ShakhesOmran.ir
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

سایت تخصصی شاخص عمران

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد5

مناقصات و قراردادهای

سرجمع ساختمانی

دستگاههای اجرايي به تشخیص خود در قراردادهای اجرای ساختمان با سطح زيربنای   بیشتر از 4000 مترمربع نیز ميتوانند از اين روش برای انعقاد پیمان استفاده كنند؛ در اين صورت رعايت تمام ضوابط و مقررات مربوط به اين بخشنامه الزامي است.

در صورت تامین نشدن زمین و محل اجرای پروژه، نقشه ها ،نبود حداقل 30 درصد اعتبار هزينه كار در حساب دستگاه مناقصه گزار قبل از برگزاری مناقصه و پیش بیني نشدن اعتبار لازم در بودجه سنواتي، انعقاد پیمان (حتي به روش پرداخت بر اساس فهرست بها) مجاز نیست.

* در خصوص وجود حداقل 30 درصد اعتبار هزینه کار، هریک از موارد ذیل به تنهایی یا توامان می توانند این الزامات را تامین نمایند:

 1. اوراق مالی اسلامی با سر رسید تا دو سال پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در مناقصه
 2. وجه نقد

در موارد موجهی كه اجرای اين بخشنامه برای كارهای كمتر از 4000 مترمربع امكانپذير نباشد، پس از تأيید بالاترين مقام دستگاه اجرايي و ارايه گزارش توجیهي و مستندات لازم، استفاده از روش فهرست بهايي، در طرحهای ملي پس از تصويب امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور و در طرحهای استاني با تصويب شورای فني استان امكانپذيز است.

مدت واقعی و قابل عمل برای انجام کار باید با توجه به شرایط و محل کار، منطقه مربوط، فصل شروع، حجم عملیات و نوع کار تعیین و در اسناد مناقصه درج گردد. این مدت حداکثر ۳۰ ماه می باشد.

برآورد مبلغ پیمان

1. با توجه به مقادیر دقیق اقلام کار محاسبه شده از روی نقشه ها، برآورد هزینه اجرای کار (که فهرست بهای منضم به پیمان محسوب می شود)، براساس آخرین فهرست بهای واحد پایه با در نظر گرفتن اقلام احتمالی ستاره دار (با رعایت سقف اقلام ستاره دار مندرج در فهرست بهای مذکور)، ضرایب متعلقه و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بر اساس ضوابط مربوط تعیین می شود.

2. برآورد هزینه کارهای اجرایی خارج از ساختمان (محوطه سازی، حصارکشی و …) نیز مشابه بند فوق تعیین می شود.

3. در نهایت سطح زیربنا، براساس نقشه های اجرایی اندازه گیری و در جدول مندرج در پیمان تعیین درج می گردد. باید در محاسبه سطوح برای درج در جدول پیمان، دقت لازم از سوی مهندس مشاور و کارفرما به عمل آید چرا که اعداد مندرج در جدول مذکور ملاک پرداخت قطعی می باشند. در ضمن لازم است محاسبات سطوح به تفکیک هر طبقه (با ارائه کروکی و مساحت بخش های مختلف که در محاسبه سطح زیربنای طبقه موثرند) در پیوست آورده شود. با این حال پیمانکار موظف به ارایه پیشنهاد قیمت بر اساس نقشه های اجرایی منضم به اسناد مناقصه (و بالتبع اسناد پیمان) می باشد.

نکته: نحوه اندازه گیری سطح زیر بنای ساختمانها

الف: سطوح زیربنای هر ساختمان (به تفکیک هر طبقه) بر اساس تصویر افقی سقفها (پشت تا پشت) اندازه گیری می شود، بازشوهای واقع در سقف با تصویر افقی بیش از ۳ متر مربع، جزء زیربنا به حساب نیامده و پیش آمدگی سقفها جزء زیربنا محسوب میشود.

ب: تمام عناصر دیوارهای محوطه و حصارها با هر ارتفاع به مترطول اندازه گیری می شود.

ج: سطوح محوطه به صورت سطح واقعی آن اندازه گیری و به متر مربع محاسبه می شود.

4. از جمع مبالغ بندهای 1 و 2، برآورد کل هزینه اجرای کار مشخص می گردد.

5. از تقسیم برآورد هزینه اجرای کارها به تفکیک ارائه شده در بندهای 1 و 2 به مساحت یا مترطول بخش های مربوط در نرخ واحد کارها به دست می آید.

-کار مورد نظر با ارایه سطح زیربنای هر ساختمان، سطح محوطه سازی، مقادیر حصارکشی به تفکیک (در صورتی که مشخصات حصارها متفاوت باشد)، کارهای مشابه و هزینه اجرای کار ، ریزبرآورد و برآورد فصول فهرست بها، همراه با سایر اسناد و مدارک مناقصه، بین پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده به مناقصه گذاشته می شود. از پیمانکاران در برگ پیشنهاد، مبالغ پیشنهادی تفکیک شده به شرح جدول ذیل که شرح آنها توسط کارفرما تنظیم شده است، برای هر یک از ساختمانها، محوطه سازی و دیوار کشی شامل تمام هزینه های اجرایی کار در منطقه و هزینه های بالاسری اخذ می شود.

از تقسیم مبلغ ریالی هر فعالیت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار، درصد هر فعالیت به دست آید. این درصد نباید از ۸ درصد برآورد هزینه اجرای کار بیشتر شود. تنها برای اقلامی از تأسیسات برقی یا مکانیکی که به صورت یکجا و غیرقابل تفکیک باشد، تعیین فعالیت با وزن بیشتر از سقف تعیین شده، مجاز است.

جمع مبالغ ریالی تمام فعالیت ها باید مساوی با برآورد هزینه اجرای کار باشد. جدول تفکیک عملیات اجرایی، به گونه ایی تهیه شود که مبلغ برآورد ریالی، فصول و فهرست بهای متناظر با هر فعالیت در این جدول مشخص گردد.

نکات دیگر در قرارداد های سرجمع ساختمانی

1. دوره تضمین: حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت برای دوازده ماه شمسی توسط پیمانکار تضمین می شود.

2. تعدیل آحاد بها: به قیمت های این پیمان، مطابق فصول و فهرست تعیین شده برای هر فعالیت در جدول ساختار شکست کار، بر طبق ضوابط بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/09/1382 تعدیل آحاد بها تعلق می گیرد.

3. بهای مصالح پایکار: بر اساس فهرست مصالح پایکار و شرایط تعیین شده در فهرست بهای واحد پایه سالی که برآورد بر اساس آن تهیه شده است منظور می شود.

4. جبران خسارت دیر کرد در پرداخت ها: هرگاه کارفرما در پرداخت پیش پرداخت ها، صورت وضعیتها (موقت، قطعی، تعدیل) و سپرده ها تأخیر کند، به منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تأدیه اصل بدهی، کارفرما بر اساس نرخ تورم ماهانه اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، در مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده، متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکار خسارت پرداخت می نماید.

اصل بدهی، مبلغ ناخالص قابل پرداخت به پیمانکار است که قبل از لحاظ کسورات قانونی مربوط به دست می آید. مدت تأخیر در هر پرداخت، از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تا تاریخ تحویل چک به پیمانکار یا واریز وجه به حساب وی (هرکدام که مقدم باشد) خواهد بود.

چنانچه مجموع مطالبات ناخالص تأیید شده پیمانکار که به تأخیر افتاده، از پانزده درصد مبلغ اولیه پیمان به علاوه ۲۵ درصد مبلغ مستهلک نشده پیش پرداخت تجاوز نموده یا حداکثر خسارت محاسبه شده (به صورت ناخالص) به پیمانکار از 2.5 (دو و نیم) درصد مبلغ اولیه پیمان فراتر رود و کارفرما ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رسیدن این مطالبات، نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، پیمانکار ابتدا اخطار کتبی به کارفرما داده و در صورت عدم رفع مشکل از سوی کارفرما پس از یک هفته، با اعلام کتبی پیمانکار، قرارداد طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه می یابد.

در صورت تمایل پیمانکار برای ادامه کار و سپری شدن حداقل ۴ هفته از ارائه اخطار کتبی وی به کارفرما و عدم اعلام خاتمه پیمان توسط پیمانکار، حق خاتمه پیمان توسط پیمانکار در این مرحله سلب می شود.

 تبصره ۱: حداکثر خسارت پرداختی به پیمانکار بابت جبران خسارت دیرکرد در پرداختها، 2.5 (دو و نیم) درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست.

 تبصره ۲: در صورت احراز شرایط زیر، محدودیت پرداخت خسارت به پیمانکار تا سقف 2.5 (دو و نیم) درصد مبلغ اولیه پیمان برداشته میشود.

الف: پروژه های با پیشرفت ریالی ۹۰ درصد مبلغ اولیه پیمان و بیشتر (در محاسبه پیشرفت ریالی، مبالغ ناشی از تعديل لحاظ نمیشود)

ب: پیمان هایی که با اعمال ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شده اند (در مدت پس از ابلاغ خاتمه پیمان تا زمانی که مطالبات تسویه نشده باشد).

 • ضمنا تاخیر در پرداخت صورت حساب موجب تمدید مجاز پیمان می شود و این مدت معادل 50 درصد زمان محاسبه شده بر اساس بخشنامه 5090/54/11082-1 مورخ 02/09/1360 (و اصلاحیه بعدی آن) می باشد.

5. تغییرات:

-در صورت تغییر در متراژ و حجم کار، پیمانکار با رعایت حدود مندرج در ماده 29 شرایط عمومی پیمان مکلف به انجام کار با نرخ های پیمان می باشد.

-در صورتی که تغییر مربوط به جزییات کار باشد، طبق بهای واحد ردیف های فهرست بهای منضم به پیمان و اعمال ضرایب متعلقه پیمان به حساب پیمانکار منظور می شود.

– قیمت کارهای جدید ابلاغی که بهای واحد آنها در فهرست بهای منضم به پیمان موجود نیست، با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل اجرا و صرفا با اعمال ضریب بالاسری تعیین می شود. سقف مبلغ این کارها حداکثر ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان است. مبلغ مربوط به افزایش و کاهش در اثر تغییرات، تابع ماده 29 شرایط عمومی پیمان میباشد.

6. تعلیق پیمان: در صورت بروز مصادیق تعلیق، پیمان مشمول ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان شده و کارفرما در مدت پیمان، اجرای کار را تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ششم مدت اولیه پیمان و یا سه ماه (هر کدام که بیشتر باشد) معلق می کند. سایر ضوابط تعليق براساس ضوابط ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان میباشد.

توقف های پراکنده کار که طبق گزارشات مستند، به علت وجود معارض یا دیگر مصادیق تعلیق ایجاد شده و کارفرما مبادرت به ابلاغ تعليق نمی کند، حداکثر به میزان 45 روز کاری مشمول پرداخت هزینه به ماخذ 1.5 (یک و نیم) برابر مقادیر تعیین شده در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان می باشد. در صورت تداوم معارض برای مدت بیشتر، کارفرما موظف به ابلاغ تعلیق است.

7. تجهیز و برچیدن کارگاه: پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه که درصد وزنی آنها در ساختار شکست کار آمده است به صورت زیر است:

الف- ۵۰ درصد عدد وزنی منظور شده برای تجهیز کارگاه در جدول ساختار شکست کار، پس از اجرای تجهیز اولیه لازم به منظور شروع عملیات موضوع پیمان و یا تأمین ۶۰ درصد ماشین آلات مورد نیاز برای آن

ب- ۵۰ درصد عدد وزنی منظور شده برای تجهیز کارگاه در جدول ساختار شکست کار متناسب با پیشرفت عملیات موضوع پیمان. تعاریف و سایر ضوابط مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه بر اساس ضوابط مربوط به فهارس بهای واحد پایه سالی که برآورد براساس آن تهیه شده است، می باشد.

8 پاسخ

 1. با سلام . درصد مجاز و حد خطا برای کارفرما یا مشاور در برآورد طبق بخشنامه سرجمع سال 96 چقدر است ؟
  آیا مجاز به خطا در برآورد و مغایرت با نقشه های هستند با توجه به اینکه اولویت محاسبات با نقشه هاست نه برآورد؟

  1. با سلام
   مطابق تبصره 1 بند 10 بخشنامه سرجمع ساختمانی، پیمانکاران موظف به ارایه پیشنهاد قیمت بر اساس جزئیات نقشه های منضم به پیمان و مشخصات فنی عمومی و خصوصی می باشند، لذا مقادیر ردیف ها و براورد ارایه شده در اسناد مناقصه صرفا راهنما بوده و جزء اسناد پیمان محسوب نمی شود و استناد به ان هیچ گونه حقی بر طرفین پیمان ایجاد نمی کند.

   1. درود بر شما
    آیا ساختار شکست جزء مشخصات فنی عمومی و خصوصی محسوب می شود ؟ اگر جواب منفی است لطف بفرمایید منبع قابل استناد را درج بفرمائید

    1. با سلام.
     مطابق با بخشنامه سرجمع ساختمانی، ساختار شکست در پیوست دو موافقتنامه آورده می شود که صورت وضعیت ها و پرداخت ها مطابق آن انجام خواهد شد و بخشی از موافقتنامه خواهد بود.

 2. با سلام
  اگر نقشه های داده شده مشکل داشته باشد و جزئیات نداشته باشند و لیستو فر میلگرد و تیپ بندی آرماتور نداشته باشد و مقادیر برآورد اختلاف زیادی با مقدار کار انجام شده داشته باشد . آیا میتوان قرارداد را فخسح کرد.

  1. سلام
   در قراردادهای منعقد شده مطابق با بخشنامه سرجمع ساختمانی برآورد اولیه ارائه شده توسط کارفرما تنها به منظور راهنمایی پیمانکار بوده و هیچ گونه حقی برای طرفین ایجاد نمی کند. در مقابل نواقص موجود در نقشه و مشخصات فنی می تواند محلی برای ادعای پیمانکار باشد.

 3. با سلام.پروژه ای بصورت نیمه کاره از پیمانکار اولیه توسط کارفرما ماده 48 گردیده است.همین پروژه برای ادامه کار به مناقصه گذاشته شده و در اسناد مناقصه کارهایی که پیمانکار باید انجام دهد آیتم به آیتم نوشته شده و همان آیتم ها به جدول ساختار شکست منتقل گردیده است.طبق همان آیتم ها برآورد اولیه صورت پذیرفته و پروژه به مناقصه گذاشته شده است.ولی کارفرما در موارد قید شده چراغهای مهتابی و سایر آیتم های روشنایی را لحاظ نکرده و نه در برآورد و نه در آیتم های کاری و نه در ساختار شکست قید نکرده است.حال سوال اینجاست که کارفرما میتواند ادعا کند که چون در نقشه ها چراغها نشان داده شده پس پیمانکار موظف به اجرای آن میباشد یا نه؟لازم به ذکر است که در اسناد مناقصه صراحتا قید شده است که لیست کارهایی که پیمانکار باید انجام دهد در صفحات 78 و 79 میباشد و در آن لیست هیچ اشاره ای به چراغها نشده است.ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید.

  1. با سلام.
   در قراردادهایی که مطابق با بخشنامه سرجمع ساختمانی منعقد می گردد معیار جهت انجام آیتم های کاری نقشه ها و مشخصات فنی می باشد. جهت راهنمایی بیشتر در خصوص موارد خاص تر با همکاران ما در گروه مهندسین شاخص عمران تماس حاصل فرمایید.
   021-44587017 021-44587016

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

ارتباط با ما

تهران – بهجت آباد – خیابان مطهری – خیابان لارستان – خیابان نوروزی – پلاک 18

تماس با دفتر:44587016-021  44587017-021

تلفن همراه: 09123989935

آدرس پست الکترونیکی:    info@shakhesomran.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شاخص عمران می باشد.

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}