سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل و بیست دوم. کارهای سنگی با سنگ پلاک

1-اندازه گیري بر اساس سطح کار پوشیده شده نمایان با سنگ خواهد بود، سطوح مورب تا زاویه 30درجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن بیشتر، جزو سطوح افقی می محسوب شود. به سطوح زیر درپوش کف هاي و پله پنجره ها و ضخامت سنگ مانند آنها که نمایان ، پرداختی است صورت نمیگیرد.

2-تمام سنگ هاي موضوع هاي ردیف این فصل، از نوع مرغوب و بهترین سنگ طبیعی است و نمونه هر مورد (از نظر کیفیت و ضخامت)،قبل از مصرف باید به تصویب مهندس مشاور برسد.

3-تمامی قیمت هاي ردیف هاي این فصل براي عرض سنگ حداکثر 40سانتیمتر در نظر گرفته شده است. چنانچه عرض سنگ مصرفی بیش از 40سانتیمتر باشد، به جهت جبران اضافه هزینه سنگ هاي عریض تر، لازم است مهندس مشاور قبل از مناقصه، ردیف هاي مناسب را بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره دار تهیه نماید.

4-در مواردي بر اساس نقشه ها، مشخصات و یا دستور کار مهندس مشاور، ضخامت سنگ هاي مصرفی با ضخامت داده شده در شرح ردیف ها متفاوت باشد، بهاي آن براساس دستورالعمل اقلام ستارهدار پیش از مناقصه تهیه میشود.

5-در صورتی براي سنگ هاي مصرفی محدودیت ابعاد در هر دو بعد سنگ پیشبینی شده باشد، یا شکل ها به طریقی سنگ انتخاب شود که داراي زوایاي قائم نباشند، به منظور جبران هزینه هاي به حکمی مربوط بودن سنگ، 10درصد قیمت ردیف مربوط، جداگانه پرداخت می شود.

6-دوغاب کف سنگفرش و نماهاي سنگی، در هر مورد باید با رنگ سنگ مصرفی هم رنگ که اجرا شود و در مواردي به این منظور از سیمان سفید یا مواد رنگ کننده استفاده شود، هیچگونه تفاوت قیمتی نخواهد شد.

7-در قیمت هاي واحد این فصل، هزینه هاي مربوط به اسید ساب در کارخانه منظور شده است. ولی هزینه ساب پس از نصب سنگ در صورت نیاز و دستور مهندس مشاور، جداگانه می پرداخت شود.

8-در بهاي واحد ردیف 220606 موضوع نصب سنگ به طریق خشک، هزینه هاي مربوط به تهیه و نصب هر نوع اتصال یا گیره منظور شده  است ولی بهاي سازه فولادي براي زیرسازي نصب سنگ پلاك به طور جداگانه و برابر بهاي ردیف 090901فصل نهم پرداخت می شود.

9-در صورتی که در سطوح قائم، ضخامت بند بین سنگها 6 میلیمتر یا بیشتر از آن باشد، بهاي بندکشی جداگانه از فصل مربوط پراخت می شود.

10-ملات نصب انواع سنگ هاي پلاك در سطوح افقی و دوغاب پشت سنگ هاي قائم و قرنیزها با ملات ماسه و سیمان 1:4و بندکشی با د-وغاب سیمان سفید و پودر سنگ نیز به نسبت 1:4میباشد.

11-ملات نصب سنگ پلاك لاشه تراورتن در کف، ملات ماسه سیمان 1:5و دوغاب ریزي و پرکردن بند سنگها، با ملات ماسه سیمان و پودرسنگ 1:4  است.

12-نسبت هاي داده شده در ملات ها براي اختلاط ماسه و سیمان نسبت حجمی است. براي مثال ملات 1:6یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل  6 واحد حجم ماسه، در ضمن نسبتهاي یاد شده صورت به کیلوگرم سیمان در مترمکعب ملات در جدول ، مربوط در کلیات این فهرست آمده است.

13-با توجه به اینکه براي تیشه اي و کلنگی کردن سنگ هاي پلاك نیاز به ساب مطابق سنگ هاي پلاك غیر تیشه اي نمی باشد بنابراین در صورتی که هر نوع سنگ آهکی تیشه ای یا کلنگی شود،پس از محاسبه قیمت سنگ براساس ضوابط بند4،از قیمت نهایی سنگ مربوط،پانزده(15)در صد قیمت پایه سنگ 2 سانتی متری کاسته می شود.همچنین اضافه بهای مندرج در این فصل به آن تعلق می گیرد.

14-با توجه ابعاد سنگ هاي پلاك بادبر در شرح ردیف های 220408و  220409تعیین شده بنابراین اضافه بهاي بند  5 مقدمه در صورتی به ردیف هاي یاد شده تعلق می گیردکه اندازه دو بعد حکم به غیر از 30×15باشد. ضمناً ضخامت سنگهاي بادبر 2 سانتی متر بدون در نظر گرفتن بار آن است.

15-چنانچه براي نصب سنگ در سطوح قائم به درخواست پیمانکار مقرر شود بجاي ملات ماسه سیمان از چسب مخصوص سنگ استفاده شود،در این صورت نمونه چسب همراه کاتالوگ و مشخصات فنی و استاندارد مربوط باید قبلاً مورد بررسی مهندس مشاور و کارفرما قرار گرفته ، در صورت تایید اجازه مصرف صادر شود. هزینه اجراي نصب سنگ با چسب به شرح فوق و زیرسازی مربوط به آن (کرم بندی) طبق ردیف هاي مربوط به سنگ با ملات ماسه سیمان پرداخت می شود. هیچگونه بها و یا اضافه بهاي دیگري به آن تعلق نمی گیرد.

16-در ردیف های جدول سنگی قیمت ها بر اساس یک ردیف جدول در طول کار (شامل طول خالص جداول) است. مبناي انـدازه گیـري (واحد ردیف ) سطح کار در راستاي مسیر و بدون احتساب ضخامت بندکشی بین جداول باشد.

17-در ردیف هاي جدول سنگی ، آماده سازي ، کوبیدن خاك و زیر سازی دیده نشده است . و هز ینه اجراي آن ها از فصل عملیات خاکی بـا دست پرداخت می شود.

18-در ردیف های جدول سنگی اجراي بتن تقو تی بدون هزینه قالب بندي بتن تقویت، دیده شده است و هزینه اضافی بابت آن پرداخـت نمی شود. هز ینه قالب بندي آن به طور مجزا و از فصل قالب بندی ، قابل پرداخت است.

19-در ردیف هاي مربوط به سنگ هاي مکعبی (کیوبیک)، رگلاژ، شیب بندی ، کوبیدن خاك، آماده سازي و همچن اجراي بتن مگـر دیـده نشده است و هزینه اجرای آن ها از فصل هاي مربوط، پرداخت می شود.

20-سنگهاي مکعبی (کیوبیک)، در این فصل در صورت قید نشدن مشخصات آن، به صورت چهار وجه گیوتینی و دو وجه برشی و در ابعاد 10*10*10 می باشد.

21-در ردیف هاي سنگ کیوبیک، سطح مورد بررسی در بهاي قیمت(واحد ردیف) سطح کـل کـار بـا احتسـاب بندکشـی بین سـنگ هـا می باشد.

22-در ردیف های سنگ مکعبی (کیوبیک)، در صورت نیاز به اجراي سنگ با شیب بیش از 20درصد، با تایید دستگاه نظارت، بهاي ردیف هاي مربوط با اعمال ضریب 1.05 پرداخت می شود.

23-ضخامت ملات مصرفی براي فرش سنگ با سنگ پلاك، به طور متوسط 5/2سانتیمتر در نظر گرفته شده است. مصالح اضافی مصرف شده و بهاي عملیات به منظور کرم بندي و پرکردن زیر فرش کف طبق دستور کار مهندس مشاور جداگانه پرداخت میشود.

نکات

-منظور از اسکوپ در ردیف های 220602 و 220603 برش سنگ و اجرای مهار سیمی .

-جنس مفتول در اسکوپ سنگ در آنالیز بهاء مفتول سیاه در نظر گرفته شده است،در صورتیکه در کار می بایست از مفتول گالوانیزه استفاده شود.

-مواردی که در فهرست دیده نشده و به عنوان قیمت جدید می بایست پرداخت گردد.

1-تهیه و اجرای نوارسنگی در سطوح افقی و قائم سنگ کاری با سنگ پلاک.

2-تهیه و اجرای طرح در سطوح افقی و قائم سنگ کاری با سنگ پلاک

3-ایجاد پخ در ضخامت سنگ در محل تقاطع سنگ کاری های قائم که ضخامت سنگ دیده نشود.

تیتر 3

تیتر 4

نوشته

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید