سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

دستورالعمل

تعديل آحاد بهاي پيمانهاي صنعت نفت

روش تعديل نرخ هاي پيمان هاي اجراي تأسيسات نفت و گاز و پتروشيمي به روش هاي EP ، EPC ، PC ، C و P كه با استفاده از فهرست هاي بهاي تخصصي تأسيسات نفت و گاز و پتروشيمي منتشر شده از سوي معاونت امور مهندسي و نظارت بر طرح هاي وزارت نفت منعقد ميشود، به شرح زير ابلاغ ميگردد تا در كارهايي كه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل واگذار مي شود مورد عمل قرار گيرد. (پيوست بخشنامه شماره 387103 -1/28  مورخ 1391/9/2)

1- تعديل در بخش ساخت (Construction)

قراردادهاي C و بخش هاي C از قراردادهاي PC و EPC به روش فهرست بهايي و يا يك قلم كه در برآورد آنها از فهرست هاي بهاي تاسيسات نفت و گاز و پتروشيمي منتشر شده از سوي معاونت امور مهندسي و نظارت بر طرح هاي وزارت نفت استفاده شده  است به شرح ذيل است: 

فهرست بهاي رشته هاي:

 • خطوط لوله بين شهري انتقال نفت و گاز؛
 • خطوط لوله گاز شهري؛
 • خطوط لوله كمربندي و تغذيه نفت و گاز؛  
تعدیل پیمان های صنعت نفت
 • تبصره 1: روش تعديل براي كارهاي مربوط به فهرست بهاي رشته خطوط لوله گاز شهري (بخش  لوله هاي پلي اتيلن)، طبق رابطه زير ميباشد. 

تعدیل پیمان های صنعت نفت
 • تبصره 2: روش تعديل كارهاي احداث باند عمليات ساختماني خطوط انتقال بين شهري (R.O.W) كه برآورد آن بر اساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن تهيه ميشود، طبق رابطه زير ميباشد. 

تعدیل پیمان های صنعت نفت

فهرست بهاي رشته هاي:

  • نصب پالايشگاههاي نفت و گاز، واحدهاي پتروشيمي و واحدهاي تفكيك مايعات گازي (NGL).
  • نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي  نفت منطقهاي.
  • نصب واحدهاي بهره برداري نفت و گاز و  ايستگاههاي تراكم گاز.
  • نصب واحدهاي سرچاهي نفت و گاز و چندراهه ها.

  روش تعديل فهرست هاي ياد شده بر حسب عمليات / بخش هاي مربوط به هرگروه به شرح زير ميباشد: 

 • گروه لوله كشي: 

تعدیل پیمان های صنعت نفت
 • گروههاي نصب تجهيزات، اسكلت فلزي و رنگ: 

تعدیل پیمان های صنعت نفت
 • گرو ه مخاز ن ذخيره و سيلوها: 

تعدیل پیمان های صنعت نفت
 • گروه هاي عايق، كارهاي برقي و ابزاردقيق: 

تعدیل پیمان های صنعت نفت
 • * منظور از حروف درج شده در فرمولهاي محاسبه تعديل به شرح زير ميباشد.

  =ES تعديل بخش مربوط از مبلغ پيمان با صورت وضعيت كاركرد. 

  =P مبلغ كاركرد دورهاي. 

  =MG شاخص مربوط به عمليات  لوله گذاري و مكانيكي مربوط به دوره انجام كار (شاخص فصل لوله هاي فولادي اتصال جوشي فهرست بهاي پايه رشته خطوط انتقال آب منتشره معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور). 

 • MG شاخص مربوطه به عمليات لوله گذاري و مكانيكي در دوره سه ماهه مبناي پيمان (شاخص فصل عمليات لوله گذاري با لوله هاي فولادي اتصال جوشي فهرست بهاي پايه رشته خطوط انتقال آب منتشره معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور). 

  =MP شاخص مربوط به عمليات لوله گذاري و مكانيكي پلي اتيلن، مربوط به دوره انجام كار (شاخص گروهي فصل چهارم، عمليات لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فهرست بهاي پايه رشته شبكه توزيع آب منتشره معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور) 

  =MP شاخص مربوطه به عمليات لوله گذاري و مكانيكي پلي اتيلن، در دوره سه ماهه مبناي پيمان (شاخص گروهي فصل چهارم، عمليات لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فهرست بهاي پايه رشته شبكه توزيع آب منتشره معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور). 

  =C شاخص كارهاي سيويل در دوره انجام كار (شاخص رشتهاي فهرست بهاي پايه راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن منتشرهمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور). 

  =C شاخص كارهاي سيويل در دوره سه ماهه مبناي پيمان (شاخص رشتهاي فهرست بهاي پايه راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن منتشره معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور). 

  =L شاخص كارهاي مربوط به دستمزد نيروي انساني در دوره انجام كار (شاخص فصل سي و پنجم فهرست بهاي پايه رشته تأسيسات مكانيكي منتشره معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور). 

  =L   شاخص كارهاي مربوط به دستمزد نيروي انساني در دوره سه ماهه مبناي پيمان (شاخص فصل سي و پنجم فهرست بهاي پايه رشته تأسيسات مكانيكي منتشره معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور). 

  =M شاخص كارهاي مربوط به هزينه ماشين آلات در دوره انجام كار (شاخص فصل سوم، عمليات خاكي با ماشين از فهرست بهاي پايه رشته ابنيه منتشره معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور). 

  =M شاخص كارهاي مربوط به هزينه ماشينآلات در دوره سه ماهه مبناي پيمان (شاخص فصل سوم، عمليات خاكي با ماشين از فهرست بهاي پايه رشته ابنيه منتشره معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور). 

 • تبصره: شاخص هاي پيش گفته مربوط به پيوست 3 شاخص هاي منتشره معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ميباشد.

 • ساير مفاد دستورالعمل نحوه تعديل آحاد بهاي پيمانها، پيوست بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/1382 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در مواردي كه با اين دستورالعمل مغاير نميباشد، به همراه اين دستورالعمل لازمالاجراست.

2- تعديل تغييرات قيمت در بخش P

1- تعديل تاثير تغييرات خريد فولاد و تاثير فلزات پايه در بخش P قراردادهاي EPC ، PC ، EP و P براساس فرمول زير محاسبه مي گردد: 

تعدیل پیمان های صنعت نفت

ES = تعديل كلي مربوط به خريد در بخش P. (مربوط به خريد فولاد و تاثير فلزات پايه)  ESi = تعديل مربوط به خريد فولاد و تاثير فلزات پايه مربوط به هريك از تجهيزات يا كالا در بخش P. 

ضريب  80%   =ضريب ثابت فرمول. 

a = وزن فلزات پايه موجود در كالاي مشمول تعديل مي باشد (براساس مشخصات اعلام شده از طرف سازنده). 

W = نرخ فلزات براي خريدهاي داخلي از شاخص هاي سايت كالاي بورس ايران (IME) (شاخص كمترين نرخ عرضه) و براي خريدهاي خارجي فلزات غير آهني (آلومينيم، مس) نرخ بورس فلزات لندن (LME) و براي انواع فولاد از  نرخهاي فرامنطقه اي (جهاني) Global منتشره (MEPS) در زمان خريد. 

0W = نرخ فلزات براي خريدهاي داخلي از شاخص هاي سايت كالاي بورس ايران (IME) (شاخص كمترين نرخ عرضه) و برايخريدهاي خارجي فلزات غير آهني (آلومينيم، مس) نرخ بورس فلزات لندن (LME) و براي انواع فولاد از  نرخهاي فرامنطقه اي (جهاني) Global منتشره (MEPS) در زمان تاريخ ارائه پيشنهاد پيمانكار. 

1-1- ضريب هشتاد درصد مندرج در فرمول پس از تعيين مقادير و اوزان واقعي مصرف بر اساس نقشه هاي مطابق ساخت (AS Built) مورد تاييد كارفرما به يك تبديل مي گردد. 

2-1- پرداخت مابه التفاوت فلزات مطابق شرايط اين دستورالعمل براي كالاها و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت شامل تجهيزات ثابت (مخازن ذخيره و تحت فشار، رآكتورها، ظروف، برج ها، مبدل هاي حرارتي، صافي ها، كوره ها  و ديگ هاي بخار)، تجهيزات دوار (كمپرسورها، توربين ها، پكيج هاي تزريق، پمپ ها، موتورهاي درون سوز و فن ها)، تجهيزات برق (كابل هاي قدرت و كابل هاي كنترل (مس يا آلومينيم)، ترانسفورماتورها، ديزل ژنراتورها، تابلوهاي برق و كنترل، يوپي اس، ترانسفورمر، الكتروموتورها، سيستم هاي ارت و  برقگيرها)، تجهيزات ابزاردقيق (گيج هاي كنترل، ترانسميترها، تجهيزات ميترينگ، پرووينگ و آنالايزرها)، لوله كشي (لوله، شيرآلات، اتصالات و فلنج ها)، سازه هاي فلزي، كنتور و رگلاتور مي باشد. 

2- تعديل تاثير تغييرات خريد پلي اتيلن در بخش P قراردادهاي EPC ، PC ، EP و P براساس فرمول زير محاسبه مي گردد: 

تعدیل پیمان های صنعت نفت

ES = تعديل كلي مربوط به خريد در بخش P. (مربوط به خريد پلي اتيلن)  ESi = تعديل مربوط به خريد پلي اتيلن مربوط به هريك از تجهيزات يا كالا در بخش P. 

                ضريب 80%  = ضريب  ثابت فرمول. 

                a =  وزن پلي اتيلن موجود در كالاي مشمول تعديل  ميباشد (براساس مشخصات اعلام شده از طرف سازنده). 

Z =   نرخ پلياتيلن از شاخص “پلي اتيلن سنگين اكستروژن” سايت كالاي بورس ايران (IME) (شاخص كمترين نرخ عرضه) در زمان خريد. 

Z =  نرخ پلي اتيلن از شاخص “پلي اتيلن سنگين اكستروژن” سايت كالاي  بورس ايران (IME) (شاخص كمترين نرخ عرضه) در زمان تاريخ ارائه پيشنهاد پيمانكار. 

2-1- ضريب هشتاد درصد مندرج در فرمول پس از تعيين مقادير و اوزان واقعي مصرف بر اساس  نقشه هاي مطابق ساخت (AS Built) مورد تاييد كارفرما به يك تبديل مي گردد. 

2-2- پرداخت مابه التفاوت پلي اتيلن مطابق شرايط اين دستورالعمل براي كالاها و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت شامل اتصالات، شيرآلات و  لولههاي پلي اتيلن مي باشد.  

تبصره 1: مناقصه گذار مكلف است فهرست كالاهاي مشمول تعديل را از فهرست ياد شده برحسب مورد مشخص و در اسناد مناقصه درج نمايد. 

تبصره 2: هرگونه تغيير در  فهرست كالا و تجهيزات (مندرج در بند 2-1-2 و 2-2-2) توسط معاونت مهندسي و نظارت بر طرح ها تعيين و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3: براي ساير ارزها غير از دلار كه در شاخص هاي LME و MEPS استفاده  ميشود، نرخ هاي تبديل دلار به ساير ارزها در زمان مربوط از نرخ هاي تبديل منتشره بانك مركزي استفاده مي شود. 

تبصره 4: روش تعديل كارهاي عمومي كه برآورد آن بر اساس فهرست هاي بهاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تهيه شده است بر اساس دستورالعمل آن معاونت اقدام گردد. 

3- ساير ضوابط:

فلزات پايه، براي محاسبه تعديل شامل فولاد، مس و آلومينيوم ميباشد.

براي خريدهاي داخلي فلزات پايه در صورتي كه شاخص هاي سايت كالاي بورس ايران (IME) (شاخص كمترين نرخ عرضه) وجود نداشته باشد، مبناي تهيه نرخ، آخرين شاخص موجود با اعمال ضريب تغييرات حاصل از بورس فلزات لندن (LME) و براي انواع فولاد از نرخ هاي فرامنطقه اي (جهاني) Global منتشره (MEPS) در  دورههاي مربوط به نرخ پايه ياد شده استفاده  ميگردد.

تاريخ واقعي خريد بايد در محدوده زمان هاي خريد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي اوليه و مندرج در قرارداد، مطابقت داشته باشد و چنانچه به دلايلي اين برنامه با تاخير تهيه شده باشد زمان مجاز در برنامه زمان بندي تفصيلي مورد تاييد كارفرما خواهد بود.

در صورتي كه واحدهاي اجرايي اسناد مناقصه / استعلام را براي اخذ پيشنهاد قيمت تسليم پيمانكاران كرده باشند، يك نسخه از اين بخشنامه و دستورالعمل پيوست آن را همراه با متن اصلاح شده موافقتنامه يا پيمان، براي پيشنهاددهندگان ارسال دارند تا پيمانكاران پيشنهادهاي خود را بر اين اساس ارائه كنند.

مفاد اين دستورالعمل جايگزين تمام دستورالعمل ها و مصوبات قبلي تعديل مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}