سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل چهاردهم. عایق کاری و پوشش های مقاوم در برابر آتش

الزامات عمومی

1-مبناي اندازه گیري و پرداخت (به استثناي پوششهاي مقاوم در برابر آتش)، سطح ظاهري عایق کاري شده ، طبق ابعاد درج شده در نقشه ها و صورت جلسه هاست.

2-بهاي تهیه مصالح، ساخت و نصب زیرسازي و یا قطعات فولادي از میلگرد، نبشی، سپري، ناودانی، پروفیلهاي توخالی، پروفیل هاي گالوانیزه و مانند آن به منظور نصب عایق هاي حرارتی، حسب مورد از ردیف هاي مربوط در فصل شانزدهم، محاسبه و پرداخت میشود.

3-فومهاي پلیمري ردیفهاي این فصل در طبقه بندي واکنش در برابر آتش، باید حداقل الزامات نوع Eرا مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 1-8299-با عنوان ((فرآورد هها و اجزاي ساختمانی- قسمت 1 : طبقه بندي واکنش در برابر آتش)) تامین نماید.

الزامات گروه 1

1-1-مشخصات فنی عا یق های حرارتی پشم معدنی باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 8116با عنوان ((فرآورده هاي عایقکاري حرارتی براي ساختمان- فرآورده هاي کارخانه اي پشم معدنی- ویژگیها)) را تامین نماید.

1-2-تعاریف و مفاهیم عایق هاي حرارتی پشم معدنی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 8084با عنوان ((مصالح ساختمانی – فرآورده هاي عایقکاري حرارتی-واژه نامه))می باشد.

1-3-درصورت افزایش مقدار کیلوگرم عایق حرارتی مصرفی، ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص عایق، علاوه بر پرداخت ردیف مربوط، مازاد بر مقادیر تعیین شده، از طریق اضافه بهاي مربوط به آن، حسب مورد پرداخت می گردد.

الزامات گروه 2

2-1.  مشخصات فنی عایق هاي حرارتی پلی استایرن منبسط شده و پلی استایرن اکسترود شده، به ترتیب باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 10950با عنوان ((فرآورده هاي عایقکاري حرارتی براي ساختمان- فرآورده هاي کارخانهاي پلی استایرن منبسط- ویژگی ها)) و استاندارد ملی ایران به شماره 10952با عنوان (( فرآورده هاي عایقکاري حرارتی براي ساختمان- فرآورده هاي کارخانه اي فوم پلی استایرن اکسترود شده-ویژگی ها)) را تامین نماید.

2-2.  پلی استایرن هایی که در عایقکاري حرارتی به کار گرفته میشوند داراي فضاهایی هستند که در آنها هوا یا گاز دیگري محبوس است و ساختار داخلی عایق به گونه اي است که براي هوا یا گاز محبوس در عایق، امکان جابجایی وجود ندارد و ضریب هدایت حرارتی آن با گذشت زمان تغییر نمیکند.

2-3. مشخصات فنی عایق هاي حرارتی پلی اتیلن شبکه بندي شده موضوع ردیف 140217باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد astmc1427 را تامین نماید.

الزامات گروه 4

4-1. مشخصات فنی عا یق های حرارتی فوم هاي پاششی و تزریقی پلی یورتان موضوع ردیف های 140411و ،140412با ید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ASTM C1029یا استاندارد ملی ایران به شماره 1-17197 با عنوان ((فرآورده هاي عایقکاري حرارتی براي تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی شکل گرفته درجا- قسمت :1سامانه پاششی فوم صلب قبل از نصب-ویژگی ها))  را تامین نماید.

الزامات گروه 5

5-1. در ردیف  140511 ،هزینه آماده سازي براي اتصال، سوراخکاري، مغزي فلزي یا پلاستیکی، گل میخ، دیسک و مانند آن، در بهاي واحد ردیف منظور شده است و پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.

الزامات گروه 6

6-1. پلی استایرن منبسط شده موضوع ردیف 140611براي کاربردهاي غیر از عایق حرارتی است و مشخصات فنی آن باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 11108با عنوان ((بلوك ها وصفحات ساخته شده از دانه هاي پلی استایرن منبسط شونده – ویژگی ها)) را تامین نماید.

الزامات گروه 7

7-1. لازم است مشخصات فنی پوشش هاي مقاوم در برابر آتش، گواهی نامه آزما یش بر اساس استاندارد معتبر از مراجع ذي صلاح، به منظور انطباق با مشخصات فنی خصوصی پیمان، قبل از تهیه، ارائه شده و مراتب به تایید مهندس مشاور برسد.

7-2. مشخصات کامل پوشش هاي مقاوم در برابر آتش، منبع تهیه آن ها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی مؤثر  بوده و لازم است  پیمانکار براي پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد،باید در مشخصات خصوصی پیمان درج شود.

7-3. مبناي اندازه گیري و پرداخت، سطح کاري است که طبق ابعاد درج شده در نقشه ها و صورت جلسه ها با پوششهاي مقاوم در برابر آتش پوشیده می شود. در تیرهاي لانه زنبوري، سطح سوراخ ها از یک طرف محاسبه و طرف دیگر از سطح کار، کسر میگردد. همچنین سطح وجه بیرونی حفره هاي ذوزنقه اي بین تیرهاي فولادي و تاوه فلزي ماندگار، حسب مورد از ردیفهاي مربوط به پوشش مقاوم در برابر آتش همان تیر، پرداخت میشود و بابت پر کردن حفره ها با مصالح مورد تایید مهندس مشاور، هزینه جداگانهاي پرداخت نمیگردد.

7-4. در صورتی که طبق مشخصات فنی و نقشه ها مدت زمان مقاومت در برابر آتش بیش از 60دقیقه تعیین شود، براي ردیفهاي تا ضریب  مقطع 90متر بر مترمربع به ازاي هر 30دقیقه افزایش مقاومت، 25درصد و براي ردیف هاي با ضریب مقطع بیش از 90متر بر مترمربع به ازاي هر 30دقیقه افزایش مقاومت، 35درصد اضافه پرداخت می گردد.

7-5. هزینه اجراي پوشش مقاوم در برابر آتش روي سطوح فولادي با مقاطع توخالی از ردیفهاي این فصل، با اعمال ضریب1.05 برای ضریب مقطع تا 90متر بر مترمربع و با اعمال ضریب 1.15 برای ضریب مقطع بیش از 90متر بر مترمربع پرداخت میگردد.

8-5. در صورت نیاز به اجراي قشر آستر در ردیفهاي این گروه با استفاده از یک عامل چسباننده (پرایمر) و یا مش هاي درگیر کننده پیوسته اعم از شبکه فلزي جوش شده، رابیتس، توري مرغی، پین هاي فولادي و مانند آن ، جهت رعایت حداقل مقاومت چسبندگی پوشش هاي مقاوم در برابر آتش، پرداخت جداگانه اي به جز موضوع بند 7-7صورت نمی گیرد.

7-7. چنانچه مطابق مشخصات فنی خصوصی و نقشه هاي منضم به پیمان یا ملاحظات ابعادي، هندسی یا اجرایی نظیر ارتفاع زیاد، ابعاد بزرگ مقاطع، لزوم ضخامت زیاد پوشش، لزوم محصورشدگی کامل مقطع، الزام به تعبیه شبکه فلزي جوش شده، توري مرغی یا نظایر آن باشد، با تأیید مهندس مشاور هزینه آن جداگانه از ردیفهاي فصل شانزدهم پرداخت میشود.

نکات

-کاغذ کرافت = کاغذ صنعتی

-مواد و مصالح عایق حرارتی باید از نظر شکل ظاهری یک نواخت، بدون عیب و عاری از موادی باشد که مورد هجوم حشرات، قارچ‌ها و دیگر ارگانیزم‌ها قرار می‌گیرند.

-استفاده از مواد و مصالح سوختی به عنوان عایق، روکش عایق و دیگر مواد کمکی از قبیل چسب نوار چسب و غیره، مجاز نیست.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید