سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل و بیست سوم. کارهای پلاستیکی و پلیمری

1-مواد لازم براي آماده کردن کف ها، برابر مشخصات در قیمتها منظور شده است .

2-حدود تغییرات ضخامت هاي درج شده در ردیف هاي مختلف این فصل، می تواند تا 0.1 میلی متر کمتر یا بیشتر باشد و از این بابت کسر یا اضافه بهایی منظور نخواهد شد.

3-ردیفهاي 230501تا  230503و نیز ردیف هاي  230801تا  230804سطح ظاهري کار انجام شده بدون احتساب موج و همپوشانی ملاک پرداخت قرار می گیرد.

4-در مورد کفپوش های پولکی ضخامت کف پوش بدون محاسبه برجستگی پولک مورد نظر است.

5-هزینه اتصال نوارهاي واتراستاپ از هر نوع و برابر مشخصات، در قیمت هاي مربوط منظور شده است .

6-بهاي تمام مصالح و وسایل لازم براي نصب واتراستاپ به استثناي میلگردهاي اضافی در ردیف هاي مربوط منظور شده است .

7-پنجره های مندرج در ردیف های 231101 و 231103 از جنس (unplasticcized poly viny chloride) P.V.C در نظر گرفته شده و دارای مشخصات زیر است :

1-7. نوارهاي لاستیکی براي آب بندي از نوع E.P.D.M(Ethylene Propylene Diene Monomer) است .

2-7. در مواردي که پنجره روي چهارچوب فلزي نصب شود، بهاي چهارچوب فلزي جداگانه از فصل مربوط پرداخت می شود.

3-7. قیمت هاي در نظر گرفته شده در این ردیف ها براي انواع پنجره هاي u.p.v.c شامل ثابت، لولایی و سیستم دو جهت باز شو(day&night) و سایر موارد طبق مشخصات فنی است.

4-7. قیمت هاي ردیف هاي یاد شده براي پنجره با شیشه دو جداره (بدون بهاي شیشه) و هر نوع رنگ پروفیل به انضمام ورق گالوانیزه تقویتی محاسبه شده است.

5-7. دستمزد جاسازي و نصب یراق آلات مانند لولا، قفل و دستگیره در قیمت ردیف هاي مربوط منظور شده است، ولی بهاي یراق آلات جداگانه پرداخت می شود.

6-7. در انواع پنجره هاي U.P.V.Cبراي اندازه گیري سطوح پنجره ها، سطح شیشه خور هرقاب U.P.V.Cدر هر واحد پنجره، اندازه گیري و حسب مورد از بهاي ردیف هاي مربوط پرداخت میشود. به عبارت دیگر، بهاي هر واحد پنجره برابر است با مجموع بهاي قاب هاي تشکیل دهنده آن که به شیوه پیشگفته و به صورت مجزا محاسبه شده است.

8-در خصوص پنجره هاي با قاب بازشو، سطح شیشه خور قاب بازشونده (قاب داراي شیشه) مبناي محاسبه قرار گرفته و به صورت جداگانه براي هر دو قاب بازشو و ثابت منظور می شود.

9-در ردیف هاي مربوط به اجراي ژئوگرید، مبناي تعیین مقاومت کششی نهایی ((LTDS120ساله با اعمال ضرایب کاهشی (reduction factors) ژئو گرید تولید کننده است که توسط حداقل یـک آزمایشـگاه معتبـر و مـورد تاییـد کارفرمـا و براسـاس دسـتورالعمل BS8006،AASHTO،NCMA کنترل و تایید شده باشد.

10-در ردیف 231206،مشخصات زئو ممبرین براساس استاندار های معتبر نظیر استاندارد GM13 تدوین شده توسط انستیتوی بین المللی ژئو سنتتیک می باشد.

11-هیچ گونه هزینهاي بابت همپوشانی، پرت، چینخوردگی و ادوات اضافی نصب از قبیل ورقهاي گیرهدار انتظار، تسمه گالوانیزه، میخ و و نظایر آن در ردیفهاي مربوط به ژئوگریدها، ژئوتکستایل و ژئوممبرین پرداخت نمیشود.

12-چنانچه ضخامت ژئوممبرین برابر مشخصات مندرج در ردیف 231206نباشد بهاي آن به تناسب افزایش ضخامت یا کاهش آن محاسبه و پرداخت می شود.

13-چنانچه براي نصب قطعات نما روي دیوار موضوع ردیف هاي شماره 231403 تا 231401تا از پروفیل هاي فولادي سرد نورد شده گالوانیزه استفاده شود، بهاي آن از ردیف 160701قابل پرداخت است.

14-واتر استاپ بنتونیتی موضوع ردیف شماره 230905از جنس بنتونیت سدیم  بوده و برای آب بندی درزهاي سرد، درزهاي اجرا یی،دور لوله ها،مخازن آب،مجاری فاضلاب،تاسیسات آب،آب بندی تونل ها،تصفیه خانه های آب و فاضلاب به کار می رود.لازم است مشخصات فنی و روش اجراي آن توسط مهندس مشاور در اسناد پیمان درج شود.

15-ماستیک آب بند پلی یورتان موضوع ردیف شماره 230906بر پایه پلیمر پلی یورتان یک جزئی بوده و برای آب بندی درزها و مخازن،منابع آب، تصف هی خانه هاي آب و فاضلاب، دیوارهای آب بند به کار می رود. هزینه اجرا با پرداخت نهایی براي هر نوع سطوح مستو یا منحنی در ردیف مربوط منظور گردیده است. لازم است مشخصات فنی و روش اجراي آن توسط مهندس مشاور در اسناد پیمان درج شود.

16-ردیف هاي شماره 231701تا  231710بسته به مورد براي در یچه هاي آدمرو، انشعاب یا آبگیر در نظر گرفته شده و لازم است مشخصات فنی دریچه ها بسته به مورد، در دفترچه مشخصات فنی پیمان درج شود.

1-16. در یچه هاي کوپلیمر موضوع ردیف 231701تا 231703تا و دریچه های کامپوزیتی موضوع ردیف 231710 از نوع دریچه هایی مانند دریچه های بازدید بوده که می توانند در تصفیه خانه های آب و فاضلاب یا ابنیه آبی،در مواردی که تحت بار ترافیک سواره رو واقع نمیشوند، مورد استفاده قرار گیرند.

2-16. چنانچه دریچه بازدید کوپلیمر تحت بار ترافیکی سواره قرار گیرد،لازم است مشخصات فنی مطابق با رده EN 124  D400  بوده، و در این حالت اضافه بهای ردیف 231704 منظور می گردد.

3-16. دریچه  سوپاپ دار موضوع ردیف شماره 231703 در یچه ای است که در حالت سریز آب از آدم رو به طور خودکار بالا آمده و آب مازاد تخلیه می شود،بدون آن که دریچه کنده شود.

16-4. در یچه آبگیری موضوع ردیف 231706 از نوع دریچه های مربوط به روان آب سطحی از نوع مشبک مطابق مشخصات فنی می باشد.

17-رد یف های شماره 231809 تا 231801 بسته به مورد برای اجرای قالب بندی سازه های بتن آرمه با فناوری قالب عایق پانلی مسطح مانا که به اختصار قالب پانلی مانا نامیده می شود،می باشد. لازم است مشخصات فنی فناوري مورد استفاده در دفترچه مشخصات فنی پیمان درج شود.لازم است قالبها به روش تولید کارخانه ای و از کارخانه دارای گواهی نامه فنی معتبر تهیه شده و مهندس مشاور اسناد خر ید کارخانه ای محصول را با توجه به مشخصات فنی و استاندارد کارخانه تولید کننده پانل هاي سفارشی ،رده محصولات و مطابقت با مشخصات فنی طرح مد نظر قرار دهد.

17-1. در ردیف های مربوط به قالب بندی دیوارهای بتنی با قالب پانلی مانا (باربر یا غیر باربر)بسته به مورد تمام عملیات اجرایی تهیه، تنظیم و نصب قالب و قالب بندی، جک هاي شاقولگر و بست هاي رابط، عملیات شاقول کردن، ایجاد حفره یا مجرا در دیوار به منظور عبور لوله یا موارد مشابه دیگر، ملاحظه شده است. همچنین در ردیف های  قالب بندی سقف های بتنی با قالب پانلی مانا،تمام عملیات اجرایی تهیه مصالح، بلوك سقفی، عملیات تراز کردن، شمع بندی، قالب بندی تیر های سقف ، ایجاد حفره یا مجرا در سقف به منظور عبور لوله یا موارد مشابه دیگر، ملاحظه شده است و پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.

17-2. تهیه و نصب مقاطع فولادي مصرفی نظیر موارد مشروح زیر، در صورت درج در نقشه ها و مشخصات فنی اجرا ،یی جداگانه مطابق ردیف های فصل مربوط پرداخت می شود.

1-2-17. ناودانی هاي مستقر بر شالوده براي استقرار دیوار باربر بتنی

2-2-17. ناودانی ها یا نبشی هاي اتصال دیوار غیرباربر به کف، سقف، تکی گاه و اتصال کنجها و اطراف پنجرهها و درها

3-2-17. میلگرد مصرفی دیوار یا سقف بتنی

3-17. هزینه میلگردها یا مقاطع ناودانی موجود در قالب پانلی مانا،که جزء قالب محسوب می گردد،در بهای ردیف مربوط منطورگردیده است. میلگردهاي مصرفی ساخت قالب پانلی مانا به قطر یلیم 8متر و به فواصل محور تا محور 20 سانتیمتر می باشد . مقاطع ناودانی گالوانیزه به کار رفته در ساخت دیوار غیر باربر پانلی یا قالب مانا سقفی به منظور حفظ عملکرد اجزا و اتصالات مکانیکی بوده و باید به صورت تولید ماشینی کار خانه ای داخل پلی استایرن مصرفی پانچ شود.فاصله محمور تا محور تا محور مقاطع ناودانی 30 سانتی متر می باشد.

17-4. بتن مصرفی در اجرای دیوار باربر یا سقف بتنی جداگانه و از ردیف هاي فصل مربوط محاسبه و پرداخت میشود.

5-17. منظور از ضخامت دیوار باربر، ضخامت بتن اجرا شده (فاصله داخل به داخل صفحه هاي پلی استایرن)، و ضخامت دیوار غیر باربر همان ضخامت صفحه پلی استایرن می باشد.

17-6. ارتفاع دیوار باربر در ردیف 231801به این ترتیب محاسبه می شود: برای روی دیوار شالوده، از تراز روي شناژ ایا شالوده تا تراز ،بالای دیوار،در طبقه تا تراز بالای دیوار(زیر سقف).ارتفاع دیوار غیر بار بر از تراز کف همان طبقه تا تراز بالای دیوار(زیر سقف). ارتفاع دیوار غیرباربر از تراز کف دیوار تا تراز بالی دیوار می باشد.

7-17. سطح حفره یا سوراخ هاي با سطح مقطع کمتر از یک مترمربع از سطح سقف یا سطح دیوار (باربر یا غیر بابر) کسر نمی شود. بازشوهاي با مساحت بیش از یک مترمربع در محاسبه مقدار قالب دیوار باربر یا  دیوار غیر باربر پانلی منظور نشده و بسته به مورد از ردیف های مربوط،منظور می شود.

8-17. در صورت تهیه و اجراي دال پله (شمشیری و پا گرد) با استفاده از دیوار باربر با قالب پانلی مانا که از ضخامت به دو قسمت تقسیم شده باشد، %60ردیف 231801با توجه به اضافه بهاي مربوط به ضخامت دیوار پرداخت می شود. هز ینه برش صفحه هاي پلی استایرن دیوار باربر های اطراف پله بابت اتصال دال پله با دیوار،در نظر گرفته شده واز این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نخواهد گرفت.

17-9. در صورتی که سقف بتنی با قالب پانلی مانا به صورت شیبدار از 10 تا 30 در صد اجرا شود.ب ردیف های اجرای سقف 5 در اضافه می شود،برای شیب کمتر از 10 درصد اضافه بهایی پرداخت نمی شود.

17-10.منظور از جدار خارجی ردیف 231806 همان تعریف بند 10 الزامات عمومی فصل ششم می باشد.دیوار های اتاقک آسانسور اضافه بهای ردیف 231805 تعلق می گیرد.

18-ردیف شماره 230220برای دیوار پوش های پی وی سی به ضخامت 6 تا 10میلی متر با لبه های اتصال چفت شونده بوده که در بهای واحد ردیف هزینه آماده سازی دیوار برای نصب نیز منظور گردیده است.ردیف شماره 230225 برای تایل های سقفی به ضخامت 6 تا 10 میلی متر با نصب خشک بوده و هزینه زیر سازی سقف بسته به روش مورد استفاده،از ردیف های مربوط محاسبه و منظور می شود.

19-ردیف های شماره 230210 تا 230212 مربوط به کفپوش های سالن های ورزشی در فضای بسته از نوع زیر فوم دار بوده که لایه پی وی سی به ضخامت تا دو میلیمتر و مابقی مربوط به ضخامت لایه فوم دار باشد.لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی مور تایید و گواهی تولید کننده(نظیر:سایش،فرورفتگی،ضربه،ضریب اصطکاک،تغییر شکل عمودی،رفتار عمودی توپ) قبل از تهیه به مهندس مشاور ارائه شود.هیچ گونه هزینه ای بابت دور ریز،صعوبت اجرا یا هر گونه ادوات و ابزار نصب جداگانه قابل پرداخت نمی باشد. هزینه اجرا ی زیرسازی کفپوش بسته به مشخصات فنی از ردیف هاي مربوط سایر فصول منظور می گردد.

20-ردیف های شماره 230320 و 230321 مربوط به تهیه و نصب چمن های مصنوعی زمین فوتبال به ارتفاع تمام شده 45 تا 55 میلی متر مطابق مشخصات فنی بوده لازم است از نوع خود خاموش شو،دارای ثبات رنگ،ثبات در برابر اشعه فوق بنفش، و وزن واحد سطح الیاف چمن مصنوعی حد اقل 1200 گرم بر متر مربع باشد.در ردیف های مربوط،هزینه های گستردن لایه ژئو تکستایل اولیه،فرش چمن مصنوعی،پخش مکانیزه سیایس و گرانول هریک به ضخامت تا 2 سانتیمتر منظور گردیده است.هیچ گونه هزینه ای بابت هم پوشانی،دور ریز،چین خوردگی و یا هر گونه ادوات و ابزار نصب قابل پرداخت نمی باشد.هزینه اجرای زیر سازی بستر چمن مصنوعی بسته به مشخصات فنی از سایر ردیف ها منظور می گردد. لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی مورد تایید و گواهی هاي فنی کالا، پیش از خرید به مهندس مشاور ارائه شود و آزما یش های لازم به منظور انطباق با مشخصات فنی به عمل آید. پس از اجرا لازم است از زمین چمن مصنوعی فوتبال ازمایش میدانی به عمل آید.

21-1. ردیف هاي 231901و 231902مربوط به مخازن مکعبی پیش ساخته کامپوزیت مدولار است. جداره مخازن (مرکب از کف، دیواره و سقف) از پانل هاي کامپوزیت پلیمري گرماسخت تقو یت شده با الیاف شیشه و سطح بسیار صاف با زبري کمتر از 10 میکرون می باشد. ساخت پانل ها با فرآیند قالب گیری تحت فشار و دما مطابق استاندارد iso8605 صورت می گیرد.تمام تجهیزات فلزی مخزن بسته به مورد از نوع فولاد ضد زنگ یا فولاد گالوانیزه گرم با اتصالات پیچ و مهره ای پرمقاومت با پوشش داکرومات می باشد.لازم است مشخصات و استانداردهاي فنی معتبر و گواهی سازنده، به مهندس مشاور ارائه شود و آزما یش های مربوط به منظور انطباق با مشخصات فنی به عمل آید و پس از اجرا نیز آزمون میدانی لازم انجام شود.

2-21. در بهاي ردیف مربوط هزینه های نصب و استقرار پانل ها، نوار درزبندی، آب بندی مخزن،تست اتصالات و نظایر آن منظور گردیده و از این بابت پرداخت اضافی صورت نمی گیرد. هزینه اجراي فونداسیون بسته به مورد از ردیف های مربوط برآورد و منظور میگردد. بابت پرداخت هزینه پوشش گالوانیزه گرم فولاد مصرفی(با تحمل 300 ساعت آزمون افشانه مه نمک بسته به مورد مطابق استاندارد های ( iso1461یا ASTMB117) از ردیف های 160210 و 160212 با ضریب 1/1 استفاده می شود.اتصالات مقاطع فلزی همگی از نوع پیچ و مهره پر مقاومت بوده ولازم است 400 ساعت آزمون فوق را تحمل نماید.هزینه ردیف 091002 با ضریب 1.2 منظور می گردد.بابت قطعات فولادی ضد زنگ از ردیف 160220 استفاده می شود.

نکات

1-مطابق بند 1 مقدمه فصل،مواد لازم برای اماده کردن کف ها در قیمت منظور شده اغست که با بررسی آنالیز های مربوط،ملاحظه می شود برای اماده کردن کف و چسباندن کفپوش های وینیل و لاستیکی سیمان پرتلند،سیمان تکس و چسب پلیمیری با حلال آب پیش بینی شده است.

2-در فهارس بهای ابنیه در خصوص کاشی وینیلی آزبستی و کفپوش وینیلی فوم دار ردیفی پیش بینی نشده است.

3-آماده سازی بستر و زیر سازی ردیف های دیوار پوش در این فصل دیده نشده و جداگانه پرداخت می شود.

4-پلاستوم فوم یا یونولیت و یا به عبارت دیگر پلی استایرن منبسط شده با هر چگالی طی ردیف های 230601 و 230602 پرداخت می شود ولی برای نوع نسوز آن ردیفی پیش بینی نشده است و از طریق قیمت جدید پرداخت می گردد.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید