سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل بیست و ششم. زیراساس واساس

1-در تمام ردیف هاي این فصل، اندازه گیريها بر اساس ابعاد نقشه ها و حجم قشرها پس از کوبیده شدن،صورت خواهد گرفت.

2-در ردیف هاي این فصل، هر گاه انجام بارگیري، حمل و باراندازي به دفعات متعدد صورت گیرد، هزینه جداگانه اي براي ، بارگیر، حمل و باراندازي اضافی، قابل پرداخت نیست.

3-شاخص خمیري PIمجاز براي مصالح رودخانه اي توونان موضوع ردیف ،260701حداکثر  9 است.

4-در زمین هاي ، لجنی بر حسب مورد، نحوه اجرا، نوع و میزان برداشت و جایگزینی مصالح به منظور تحکیم بستر، توسط مهندس مشاور پیشنهاد و پس از تصویب کارفرما به اجرا گذاشته می شود.عملیات اجرایی یاد شده، پس از تحکیم بستر با حضور مهندس مشاور و پیمانکار، صورتمجلس شده و پس از تایید کارفرما، ملاك پرداخت قرار می گیرد.

5-ردیف هاي مربوط به پخش، آب پاشی و کوبیدن مصالح رود خانه ای(توونان) موضوع 260701 در فصل سوم این فهرست بها پیش بینی شده است.

نکات

-منظور از Pi نشانه خمیری خاک می باشد.

-پخش ،آب پاشی و کوبیدن مصالح رود خانه ای (تونان)موضوع ردیف 260701 و ردیف های 030901 تا 030904 قابل پرداخت است.

-تعاریف وتقسیم بندی لایه های روسازی.

1-لایه متراکم شده خاک بستر روسازی(sub grade)

2-لایه زیر(sub base)

3-لایه اساس (base)

4-لایه رویه

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید