سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل هفتم. احداث آدم روها و شفتهای بتنی

مقدمه

1.بهای واحد احداث آدم روی بتنی در جا در ردیف ۰۷۰۱۰۱، شامل بهای انجام کارهای لازم به شرح زیر، به ازای هر متر مکعب بتن مصرفی از نوع C۲۵ در آدم رو است:

1-1. انجام عملیات خاکی لازم، شامل حفر گود با هر نوع وسیله مکانیکی تا عمق مورد نظر، جابجایی خاک حاصله، تسطیح، آب پاشی و کوبیدن کف گود، تلمبه زنی و تخلیه آبهای سطحی داخل گود (در صورت لزوم).

2-1. تهیه و ریختن بتن از نوع C10 (بتن کم مایه).

3-1.قالب بندی با هر نوع مصالح، و چوب بست یا داربست لازم همراه با تعبیه سوراخهای محل عبور لوله ها و غیره، به تعداد لازم و به هر قطر، جاسازی لوله ها در محل عبور از دیواره آدم رو، تهیه و اجرای بتن دور لوله های ورودی و خروجی.

4-1. تهیه و اجرای بتن از نوع C۲۵.

5-1.تهیه و اجرای بتن از نوع C۲۰ و ماهیچه و مجراسازی (و حفاظ سازی در صورت لزوم) کف آدم رو.

6-1.تهیه مصالح و ساخت و جابجایی و نصب دال بتنی پیش ساخته سقف، از بتن C۲۵.

7-1. تهیه مصالح و آجر چینی روی دال سقف برای نصب دریچه آدم رو، تهیه و اجرای بتن از نوع C۱۲.

8-1. پرکردن لایه به لایه گود تا سطح زمین، و آب پاشی و کوبیدن آن با تراکم حداقل ۸۵ درصد پروکتور استاندارد با خاک حاصل از خاکبرداری (خاکریز نهایی)

9-1. تسطیح و پاک کردن محل، نظافت داخل آدم رو و سایر عملیات تکمیلی لازم تبصره، چنانچه برای احداث آدم رو از آدم رو بتنی یک پارچه استفاده شود، در این حالت بهای واحد آدم رو طبق ردیف ۰۷۰۱۰۱ منظور می شود و شامل تمامی هزینه های مربوط (تهیه و ساخت، حمل و نصب و غیره) به ازای هر متر مکعب بتن مصرفی از نوع ۲۵ C در آدم رو است.

2.. بهای واحد احداث آدم روی بتنی پیش ساخته در ردیف ۰۷۰۲۰۱، شامل بهای انجام کارهای لازم به شرح زیر، به ازای هر متر مکعب بتن مصرفی از نوع C۲۵ در آدم رو است:

1-2.انجام عملیات خاکی لازم، شامل حفر گود با هر نوع وسیله مکانیکی تا عمق مورد نظر، جابجایی خاک حاصله، تسطیح، آب پاشی و کوبیدن کف گود، تلمبه زنی و تخلیه آبهای سطحی داخل گود (در صورت لزوم).

2-2. تهیه و ریختن بتن از نوع C۱۰ (بتن کم مایه).

3-2. قالب بندی با هر نوع مصالح، و چوب بست یا داربست لازم همراه با تعبیه سوراخهای محل عبور لوله ها و غیره، به تعداد لازم و به هر قطر، و جاسازی لوله ها در محل عبور از دیواره آدم رو، تهیه و اجرای بتن از نوع C۱۲.

4-2. تهیه و اجرای بتن از نوع C۲۵.

5-2. تهیه و اجرای بتن از نوع C۲۰ و ماهیچه و مجرا سازی کف آدم رو.

6-2.تهیه مصالح و ساخت و جابجایی و نصب قطعات بتنی پیش ساخته (مانند رینگهای دیواره و یا رینگ تبدیلی فوقانی)، از بتن C۲۵.

7-2.تهیه مصالح و آجر چینی روی رینگ فوقانی برای نصب دریچه آدم رو، تهیه و اجرای بتن از نوع C۱۲.

8-2. پرکردن لایه به لایه گود تا سطح زمین، و آب پاشی و کوبیدن آن با تراکم حداقل ۸۵ درصد پر وکتور استاندارد با خاک حاصل از خاکبرداری (خاکریز نهایی).

9-2.تسطیح و پاک کردن محل، نظافت داخل آدم رو و سایر عملیات تکمیلی لازم.

 ٣. بهای واحد احداث آدم رو با دیواره آجری در ردیف ۰۷۰۳۰۱، شامل بهای انجام کارهای لازم به شرح زیر، به ازای هر متر مکعب آجر چینی است:

1-3.انجام عملیات خاکی لازم، شامل حفر گود با هر نوع وسیله مکانیکی تا عمق مورد نظر، جابجایی خاک حاصله، تسطیح، آب پاشی و کوبیدن کف گود، تلمبه زنی و تخلیه آبهای سطحی داخل گود (در صورت لزوم).

2-3.تهیه و ریختن بتن از نوع C۱۰ (بتن کم مایه).

3-3.قالب بندی با هر نوع مصالح، همراه با تهیه و اجرای بتن از نوع C۲۵.

4-3. تهیه مصالح و اجرای دیواره آجری آدم رو (با آجر ماشینی سوراخ دار) باچوب بست یا داربست لازم، سطح داخلی به صورت نما با بندکشی و سطح خارجی همراه با اندود از ملات ماسه و سیمان، و نیز تعبیه سوراخهای محل عبور لوله ها و غیره، به تعداد لازم و به هر قطر، و جاسازی لوله ها در محل عبور از دیواره آدم رو، تهیه و اجرای بتن از نوع C۱۲.

5-3. تهیه و اجرای بتن از نوع C۲۰ و ماهیچه و مجراسازی کف آدم رو .

6-3. تهیه مصالح و ساخت و جابجایی و نصب دال بتنی پیش ساخته سقف، از بتن C۲۵.

7-3.تهیه مصالح و آجر چینی روی دال سقف برای نصب دریچه آدم رو ، تهیه و اجرای بتن از نوع C۱۲.

8-3. پرکردن لایه به لایه گود تا سطح زمین، و آب پاشی و کوبیدن آن با تراکم حداقل ۸۵ درصد پر وکتور استاندارد با خاک حاصل از خاکبرداری (خاکریز نهایی).

9-3. تسطیح و پاک کردن محل، نظافت داخل آدم رو و سایر عملیات تکمیلی لازم.

 ۴. بهای واحد احداث آدم رو با قطعات پلی اتیلن در ردیف ۰۷۰۵۰۱ که باید بر اساس استاندارد ISIRI۱۴۱۴۸ (یا استاندارد معتبر مشابه) تهیه شود، شامل بهای انجام کارهای لازم با توجه به نقشه نمونه ۳۷۱۰۹ و به شرح زیر به ازای هر متر عمق آدم رو است.

1-4.انجام عملیات خاکی لازم شامل حفر گود با هر نوع وسیله مکانیکی تا عمق مورد نظر، جابجایی خاک حاصل، تسطیح، آب پاشی، کوبیدن کف گود، تلمبه زنی و تخلیه آب داخل گود در صورت لزوم.

2-4.تهیه و اجرای بتن کم مایه C۱۰ به ضخامت ۱۰ سانتی متر .

3-4. بارگیری، حمل و نصب قطعات پلی اتیلن و تراز کردن آن پس از کف سازی و جاسازی لوله های مرتبط بر حسب مورد و عملیات تکمیلی لازم

4-4.پر کردن لایه به لایه گود در اطراف آدم رو با خاک حاصل از خاکبرداری به صورت متقارن تا سطح زمین، آبپاشی و کوبیدن لایه ها تا تراکم حداقل ۸۵ درصد پر وکتور استاندارد به طوری که مانع از جابجایی و انحراف آدم رو گردد

5-4. تهیه مصالح و اجرای رینگ لنگر به ضخامت ۲۵ الی ۳۵ سانتی متر در مناطقی که احداث آدم رو زیر تراز آب انجام می شود.

6-4.هزینه تهیه و اجرای بتن C۲۵ کف گود به ضخامت ۱۰ تا ۲۵ سانتی متر، دال سقف و رینگ بر حسب مورد با استفاده از ردیف ۱۱۰۱۰۵ در فصل یازدهم فهرست فاضلاب، جداگانه محاسبه و پرداخت می شود.

7-4. در صورت استفاده از شفته آهک یا سیمان در اطراف آدم رو با رعایت مشخصات فنی و تایید مشاور و کارفرما، هزینه آن در ردیف ۰۷۰۵۰۱ احداث آدم رو با قطعات پلی اتیلن منظور شده است.

 ۵. بهای واحد احداث شفت بتنی درجا برای لوله رانی، در ردیف ۰۷۰۴۰۱، شامل بهای انجام کارهای لازم به شرح زیر، به ازای هر متر مکعب بتن مصرفی از نوع C۲۵ در شفت است:

 1-5. انجام عملیات خاکی لازم، شامل حفر گود با هر نوع وسیله مکانیکی تا عمق مورد نظر، جابجایی خاک حاصله، تسطیح، آب پاشی و کوبیدن کف گود، تلمبه زنی و تخلیه آبهای سطحی داخل گود (در صورت لزوم).

2-5.تهیه و ریختن بتن از نوع C۱۰ (بتن کم مایه).

3-5. قالب بندی با هر نوع مصالح، و چوب بست و دار بست لازم همراه با تعبیه سوراخهای محل عبور لوله ها، به تعداد لازم و به هر قطر، جاسازی لوله ها در محل عبور از دیواره شفت، اجرای بتن دور لوله های ورودی و خروجی، و تمامی تمهیدات لازم برای امکان تبدیل بعدی شفت به آدم رو.

4-5. تهیه و اجرای بتن از نوع C25.

5-5. پر کردن لایه به لایه گود تا سطح زمین، و آب پاشی و کوبیدن آن با تراکم حداقل ۸۵ درصد پروکتور استاندارد با خاک حاصل از خاکبرداری (خاکریز نهایی).

6-5. تسطیح و پاک کردن محل. نظافت داخل شفت و سایر عملیات تکمیلی لازم.

 ۶. منظور از عمق آدم رو، فاصله بین کف تمام شده داخل (روی شالوده)، تا سطح زمین است.

 ۷. هزینه تهیه، حمل و نصب میلگرد لازم برای احداث آدم رو و شفت و نیز پله و حفاظ و دریچه چدنی با قاب مربوط برای آدم روها، در بهای واحد آنها منظور نشده است. چنانچه دریچه های آدم رو به صورت کامپوزیتی GRP و یا سایر مواد پلاستیکی همراه با قاب مربوط در نقشه ها و اسناد مناقصه در نظر گرفته شده باشند، برای برآورد عینا از فصل بیست و سوم، کارهای پلاستیکی و پلیمری فهرست بهای واحد پایه ابنیه و ردیف های مربوط بر حسب مورد در انطباق با ابعاد و تحمل بار ترافیکی استفاده شود. مشخصات فنی لازم دریچه ها در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج و اعمال می شود.

 ۸. واحد پرداخت بهای آدم روها و شفتهای بتنی بر حسب حجم بتن مصرفی از نوع C۲۵، بوده و چنانچه از بتن نوع دیگر استفاده شود، اضافه بها طبق ردیفهای درج شده در فصل کارهای بتنی و قالب بندی، محاسبه می شود.

 ۹. در تمام ردیفهای این فصل، سیمان مصرفی سیمان نوع ۵ است.

 ۱۰. با توجه به سرعت کار، استفاده از آدم روهای بتنی پیش ساخته در بالای تراز آب زیر زمینی ارجحیت دارد، ولی در زیر تراز آب زیر زمینی فقط باید از آدم رو های بتنی درجا (بخش 1) یا آدم رو با قطعات پلی اتیلن (بخش ۴) استفاده شود. در بهای واحد ردیف های این فصل واتر استاپ و مواد آب بند منظور نشده است.

  1. هزینه احداث تلمبه خانه های کوچک داخل شبکه جمع آوری فاضلاب، به روش مشابه آدم روها مورد محاسبه قرار می گیرد.

 ۱۲. هزینه عملیات اضافی لازم برای آدم روهای ریزشی، بر حسب مورد، از ردیفهای مربوط در سایر فصلهای این فهرست بها محاسبه می شود.

 ۱۳. مفاد بندهای ۲ تا ۶ و ۸ مقدمه فصل کارهای بتنی و قالب بندی این فهرست بها، در مورد کارهای بتنی و قالب بندی مورد نظر در این فصل نیز بکار می رود.

 ۱۴. هزینه احداث هر شفت بتنی، پس از اتمام همه کارهای مربوط، به شرح بند ۴، در صورت وضعیت های موقت درج و پرداخت می شود.

 ۱۵. هزینه کارهای لازم برای تبدیل شفت به آدم رو، بسته به مورد، از ردیف های موجود در فهرست های ابنیه و شبکه جمع آوری فاضلاب، با محاسبه احجام کار، برآورد می شود.

 ۱۶. درصد تقریبی هزینه انجام هر یک از مراحل کار احداث آدم روها در انواع مختلف، به شرح بندهای ۱ تا ۳، نسبت به کل عملیات، در جدول ۶ درج شده است که برای محاسبه صورت وضعیتهای موقت مورد استفاده قرار می گیرد. برای منظور کردن عملیات انجام شده آدم روها در صورت وضعیهای موقت، بسته به مورد، ابتدا حجم بتن C25 و یا حجم آجر چینی هر یک از آدم روها و قیمت مربوط به آن طبق ردیفهای مربوط محاسبه می شود. سپس با استفاده از جدول ۶ درصد مربوط به عملیات انجام شده هر آدم رو بدست آمده و به قیمت آدم رو اعمال و در صورت وضعیت موقت درج می شود. بدیهی است قیمت نهایی، برای حجم قطعی بتن یا آجر چینی آدم رو محاسبه خواهد شد.

ساختار شکست منهول در فاضلاب

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید