سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

شرایط عمومی پیمان

ماده 17: كاركنان

الف ) پيمانكار متعهد است كه عمليات موضوع پيمان را به وسيله افرادي كه در كار خود تخصص و تجربه كافي دارند ، انجام دهد . كساني كه در اجراي اين پيمان ، خدماتي براي پيمانكار انجام دهند ، كاركنان پيمانكار شناخته مي شوند . اگر در اسناد و مدارك پيمان ، استفاده از متخصصان خارجي  پيش بيني شده باشد ، پيمانكار متعهد است قبلاً وضعيت استخدام مانند ميزان حقوق مزايا ، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها را به وسيله مهندس مشاور به اطلاع كارفرما برساند و با رعايت مقررات ذي ربط  و تامين هزينه هاي مربوط ، براي استخدام آنها اقدام كند . كارفرما تسهيلات لازم را براي استخدام متخصصان ياد شده  فراهم مي نمايد . تشخيص لزوم و حدود تسهيلات مزبور با كارفرماست و اين مساعدت از مسئوليت پيمانكار نمي كاهد .

ب) تامين نيروي انساني مورد نياز و محل سكونت مناسب ، آب آشاميدني و روشنايي كافي براي آنها به عهده پيمانكار است .

پيمانكار بايد براي تدارك دايمي آذوقه كارگران ، اقدامات لازم به عمل آورد، بدون آنكه اين اقدام براي وي حق انحصار ايجاد كند و به آزادي كارگران در تامين مواد مورد نياز آنها ، از هر منبعي كه مايل به تحصيل‌ آن باشد محدوديتي وارد سازد . بهاي آذوقه كه بدين ترتيب از طرف پيمانكار تهيه مي شود ، نبايد از بهاي جنس مشابه در نزديكترين شهر يا محل گرانتر باشد و پيمانكار نمي تواند هزينه هاي ديگر ، مانند هزينه حمل را به قيمت هاي خريد اضافه كند .

ج) كاركنان ايراني كارگاه بايد داراي شناسنامه ، و كاركنان بيگانه بايد داراي پروانه اقامت و اجازه کار باشند .

د) پيمانكار نبايد شاغل كارفرما ، وزارتخانه ها ، سازمانها و شركت هاي دولتي و شهرداريها را بدون اجازه  مسئولان ذي ربط استخدام نمايد . همچنين پيمانكار بايد از به كار گماشتن اشخاصي كه استخدام آنها از نظر اداره وظيفه عمومي مجاز نيست ، خودداري كند .

ه) پيمانكار موظف است كه براي كارگران كارنامه كاركرد روزانه صادر كند و در اختيار آنان قرار دهد . مهندس ناظر مي تواند از ادامه كار كارگران بدون كارنامه جلوگيري نمايد .

و) پيمانكار متعهد است كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتباً پرداخت نمايد . در صورتي كه پرداخت دستمزد كارگران تاخيري  پيش آيد ، مهندس مشاور به پيمانكار اخطار مي كند كه طلب كارگران را پرداخت نمايد . در صورت استنكاف پيمانكار ، كارفرما مي تواند دستمزد كارگران را براي ماه يا ماه هايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكار پرداخت شده است ، طبق كارنامه هاي كارگري كه در دست كارگران و داراي امضاي رئيس كارگاه است ، با توجه به پرداخت هاي علي الحساب  كه به آنها شده است ، با حضور نماينده مهندس مشاور و پيمانكار ، از محل مطالبات پيمانكار پرداخت كند و مبلغ پرداختي را به اضافه 15 درصد ، به حساب بدهي پيمانكار منظور كند . در صورتي كه نماينده پيمانكار ، با وجود اخطار مهندس مشاور از حضور براي پرداخت ها خودداري كند ، كارفرما پرداخت مزبور را انجام مي دهد ، بدون اين كه پيمانكار حق اعتراضي بر اين عمل و مبلغ پرداختي و تعداد كارگران و ميزان استحقاقي آنان داشته باشد . در صورت تكرار تاخير در پرداخت دستمزد كارگران به مدت بيش از يك ماه ، براي ماهي كه صورت وضعيت آن پرداخت شده است ، كارفرما مي تواند پيمان را فسخ نمايد .

ز)پيمانكار مي كوشد تا حد ممكن ، كارگران مورد نياز خود را از بين ساكنان منطقه اجراي كار ، كه صلاحيت انجام كار هاي موضوع پيمان را داشته باشند ، انتخاب كند و به كار گمارد.

 ح) پيمانكار موظف به اجراي مقررات بيمه هاي درماني و اجتماعي ، مقررات و دستور العمل هاي حفاظتي فني و بهداشت كار است .

ط) در اجراي اين پيمان ، پيمان كار در مقابل كارفرما مسئول اعمال كاركنان خود است ، هرگاه كاركنان و كارگران پيمانكار و پيمانكاران جزء ، صلاحيت لازم را براي انجام كار مربوط را نداشته باشد يا باعث اختلال نظم كارگاه شوند ، مهندس مشاور يا مهندس ناظر ، مراتب را براي بار اول به رئيس كارگاه تذكر مي دهد ، و در صورت تكرار ، مي تواند از پيمانكار بخواهد كه متخلفان را از كار بركنار كند . در اين صورت پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور است و حق ندارد بركنار شدگان را بار ديگر در همان كارگاه به كار گمارد . اجراي اين دستور از مسئوليت هاي پيمانكار نمي كاهد و ايجاد حقي براي او نمي كند .

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید