سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

مقدمه

1.ردیفهای مربوط به حفاری، بر حسب حجم محل حفاری و ردیفهای تهیه خاک مناسب، و خاکریزی، بر حسب حجم محل خاکریز اندازه گیری می شود.

 ۲. ردیفهای جمع آوری و حمل خاکها و مواد زاید بر حسب حجم محل حفاری به تناسب خاک جابه جا شده اندازه گیری می شود.

 ٣. ردیف حمل بیش از ۵۰۰ متر اگر در مورد خاک مناسب باشد، بر حسب حجم محل خاکریز، و چنانچه مربوط به خاک و مواد زاید باشد، بر حسب حجم محل حفاری اندازه گیری می شود. منظور از خاک مناسب، هر نوع خاکی است (از جمله توونان) که برای انجام عملیات خاکی طبق تشخيص مهندس مشاور مناسب باشد.

 ۴. ردیف جابجایی خاک مصرفی تا فاصله حداکثر ۵۰ متر، در هر مورد تنها برای یک بار پرداخت می شود و اندازه گیری آن برای خاکی که از کنار ترانشه به دپو منتقل می شود، برحسب حجم محل حفاری به تناسب خاک جابجا شده، و برای خاکی که از دپو به کنار ترانشه برگشت داده شده است، بر حسب حجم محل خاکریز انجام می شود.

 ۵. هزینه های کوبیدن خاک سرندی زیر ،اطراف و روی لوله، در بهای واحد ردیفهای فصلهای لوله گذاری، منظور شده است و ردیفهای ۰۸۱۲۰۱ و ۱۸۱۲۰۲، برای کوبیدن خاک روی خاک سرندی (خاکریز نهایی)، طبق مشخصات فنی و بر اساس نتایج درج شده در گزارش آزمایشگاه، قابل پرداخت است. مبنای محاسبه، حجم خاک کوبیده شده است.

 ۶. در قیمت ردیفهای اجرای روسازی در مسیر لوله، هزینه برداشتن، بارگیری، حمل به هر فاصله و باراندازی خاک هم حجم مصالح روسازی ، پیش بینی شده است.

 ۷. هزینه تخریب ملات زیر موزاییک و بلوکهای بتنی نیز، طبق ردیف ۰۸۰۶۰۳، محاسبه می شود.

 ۸. شرح و بهای واحد درج شده در ردیفهای ۰۸۰۷۰۱ تا ۰۸۰۷۰۵، مربوط به عملیات زیرسازی و روسازی معابر در محلهای عبور خط لوله است و استفاده از این ردیفها، برای سایر کارها مجاز نیست.

 ۹. ردیف اضافه بهای اجرای کار زیر تراز آب زیر زمینی در این فصل، برای ردیفهای فصلهای لوله گذاری در ترانشه و با احتساب ضریب ۱۷۰۵ برای احداث آدم روها و شفتها در نظر گرفته شده است و بر حسب حجمی از ترانشه یا گود (طبق نقشه های نمونه منضم به این فهرست بها و ارتفاع آب در زمان اجرا، قبل از شروع پمپاژ)، که زیر تراز آب زیرزمینی است، محاسبه می شود.

۱۰. هزینه عملیات خاکی اضافی مربوط به ردیفهای ۰۸۰۸۰۷ و ۰۸۰۸۰۸ چنانچه با وسایل مکانیکی انجام شود، از ردیف ۰۸۰۲۰۱ محاسبه می شود و چنانچه استفاده از وسایل مکانیکی مقدور نباشد، اضافه بهای عملیات دستی لازم بر حسب ردیفهای مربوط در این فصل قابل محاسبه است. ردیف اضافه بهای اجرای کار زیر تراز آب زیر زمینی در این فصل، بسته به مورد برای ردیف های ۰۸۰۸۰۷ و ۰۸۰۸۰۸ نیز قابل محاسبه است.

 ۱۱. ردیفهای ۰۸۱۴۰۱ و ۰۸۱۴۰۲ مربوط به هزینه های ناشی از صعوبت بارگیری و حمل انواع مصالح (مانند شن و ماسه و بتن و آجر و خاک و اساس و زیراساس و نیز نخاله های حاصل از خاکبرداری و انواع لوله ها، با وسایل دستی، و باراندازی آنها است و فقط برای معابر تا عرض ۶ متر، فاصله دیوار به دیوار، و در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، پرداخت می شود. ردیف حمل دستی برای کارهای بنایی بر حسب حجم عملیات اجرا شده، برای خاکها و مواد زاید بر حسب حجم محل حفاری شده و برای پر کردن با هر نوع مصالح بر حسب حجم محل پر شده، اندازه گیری می شود. با پرداخت ردیف ۰۸۱۴۰۱ ردیف ۰۸۱۰۰۲ قابل پرداخت نیست.

 ۱۲. در ردیفهای مربوط به شفته ریزی، تمام هزینه های مربوط به حمل آهک یا سیمان تا فاصله ۳۰ کیلومتر و اجرای کار طبق نقشه و مشخصات، و ریختن و جادادن شفته در هر محل و به هر شکل، منظور شده و فقط حمل آهک یا سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر طبق ردیفهای فصل حمل و نقل قابل محاسبه است. مقدار سیمان یا اهک طبق دستور کار مهندس مشاور خواهد بود و چنانچه مقدار سیمان بیشتر از مقدار مندرج در ردیف مربوط باشد، برای مازاد آن از ردیف های فصل یازدهم، کارهای بتنی و قالب بندی، استفاده می شود.

۱۳. بهای واحد ردیفهای ۱۸۰۶۰۱ تا ۰۸۰۶۰۶، مربوط به هزینه عملیات آماده سازی پوشش مسیر لوله (اعم از برش با کاتر یا تخریب) برای حفاری مسیر لوله است. بدیهی است هزینه برداشتن موارد یاد شده جزو هزینه حفاری در ردیفهای لوله گذاری و احداث آدم روها پیش بینی شده است. ردیفهای تخریب بر حسب حجم محل تخریب شده اندازه گیری می شود.

 ۱۴. ردیف ۰۸۰۷۰۳ کاملا مستقل بوده و برای مواردی که نیاز به اساس و زیراساس ندارد، مورد استفاده قرار می گیرد.

 ۱۵. ردیفهای ۱۸۱۶۰۱ تا ۰۸۱۶۰۴ فقط در حالت لوله گذاری در نقب مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت لزوم حفاری در زمین های سنگی یا برخورد با قطعات بزرگ سنگ که به تشخیص مهندس مشاور باید خرد شود، از ردیف های ۱۸۰۱۰۳ تا ۰۸۰۱۰۶، با اعمال ضریب 1.4، استفاده می شود. در حالت لوله گذاری در نقب، هزینه عملیات خاکی اضافی مربوط به میله چاه به قطر بیشتر از 1.2 متر و یا رامپ لازم برای انتقال لوله های پلی اتیلن به داخل نقب، چنانچه با وسایل مکانیکی انجام شود، از ردیفهای ۱۸۰۲۰۱ و ۰۸۰۲۰۲، محاسبه می شود و چنانچه استفاده از وسایل مکانیکی مقدور نباشد، اضافه بهای عملیات دستی لازم برحسب ردیفهای مربوط در این فصل برای حجم اضافی قابل محاسبه است. ضمنا در صورت مناسب نبودن خاک محل، از ردیف های ۰۸۰۸۰۱ تا ۰۸۰۸۰۶ و ۰۸۱۰۰۱ و ۰۸۱۳۰۳ تا ۰۸۱۳۰۶، بسته به مورد، استفاده می شود.

 ۱۶. در مواردی که ضمن اجرای ردیفهای شماره ۱۸۰۱۰۱ و ۰۸۰۱۰۲، به قطعات بزرگ سنگ برخورد شود که به تشخیص مهندس مشاور برداشت آن مستلزم خرد کردن قطعه سنگ باشد، در آن صورت معادل حجم سنگهایی که شکسته می شوند، حفاری سنگی، از ردیف های ۰۸۰۱۰۳ تا ۰۸۰۱۰۶ بسته به مورد، منظور می شود.

 ۱۷. هزینه وسیله مناسب برای عمل کرد چکش هیدرولیکی، مانند بیل مکانیکی، در بهای ردیف ۰۸۰۱۰۴ منظور شده است.

 ۱۸. برای حفاری در سنگ باید از ردیف ۰۸۰۱۰۴ استفاده شود، مگر در شرایطی که، با تایید کارفرما، استفاده از کمپرسور همراه با چکش های بادی اجتناب ناپذیر باشد.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید