سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل و بیست یکم .فرش موزاییک و کفپوش بتنی

الزامات عمومی

1-موزاییک ها و کفپوش هاي بتن پیش ساخته مورد استفاده در این فصل حسب مورد، باید حداقل الزامات مندرج در استانداردهاي ملی ایران به شماره های 755-1 با عنوان ((موزاییک سازی سیمانی – قسمت :1براي کاربرد داخل – ویژگیها و روشهاي آزمون)) شماره 2-755 با عنوان ((موزاییک سیمانی- قسمت :2براي کاربرد بیرون – ویژگیها و روش هاي آزمون )) و  شماره 20185با عنوان ((بلوك ها ی کف پوش بتنی-الزامات و روش های آزمون)) را تامین نمایند.

2-مشخصات کامل موزاییک ها و کفپوش هاي بتن پیش ساخته، همچنین منبع تهیه آن ها، طرح چیدمان، و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار براي ارائه پیشنهاد قیمت به آن نسبت آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج شود.

3-پیش از تهیه موزاییک ها و کفپوش هاي بتنی پیش ساخته، باید تاییدیه مربوط به مشخصات فنی مانند ضخامت، رنگ، طرح، مقاومت مکانیکی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر لغزش، مقاومت در برابر یخ زدگی برحسب کاربري فضاي مربوط به ویژه فضاي باز، به منظور انطباق با استانداردها و مشخصات فنی خصوصی پیمان، از مهندس مشاور اخذ گردد.

4-ابعاد موزاییک هاي مورد استفاده در این فصل، 30×30ایا 40×40سانتیمتر و ابعاد موزاییک هاي شسته ) (واش بتن) 30*30 ، 40*40 یا 60*30 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

5-اندازه گیری سطوح ردیف هاي این فصل براساس سطح کار اجرا شده خواهد بود. در محاسبه سطح کار، مساحت بندکشی کسر نمی گردد.

6-در ردیف ها این فصل، در صورتی که مطابق نقشه و یا دستورکار، نیاز به اجراي کف با شیب بیش از 20درصد باشد، ردیف های مربوط با اعمال 06/1 پرداخت می گردد.

7-ملات نصب موزاییک و کفپوش بتن پیش ساخته، ملات ماسه سیمان 1:5بوده و دوغاب ریزی ها و بندکشی هاي آن ،با دوغاب سیمان و خاک سنگ 1:6 است.

8-1. ضخامت ملات مصرفی براي فرش موزاییک و کفپوش هاي بتن پیش ساخته به طور متوسط 5/2سانتیمتر در نظر گرفته شده است و بهاي ملات ماسه سیمان 1:5اضافی مصرف شده جهت پرکردن کف، زیرفرش طبق دستورکار مهندس مشاور، جداگانه حسب مورد 50درصد بهاي ردیف های 180307 تا 180310 پرداخت می شود.

8-2. هزینه عملیات مربوط به کرم بندي و یا پرکردن ز یر فرش کف (بدون استفاده از ملات ماسه سیمان ) از رد یف های متناظر پرداخت می گردد.

9-تعبیه درز در اجراي موزاییک و کفپوش بتن پیش ساخته، بدون پرکردن درز، از ردیف 060911پرداخت میشود. همچنین هزینه پرکردن درز در صورت استفاده از ماسه آسفالت از ردیف 270503جداگانه پرداخت میشود.

10-هز ینه های عمل آوري به روش اتوکلاو کردن، در بهاي ردیف هاي مربوط به موزاییک هاي ماشینی و کفپوش هاي بتنی پیش ساخته در نظر گرفته شده و ازاین بابت پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.

11-در ردیف هاي این فصل، عملیات کف سازي و کوبیدن خاك و همچنین اجراي بتن مگر لحاظ نشده است و هزینه آن ها از فصل های مربوط،جداگانه پرداخت می شود.

الزامات گروه 2

2-1. ضخامت ماسه مصرفی براي فرش کفپوش هاي بتنی موضوع ردیف های 210205 و 210206به طور متوسط 5/2 سانتی متر در نظر گرفته شده است و بهاي ماسه اضافی مصرف شده جهت پرکردن زیر فرش کف،طب دستور مهندس مشاور جداگانه از ردیف 040502پرداخت میشود.

الزامات گروه 3

3-1. مشخصات فنی، ضخامت، رنگ و نوع کفپوش هاي بتنی پیش ساخته باید ، قبل از تهیه به تایید مهندس مشاور برسد.

3-2. در ردیف های کفپوش های پیش ساخته بتنی  ، در صورت نیاز به اجراي کف با کفپوش هاي آجدار (شیار دار،پولکی و …)، اضافه بهای ردیف 210307 پرداخت می شود.

3-3. در ردیف های کفپوش ها پیش ساخته بتنی در صورت نیاز به اجراي کف با کفپوش هاي رنگی با رنگ های غیر از طوسی(رنگ سیمان پرتلند معمولی) اضافه بهای ردیف 210308 پرداخت می شود.

الزامات گروه 5

5-1. منظور از موزاییک ماشینی موزاییک هاي پرسی تک لایه یا دولایه  است که مراحل ساخت آن توسط ماش آلات خودکار انجام شود.

الزامات گروه 7

7-1. در ردیف ها این فصل در صورتی که نوع سیمان در بدنه یا در قشر رو هی موزاییک مشخص نشده باشد، منظور سیمان پرتلند معمولی است. در صورتی که در بدنه یا قشر رویه موزاییک از رنگ سیمان سفید رنگی استفاده شود، اضافه بهاي آن از ردیف 210703 پرداخت می شود.

الزامات گروه 8

8-1. موزاییک ها این  فصل به صورت ساب داده شده در کارخانه در نظر گرفته ه شد اند. ولی در صورت نیاز کار و تایید مهندس مشاور،بهاي تا دو دست ساب پس از نصب موزاییک، جداگانه از ردیف 210801پرداخت می شود. در صورتی که مطابق دستورکار مهندس مشاور براي پرداخت سطح نهایی موزاییک نصب شده، عملیات ساب زنی بیش از دو دست نیاز باشد، هزینه مربوط از ردیف 21080 پرداخت می شود.

8-2. کلیه تجهیزات، ابزار و مصالح مورد نیاز عملیات ساب زنی در ردیفهاي مربوط در نظر گرفته شده است.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید