس ها محاسبه می شود و از بابت تغییر حجم ناشی از نشست ، تورم یا کوبیدن مصالح هیچ گونه پرداختی به عمل نخواهد آمد.

در فصل عملیات خاکی با دست، انواع زمین‌ها به‌صورت زیر طبقه می‌بندی شوند:

4-1- زمین‌های لجنی، زمین‌هایی هستند که عامل کار با وزن طبیعی خود، در آن به حدي فرورود که انجام عملیات به سهولت مقدور نباشد.

4-2- زمین‌های نرم، زمین‌هایی هستند که با بیل قابل‌برداشت باشند.

4-3- زمین‌های ، سخت زمین‌هایی هستند که با کلنگ یا دج برکنده شوند.

4-4- زمین‌های سنگی، زمین‌هایی هستند که براي کندن آن‌ها چکش‌های بادي سنگ‌بری یا مواد منفجره نیاز باشد، زمین‌هایی که در آن قطعات معمولی سنگ (سنگ‌هایی که با وسایل دستی قابل جابجایی است) توأم با خاك یا مخلوط شن و ماسه وجود داشته باشد، زمین سنگی تلقی نمی‌شوند.

نکته : اضافه پی‌کنی جهت عملیات اجرایی و به تشخیص و تائید مهندس مشاور امکان‌پذیر هست.

نکته : اضافه عرض در پایین‌ترین نقطه پی‌کنی حداکثر 70 سانتی‌متر است.

طبقه‌بندی زمین با تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما تعیین می‌شود.

ملاك محاسبه عمق، در پی‌هایی که داخل گود کنده می‌شوند، تراز کف گود خواهد بود.

در مواردي که در ، در خاک‌برداری ،پی‌کنی، گودبرداري، کانال کنی و حفر چاه در زمین‌های غیر سنگی، به قطعات بزرگ سنگ برخورد شود که به تشخیص مهندس مشاور برداشت آن مستلزم خرد کردن قطعه‌سنگ باشد، در آن صورت معادل حجم سنگ‌هایی که شکسته می‌شوند، خاک‌برداری سنگی منظور می‌شود.

در مواردي براي اجراي پی‌سازی‌ها و احداث دیوارها، فاصله‌ای بین دیواره گود یا پی‌کنی و پی‌سازی لازم است که در نقشه‌های اجرایی پیش‌بینی‌نشده است ، این فاصله در حد نیاز اجراي کار، با تشخیص و تائید مهندس مشاور تعیین و به ابعاد گودبرداري یا پی‌کنی اضافه می‌شود. این فاصله اضافی ، بعد از اتمام عملیات باید با مصالح موردقبول مهندس مشاور پر شود و در صورت لزوم کوبیده شود بهاي عملیات یادشده طبق ردیف‌های مربوط می‌پرداخت شود.

چنانچه خاک‌برداری، پی‌کنی ، گودبرداري و کانال کنی ، بیش‌ازاندازه درج‌شده در نقشه‌های اجرایی و دستور کارها انجام شود، پر کردن مجدد قسمت‌های اضافی با مصالح باکیفیت و قابل‌قبول مهندس مشاور، و در صورت لزوم کوبیدن آن ، به عهده پیمانکار است و از این بابت وجهی پرداخت نخواهد شد.

هزینه اجراي چوب‌بست، تخته گذاري و عملیات مشابه که به‌صورت موقت براي حفاظت ساختمان‌های مجاور محل خاک‌برداری صورت می‌گیرد و همچنین ، برچیدن آن‌ها پس از اتمام کار، به عهده پیمانکار است و پرداختی از این بابت صورت . نخواهد گرفت.

در عملیات خاکی در سنگ ، پیمانکار ملزم به انجام هر نوع اقدام لازم به‌منظور تأمین ایمنی و انجام عملیات استحفاظی مطابق دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط است و پرداخت اضافی از این بابت صورت . نخواهد گرفت.

براي آبکشی با تلمبه دستی یا سایر وسایل دستی می صورت گیرد مواردي ، هزینه‌ای پرداخت نخواهد شد.

منظور از عمق در ردیف‌های چاه‌کنی ، فاصله دهانه چاه تا انتهاي هر یک از کوره‌هاست و در صورت تعدد کوره‌ها، مبناي محاسبه اضافه بهاي عمق بیش از 20متر، طول هر یک از کوره‌ها به‌علاوه عمق میله ، است و براي هر یک از کوره‌ها به‌طور جداگانه ، محاسبه و منظور خواهد شد.

نحوه پرداخت هزینه حمل به شرح خاك زیر است:

14-1- در مورد حمل خاک‌های حاصل ، پی‌کنی ، خاک‌برداری ، گودبرداري و کانال کنی به خارج کارگاه یا خاک‌ریزها، حجم خاکی که  حمل می‌شود، طبق اندازه‌های محل کنده‌شده محاسبه می‌شود و هزینه‌های مربوط به افزایش حجم یا تورم، در قیمت‌ها منظور شده و پرداخت دیگري از این بابت به عمل نخواهد آمد. تمام خاک‌های حاصل ا ز موارد یادشده ، باید در خاک‌ریزها مصرف شوند، عدم مصرف این خاک‌ها در خاک‌ریزها یا حمل آن‌ها به خارج کارگاه، منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما و تنظیم صورت‌مجلس اجرایی است.

14-2- در مورد خاک‌های تهیه‌شده از محل قرضه (داخل یا خارج کارگاه ) براي مصرف خاک‌ریزها، حجم خاکی حمل می‌شود، برابر حجم اندازه‌های محل مصرف در نظر گرفته می‌شود.

14-3- در مورد خاک‌های مصرفی در خاک‌ریز از محل ، پی‌کنی، خاک‌برداری ، گودبرداري یا کانال  کنی در شرایط یکسان ازنظر نوع مواد، کوتاه‌ترین فاصله بین مرکز ثقل خاک‌ریز و خاک‌برداری ، ملاك محاسبه و پرداخت بهاي حمل خواهد بود.

ردیف‌های حمل درج‌شده در این فصل ، براي خاک‌ها و مواد زائدی که به خارج کارگاه حمل می‌شوند، یا داخل کارگاه جابجا می‌شوند، تنها یک‌بار منظور می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، براي انباشتن (دپو کردن ) و بارگیري مجدد، پرداختی صورت نخواهد گرفت . ولی چنانچه برحسب ضرورت و موقعیت کار، حمل مجدد اجتناب‌ناپذیر باشد، حمل و بارگیري اضافی با پیشنهاد مهندس مشاور طبق دستور کار و صورت‌جلسه‌ای که به تائید کارفرما رسیده باشد، از ردیف‌های مربوط قابل پرداخت است.

بهاي حمل با وسایل دستی درهرصورت ، از بیش 100متر قابل پرداخت نیست.

ردیف‌های حفر چاه ، براي چاه فاضلاب نفوذپذیر نظر گرفته‌شده است.

در ردیف‌های 020601و ، 020602هرگاه تجهیزات لازم براي انجام آزمایش به روش پروکتور استاندارد فراهم نباشد، می‌توان به‌جای تراکم 95درصد به روش پروکتور استاندارد، تراکم 90درصد به روش آشتواصلاحی به کاربرد.

چنانچه بارگیري خاك و مواد حاصل از خاک‌برداری با دست در کامیون انجام شود هزینه آن بر اساس عملیات بارگیري و حمل با ماشین پرداخت می‌شود.

هزینه حفاري محل شمع به هر قطر، با وسایل دستی، از ردیف‌های حفر چاه این فصل با اعمال ضریب 1.20 استفاده می‌شود.

نکته‌ها

  • حفره چاه ارت در فهارس بهای تأسیسات برقی پرداخت می‌شود.
  • آیتم‌های حفره چاه در زمین‌های نرم و سخت پیش‌بینی‌شده است و در صورت سنگی بودن زمین،قیمت جدید محسوب می‌شود و در صورت مواجه‌شدن با قطعات بزرگ سنگ در زمان حفاری چاه در زمین‌های غیر سنگی،امکان پرداخت خاک‌برداری معدل حجم سنگ‌های شکسته شده وجود دارد.
  • در خصوص اضافه بهای 020201(اضافه بها به‌ردیف های 020102 تا 020104 هرگاه عمق پی‌کنی گودبرداری و کانال کنی بیش از 2 متر باشد،برای حجم واقع‌بین 2 تا 4 متر،یک‌بار و برای حجم واقع‌بین 4 تا 6 متر،دو بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر محاسبه می‌شود.
  • اضافه پی‌کنی جهت عملیات اجرایی و به تشخیص و تائید مهندس مشاور امکان‌پذیر هست.
  • اضافه عرض در پایین‌ترین نقطه پی‌کنی حداکثر 70 سانتی‌متر است.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید