سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

شرح

بخش های مختلف قراردادهای EPC

با توجه به اینکه بخشی از قرار داد های عمرانی در کشور به صورت EPC اجرا می گردد نشریه 5490 توسط سازمان برنامه تهیه شده که در آن ضوابط این نوع قرار داد ها در آن تعریف شده این نشریه شامل 4 بخش به شرح زیر می باشد.

بخش اول . موافقتنامه

 ۱. با توجه به این که در ماده ۱ موافقتنامه (موضوع پیمان)، اجرای پروژه به روش طرح و ساخت درج گرديده است. تنها کافی است به نام پروژه و محل احداث آن در محل مربوط در ماده یک منعکس شود .

۲. شرایط عمومی لازم برای نافذ شدن پیمان، در ابتدای ماده ۵ موافقتنامه تعیین شده است. در صورتی که شرایط دیگری علاوه بر موارد پیش بینی شده در ابتدای ماده ۵، مانند پرداخت پیش پرداخت و گشایش اعتبار اسنادی، برای نافذ شدن پیمان لازم باشد، در این ماده درج می شود .

بخش دوم . پیوستها

پیوست ۱. جدول تفکیک مبلغ پیمان برای بخشهای مختلف کار

در این پیوست، مبلغ پیمان برای کارهای مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات، عملیات ساختمان و نصب و راه اندازی به تفکیک هر واحد ( Unit)، و در هر یک از تفکیک های یاد شده، سهم قسمتهای ارزی و ریالی برای کارهای مختلف، مشخص می گردد .

پیوست ۲ فهرست مقادير و بهای واحد کارها و نرخ عوامل

در کارهایی که بخشی از مبلغ آنها باید براساس فهرست مقادير و بها پرداخت شود، فهرست مقادير و بهای کار های مورد نظر، همراه با فهرست دستمزد ساعتی نیروی انسانی و هزینه ساعتي ماشين آلات تهیه و قبل از انعقاد پیمان در پیوست ۲، درج می شود.

پیوست ۳، فهرست بهای واحد کارهای اضافی و نقصانی و نرخ عوامل

برای محاسبه مبلغ کارهای اضافی با نقصانی مربوط به مبلغ مقطوع پیمان، فهرست بهای کار هانی اضافی با نقصائی همراه با فهرست دستمزد ساعتی نیروی انسانی و هزینه ساعتي ماشين آلات تهیه و قبل از انعقاد پیمان در پیوست ۳، درج می شود.

پیوست ۴. روش تعديل

در صورتی که طبق ماده ۵۶-۱-۵ شرایط خصوصی، تمام یا بخشی از مبلغ پیمان مشمول تعديل آحاد بها باشد، روش تعدیل در پیوست ۴ درج می شود. در این نوع پیمائها، روش تعديل باید به صورت خام تهیه و پس از تصویب شورای عالی فنی در این پیوست منظور شود .

پیوست 5. پرداخت ها

در این پیوست، روش پرداختها از جمله موارد زیر درج می شود :

-میزان پیش پرداخت پیمان، زمان پرداخت و روش استهلاک آن، طبق آخرین دستورالعمل نافذ در زمان دعوت به ارائه پیشنهاد.

– پرداخت هزینه های طراحی و روش پرداخت در مقابل تحویل اسناد و نقشه ها و درصد هر پرداخت از سهم طراحی .

– پرداخت هزینه خرید مصالح و تجهیزات داخلی و خارجی، درصدهای قابل پرداخت از این سهم پیمان در مقابل تحویل اسناد استعلام اولیه قیمت از فروشنده یا سازنده، اسناد سفارش مصالح و تجهیزات، اسناد حمل و تحویل آنها .

– پرداخت سهم عملیات ساختمان و نصب از مبلغ پیمان.

پیوست ۷. کاربرگهای ضمانتنامه ها و اعتبار اسنادی

کاربرگهای انواع ضمانتنامه های پیش پرداخت، انجام تعهدات، استرداد کسور حسن انجام کار، و هر نوع اعتبار اسنادی، در این پیوست درج می شود. در پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی، باید از کاربرگهای مصوب استفاده شود.

پیوست ۸. وظایف و اختیارات مشاور کارفرما

شرح وظایف مشاور کارفرما طبق دستورالعمل شماره ………………………… مورخ ……………………………………….. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که باید در این پیوست درج شود. اگر کارفرما با توجه به شرایط پروژه تغییراتی در این شرح خدمات داشته باشد، آن را در این پیوست پیش بینی می کند.

پیوست ۱۲. انتقال تکنولوژی و آموزش کارکنان کارفرما بوسیله پیمانکار

۱ – ۱۲ انتقال تکنولوژی

بمنظور ارتقای دانش و تجربه فنی تعدادی از کارکنان کارفرما، به نحوی که جوانب مختلف علوم و تکنولوژی به کار رفته در واحدهای موضوع پیمان، برای آنان بصورت کامل تشریح و مفهوم شود تا بتوانند کارهای بهره برداری و نگهداری واحدها را انجام داده، و آموزش نیروهای خود را عهده دار شوند، انتقال تکنولوژی فرآیندهای مختلف واحدها، در قالب های مختلف از همکاری در طراحی های بنیادی و آموزش کارکنان کلیدی کارفرما، بعنوان بخشی از تعهد پیمانکار صورت می گیرد. اهداف اصلی انتقال تکنولوژی و آموزشهای مرتبط با آن .

– شناخت کامل واحدها و تکنولوژیهای فرآیندی آنها، برای رفع اشکالاتی که در روند کاری نامعارف پیش می اید.

– قرار دادن واحدها در شرایط کاری متعارف با حداکثر تولید و حداقل هزینه های تعمیر و نگهداری .

۲ – ۱۲ .آموزش کارکنان کارفرما

موارد کلی آموزش، از قبیل آموزش عملیات (operation) یا تعمیرات و مکانهایی که این آموزشها به کارکنان کارفرما داده می شود، در این پیوست درج می شود. مکانهای آموزش، بسته به نیاز کارفرما و سطح آشنایی وی به تکنولوژی مجموعه های واحدهای موضوع پیمان در دفاتر پیمانکار، در واحد مشابه ای که توسط همان پیمانکار ساخته شده است، در کارگاهها با کارخانه های ساخت تجهیزات مختلف واحدهای موضوع پیمان و در محل احداث واحدها می تواند باشد.

جدول سازمانی گروههای بهره برداری و تعمیراتی بر اساس تجربه واحدهای مشابه بوسیله پیمانکار و مشخصات افراد فنی برای گرفتن این آموزشها، به کارفرما اعلام می شود تا با برنامه مدون مورد تأیید کارفرما، دوره های آموزشی آنان بوسیله پیمانکار برگزار شود. جزئیات برنامه های آموزشی، دوره هر یک از آنها، تعداد کارکنان شرکت کننده کارفرما و مربیان پیمانکار، مشخص می شود. روش کنترل سطح دریافت آموزشها بوسیله کارکنان کارفرما، از سری پیمانکار با کار فرما یا بصورت مشترک، در این پیوست ببان می شود تا با تحویل و تحول واحدها و ترک پیمانکار، توانایی لازم برای بهره برداری عادی واحدها در کارکنان کارفرما ایجاد شود.

بخش سوم . شرایط خصوصی

هزینه های اضافی پیمانکار در مدت تأخیر پرداخت صورت وضعیتها که در ماده ۵۳-۸ شرایط خصوصی پیش بینی می شود، تنها نسبت به اصل مبلغ طلب پیمانکار محاسبه می شود.

نحوه پرداخت بخش ارزی مبلغ پیمان و نرخ تسعیر ارز، طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان دعوت به ارائه پیشنهاد در ماده ۵ د شرایط خصوصی پیمان درج می شود.

در صورتی که کارفرما نخواهد مبلغ پیمان یا بخشی از آن مشمول تعديل شود، عدم شمول تعديل به صراحت در ماده ۵۶-۱ -۵ پیش بینی می شود، همچنین شمول تعديل به مبلغ پیمان یا بخشی از آن نیز در این ماده پیش بینی می گردد و نحوه ی تعديل در پیوست ۴ درج می شود. بخش ارزی قراردادها در مدت اولیه پیمان هیچ گاه تعدیل نمی شود و این بخش تنها در مدت تمدید پیمان می تواند تعديل گردد.

بخش چهارم . موارد مشترک

تمام صفحه های موافقتنامه، پیوستها و شرایط خصوصی، باید بوسیله نماینده مشاور کارفرما و نماینده پیمانکار امضا و مهر شود.

تمام صفحه های موافقتنامه، پیوستها و شرایط خصوصی، باید بوسیله نماینده کارفرما امضا شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط عمومی قراردادهای EPC به جدول زیر مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}