سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل هشتم . بتن درجا

مقدمه

1-هزینه تهیه و اجراي بتن در ردیف‌های مربوط به این فصل، به‌جز حالتی که روش عیاري طبق توضیح بند 2این مقدمه ملاك عمل باشد، بر مبناي مقاومت فشاري مشخصه بتن (مندرج در نقشه‌ها و مشخصات فنی، بر اساس آیین‌نامه بتن ایران و نمونه‌های استوانه‌ای استاندارد برحسب مگا پاسکال) پرداخت می‌شود.

2- پرداخت ردیف عملیات بتن‌ریزی بر اساس عیار سیمان مصرفی منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما هنگام تهیه برآورد می‌باشد. در این صورت، قیمت ردیف‌کارهای بتنی بر اساس مقاومت متناظر با عیار سیمان مصرفی از رابطه تطبیقی زیر محاسبه، برآورد و پرداخت می‌شود.

نسبت مقاومت بتن به عیار سیمان

Fc: مقاومت فشاري مشخصه بتن (مبناي پرداخت) برحسب مگا پاسکال(Mpa ).

W: عیار سیمان برحسب کیلوگرم در مترمکعب بتن.

رابطه یادشده صرفاً براي موضوع این بند بوده و در سایر موارد نظیر تهیه طرح اختلاط و غیره، قابل استناد نمی‌باشد.

3-چنانچه تنها بر اساس مفاد بند ،2روش پرداخت هزینه بتن‌ریزی بر اساس عیار سیمان مصرفی مدنظر بوده و استفاده از افزودنی‌های بتن ضروري باشد، با توجه به نوع و مشخصات ماده موردنیاز، بر اساس دستورالعمل تهیه ردیف‌های ستاره‌دار، شرح وبهای واحد موردنظر تهیه و جزو ردیف‌های این فصل منظور و پرداخت می‌شود، در غیر این صورت هیچ‌گونه هزینه‌ای از بابت مصرف مواد افزودنی پرداخت نمی‌گردد.

4-براي تعیین بهاي واحد نظیر مقاومت فشاري مشخصه مبناي پرداخت (روش پرداخت هزینه بتن‌ریزی بر مبناي مقاومت فشاري مشخصه بتن بر اساس عیار سیمان مصرفی)، از میانیابی خطی بین نزدیک‌ترین ردیف‌های نظیر، استفاده می‌شود.

5-منظور از مقاومت فشاري مشخصه در ردیف‌های این فصل، مقاومت مشخصه نمونه‌ای استوانه‌ای استاندارد مندرج در نقشه‌ها و مشخصات فنی یا دستور کارهای اجرایی است و حصول به مقاومت‌های بیشتر از مقاومت‌های مشخصه در حین عملیات اجرایی موجب پرداخت اضافه نمی‌گردد. بدیهی است معیار پذیرش بتن، بر اساس آیین‌نامه بتن ایران بوده و در صورت عدم حصول به مقاومت مشخصه موردنظر بر اساس ضوابط یادشده، اقدام خواهد شد.

6-مطابق آیین‌نامه بتن ایران بتن‌های با مقاومت فشاري مشخصه 16مگا پاسکال و بالاتر در بتن آرمه به کار می‌رود و استفاده از بتن با مقاومت فشاري مشخصه 12مگا پاسکال در بتن آرمه تنها با داشتن توجیه کافی و درج در مشخصات فنی اختصاصی مجاز است. ازاین‌رو براي بتن‌هایی با مقاومت فشاري مشخصه کمتر از 12مگا پاسکال ملاك پرداخت ها بر اساس عیار سیمان است.

7-براي ساخت و اجراي بتن‌های با مقاومت فشاري مشخصه بیش از 40مگا پاسکال لازم است، مشخصات فنی اختصاصی بتن‌های با مقاومت بالا تهیه و ضمیمه اسناد پیمان شود. قیمت ردیف این نوع بتن‌ریزی‌ها بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار برآورد می‌شوند.

8-پیمانکار ملزم است با اتخاذ تدابیر مناسب، بتن با مقاومت فشاري مشخصه طرح را، تولید و اجرا نماید.

9-مهندس مشاور یا واحد تهیه‌کننده برآورد، موظف است نسبت به تعیین معادن شن و ماسه مرغوب و مناسب براي تولید بتن اقدام نموده و مشخصات مصالح، ظرفیت و فاصله حمل مصالح سنگی را در اسناد مناقصه و قرارداد قید نماید. پیمانکار نیز قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، باید از کیفیت، ظرفیت و فواصل حمل مصالح سنگی اطمینان حاصل نموده و سپس قیمت پیشنهادي خود را بر اساس مناسب‌ترین گزینه ارائه نماید. در محاسبه فاصله حمل شن و ماسه مصرفی جهت احتساب هزینه حمل مازاد بر 30کیلومترمبدا حمل، معادن یادشده و مقصد، کارگاه ساختمانی است. درصورتی‌که در حین کار، محل معدن براي تأمین مصالح مرغوب‌تر به‌منظور افزایش کیفیت بتن تغییر کند، افزایش هزینه حمل تنها در حالتی که روش عیاري مندرج دربند 2ملاك عمل باشد، پرداخت می‌شود.

10-رعایت حداقل مقدار سیمان لازم براي حصول پایایی در شرایط محیطی مختلف مطابق آیین‌نامه بتن ایران، نشریه شماره 55این سازمان با عنوان “مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی” و مشخصات فنی خصوصی پیمان اجباري می‌باشد.

11-چنانچه روش پرداخت هزینه تهیه و اجراي بتن بر مبناي مقاومت فشاري مشخصه بتن باشد، هیچ‌گونه اضافه بهایی بابت مصرف سیمان اضافی جهت حصول مقاومت مشخصه طرح، رعایت حداقل مقدار سیمان قیدشده در مشخصات فنی خصوص پیمان و نظایر آن قابل پرداخت نمی‌باشد.

12-در تمام ردیف‌های این فصل به‌طور عام ، منظور از سیمان، سیمان پرتلند است.

13-نوع شن و ماسه مصرفی در این فصل به‌صورت طبیعی رودخانه‌ای ، شکسته رودخانه‌ای و شکسته کوهی، با توجه به مشخصات فنی است.

14-هزینه دانه‌بندی ، مصالح ساخت بتن به هر روش، حمل بتن از محل ساخت تا محل مصرف با هر وسیله ، ریختن به بتن اشکال مختلف، مرتعش کردن بتن و هرگونه افت ناشی از متراکم کردن بتن ، ریخت‌وپاش ناشی از حمل و تخلیه آن ، مرطوب نگه‌داشتن و بتن سایر هزینه‌های ،در بهای مربوط ردیف ها منظور شده است.

15-براي اجراي بتن نما، هیچ‌گونه اضافه به بهایی استثناي هزینه قالب‌بندی خاص که آن در فصل مربوط در نظر گرفته‌شده پرداخت نمی‌شود.

16-حجم حفره‌های تعبیه‌شده در ، بتن که حجم هر یک از آن‌ها 05/0مترمکعب یا کمتر باشد، در اندازه‌گیری از حجم بتن، کسر نخواهد شد.

17-اضافه بهاي هزینه بتن‌ریزی پله‌ها و پاگردها، از ردیف 080302 ، پرداخت می‌شود.

18-به بتن سقف ریزی‌ها، اضافه بهاي ردیف ، 080306تعلق نمی‌گیرد.

19-ردیف 080305(کرم بندي)، وقتی قابل پرداخت است که کرم بندي موردنیاز بوده و اجراشده باشد.

20-با پرداخت بهاي ردیف ، 080306بهاي ردیف‌های 080304و ، 080305پرداخت نمی‌شود.

21-اجراي ردیف ، 080308مستلزم دستور کار مهندس مشاور است.

22-در صورت شمول ردیف 080303،ردیف 080302قابل پرداخت نیست.

23-اضافه بها ردیف 080304به بتن مگر (بتن نظافتی) تعلق نمی‌گیرد.

24-به دیوارها و ستون‌ها اضافه بهاي ردیف 080301 تعلق می‌گیرد.

25-اضافه بهاي ردیف 080301به کلاف‌های بتنی دیوارهاي با مصالح بنایی (غیر از فونداسیون ) تعلق می‌گیرد.

26-در بهای ردیف‌های تهیه و اجرای بتن،حمل بتن به هر فاصله و ریختن آن با هر وسیله پیش‌بینی‌شده است.

27-نوع مصالح ردیف‌های 080312و 080313و اجراي آن طبق مشخصات فنی و دستور مهندس مشاور خواهد بود.

28-اضافه بهاي ردیف 080311فقط به آن حجم از بتن تعلق می‌گیرد که آرماتور مصرفی در آن حجم، بیش از 180کیلوگرم در مترمکعب باشد و به بخش‌هایی از بتن که مصرف آرماتور کمتر از 180کیلوگرم در مترمکعب باشد، تعلق نمی‌گیرد

29-اضافه بهای ردیف‌های 080301تا 080303و 080310به سقف‌های تیرچه‌بلوک،کامپوزیت و عرشه فولادی تعلق نمی‌گیرد.

30-ردیف‌های شماره 080601و 080602مربوط به تهیه مصالح و اجراي عملیات تزریق به‌دفعات لازم مطابق مشخصات فنی است که میزان دوغاب تزریق‌شده باید به تائید مهندس مشاور برسد. دوغاب سیمان عملیات تزریق با نسبت وزنی آب به سیمان حداکثر 5/. تهیه‌شده و فشار تزریق حداقل به میزان 3اتمسفر باشد.

31-ردیف 080603براي تأمین طول محدوده تزریق به کار می‌رود و چنانچه براي تأمین عدم درگیري مهار تنیده با دوغاب از روش غلاف گذاری استفاده شود بابت انجام عملیات تزریق در تمام طول مهار، بهاي آن از ردیف مربوط پرداخت می‌شود. این ردیف فقط به طول گیرداري مهار تعلق می‌گیرد.

32-هزینه تهیه مصالح و اجراي عملیات تزریق مهار آزمون (قربانی) که به‌منظور شناخت و تدقیق طرح تحکیم دیواره صورت می‌گیرد، با تائید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف‌های مربوط قابل پرداخت است

33-بهاي واحد ردیف 080701که به‌منظور بتن پاشی دیواره خاکی صورت می‌گیرد، شامل رگلاژ و تمیزکاري سطوح، تهیه مصالح و اجراي بتن پاشی، مواد افزودنی تندگیر کننده، برداشت نمونه‌های آزمایشی، تهیه جعبه‌های آزمایشی، انجام آزمایش و کارهاي لازم براي اجراي درست عملیات بتن پاشی است. مقادیر قابل پرداخت برحسب مساحت اندازه‌گیری شده از روي نقشه‌ها در طول خط قابل‌اجرای عملیات بتن پاشی در مقطع دیواره خاکی محاسبه خواهد شد.

34-منظور از ضخامت بتن پاشیده حداقل ضخامت بتن پاشیده شده می‌باشد، بنابراین ضخامت بتن پاشیده در هیچ‌یک از قسمت‌های سطح بتن پاشی نباید از ضخامت مندرج در نقشه‌ها و مشخصات فنی کمتر باشد. هزینه بتن پاشیده شده اضافی براي پر کردن ناهمواری‌های سطحی و تأمین حداقل ضخامت موردنیاز، و همچنین هزینه بتن پاشیده بازگشتی و تمیز کردن محیط کارگاه در بهاي ردیف بتن پاشی منظور گردیده و از این بابت هیچ‌گونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت.

35در بهاي ردیف بتن پاشی هزینه‌های اجراي عملیات در هر سطوح با هر زاویه و ارتفاع منظور شده است.

36-مقاومت فشاري مشخصه بتن پاشیده حداقل برابر 16مگا پاسکال است.

37-ماسه مصرفی در بتن پاشیده باید با دانه‌بندی استاندارد یا مطابق مشخصات فنی باشد.

38-فولاد مصرفی در شبکه فولادي باید از نوع A2بوده و شبکه فولادي مطابق مشخصات فنی با همپوشانی دو شبکه باشد. شبکه فولادي به نحو مناسب در جاي خود استقراریافته و یا با میخ‌های فولادي به قطر 14میلی‌متر در فواصل مناسبی به طول نیم متر در جهت نصب شبکه در خاك کوبیده شود.

39-ژل میکرو سیلیس موضوع ردیف 080503در صورت پیش‌بینی در برآورد منضم به پیمان قابل پرداخت است.

نکات

-در خصوص محاسبه حجم بتن که کرم بندی شده است در اکثر موارد به طور اشتباه برای محاشبه حجم،میانگین کمترین و بیشترین ارتفاع گرفته می شود در سطح ضرب می شوددر صورتی که می بایست مطابق فرمول زیر محاسبه گرد.

                                                      سطح مستطیل *(h*(2/3= حجم

-رواداری قابل پذیرش ضخامت شالوده ها 5 در صد می باشد،همچنین حداکثر کاهش ضخامت پوشش بتن نسبت به مقادیر تعیین شده در نقشه ها،8 میلیمتر است و ضخامت پوشش در هیچ مورد نباید از (3/2) میزان تعیین شده کمتر باشد.

-علی رغم این که در آنالیز کلیه ردیف های تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه،ویبراتورچی و ویبراتور بنزینی درج شده ولی در دیف های بتن با عیار 100 و 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب به لحاظ عدم نیاز،مطابق مشخصات فنی عمومی در آنالیز بها پیش بینی نشده است.در صورت نیاز به تراکم قیمت جدید می بایست پیش بینی شود.

-پایایی بتن ساخته شده از سیمان پرتلند به مقاومت آن در برابر عوامل جوی، حملات شیمیایی،سایش و فرسایش و فرآیند های تخریبی دیگر گفته می شود.بتن پایا در شرایط محیطی مورد نظر،شکل،کیفیت و قابلت بهره برداری خود را حفظ می کند.

4 پاسخ
 1. رادمان

  با سلام لطفا این مورد رو بیشتر توضیح دهید
  -در خصوص محاسبه حجم بتن که کرم بندی شده است در اکثر موارد به طور اشتباه برای محاشبه حجم،میانگین کمترین و بیشترین ارتفاع گرفته می شود در سطح ضرب می شوددر صورتی که می بایست مطابق فرمول زیر محاسبه گرد.

  سطح مستطیل *(h*(2/3= حجم

  1. مدیر

   با سلام و تشکر از نظر شما دوست عزیز
   حجم کل بتن که برای آن کرم بندی انجام شده است ملاک محاسبه می باشد.

 2. افتخاری

  با درود –
  لطفا در خصوص بند 3 توضیح بیشتر دهید. در صورتیکه در بتن ریزی ها ، از مواد روان کننده استفاده کنیم آیا مواد روان کننده استفاده شده قیمت جدید محسوب میشود یا در قیمت آیتم های بتن ریزی پیش بینی شده است . با تشکر

  1. شاخص عمران

   با سلام.
   در آیتمهایی که در شرح آنها اشاره ای به مواد افزودنی نشده است پیش بینی نگردیده است که در صورت ضرورت، پیمانکار مجاز است با پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما، آنالیز قیمت جدید ارائه و پس از تایید استفاده نماید.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید