سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل هفدهم . کارهای آلومینیومی

مقدمه

1-به جز ردیف هاي 171101تا ،171103پروفیل هاي در نظر گرفته شده در ردیف هاي 170101تا 170103به ترتیب از قوطی،پروفیل اس تی و پروفیل کرونت ، مطابق استاندارد شماره 2384سازمان ملی استاندارد ایران است .

2-هزینه هاي مربوط به تهیه و مصرف پرچ ، پیچ و مهره، رول پلاك ، نوارهاي لاستیکی و مانند آنها در قیمت هاي واحد منظور شده است و از این بابت ، اضافه بها، اضافه وزن یا اضافه ابعاد مازاد بر ابعاد درج شده در نقشه ها، پرداختی صورت نخواهد گرفت. در مورد کارهایی که واحد آن در ردیف هاي این فصل به صورت کیلوگرم پیش بینی شده و پرداخت بر اساس وزن به عمل می آید، صورت جلسه توزین که به امضاي پیمانکار و مهندس مشاور رسیده باشد، در صورتی که الزامات مندرج در نقشه ها و مشخصات فنی پیمان را تامین کند. مبناي محاسبه و پرداخت  قرار خواهد گرفت .در این ردیف ها هزینه آنادایز به رنگ آلومینیوم و به ضخامت 5میکرون منظور شده .

3-به استثناي ردیف هاي 171101تا ، 171103که بهاي تهیه یراق آلات در آن ها منظور شده است، در سایر ردیف هاي این فصل بهاي یراق آلات، مانند قفل، لولا، چفت و ، دستگیره … جزو قیمت ردیف نیست و پرداخت آن جداگانه (مطابق بند 10کلیات) به عمل می آید، اما دستمزد نصب یراق آلات، در قیمت ها منظور شده است .

4-منظور از زیرسازي در این فصل، سازه اي است که نقش نگهدارنده قطعه مورد نظر را دارد و در حد فاصل آن قطعه با بدنه کار، قرار می گیرد و بهاي آن ، طبق ردیف هاي مربوط ، پرداخت میشود. منظور از قطعات اتصالی ، قطعاتی است که براي اتصال قطعات به یکدیگر یا به زیرسازي ، مورد استفاده قرار می گیرد و بهاي آن در مورد ردیف هاي که واحد آن برحسب کیلوگرم تعیین شده، جزو وزن کار توزین و پرداخت میشود. در مورد ردیف هاي که واحد آنها بر حسب متر مربع است ، بهاي قطعات اتصالی، جزو قیمت ردیف منظور شده و پرداخت جداگانه به عمل اي نخواهد آمد. اندازه گیري این نوع کارها، بر مبناي سطح صاف کار انجام شده صورت میگیرد.

5-در اندازه گیري سقف هاي کاذب آلومینیومی و پانل هاي ساندویچی ، سطوح جاسازي شده یا بازگذاشته شده براي نصب چراغ ها، دریچه هاي تاسیساتی و موارد مشابه ، که مساحت آنها کمتر از 25 مربع است از سطح کار کسر نمی شود. دستمزد جاسازي براي موارد یاد شده ،در قیمت ردیف های مربوط پیش بینی نشده و هزینه آن جداگانه پرداخت می شود.

6-در ردیف هاي 171001تا ،171003بهاي ساخت و نصب سازه مورد نیاز براي نصب پانل هاي ساندویچی منظور نشده . است براي پرداخت بهاي زیرسازي سازه اي از ردیف 160209ازفصل کارهاي فولادي سبک و ردیف 170107 این فصل استفاده می شود.

7-در صورت استفاده از ردیف هاي 171101تا ، 171103باید مشخصات فنی و نقشه جزئیات در و پنجره به اسناد مناقصه الحاق شود و با توجه به مشخصات تعیین شده، بهاي واحد ردیف هاي مربوط محاسبه شود. هرگاه چارچوب فولادي در داخل کارهاي بنایی نصب شود، بهاي آن جداگانه پرداخت میشود.

8-ردیف 171003 مربوط به تهیه و نصب پوشش های ساندویچی برای نما است و دارای شرایط زیر است:

8-1. وزن مخصوص این پوشش ها بین 1200تا 1500کیلوگرم در مترمکعب و ساخت خارج از کشور (یا مشابه داخلی) است. و لایه پلی اتیلن در وسط آن با وزن مخصوص کم است. در صورتیکه نام کشور سازنده این پوشش ها در مشخصات خصوصی تعیین نشده باشد. طبق نمونه تصویبی کارفرما خواهد بود. بابت رنگ هاي گوناگون نیز اضافه بهایی پرداخت نمیشود.

8-2. ورق آلومینیومی پشت این پوشش ها با پلی ا ستر و روي آنها (نما) با پرایمر و پلی وینیلیدن دي فلوراید  (P.V.D.F)پوشانده شده است و براي حفاظت سطح نما، فیلم پلاستیکی روي آن چسبانده شده که پس از نصب آن را از نما جدا میسازند.

9-اندازه گیري ورق موضوع ردیف هاي ردیف های171001 تا 171003برحسب سطح ورق نصب شده و نمایان اندازه گیري میشود. همپوشانی، دورریز و خم شدگی ورق و نظایر آن در قیمت ردیف منظور شده است.

نکات

عیرغم ذکر تطابق ردیف 170103 با استاندارد شماره 2384 در استاندارد مذکور پروفیل آلومینیومی کرونت فقط مربوط به پنجره می باشد.در صورتیکه در ردیف 170103 قابلیت ساخت در با آن پروفیل میسر شده است.

پروفیل های اس تی و کرونت بر اساس استادارد مربوطه، پروفیل های مخصوص کشویی می باشند.

برخی پروفیل های اس تی قابلیت نصب شیشه دوجداره دارند،در صورتیکه پروفیل های کرونت تنها قابلیت نصب شیشه یک جداره را دارا می باشند.

در خصوص مساحت ذکر شده در ردیف های 171101 تا 171103 مساحت شیشه خور هر قاب یک پنجره می باشد.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید