سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل و بیست پنجم. رنگ آمیزی

الزامات عمومی

1-اندازه گیري سطوح نقاشی، بر حسب مورد طبق ردیف هاي زیر انجام می شود:

1-1-سطوح رنگ آمیزي و زنگ زدایی شده، اندازه گیري می شود.

1-2-قطعاتی که به صورت پیش ساخته اجرا شده اند ماننده نرده ها، پنجره ها، خرپاهاي فلزي یا چوبی و شبکه ها یک رو محاسبه می شوند ،مگر آنکه سطح گسترده اعضاي رنگ خور بیش از سطح یک رو باشد که در این صورت، سطح گسترده رنگ خور، ملاك قرار میگیرد. براي جبران صعوبت اجراي رنگ آمیزی ، به قیمت ردیف هاي مربوط 50 درصد اضافه می شود.

1-3-در مورد درهایی سطح شیشه خور داشته باشند، سطح شیشه خور از دو رو کسر می که شود، مگر وقتی سطح شیشه خور بیش از نصف سطح در باشد که در این صورت،ماننده پنجره یک رو محسوب خواهد شد.

1-4-اندازه گیری سطح میلگرد، بر حسب سطح ظاهری میلگرد (برپایه قطر نامی)صورت می گیرد.

2-مشخصات کامل رنگ آمیزي ها در این فصل مانند نوع رنگ، روش اجرا، فام رنگ و همچنین منبع تهیه آنها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر قیمت عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار براي ارائه پیشنهاد قیمت به آن نسبت آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج شود.

الزامات گروه 1

1-1-منظور از آماده سازي در ردیف های 250101تا 250104تمیزکردن سطوح فولادي از اکسید آهن ناشی از نورد، نمک ها، گرد و غبار، روغن و چربی می باشد و با ید حداقل الزامات مندرج در نشر یه شماره 306با عنوان ((آماده سازي و تمیز  کاري سطوح فلزي جهت اجراي پوشش ))را تامین نماید.

1-2-چنانچه سطوح فولادي به علت زنگ زدگی با تشخیص مهندس مشاور و تأیید کارفرما، نیاز به زنگزدایی داشته باشد، بهاي آن برحسب مورد از ردیف های زنگ زدایی پردخت خواهد شد.

1-3-درجه تمیزکاري ردیف 250101معادل st 2 و ردیفهاي  250103و  ،250104معادل  Sa 5/2در نظر گرفته شده است. در صورتی که طبق دستورکار مهندس مشاور، زنگزدایی به روش ماسه پاشی یا ساچمه پاشی با درجه معادل Sa 2اجرا شود، ردیف هاي مربوط با اعمال ضریب 0.9پرداخت میگردد.

1-4-ردیف هاي 250101تا  250104جهت آماده سازي و زنگزدایی روي اعضاي اسکلت فولادي (موضوع ردیفهاي فصل نهم) پیش بینی شده است. آماده سازي و زنگزدایی میلگرد و سایر اعضاي فولادي، حسب مورد از ردیفهاي مربوط با اعمال ضریب 1.8پرداخت می شود.

1-5-ردیف هاي 250101و  250103جهت زنگ زدایی روي اسکلت فولادي (موضوع ردیفهاي فصل نهم) پیش از نصب، پیش بینی شده  است. در صورتی که نیاز به اجراي عملیات زنگزدایی، روي سطوح اسکلت فولادي نصب شده در محل باشد، ردیفهاي مربوط با اعمال ضریب 1.3 پرداخت می شود.

1-6-هزینه هاي مربوط به لکه گیري زنگزدایی پس از نصب، در بهاي ردیف ها لحاظ شده و از این بابت پرداخت جداگانه اي صورت نمی گیرد.

الزامات گروه 3

3-1. هزینه هاي مربوط به آماده سازي و اجراي رنگ ضدزنگ، در ردیف هاي 250304و 250305پیش بینی شده است و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نمی پذیرد.

3-2. مراحل انجام عملیات رنگ آمیزي با رنگ روغنی یا روغنی اکلیلی روي کارهاي فولادي، شامل سمباده یا برس زدن، ضدزنگ، بطانه کاری، سمباده زدن ، آستر با رنگ روغنی یا اکلیلی  و لکه گیري با بطانه ، سمباده زنی لکه گیري ها و رنگ رویه  است.

3-3. ردیف های  250320 تا 250350باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 6594با عنوان ((حفاظت سازه هاي فولادي در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگ هاي محافظ )) را تامین نماید. همچنین رنگ سیاه بر پا یه قیری موضوع ردیف 250355، با ید با استاندارد ملی ایران به شماره 1333با عنوان ((ویژگی ها و روشهاي آزمون رنگ های سیاه آماده به مصرف با پایه قیری عاری از سرب  و مقاوم در برابر اسید -قلیا -آب -ای حرارت)) و پوشش هاي مومی بر پا قیری موضوع ردیف 250356با استاندارد BS 6920مطابقت داشته باشد.

3-4. نوع رنگ، تعداد قشرها، ضخامت هر قشر و همچنین روش اجراي رنگ، موضوع ردیف هاي 250320تا ،250356باید در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج شود.

3-5. در صورتی که طبق مشخصات فنی، ضخامت هر قشر نسبت به ضخامت مندرج در ردیف هاي این گروه کمتر یا بیشتر از 40میکرون و حداکثر 60میکرون باشد، به ازاي هر 10میکرون، 20درصد به بهاي واحد ردیف هاي مربوط اضافه یا کسر میگردد. کسر 10میکرون به تناسب محاسبه می شود.

مثال: 1یک سیستم رنگ با سه قشر به شرح ذیل می باشد:

ردیف هاي مربوط به قشر آستر با رنگ اپوکسی پلی آمید غنی از روی به ضخامت 60 میکرون(قشر اول)،قشر میانی با رنگ اپوکسی پلی امید به ضخامت 40 میکرون(قشر دوم)،و قشر نهایی با رنگ پلی اورتان به ضخامت 30 میکرون(قشر سوم) عبارت است از:

قشراول : بنابر این 40 درصد به بها ردیف 250332 اضافه  و پرداخت می شود.

قشر دوم: از ردیف 250330 پرداخت می شود .

قشر سوم:

                                                                                            0.2=[10/(40-30)]*0.2

بنابراین 80درصد بهاي ردیف 250340پرداخت میشود.

 

مثال 2: یک سیستم رنگ با دوقشر به شرح ذیل می باشد:

ردیف های مربوط به قشر آستر با رنگ آلکیدي کرومات روي به ضخامت 100 میکرون (قشر اول) و قشر نهایی با رنگ آلکیدي به ضخامت 40 میکرون(قشر دوم)عبارت است از:

قشر اول: ضخامت 100میکرون به شرح ذیل محاسبه میگردد:

تا 60 میکرون:                                     

                                                                                            0.4=[10/(60-40)]*0.2

بنابر این 40 درصد به بهای ردیف 250324 اضافه می شود و مابقی ضخامت 60تا100 میکرون مجدداً از ردیف 250324پرداخت می گردد.

در مجموع براي ضخامت 100میکرون، 240درصد بهاي ردیف 250324پرداخت میگردد.

قشر دوم: از ردیف 250320 پرداخت می شود.

3-6. ردیفهاي 250320تا 250356جهت رنگ آمیزي روي اعضاي اسکلت فولادي (موضوع ردیف هاي فصل نهم) پیش بینی شده است . براي رنگ آمیزي روي میلگرد و سایر اعضاي فولادي، حسب مورد، ردیفهاي مربوط با اعمال ضریب 1.8پرداخت میشود.

7-3. ردیف هاي 250320تا 250350جهت رنگ آمیزي روي اسکلت فولادي (موضوع ردیف های فصل نهم) پیش از نصب،پیش بینی شده است. در صورتی که طبق دستور مهندس مشاور، نیاز به اجراي رنگ آمیزي روي سطوح اسکلت فولادي نصب شده در محل باشد،ردیف های مربوط با اعمال ضریب 1.3 پرداخت می شود.

8-3. هزینه هاي مربوط به لکه گیري رنگ آمیزي پس از نصب، در بهاي ردیف ها لحاظ شده و از این بابت پرداخت جداگانه اي صورت نمی گیرد.

9-3. در صورتی که ردیف هاي 250320تا 250350به روشی به غیر از روش بدون هوا اجرا گردد، حسب مورد، ردیف هاي مربوط با اعمال ضریب 0.65 پرداخت خواهد شد.

الزامات گروه 4

4-1. مراحل انجام عملیات رنگ آمیزي با رنگ روغنی روي کارهاي چوبی، شامل زنی سمباده زنی،روغن الیف،بطانه کاری،سمباده زنی روی بطانه، آسترزنی ،لکه گیري با بطانه زنی ، سمباده زنی روي لکه گیري ها و رنگ رویه است.

4-2. مراحل انجام عملیات رنگ آمیزي با رنگ لاك الکل، شامل لیسه کاري ، سمباده زنی ، بطانه کاري ، سمباده  زنی روي بطانه ،آستر لاک و الکل،لکه گیری با بطانه،سمباده زنی لکه ها،رویه لاک الکل و پرداخت آن است.

4-3. مراحل انجام عملیات رنگ آمیزي با سیلر و کلیر، شامل لیسه کاري، سمباده زنی ، بطانه کاري ، سمباده زنی روي بطانه ، سیلرکاري،لکه گیريبا بطانه،سمباده زنی لکه ها و کلیر کاری است.

4-4. مراحل انجام عملیات رنگ آمیزي با رنگ پلی استر، شامل پوست زدن، بطانه کاري، رنگ پلی استر، پوست زدن با نمرات مورد نیاز، پولیش قرمز، پولیش سفید و شیر پولیش و پرداخت است.

الزامات گروه 5

5-1. مراحل انجام عملیات رنگ آمیزي با رنگ روغنی روي سطوح گچی، شامل سمباده زنی،روغن الیف،بطانه کاری،سمباده زنی،آستر،لکه گیری با بطانه،سمباده زنی روی لکه گیری ها و رنگ رویه است.

5-2. مراحل انجام عملیات رنگ آمیزي با رنگ پلاستیک روي سطوح گچی، شامل سمباده زنی، روغن الیف، بطانه کاری،سمباده زنی،استر با رنگ پلاستیک،لکه گیری با بطانه،سمباده زنی لکه ها و رنگ رویه است.

5-3. مراحل انجام عملیات رنگ آمیزي با رنگ نیم ، پلاستیک روي سطوح گچی شامل سمباده زنی،لکه گیری،آستر و رویه است.

الزامات گروه 6

6-1. اندازه ردیف های خط کشی منقطع و متناوب براساس طول رنگ شده انجام می شود.

6-2. ردیف های 250601و 250602آلات ، باید با استفاده از ماشین خودرو اجرا شود. در صورت الزام شرایط اجراي کار و تأیید مهندس مشاور براي استفاده از ماشین آلات و ابزار به غیر از ماشین آلات خودرو، اضافه بهاي 250604پرداخت خواهد شد.

الزامات گروه 7

7-1. مصالح مندرج در ردیف 250703براي رنگ آمیزي روي سطوح سیمانی و بتنی کاربرد دارد و شامل رزین امولسیونی از نوع اکریلات، اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد فرعی دیگر است.

7-2. مصالح مندرج در ردیف 250707موضوع نماسازي رزینی ترکیبی از نوع آلکیدي بلند روغن، مصالحی است که براي نماسازي خارج یا داخل ساختمان کاربرد دارد و شامل رزین بلند روغن آلکیدي است، این رزین داراي 60تا 70درصد روغن و 30 20تا درصد انیدرید فتالیک است. علاوه بر رزین، مصالح یاد شده شامل اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و حلال بر پایه مواد نفتی و مقادیري مواد فرعی دیگر است که در کار خانه تولید می شود.

7-3. مصالح مندرج در ردیف 250708موضوع نماسازي رزینی از نوع امولسیونی، شامل رزین هاي امولسیونی مانند پلی وینیل استات، اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد جزیی دیگر است که در کارخانه تولید شده باشد.

الزامات گروه 8

8-1. در صورت استفاده از ردیف هاي 250801و ،250802باید مشخصات فنی به اسناد مناقصه الحاق و با توجه به مشخصات تعیین شده، بهاي واحد ردیفهاي مربوط محاسبه شود.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید