ShakhesOmran.ir
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

سایت تخصصی شاخص عمران

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد5

شرایط عمومی پیمان

ماده 28: تحويل كارگاه

الف ) كارفرما متعهد است كه كارگاه را بي عوض و بدون معارض تحويل پيمانكار دهد .

اجراي كار در زمينها و محل هاي تحويلي ، مستلزم اخذ پروانه يا پرداخت حقوقي از قبيل عوارض شهرداري ، حق ريشه و مستحدثات و مانند اينها باشد ، كارفرما متعهد است به تحصيل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است .

تبصره 1. اگر در اسناد و مدارك پيمان ، تامين تمام يا قسمتي از زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار گذاشته شده باشد ، طبق شرايط پيش بيني شده در پيمان عمل مي شود .

تبصره 2. در صورتي كه محل تحويل شده به پيمانكار معارض پيدا كند و موجب توقف اجراي تمام يا قسمتي از كار شود ، آن قسمت از كار كه متوقف شده است ، مشمول تعليق مي گردد و طبق ماده 49 رفتار مي شود . 

ب) كارفرما بعد از مبادله پيمان ، تاريخ تحويل كارگاه را كه نبايد بيشتر از 30 روز از تاريخ مبادله  پيمان باشد ، به پيمانكار اعلام مي كند . پيمانكار بايد در تاريخ تعيين شده در محل كار حاضر شود و طي صورت جلسه هايي ، اقدام به تحويل گرفتن كارگاه بنمايد . در صورتي كه حداكثر 30 روز از تاريخ تعيين شده براي تحويل گرفتن كارگاه حاضر نشود ، كارفرما حق دارد كه طبق ماده 46 ، پيمان را فسخ كند .

در صورت جلسه هاي تحويل كارگاه بايد حدود و موقعيت زمينها و محل هايي كه در آنها موضوع پيمان اجرا مي شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها ، محور عمليات و محل منابع تهيه مصالحي كه بايد در كارگاه توليد گردد ، درج شود .

اگر تحويل كارگاه به طور يكجا ميسر نباشد كارفرما بايد كارگاه را به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتواند عمليات موضوع پيمان را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد . در اين حالت نيز مهلت كارفرما براي تحويل دست كم اولين قسمت كارگاه كه براي تجهيز كارگاه و شروع عمليات موضوع پيمان لازم است حداكثر 30 روز است .

ج) هرگاه كارفرما نتواند كارگاه را به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتواند كار را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد ، و مدت تاخير در تحويل كارگاه بيش از يك ماه شود ، كارفرما به منظور جبران خسارت تاخير در تحويل كارگاه ، هزينه هاي اضافي ايجاد شده براي پيمانكار را كه طبق رابطه زير محاسبه مي شود پرداخت مي كند ، مشروط بر اينكه با تائيد مهندس مشاور ، پيمانكار در محل هاي تحويل شده تاخير غير مجاز نداشته باشد .

تحویل کارگاه

اگر در مدت تاخير از 30 درصد مدت پيمان يا 6 ماه ، هر كدام كه كمتر است بيشتر شود ، حقوقي به پيمانكار تعلق مي گيرد ، بدين ترتيب كه اگر مبلغ كارهاي پيش بيني شده در محل هاي تحويل نشده تا 25 درصد مبلغ اوليه پيمان باشد ، پيمانكار مي تواند با اطلاع قبلي 15 روزه آن قسمت از كار را از تعهدات خود حذف كند ولي اگر اين مبلغ بيشتر از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان باشد ، در صورت اعلام خاتمه پيمان از سوي پيمانكار ، پيمان خاتمه و طبق ماده 48 عمل مي شود . هرگاه پيمانكار در محلهايي كه در تحويل آنها بيش از مدت پيشگفته تاخير شده است ، كار اجرايي را شروع نمايد ، حق حذف تعهدات در آن قسمت از كار را از خود سلب مي نمايد .

تبصره : اگر كارفرما نتواند هيچ قسمت از كارگاه را به پيمانكار تحويل دهد ، براي تاخير بيش از يك ماه تا 30 درصد تا مدت پيمان يا 6 ماه ، هر كدام كه كمتر است ، نسبت به تاريخ مبادله پيمان ، ماهانه معادل مبلغ 2/5 درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه را به پيمانكار پرداخت مي كند . اگر پيمانكار پس از انقضاي 30 درصد مدت پيمان يا 6 ماه ، هر كدام كه كمتر است ، مايل به ادامه يا اجراي كار نباشد ، با اعلام او ، قرارداد طبق ماده 48 خاتمه مي يابد و پيمانكار و هيچ گونه دعاوي ديگري نمي تواند مطرح نمايد .

خسارت تاخير در تحويل تمام يا قسمتي از كارگاه ، براي مدت مازاد بر يك ماه ، حداكثر تا 30 درصد مدت پيمان يا 6 ماه ، هر كدام كه متر است ، قابل پرداخت است .

د) در مواردي كه به استناد اين ماده ، قسمتي از تعهدات پيمانكار حذف شود ، تضمين انجام تعهدات پيمانكار نيز به تناسب كاهش داده مي شود .

ه) پيمانكار نمي تواند جز آنچه طبق نقشها و دستور كارهاست ، در زمينها و محل هاي متعلق به كارفرما يا ملك غير كه از طرف كارفرما به پيمانكار تحويل شده است ، اقدام به احداث بنا يا ساختمان كند . اگر در اثر اجراي كار در ملك غير كه از طرف كارفرما تحويل شده است ، صاحب ملك اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلوگيري و توقف كار نمايد ، طرف ادعا كارفرماست و پيمانكار هيچ گونه مسئوليت و تعهدي در اين مورد ندارد .

و) در صورتي كه طبق اسناد و مدارك پيمان ، تامين تمام يا قسمتي از زمين مورد نياز تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار باشد يا پيمانكار بخواهد طبق صلاحديد خود از محلهايي خارج از محل هاي تحويلي كارفرما براي تجهيز كارگاه استفاده كند ، بايد موقعيت آنها را به تائيد كارفرما برساند . در اين حالت ، مسئوليت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوي صاحب ملك به عهده پيمانكار است و كارفرما در اين موارد مسئوليتي ندارد .

هرگاه پيمانكار محل هاي مورد نياز تجهيز كارگاه را به صورت اجاره اي در اختيار بگيرد ، بايد اجاره نامه آنها ، امكان انتقال مورد اجاره را به كارفرما پيش بيني كند .

پرسش و پاسخ سازمان برنامه و بودجه:

012801- پرسش)  اگر در قراردادي مبلغ ریالی قرارداد پایان یافته و در حالی که پیمانکار در کارگاه مستقر میباشد، با او قرارداد الحاقیه به روش ترك مناقصه منعقد گردد، آیا صورت جلسه تحویـل زمـین قرارداد اولیه مطابق ماده 28 براي قرارداد الحاقیه نیز معتبر است و یا تهیه صورت جلسه تحویل کارگاه به طور مجدد براي قرارداد جدید لازم می باشد؟ 

با توجه به شرح پیش گفته، آیا مدت پیمان برابر مدت اولیه بعلاوه مدت های تمدید شده ناشی از قصور کارفرما و یا افزایش مقادیر کار است؟

 • 012801– پاسخ) در صورتی که ادامه پیمان به همان پیمانکار که پیمـان اولیـه را انجـام داده منعقـد شود با توجه به اینکه کار انجام شده قابل تحویل نمی باشد لذا با پیمـان جدیـد ادامـه مـییابـد و نیـازي بـه تنظیم صورتجلسه تحویل زمین نیست   .

012802-پرسش) یک قرارداد براساس فهرست بهاي واحد پایه رشـته شـبکه جمـع آوري و انتقـال فاضلاب سال 81 منعقد گردیده است و طبق ماده (28- الف) شرایط خصوصی پیمان تهیه زمـین محـل تجهیز بر عهده پیمانکار است. با عنایت به بند (2-7) پیوست 5 فهرست بهاي منضم به پیمـان کـه بایـد کارفرما هزینه اجاره تهیه زمین را جزء برآورد هزینه هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نماید، در صورتیکه هزینه اجاره زمین در هزینه هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده باشد نحوه پرداخت به پیمانکار به چه صورت میباشد؟ 

 • 012802– پاسخ) درمورد قراردادهاي طرحهاي عمرانی تابع شرایط عمومی پیمـان جدیـد و منعقـده بـا فهارس بهاي واحد پایه ، چنانچه طبق شـرایط خصوصـی پیمـان، تـأمین زمـین بـراي تجهیـز کارگـاه بعهـده پیمانکار باشد و هزینه اي بابت اجاره آن در برآورد هزینه هاي تجهیز و برچیـدن کارگـاه منظـور نشـده باشـد، هیچگونه پرداختی به عنوان اجاره زمین تجهیز کارگاه به پیمانکار تعلق نمیگیرد  .

012803- پرسش)  بعد از عقد یک قرارداد کارفرما موفق بـه تملـک و تحویـل زمـین و کارگـاه بـه پیمانکار نگردیده است.بعد از گذشت 6 ماه پیمانکار تقاضاي فسخ قرارداد و اعمال تبصره بنـد “ج” مـاده 28 شرایط عمومی پیمان را از کارفرما طلب نموده است. ولی کارفرماي پروژه معتقد است که با توجه بـه این که پیمانکار خود تقاضاي فسخ قرارداد را تقدیم نموده، هیچگونه خسارتی به وي تعلق نمیگیرد.

با توجه به توضیحات یاد شده، نحوه محاسبه خسارات چگونه خواهد بود؟ 

 • 012803– پاسخ) در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که براسـاس شـرایط عمومی پیمان (جدید) منعقد شده اند. به موجب تبصره ذیل بنـد “ج” مـاده 28، اگـر کارفرمـا نتوانـد هـیچ قسمت از کارگاه را ظرف 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کـدام کمتـر اسـت نسـبت بـه تـاریخ مبادلـه پیمان) به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضاي مهلت مزبور پیمانکار مایل به ادامه یا اجـراي کـار نباشـد با اعلام او قرار داد طبق ماده 48 خاتمه می یابد. بدیهی است تقاضاي خاتمـه پیمـان از سـوي پیمانکـار از مصادیق عدم تمایل به ادامه کار بوده و در این حالت نیز کارفرمـا موظـف اسـت خسـارت موضـوع تبصـره  یاد شده را به پیمانکار پرداخت نماید. 

012804- پرسش)  در خصوص تبصره ذیل بنـد “ج” مـاده 28 شـرایط عمـومی پیمـان در صـورت اعمال ماده  48 نسبت به پیمانکار آیا مبلغ 2/5 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانـه بـه پیمانکـار تعلـق میگیرد یا خیر؟  

 • 012804– پاسخ) در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدیـد چنانچـه کارفرمـا نتوانـد هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضاي “30 درصد مدت پیمـان یـا6 مـاه،  هـر کدام که کمتر است”، به موجب عدم تمایل پیمانکار به ادامه کار قـرار داد طبـق مـاده 48 خاتمـه یابـد، ماهانه مبلغی معادل 2/5  درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه براي تـأخیر بـیش از یـکمـاه تـا 30 درصـد مدت پیمان یا 6 ماه هر کدام کمتر باشد (نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تعلق میگیرد  .

012805- پرسش)  در یک قرارداد مطابق مفاد مندرج در ماده 20 شرایط خصوصـی منضـم بـه آن، تأمین زمین براي تجهیز کارگاه به عهده و هزینه کارفرما محول شده بود، لذا پیمانکار درخواست تحویل زمین تجهیز کارگاه را بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد تقدیم کارفرما نمود، ولی موضوع تـأمین و تحویل محل تجهیز کارگاه با تأخیر حدود 4/5 ماه به انجام رسید   .

شایان ذکر است در صورتجلسه تنظیمی مربوط به صراحت قید گردیده، تاریخ تنفیذ اجاره نامه محـل تجهیز کارگاه به عنوان تاریخ تحویل زمین موضوع بند ج ماده 4 موافقتنامه پیمان تلقـی گردیـده و لذا با تصویب این تأخیر در تحویل زمین از جانب کارفرما، پیمانکار براساس بنـد ج مـاده 28 شـرایط عمومی پیمان درخواست مبلغ خسارت عدم تحویل زمین را به مشاور تقدیم داشت   .

نظر به اینکه با وجود گذشت حدود دو سال از تاریخ درخواست خسارت یاد شده، مبلغ مربوط پرداخت نگردید، لذا پیمانکار بطور مجدد درخواست مذکور را به مشاور ارسال نمود و ایشان هم پرداخت مبلغ مشخصی را بابت خسارت تأخیر در تحویل زمین به این شـرکت تأییـد نمـود ولـی کارفرمـا تأییدیـه مشاور در این خصوص را نپذیرفته و لذا مشاور مجدداً مراتب تأیید خـویش در  ا یـن خصـوص را بـه کارفرما اعلام نمود .  

اکنون با توجه به شرح پیش گفته، نحوه پرداخت خسارت تاخیر به چه صورت می باشد؟ 

 • 012805– پاسخ) براساس بند ب ماده 12 فصل اول شرایط عمومی پیمان ابلاغـی طـی بخشـنامه شماره 54/842-102/1088 مورخ 1378/3/3، محل تجهیـز کارگـاه جـزو محـل کارگـاه محسـوب می شود. لذا در پیمان هایی که تأمین محل تجهیز کارگاه به عهده کارفرما می باشد، هزینه هـاي اضـافی(خسارت) ایجاد شده براي پیمانکار که ناشی از تأخیر در تحویل محل تجهیـز کارگـاه باشـد طبـق بنـد ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان محاسبه و توسط کارفرما پرداخت می گردد  .

6 پاسخ

 1. سلام اینکه فرمودید تا ۲۵درصد مبلغ اولیه پیمان یعنی کل مبلغ پیمان بعلاوه ۲۵درصد کنیم یا فقط ۲۵درصد محاسبه کنیم

  1. با سلام
   با توجه به متن بالا
   “اگر در مدت تاخير از 30 درصد مدت پيمان يا 6 ماه ، هر كدام كه كمتر است بيشتر شود ، حقوقي به پيمانكار تعلق مي گيرد ، بدين ترتيب كه اگر مبلغ كارهاي پيش بيني شده در محل هاي تحويل نشده تا 25 درصد مبلغ اوليه پيمان باشد ، پيمانكار مي تواند با اطلاع قبلي 15 روزه آن قسمت از كار را از تعهدات خود حذف كند ولي اگر اين مبلغ بيشتر از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان باشد ، در صورت اعلام خاتمه پيمان از سوي پيمانكار ، پيمان خاتمه و طبق ماده 48 عمل مي شود . هرگاه پيمانكار در محلهايي كه در تحويل آنها بيش از مدت پيشگفته تاخير شده است ، كار اجرايي را شروع نمايد ، حق حذف تعهدات در آن قسمت از كار را از خود سلب مي نمايد .”
   مطابق بند فوق می توان این گونه تشریح نمود که اگر باقی مانده کار کمتر از 25% مبلغ اولیه پیمان باشد (بیشتر از 75% مبلغ اولیه پیمان انجام شده است) پیمانکار می تواند با اطلاع قبلی 15 روزه آن قسمت از کار را از تهعدات خود حذف کند.
   در حالتی دیگر اگر مقادیر باقی مانده کار بیش از 25% مبلغ اولیه پیمان باشد (کمتر از 75% مبلغ اولیه پیمان انجام شده باشد)، پیمانکار می تواند مطابق ماده 48 درخواست خاتمه پیمان نماید.

 2. سلام وقت بخیر .اگر در نام پیمان محدوده زمین مثالاxباشه ولی در نقشه ها محدوده yهم آورده باشند .قرارداد برطبق نام محدوده x ابلاغ و‌امضا شده.ایا کارفرما می‌تونه محدوده yهم به پیمانکار اجبار کنه برای انجامش؟؟در تحویل زمین محدوده yنیست

  1. باسلام
   در بخشنامه 54/842 دستور العمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه به صراحت ذکر شده در موافقتنامه پیمان ماده یک محل اجرا و محدوده عملیات پیمان معین گردد و از طرفی در ماده 28 شرایط عمومی پیمان تبصره 2 بند ب ذکر شده کارفرما می بایست طی یک جلسه با نمایندگان طرفین قرار داد و مشاور پروژه حدود وموقعیت زمینها ومحلهای موضوع پیمان را طی یک صورت جلسه به پیمانکار تحویل نمایید.
   از دو مورد مطرح شده شرح بالا و براورد و نقشه های منظم به پیمان این نتیجه حاصل می شود پیمانکار براساس محل اولیه اعلام شده در مناقصه پیشنهاد مالی و فنی خود را اعلام نموده و در صورت تغییر در محل پروژه می بایست توافقات لازم با پیمانکار و تاییده های لازم از بالاترین مقام تصمیم گیر در کار فرما اخذ گرددو همچنین مسایل مالی و فنی مورد باز بینی قرار گیرد در غیر این صورت قرار داد فسخ می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

ارتباط با ما

تهران – بهجت آباد – خیابان مطهری – خیابان لارستان – خیابان نوروزی – پلاک 18

تماس با دفتر:44587016-021  44587017-021

تلفن همراه: 09123989935

آدرس پست الکترونیکی:    info@shakhesomran.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شاخص عمران می باشد.

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}