ShakhesOmran.ir
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

سایت تخصصی شاخص عمران

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد5

ماده 46 و 47 شرایط عمومی پیمان

فسخ پیمان

در پيمانهاي دولتي كه اهدافي چون صيانت از منافع عمومي و ارائه خدمات همگاني دنبال ميشود، عمدتا يك سو شخص خصوصي و سوي ديگر طرف دولتي حضور دارد. بعد از انعقاد پيمان نيز هر يك از طرفين پيمانكار و كارفرما تعهداتي دارا خواهند بود كه ميتوان فسخ را يكي از علل سقوط اين تعهدات از ناحيه كارفرما و پیمانکار  ذكرنمود. با بررسي قوانين و مقررات موجود در مي يابيم كه حق فسخ قراردادهاي پيمانكاري به دو علت تخلف پيمانكار به استناد ماده 46 شرايط عمومي پيمان و مقتضيات عمومي به استناد ماده 48 شرايط عمومي پيمان قابل اعمال است.

در مورد نخست كه مستند به فعل پيمانكار مي باشد مقررات نسبتا مشخصي وجود دارد،که به صراحت در ماده 46 شرایط عمومی پیمان به شرح ذیل قید شده است.

الف)کارفرمامی توانددرصورت تحقق هریک ازمواردزیرپیمان راطبق ماده47 شرایط عمومی پیمان فسخ کند.

1) تاخیردرتحویل گرفتن کارگاه ازجانب پیمانکاربیش ازمهلت تعیین شده دربند”ب”ماده28.

2) تاخیردرارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش ازنصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.

3) تاخیردرتجهیزکارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش ازنصف مدت تعیین شده در بند “ج”ماده 4 موافقتنامه فسخ پیمان دراین حالت درصورتی مجازاست که کارفرماقسمتی ازپیش پرداخت راکه بایدبعدازتحویل کارگاه پرداخت کندپرداخت کرده باشد.

4) تاخیردرشروع عملیات موضوع پیمان بیش ازیک دهم مدت اولیه پیمان یادو ماه هرکدام که کمتراست.

5) تاخير در اتمام هر يك از كار هاي پيش بيني شده در برنامه تفصيلي ، بيش از نصف مدت تعيين شده براي آن كار با توجه به ماده 30 .

6) تاخیردراتمام کاربه مدت بیش ازیک چهارم مدت پیمان باتوجه به ماده 30.

7) عدم شروع کارپس ازرفع وضعیت قهری موضوع ماده43 وابلاغ شروع کارازسوی کارفرما .

8) بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یاتعطیل کردن کاربدون اجازه کارفرما،بیش از15 روز .

9) عدم انجام دستورمهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب طبق بند”د”ماده32 .

10) انحلال شرکت پیمانکار.

11) ورشکستگی پیمانکاریا توقیف ماشین آلات واموال پیمانکار ازسوی محاکم قضایی به گونه ای که موج توقف یاکندی پیشرفت کارشود.

12) تاخیر بیش از یک ماه درپرداخت دستمزد کارگران طبق بند”و”ماده17.

13) هرگاه ثابت شودکه پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل،پاداش یاهدایایی داده است یاآنها یا واسطه های آنهارادرمنافع خودسهیم کرده است.

ب )درصورت احرازمواردزیر،کارفرماپیمان رافسخ می کند.

  • واگذاری پیمان به شخص ثالث .
  • پیمانکارمشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد،به استثنای حالت پیش بینی شده دربند”ب”آن برای شمول ماده48.

 

در مورد دوم كه در متن شرايط عمومي پيمان از عبارت “خاتمه” استفاده شده، بدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكار باشد كارفرما بنا به مصلحت خود يا علل ديگر پيمان را فسخ ميكند.

ماده 47 . اقدامات فسخ پیمان

لف ) در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالتهای درج شده در ماده 46 ، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد ، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می داند ، به پیمانکار ابلاغ می کند .

پیمانکار مکلف است که در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ کارفرما ، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد ، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند . اگر ظرف مهلت تعیین شده ، پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند ، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی ، به ترتیب مفاد این ماده ، عمل می نماید .

در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده 46 باشد ، موضوع فسخ پیمان باید بدوا بوسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما ( در مورد سازمانهایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند ) بررسی و تایید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود .

ب ) کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند و بی درنگ کارگاه ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم معمول می دارد . سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورتمجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است ، معرفی نماید . هر گاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری کند یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود ، کارفرما به منظور تامین دلیل ، با حضور نماینده دادگاه محل ، برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد را ندارد . پس از صورت برداری ، پیمانکار بی درنگ ، طبق ماده 40 ، اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند .

ج ) کارفرما تاسیسات و ساختمانهای موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز است ، در اختیار می گیرد و بهای آنها را برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود با توجه به اینکه در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود ، به حساب طلب پیمانکار منظور می کند . اگر تاسیسات و ساختمانهای پیشگفته در خارج از محلهای تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد ، کارفرما بهای اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود ، برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند .

د ) کارفرما می تواند ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود برای اتمام کار مورد نیاز بداند ، برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها با ماشین آلات دیگر لازم است در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود ، به حساب طلب پیمانکار منظور نماید . کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ماشین آلات او را بیش از مدتهای تعیین شده در زیر در اجاره خود بگیرد .

  • در مورد ماشین آلات ثابت مانند دستگاه مرکزی بتن ، کارخانه آسفالت و ماشین آلات خاصی که نام آنها در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده است ، برابر مدتی که از رابطه زیر بدست می آید .

مدت اولیه پیمان ×((مبلغ پیمان ÷ مبلغ صورت وضعیت قطعی ) – 1 )) + 3 ماه = مدت اختیار کارفرما برای اجاره

  • در مورد سایر ماشین آلات ، برابر ده ماه .

اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد ، کارفرما به میزان طلب خود ، اقلامی از ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار را که توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی می شود در اختیار می گیرد و با رعایت قوانین جاری کشور ، به تملک قطعی خود در می آورد .

ه) کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار آنچه طبق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است قبول می کند و بهای آن را براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد ، به حساب طلب پیمانکار منظور می نماید .

و) پیمانکار با دریافت ابلاغ فسخ پیمان ، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می کند . کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشگفته ، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید . مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تادیه شده است ، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد . و تادیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود .

ز) هرگاه پیمانکار ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما ، به منظور توافق در اجرای بندهای ” ج ” ، ” د ” و ” ه ” حاضر نشود یا توافق بین طرفین حاصل نگردد ، کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید . نظر این کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است و حق الزحمه آنان را کارفرما می پردازد و به حساب بدهی پیمانکار منظور می کند

ح ) پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محلهای تحویلی کارفرما باقی مانده است ، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما ، از محلهای یاد شده خارج کند . در غیر این صورت ، کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد . در این حالت ، پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و داراییهای خود ، دعوایی مطرح نماید .

ط ) از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداریها و ارزیابی طبق این ماده پایان می یابد ، نصف هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکار است . این مدت نباید از سه ماه بیشتر شود ، در غیر این صورت ، هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه برای ایام بیش از سه ماه ، به عهده کارفرماست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

ارتباط با ما

تهران – بهجت آباد – خیابان مطهری – خیابان لارستان – خیابان نوروزی – پلاک 18

تماس با دفتر:44587016-021  44587017-021

تلفن همراه: 09123989935

آدرس پست الکترونیکی:    info@shakhesomran.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شاخص عمران می باشد.

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}