سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل یازدهم . آجرکاری و شفته ریزی

مقدمه

1-منظور از ابعاد آجر فشاري در این فصل، حدود 5.5*10*21سانتیمتراست. منظور از ضخامت یک و نیم آجره، حدود 35سانتیمتر،یک آجر،حدود 22 سانتی متر و نیم آجره،11 سانتی متر است.

2-حجم حفره یا سوراخ هاي با مقطع کمتر از 0.5متر مربع ، از حجم آجرکاري یا طاق، کسر نخواهد شد و از بابت ایجاد چنین حفره یا سوراخ هایی در آجرکاري ها، پرداخت جداگانه اي صورت نخواهد گرفت.

3-ملاك اندازه گیري طاق ضربی ، سطح افقی زیر آن است ، به عبارت دیگر، افزایش سطح ناشی از قوس طاق ضربی، در قیمت ها منظور شده و قابل پرداخت نیست .

4-هزینه دوغاب ریزي روي کار های آجري (به استثناي طاق آجري)، در قیمت هاي واحد مربوط منظور شده و از این بابت پرداخت جداگانه اي صورت نخواهد گرفت.

5-در ردیف هاي طاق زنی ، هزینه هاي ناشی از چوب بست زیرپا و سایرتجهیزات لازم براي اجراي طاق، درقیمت ها منظور شده  است.

6-ردیف هاي مربوط به نماسازي و نماچینی آجري ، قابل استفاده در تمام کارها به استثناي سقف هاي داراي نماي آجري است ، مگر اینکه ردیف جداگانه اي براي آن پیش بینی شده باشد.

7-در نماسازي هاي آجري که نماچینی روي کار جدا ازپشت کار  انجام می شود، هزینه انجام کار براي سطح نما، بر حسب مورد از ردیف هاي 110601تا 110603و 110701تا 110703و 111001و 111002 ، پرداخت می شود. توضیح اینکه ، بهاي  اجرای اسکوپ یا سایر تمهیداتی که برای اتصال نما به پشت م کار انجام می شود، جداگانه قابل پرداخت است ملات . بهاي مصرفی بین نماچینی و پشت کار در قیمت هاي ردیف هاي مربوط منظور شده است.

8-آجر مصرفی در ردیف هاي 110601تا 110603از نوع آجرهاي سفال بسته بندي در کارخانه مخصوص نماچینی است

9-اضافه بهاي ردیف 110801 ،درصورتی پرداخت می شود که کل ضخامت آجر چینی از یک نوع باشد.

10-براي پرداخت ردیف هاي 110802تا ، 110805ابتدا حجم کل آجر چینی، از ردیف هاي مربوط محاسبه می و پرداخت شود، سپس اضافه بهاي یادشده براي سطوحی که به صورت نما چیده شده است ، پرداخت می شود.

11-منظور از نماچینی و نماسازي در ردیف هاي درج شده در این فصل به صورت ، نماچینی راسته یا کله راسته است و هزینه نماچینی نقش هاي و مانند آن ، هندسی برجسته (بجز هره که چینی که بهاي آن در ردیف مستقلی پیش بینی شده )، در این ردیف ها منظور نشده است.

12-به منظور پرداخت اضافه بهاي موضوع ردیف 110810 ، به آجرکاري هایی که ردیف آن ها به صورت متر مربع است، باید واحد متر مربع به ضخامت آجرچینی مربوط،به متر مکعب تبدیل شود.

13-در ردیف هاي مربوط به شفته ریزي، تمام هزینه هاي مربوط به اجراي کار، طبق نقشه و مشخصات و ریختن و جادادن شفته در هر محل و به هرشکل،منظور شده و هیچ گونه پرداخت جداگانه ای به غیر از آنچه به صراحت تعیین شده است،انجام نمی شود.

14-در ردیف هاي این فصل ، هزینه تهیه و کار گذاری قطعات فلزي که طبق نقشه و مشخصات در آجرچینی مصرف می شوند منظور نشده است بها آن جداگانه پرداخت می شود.

15-بهاي طوقه چینی چاه بر حسب مورد از ردیف هاي آجرکاري با در نظر گرفتن ردیف اضافه بهاي 110811پرداخت می شود.

16-منظو ر از دیوار دو جداره در ردیف 110809دیواري است که به منظور کنترل تبادل حرارتی ، و برودتی به صورت  دو جداره اجرا می شود.بین دو جداره دیوار که  همزمان چیده می شود، باید کاملاً از مصالح بنایی خالی بوده و از ریختن  ملات درون آن جلو گیری شود. هزینه قطعات اتصالی مورد استفاده در بین دو دیوار و بهاي هر نوع عایق مصرفی در قیمت واحد منظور نشده و جداگانه قابل پرداخت است.

17-آهک منظور شده در ردیف هاي شفته ریزي ، آهک سفید معمولی (هوایی ) است.

18-نسبت هاي داده شده در ملات ها براي اختلاط ماسه و سیمان یا آهک نسبت حجمی است. براي مثال ملات 1:6 یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل 6واحدحجم ماسه ، در ضمن نسبت هاي یاد شده به صورت کیلوگرم سیمان ملات در متر مکعب در جدول مربوط، در کلیات این فهرست آمده است.

19-در صورتی که اجراي دیوار یا نماچینی در ضخامت یک آجر و کمتر در قوس انجام شود، بابت سطحی که در قوس انجام می شود چهار درصد به قیمت ردیف مربوط اضافه میشود.

20-در صورتی که برحسب مشخصات فنی، مقدار سیمان بیشتر و یا کمتر از ارقام مندرج در شرح ردیفهاي این فصل باشد،با توجه به جدول مندرج در کلیات این فهرست بها تفاوت براساس ردیف مربوط در فصل هشتم بتن درجا محاسبه میشود.

21-کار های آجری با آجور نسوز، با توجه به نوع آجر و ملات مربوط در هنگام برآورد به عنوان ردیف ستاره بینی دار پیش میشود.

نکات

-ردیف اضافه بهای سقف سازی آجری به صورت آهن گم برای نمای آجری،نسبت به ردیف های طاق زنی پرداخت می شود.

-آجر ماشینی سوراخ دار طی آیتم های 110301،1150501 و… با آجر مصرفی در ردیف های پیشین،قیمت جدید تلقی می شود.

-هره سازی عبارت است از کنار همچیدن آجر ها به طوری که رویه مئی شان 5.5*11 یا 5.5*22 سانتیمتر باشد.

-می توان چسباننده های ساختمانی به دو گروه کلی چسباننده های ابی و چسباننده های هوایی تقسیم نمود.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید