سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل نهم . کارهای فولادی سنگین

مقدمه

1-فولاد منظور شده در این فصل، فولاد نرم معمولی مانند St37است، مگر اینکه استفاده از سایر فولادها به صراحت ذکر شده باشد.

2-در مورد ردیف هاي که پرداخت بهاي واحد آن ها،بر اساس وزن کار صورت می گیرد، وزن کار، طبق وزن تئوریک و به مأخذ جدول هاي استاندارد مربوط یا جدول هاي کارخانه سازنده ، محاسبه و منظور خواهد شد. در قطعات فولادي که در فرآیند اجرا روي آن ها مطابق نقشه هاي اجرایی و منضم به پیمان یا دستورکارهاي ابلاغی ، عملیات پخزنی بابت رواداري اجرایی یا سوراخکاری بابت اتصالات مکانیکی انجام شود، وزن قطعات بدون کسر پخ یا سوراخ، در نظر گرفته می شود.

3-1.در ردیف هاي این فصل که در آن ها اتصالات جوشکاري شده وجود دارد، هزینه هاي آماده سازي براي جوشکاري، ، برشکاري، جوشکاري ، سنگ زدن و مانند آن ، جزو بهاي واحد هر ردیف منظور شده است. همچنین، هزینه هاي مربوط به تهیه و مصرف انواع الکترود و سیم جوش در بهاي واحد مربوط منظور شده و از این بابت ، اضافه بها یا اضافه وزن پرداخت نخواهد شد.

3-2.در ردیف هاي این فصل که در آن ها اتصالات با پیچ و مهره پیش بینی شده است، هزینه هاي آماده سازي براي اتصال، سوراخکاري، برشکاري، سنگ زدن، پیچ و مهره و واشر و مانند آن، جزو بهاي واحد هر ردیف منظور شده است.

4-هزینه هاي اجراي اتصال پروفیل هاي استاندارد، در ردیف هاي مربوط منظور شده است . بابت جوشکاري و وزن مصالح مربوطبه آن ، هیچ گونه پرداختی به عمل نمی آید.

5-قیمت هاي ردیف هاي به مربوط تهیه و نصب ستون ، شامل کارهاي زیر خواهد بود:

5-1 تهیه، بریدن، جوشکاري ، ساییدن ورق و نصب ها وتسمه هاي ، به لازم منظور اتصال یا تقویت عضوهاي اصلی.

5-2 تهیه، بریدن ، جوشکاري . و نصب عضو اصلی.

5-3. تهیه، برش، سوراخ کردن و نصب کف ستون و اتصالات واسطه بین کف ستون وستون،جوشکاری های مربوط و ساییدن.

5-4.تهیه ، برشکاري و جوشکاري اتصالات واسطه بین ستونها با حمال ها یا خرپاها یا تیرها، همراه با متصل کردن آن ها با کمک جوش و ساییدن .از این رو تمام اجزاي اتصال حمال ها، خرپاها یا تیرها به ستون اعم از نوع ساده یا صلب مشمول این بند میشود.

تبصره) اتصالات واسطه بین کف ستون و پی (بولت)،از ردیف 070603،فصل کارهای فولادی با میلگرد،پرداخت می شود.

6.منظور از تیرریزي ساده آن که است پروفیل بریده شده در صورت نیاز به یکدیگر متصل شوند و بدون جوشکاري در محل تکیه گاه در جاي خود نصب شوند. مانند تیرریزي یا نعل درگاه . نعل در گاه هایی که از نبشی و سپری ساخته می شوند بهای آن از ردیف 090207 پرداخت می شود.

7-1.در مورد اتصال دو عضو که براي بهاي واحد هر یک ، ردیف جداگانه پیش بینی شده ولی از اتصال آنها در ردیف هاي مربوط ، یادي نشده باشد:

7-1-1. چنانچه اتصال مستقیماً به وسیله جوش انجام شود، طول جوش، جداگانه طبق نقشه ها محاسبه شده و بهاي آن بسته به مورد بر اساس ردیف هاي 090801تا 090805می پرداخت شود.

7-1-1.چنانچه اتصال مستقیماً به وسیله پیچ ومهره معمولی یا پرمقاومت از نوع 8/8، 9/10 ، 9/12 انجام شود، صرفا وزن پیچ و مهره، جداگانه طبق نقشه ها محاسبه شده و بهاي بسته به مورد آن بر اساس وزن پیچ و مهره و ردیف هاي 091001یا 091002می پرداخت شود.

7-2. در مورد اتصال دو عضو که براي بهاي واحد هر یک، ردیف جداگانه پیشبینی شده و اتصال آنها در ردیفهاي مربوط، به وسیله جوش کاري پیشبینی شده باشد، در صورتی که به جاي جوش از پیچ و مهره معمولی یا پرمقاومت از نوع 8/8، 9/9،9/12 استفاده شود وزن پیچ و مهره ، جداگانه طبق نقشه ها محاسبه شده و بهاي آن بسته به مورد بر اساس وزن پیچ و مهره و ردیفهاي 091001یا
091002می پرداخت شود.

8.در بهای واحد ردیف 22066(فصل بیست و دوم) موضوع نصب سنگ به طریق خشک هزینه هاي به تهیه مربوط و نصب هر نوع  گیره اتصال منظور شده ولی است بهاي سازه زیرسازي به طور جداگانه و از ردیف 090901این فصل می پرداخت شود.

9.منظور از خرپا، سازه اي است که اتصال اعضاي آن به یکدیگر، با واسطه  ورق (gusset plate) تامین شده باشد و تیر یا ستون مشبک به سازه ای اطلاق می شود که اتصال اعضاي آن ، بدون واسطه ورق تامین شده باشد.

10.تهیه و نصب ستونهاي با فاصله (اصطلاحاً پاباز) با بست هاي افقی یا مایل مشمول ردیف 090104میشود.

11.منظور از دهانه خرپا، فاصله محور تا محور دو تکیه گاه متوالی آن  است.

12.منظور از دهانه در ردیف ، 090401عبارت است از فاصله محور تا محور کف ستون هاي سازه.

13.

14.هزینه تهیه، برشکاري و جوشکاري تمامی اتصالات واسطه بین ستونهاي ردیف 090106و تیرهاي ردیف ،090215اعم از این که در هنگام ساخت ستون ها یا پس از آن انجام شوند، براساس ردیف 090106محاسبه می شوند.

15.هزینه تهیه، برشکاري، جوشکاري و ساییدن ورقهاي تقویتی در بال و جان تیرهاي لانه زنبوري براساس ردیفهاي تیر و تیر حمال مربوط بعلاوه یکی از ردیفهاي 090601و ،090602که حسب مورد براساس نحوه لانه زنبوري شدن تعیین میگردد، محاسبه میشود.

16.هزینه تهیه، برش و نصب نبشی ها و قطعات اتصال تیرهاي داخل تیرهاي حمال به صورت تودلی، براساس ردیف ،090209محاسبه می شود.

17.هزینه تهیه، برش و نصب سخت کننده هاي مورد مصرف در تیرها و تیرهاي حمال از ورق، براساس ردیف ،090215محاسبه می شود0

18.هزینه تهیه، برش و نصب ورقهاي اتصال بین قسمتهاي اول و دوم ستونهاي ساخته شده از ورق، براساس ردیف ،090106 محاسبه می شود.

19.اضافه بهاي ردیف ،090303در صورتی که عملیات ردیفهاي 090301و ،090302ترکیبی از ورق و پروفیل باشد، فقط به آن قسمت که از ورق ساخته شده است، تعلق میگیرد.

20.عملیات موضوع ردیف ، 090501تمام کارهاي انجام شده در پایه هاي منبع و خود منبع هاي آب هوایی ، معابر دور آن، نردبان هاي مربوط و لوله کشی های آب از مخزن تا پاي منبع ، به استثناي بولت ها و میلگردهاي فونداسیون شامل می شود، اما عایق لازم براي لوله ها  و منبع هاي جداگانه می پرداخت شود.

21.بهاي پیچ و مهره منظور شده در این فصل ، براي ردیفهاي 090501 ،090401و ،091002پیچ و مهره پر مقاومت از نوع 8/8، 9/10 یا 9/12 است، ولی پیچ و مهره مورد مصرف در ردیف 090203و 091001از نوع فولاد نرم معمولی  است.

22.چنانچه طبق مشخصات و ضوابط مقرر شود، قطعات اسکلت فلزي در کارخانه ساخته شود از قیمت هاي ردیف هاي همین فصل استفاده میشود.

23.در صورتی که دهانه تیرهاي مشبک موضوع ردیف 090214و دهانه خرپا موضوع ردیف 090302و دهانه قابها موضوع ردیف 1بیشتر از 30متر باشد، اضافه بهایی به این شرح تعلق میگیرد، براي دهانه بیش از 30تا 40متر 5درصد، براي دهانه بیش از 40تا 50متر 5/7درصد، به بهاي ردیف هاي مربوط تا 30 متر اضافه و براي تمام دهانه می گیرد.

24.به طور کلی تعاریف و مفاهیم مربوط به ردیفهاي سازه هاي فضاکار در این فصل مطابق نشریه شماره 400سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان ” آیین نامه سازه هاي فضاکار است.

25.مهندس مشاور موظف است نقشه هاي اجرایی و مشخصات فنی اختصاصی سازه هاي فضاکار مورد اجرا را به تفصیل تهیه و ضمیمه اسناد مناقصه نماید که در آن نوع سازه فضاکار، نوع اتصال، نحوه اجرا، روشهاي کنترل کیفیت، مراحل نصب و سایر موارد به تفصیل و به همراه اشکال و تصاویر کافی ذکر شده باشد.

26.اعضاي سازه فضاکار میتوانند از فولاد ، St52 ،St37نیمرخ هاي (مناسب) نورد شده گرم یا سرد و یا ورقهاي فولادي (با جوشکاري مناسب) تهیه شوند.

27.پیونده هاي سازه هاي فضاکار را میتوان از فولادهاي ساختمانی St52 ،St37یا فولادهاي کربنی از قبیل Ck45و با یکی از فرآیندهاي براده برداري، کوبن کاري، آهنگري و ریخته گري تهیه کرد. این پیونده ها شامل گوي کروي توپر، توخالی و یا دیگر اشکال مناسب می باشد.

28.قطعات انتهاي سر اعضا، شامل مخروط هاي سرلوله ها ، غلاف و… را می توان از فولادهاي ساختمانی و کربنی مناسب و با یکی از فرایندهاي براده برداري، کوبن کاري و یا آهنگري تهیه کرد.

29.مشخصات فنی پیچ هاي با اشکال استاندارد و یا پیچ هاي خاص باید طبق استاندارد ملی ایران ، استاندارد ISOو یا استاندارد ) DINبا ردههاي مختلف مقاومتی) باشند.

30.منظور از ماشین کاري لازم در ردیف 091101عملیات سوراخکاري و ایجاد شیار با پانچ میباشد و منظور از ماشینکاري اصلاحی در ردیفهاي 091102تا ،091104شامل شات بلاست، پلیسه گیري و پیرایش سوراخ ها است.

31.منظور از ماشین کاري اصلاحی استاندارد قطعات کوبن کاري شده در ردیف ،091301پیرایش سطح (مثلاً کره تراشی)، سوراخکاري و قلاویزکاري تا 9سوراخ با زاویه هاي 45درجه و 90درجه است.

32.منظور از ماشین کاري خاص قطعات کوبن کاري شده در ردیف 091401ماشین کاري اضافی و یا پیچیده نسبت به ماشین کاري استاندارد شامل پیونده ها در سازه هاي غیرتخت، پیونده هاي میانی در سازه هاي بیش از دو لایه و یا سوراخ کاري اضافی می باشد.

33.در تعیین وزن قطعات ردیفهاي 091101تا ،091104وزن قطعه پیش از سوراخکاري در نظر گرفته میشود.

34.در صورتی که قطعات اتصالی به جاي استفاده از کوبنکاري مذکور در ردیفهاي 091101تا 091501با براده برداري تهیه شوند، بهاي آن ها پرداخت طبق همین ردیف پرداخت می شود.

35.منظور از واحدهاي سازه فضاکار در ردیف 091601یک یا چند عضو از شبکه سازه فضاکار می باشد که با نظم مناسبی در شبکه تکرار می شوند. در این ردیف ملاك تعیین وزن فقط پروفیل هاي مصرفی بوده و هزینه مونتاژ قطعات الحاقی در ردیف هاي مربوط منظور گردیده است.

36.هزینه جوشکاري اتصالات در سازه فضا کار براساس ردیفهاي 090801تا 090804محاسبه و پرداخت خواهد شد. لازم به توضیح است که براي جوشکاري اتصال میانی دو قطعه یک پروفیل در عضو هزینه اي پرداخت نمیشود.

37.در صورت نیاز به تهیه قطعات تکیه گاهی(Bearings ) بین سازه فضاکار و سازه زیر آن، هزینه تهیه آن باید به صورت اقلام ستاره دار لحاظ شود، ولی هزینه نصب آن در ردیف هاي بافت و نصب منظور گردیده است.

38.قیمت هاي تعیین شده این فصل بدون در نظر گرفتن رنگ آمیزي بوده و هزینه رنگ آمیزي از فصل مربوط در این فهرست بها پرداخت می شود. چنانچه اعضاي سازه فضاکار رنگ آمیزي کوره اي شوند، بهاي آن باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره دار برآورد و در فصل بیست و پنجم درج شود.

39.هزینه اجراي ستونها و پی ها و بادبندهاي مربوط به سازه فضاکار از ردیف هاي مربوط در این فهرست  پرداخت میشوند.

40.هزینه حمل قطعات سازه فضاکار از کارخانه سازنده تا محل اجراي طرح از ردیفهاي حمل آهن آلات در فصل بیست و هشتم پرداخت میشود.

41.هزینه بافت، نصب و قرارگیري سازه فضاکار روي ستونها و اتصالات مخصوص مربوط، در ردیفهاي 092801تا ،092803منظور شده است و پرداخت جداگانه ي بابت صعوبت یا شرایط ویژه صورت نمیگیرد. در ردیفهاي مذکور هزینه هاي رنگ آمیزي و حمل  منظور نمیگردد.

42.هزینه بافت و نصب سازه هاي فضا کار با دهانه آزاد بیش از 70متر (بدون ستون میانی) که مستلزم پیش بینی هاي ویژه و تجهیزات خاص باشد، باید پیش از مناقصه براساس دستورالعمل اقلام ستاره دار تعیین شود. در این حالت مهندس مشاور موظف است تجهیزات و ماشین آلات لازم، نظیر بالابرهاي هیدرولیکی با ظرفیت دقیق آن ها را به همراه مراحل اجرایی و نصب به صورت مصور در مشخصات فنی اختصاصی درج نماید.

43.ردیفهاي 092701و 092702را باید پیش از مناقصه، براساس دستورالعمل اقلام ستارهد ار تعیین قیمت شود. انجام آزمایشهاي لازم براي حصول اطمینان از کیفیت پیونده ساخته شده ضروري است و مهندس مشاور ملزم به درج آزمایش هاي مورد نیاز در اسناد مناقصه می باشد و هزینه جداگانه اي براي انجام آز مایش ها صورت نمی گیرد.

44.اضافه بهاي ردیفهاي 091301و 091401به طور توام براي یک قطعه مجاز نمی باشد.

45.چنانچه اعضاي سازه فضاکار از ترکیب چند پروفیل در مقطع ساخته شوند، جوش سراسري بین پروفیل ها از ردیف هاي مربوطه پرداخت خواهد شد. در این مورد اضافه بهاي ردیف 092101مربوط به ضخامت بیش از 7میلیمتر قابل پرداخت نیست.

46.اضافه بهاي ردیف هاي 092202 و 092201 براي یک عضو به طور توام قابل پرداخت نیست.

نکات

-هزینه اجرای اتصال(بابت جوش کاری یا وزن مصالح)شاخه های استاندارد،در ردیف های مربوط منظور شده است.

-آیتم های مربوط به نعل در گاه در سرایط مختلف:

الف) در صورت اجرای تیر بتنی به عنوتن نعل درگاه از آیتمهای  مربوط به قالب بندی تیر (060501 تا 060504 و در شرایطی 060801) آرماتور بندی 070101 تا 070206 و بتن ریزی (080104 تا 080107،080301،080310 و..) استفاده می شود.

ب ) در صورت تهیه و کار گذاشتن تیر ساده از آیتم های 090201 و 090202،استفاده می شود.

ج) در صورت تهیه کار گذاشتن نبشی و سپری از آیتم 090207 استفاده می شود.

د)در صورت تهیه وکار گذاشتن پروفیل های توخالی،قیمت جدید محسوب می شود.

د)در صورت تهیه کار گذاشتن تیر اهن و ناودانی در صورتی که یک یا دوسر آن در محل اتصال جوشکاری شود از آیتم های 090210 تا 090212 قابل پرداخت است و یا قیمت جدید محسوب می شود.

*** در اکثر کار های تعمیراتی، اجرای برخی از قسمت های تقویتی بروی اعضای اسکلت فلزی که پس از نصب،صورت می گیرد به جای قیمت جدید،از آیتم 090702 به طور ناصحیح استفاده می شود.

-تهیه و اجرای خرپا و یا ستون های مشبک به عنوان سازه نگهبان مطابق جزئیات سازمان تحقیقات مسکن ،به علت نحوه اجرا که می بایست در محل و جزء به جزء اجرا گردد،قیمت جدید محسوب می شود.

-منظور از جویست (تیر مشبک سبک)در آیتم 090207 همان تیرچه های فولادی با جان باز که در بازار به نام تجاری کرمیت معروف است ، می باشد.

-در محل هایی که پیچ ها به میزان مشخص سفت شوند و میزان سفتی پیچ ها از حساسیت بالایی برخوردار است و یا اینکه به علت نیروی بیش از حد مجاز به پیچ وارد نشود تا باعث بریدن پیچ  به نقطه تسلیم و برش آن نشود از ترکمتر استفاده می شود.

1 پاسخ

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید