سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل سیزدهم . عملیات لوله رانی

مقدمه

1.مفاد درج شده در ردیفهای ۱۳۰۱۰۱ تا ۱۳۰۱۰۴، شرح مختصری از عملیات آماده سازی هر زوج شفت ارسال و دریافت و کلیه تجهیزات لازم برای اجرای عملیات لوله رانی (حفاری و لوله گذاری ماشینی بدون حفر ترانشه Micro tunnelling & Pipe jacking)، در دو جهت و در هر عمق است، و عملیات تفصیلی این ردیفها، به شرح زیر است :

1-1. تمیز کردن، محصور کردن و آماده کردن محل شفتهای احداث شده و فضای عملیاتی اطراف آنها و انجام کارهای نقشه برداری

الازم.

1-2.انتقال و استقرار و نصب و راه اندازی دستگاه لوله رانی و سایر تجهیزات (شامل انتقال اجزای لازم به داخل شفت ارسال)، باز کردن و جابجایی و استقرار و نصب و راه اندازی مجدد دستگاه برای اجرای عملیات در جهت دیگر در همان شفت.

3-1.باز کردن دستگاه لوله رانی و سایر تجهیزات ( شامل خارج کردن اجزای لازم از شفت)، بارگیری، حمل و بار اندازی در محل شفت و ارسالی بعدی.

 ۲. سایر کارهای لازم، برای تکمیل عملیات آماده سازی مورد نظر در بند ۱، بسته به مورد ، با استفاده از ردیفهای موجود در فهرست پایه شبکه ی فاضلاب و در صورت عدم وجود ردیف های لازم در فهرست مذکور از ردیف های مربوط در فهرست پایه ابنیه، با برآورد احجام و مقادیر هر مورد، به دفعات لازم، محاسبه می شود، مانند احداث و تخریب (در صورت نیاز) پشت بند دستگاه لوله رانی و یا ابنیه موقت مورد نیاز برای استقرار تجهیزات در بالا یا داخل شفت، و یا در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می شود، مانند موارد مرتبط با بند ۲-۷ دستورالعمل تجهیز و یا ردیفهای ۴۲۰۹۰۳ و ۴۲۱۱۰۱ تا ۴۲۱۱۰۴ فهرست تجهیز کارگاه.

٣. مفاد درج شده در ردیفهای ۱۳۰۲۰۱ و ۱۳۰۲۰۲، شرح مختصری از عملیات لوله رانی با لوله های پلی اتیلن فاضلابی مخصوص در هر عمق است، و عملیات تفصیلی این ردیفها، به شرح زیر است :

 1-3. بارگیری و حمل لوله ها، از محل تهیه، بسته به مورد، تا پای کار و باراندازی و چیدن به نحو مناسب، و یا تا محل های انباشت فرعی و باراندازی در آنجا، همراه با بارگیری مجدد و حمل لوله ها تا پای کار و باراندازی و چیدن به نحو مناسب.

 2-3. انتقال قطعات پایلوت و کیسینگ (یک متری) و حلزونی و نوک حفار به داخل شفت و متعاقبأ خارج ساختن آنها از شفت، در مقاطع لازم.

۳ – ۳. اجرای مراحل پایلوت و حفاری نقب و کیسینگ گذاری، با رعایت و کنترل مداوم و دقیق شیب و امتداد لازم، با دستگاه مناسب دارای سیستم تخليه حلزونی، همراه با انتقال خاک و مواد حاصل از حفاری به بالای شفت و تمیز کردن کامل داخل کیسینگ ها.

4-3. حفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی، برش و آماده سازی سر لوله (در صورت لزوم)، تنظیم سر لوله ها و انجام عملیات جوشکاری به طور کامل، انتقال لوله ها به داخل نقب و به محل نصب، به کمک دستگاه، نصب آنها با رعایت شیب لازم و خارج کردن کیسینگها از نقب به کمک دستگاه.

 5-3. آزمایش آب بندی خط لوله، طبق مشخصات فنی و شامل پر کردن و تخلیه، به طوری که پس از تخلیه، خط لوله عاری از هر گونه رسوب و مواد زاید باشد.

4.مفاد درج شده در ردیفهای ۱۳۰۳۰۱ تا ۱۳۰۳۰۳، شرح مختصری از عملیات لوله رانی با لوله های بتنی یا بتن پلیمری فاضلابی مخصوص در هر نوع زمین و در هر عمق است، و عملیات تفصیلی این ردیفها، به شرح زیر است :

1-4. بارگیری و حمل لوله ها و اتصالی ها، از محل تهیه، بسته به مورد، تا پای کار و باراندازی و چیدن به نحو مناسب، و یا تا محلهای انباشت فرعی و باراندازی در آنجا، همراه با بارگیری مجدد و حمل لوله ها و اتصالی ها تا پای کار و باراندازی و چیدن به نحو مناسب.

2-4.حفاری نقب با رعایت و کنترل مداوم و دقیق شیب و امتداد لازم و انتقال خاک و مواد حاصل از حفاری به بالای شفت، با دستگاه مناسب دارای سیستم حفاری تمام مقطع (Full face) با نوک حفار مناسب و سیستم تخلیه دوغابی ( Slurry).

3-4. حفاظت کامل داخل لوله از ورود هر گونه مواد خارجی، انتقال لوله ها و اتصالی ها به داخل شفت، راندن لوله ها به داخل نقب و به محل نصب، به کمک دستگاه و نصب آنها با رعایت شیب لازم.

 4-4. آزمایش آب بندی خط لوله، طبق مشخصات فنی و شامل پر کردن و تخلیه، به طوری که پس از تخلیه، خط لوله عاری از هر گونه رسوب و مواد زاید باشد.

۵. هزینه تزریق آب در جلوی سیستم حفاری، در صورت لزوم و برای بهبود شرایط کار، در بهای واحد ردیفهای ۱۳۰۲۰۱ و ۱۳۰۲۰۲ و۱۳۰۳۰۱ تا ۱۳۰۳۰۳ پیش بینی شده است.

۶.کسر بها نسبت به ردیف های ۱۳۰۲۰۱ و ۱۳۰۲۰۲، چنانچه از قطعات کیسینگ ۲ متری استفاده شود، ۱۰ درصد ردیف مربوط است.

7.كسر بها نسبت به ردیفهای ۱۳۰۳۰۲ و ۱۳۰۳۰۳، چنانچه از دستگاه دارای سیستم حفاری مقطع باز (Open face) و سیستم تخلیه و اگنی و انتقال خاک و مواد حاصل از حفاری به بالای شفت، استفاده شود، ۴۰ درصد ردیف مربوط است. اضافه بها نسبت به ردیفهای ۱۳۰۳۰۱ تا ۱۳۰۳۰۳، چنانچه از دستگاه دارای امکانات تامین هوای فشرده در قسمت حفاری دستگاه، استفاده شود، ۵ درصد ردیف مربوط است.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید