سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

شرح

آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی

فصل اول - تعاریف و منظور

ماده 1 – معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرائط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور از نظر سهولت مراجعه به طور خلاصه و بدون آنکه محدودیتی ایجاد نماید استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی نامیده میشود.

ماده ۲ – اصطلاحات دیگری که در این آئین نامه بکار رفته طبق تعاریف مندرج در قانون برنامه و بودجه میباشد.

ماده 3 – منظور از تعیین استانداردهای اجرای طرحهای عمرانی ایجاد یک نظام فنی و اجرائی برای این طرحها است بنحوی که هدفهای زیر تأمین گردد:

الف – بالا بردن کیفیت اجرائی طرحها

ب – دقیق تر و گویاتر نمودن اسناد و مدارک و مشخصات و نقشه های اجرائی

پ – کاهش هزینه های اجرائی

ت – جلوگیری از صرف هزینه های زائد

ث – استفاده بهتر و موثرتر از نیروی انسانی موجود

ج – سریعتر کردن گردش انجام مطالعات و تهیه نقشه ها و مشخصات

ج – احتراز از تهیه مکرر نقشه ها و مشخصات و جزئیاتی که ممکن است بصورت تیپ قابل تهیه باشد.

ح – یکنواخت نمودن رویه های اجرائی

خ – فراهم نمودن زمینه و شرایط لازم برای تولید انبوه (Mass Praduction) ملزومات و مصالح و اجزاء ساختمانی مورد نیاز طرحها.

فصل دوم - نحوه تهیه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی

ماده ۴ – سازمان موظف است در تهیه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی بنحوی عمل نماید که از مجموع مفاد قوانین و آئین نامه ها و همچنین دستورالعمل هائی که طبق این آئین نامه تهیه و ابلاغ میشود مجموعه هائی در جهت نظام فنی و اجرائی تدوین گردد بطوریکه این مجموعه ها بتدریج بصورت زبان مشترک فنی و اجرائی بین دستگاههای اجرائی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل اجرائی درآید.

ماده ۵ – سازمان به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و یا به تشخیص خود و بنابر ضرورت و با توجه به اولویتها مواردی را که باید در باره آنها معیار، استاندارد، نقشه تیپ، ضوابط فنی، دستورالعمل فنی و یا اصول کلی و شرایط عمومی قرارداد و یا هر اقدامی را که برای تحقق هدفهای مشروح در ماده ۳ لازم باشد تعیین خواهد نمود.

ماده ۶- پس از تعیین مورد و اعلام آن به دستگاههای مربوط سازمان ترتیب لازم برای تهیه پیش نویس آن مورد را با استفاده از کارشناسان خود و با کارشناسان دستگاههای اجرائی مربوط و یا مؤسسات بخش خصوصی خواهد داد.

سازمان هر پیش نویس را که بدین طریق تهیه شده پس از اخذ نظر از دستگاههای ذیربط و در صورت لزوم از مؤسسات و دستگاهها و یا کارشناسان صاحب نظر، در کمیته های کارشناسی خاص که بدین منظور از کارشناسان خبره تشکیل میدهد مطرح و پس از کسب نظر اصلاحی کمیته کارشناسی متن نهائی را آماده و با توجه به مواد ۷ و ۸ این آئین نامه دستورالعمل لازم را تهیه نموده و پس از تائید رئیس سازمان به دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و مؤسسات ذیربط ابلاغ خواهد نمود.

فصل سوم - انواع دستورالعمل و نحوه ابلاغ

ماده ۷ – دستورالعملهای موضوع این آئین نامه به سه گروه بشرح زیر تقسیم میشود:

بند ۱- گروه اول دستورالعملهائی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است (نظیر فرم ضمانت نامه ها، فرم پیمانها، استانداردهای فنی، تجزیه واحد بها و غیره.)

بند ۲- گروه دوم دستورالعملهائی که بطور کلی و برای موارد عادی تهیه میگردد و برحسب مورد دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر میتوانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل و با ضوابط و معیارهای آنرا با توجه به کار مورد نظر و در حدود قابل قبولی که در دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آنرا با شرایط خاص کار مورد نظر تطبیق دهند (نظير حق الزحمه مهندسان مشاور و شرایط عمومی پیمان و مشخصات عمومی و غیره.)

بند ۳ – گروه سوم دستورالعملهایی است که بعنوان راهنمایی و ارشاد دستگاههای اجرائی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه میشود و رعایت مفاد آن در صورتیکه دستگاههای اجرائی و مؤسسات مشاور روشهای بهتری داشته باشند اجباری نیست.

ماده 8 – سازمان موظف است گروه هر دستورالعمل را بطور مشخص در متن آن قید نموده و بعلاوه در مورد دستورالعملهای گروه ۱ و گروه ۲ تاریخی که از آن تاریخ لازم است بمورد اجرا گذاشته شود تعيين نماید. مدت زمان بین تاریخ صدور این دستورالعملها و تاریخی که مورد اجرا گذاشته میشود نباید از ۳ ماه کمتر باشد.

در صورتیکه یک دستورالعمل ناقض و یا جایگزین تمام و یا قسمتی از دستورالعملهای قبلی باشد لازم است مراتب را صراحت و با ذکر مشخصات دستورالعمهای قبلی در متن دستورالعمل قید گردد.

ماده ۹- سازمان موظف است دستورالعملهای تهیه شده را به کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی

مستقل و بر حسب مورد به انجمن ها و سندیکاهای مشاوران و پیمانکاران ابلاغ نماید. دستگاههای مزبور موظفند بنوبه خود این دستورالعملها را به دستگاههای تابعه خود ابلاغ نمایند. از نظر سهولت امر و احتراز از دوباره کاری، وزارتخانه و دستگاههای اجرائی میتوانند صورت دستگاههای تابعه و نام مسئول و نشانی آنها را به سازمان ارائه دهند تا سازمان مستقیمأ دستورالعملهای مربوط را به آنها ابلاغ نماید. سازمان کلیه دستورالعملها را از طریق پست سفارشی ارسال خواهد نمود و قبض رسید پست بمنزله رسید رسمی ابلاغ به دستگاه گیرنده تلقی خواهد گردید. مؤسسات غیردولتی آموزشی و علمی و تحقیقاتی که مایل باشند این دستورالعملها برای آنها ارسال شود نیز میتوانند به ترتیب فوق نام و مشخصات و نشانی مؤسسه را به سازمان اعلام نمایند.

فصل چهارم - نحوه تصحیح دستورالعملها

ماده ۱۰ – در صورتیکه دستگاههای اجرائی در رعایت دستورالعملهای موضوع این آئین نامه مواجه با | مسائل و یا ابهاماتی گردند که به تشخیص آنها در پیشبرد طرح مورد عمل اشکالاتی پدید می آورد و مراتب را | کتبا به سازمان اعلام دارند، سازمان موظف است سريعة موضوع را با همکاری دستگاه مربوط رسیدگی و ابهام را مرتفع و یا در صورت لزوم در مفاد دستورالعمل تجدید نظر نموده و دستورالعمل جدیدی به جایگزینی دستورالعمل قبلی تهیه و ابلاغ نماید.

ماده ۱۱ – در صورتیکه دستگاههای اجرائی و یا مؤسسات و کارشناسان ذیربط و یا افراد ذیعلاقه و صاحب نظر نظرات اصلاحی در مورد چنین دستورالعملهائی داشته باشند سازمان موظف است با توجه به اهمیت نظرات اظهار شده و بر حسب مورد مراتب را از طريق نشریه موضوع ماده ۱۳ به اطلاع سایر صاحب نظران برساند و با توجه به مجموع نظرات موضوع را با کمک و همکاری دستگاههای ذیربط رسیدگی نموده و در صورت لزوم در مفاد دستورالعمل تجدید نظر و دستورالعمل جدید تهیه و ابلاغ کند.

فصل پنجم - نشریات

ماده ۱۲ – سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که مجموعه دستورالعملهای موضوع این آئین نامه همراه با قوانین و آئین نامه های مربوط بطور ادواری چاپ و در اختیار کلیه متقاضیان گذاشته شود. در اجرای این وظیفه سازمان میتواند چاپ و انتشار این مجموعه ها را به مؤسسات بخش عمومی و یا خصوصی واگذار نموده و تمام و یا قسمتی از هزینه چاپ و انتشار این مجموعه را رأسا تقبل و بقیه هزینه را مؤسسه مذکور از طریق فروش مجموعه به علاقمندان با بهای عادله ای که از طرف سازمان تعیین میشود تأمین نماید.

ماده ۱۳ – سازمان بمنظور مطلع ساختن علاقمندان از مواردی که دستورالعملهای مربوط تهیه شده و یا تحت رسیدگی است و کسب نظرات اصلاحی آنها و همچنین جلب متفکران و صاحب نظران به همکاری در جهت تأمین هدفهای مشروح در ماده ۳ نشریهای فنی منتشر خواهد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}