سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل بیست و هشتم . حمل ونقل

1-هزینه بارگیري، حمل و باراندازي مصالح از محل تحویل تا انبار کارگاه، تا فاصله 30کیلومتر، و همچنین از انبار کارگاه تا محل مصرف ردیف در قیمت هاي سایر فصل هاي این فهرست بها در نظر گرفته شده است و هزینه حمل 30مازاد بر کیلومتر، تنها براي آهن (فصل هاي هفتم و نهم)، قطعات فولادي سرد گالوانیزه شده، سیمان، آجر، بلوك سفالی و بتنی سبک، آسفالت، جدول هاي بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی، کفپوش هاي بتنی پیش مصالح ساخته، سنگی و توونان بر حسب مورد بر اساس ردیف هاي این فصل پرداخت میشود و براي سایر مصالح، هیچگونه هزینه حمل جداگانه اي نخواهد شد.

1-1-هز ینه حمل آب حسب مورد بر اساس مندرجات بند 9 این فصل پرداخت می شود.

2-مقادیر هر یک از مصالح موضوع بند 1 که در محاسبه هزینه حمل 30مازاد بر کیلومتر مورد استفاده قرار می گیرد، به شرح زیر تعیین می شود. مقادیر تعیین شده تنها براي احتساب هزینه هاي حمل است و قابل استناد براي محاسبه مقادیر مصالح یا سایر موارد نیست.

2-1.سیمان

2-1-1. سیمان براي تهیه بتن یا قطعات پیش ساخته بتنی به استثناي بلوك هاي سیمانی و بتنی پیش ساخته از بتن سبک و جدول هاي بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی و کفپوش هاي بتنی پیش ساخته، بر اساس عیار سیمان در بتن به اضافه 6درصد اتلاف سیمان، محاسبه میشود. حجم ملات براي نصب قطعات پیش ساخته (به استثناي موارد مذکور)به حجم این قطعات اضافه میشود.

2-1-2. سیمان برای تهیه ملات کار های بنایی :

مقدار سیمان، با توجه به عیار سیمان در ملات به اضافه 6درصد بابت اتلاف سیمان، محاسبه شده ملات و حجم در کارها بنایی، به استثناي بلوك هاي سفالی به میزان 30درصد حجم بنایی منظور می شود و در مورد بلوك سفالی حجم ملات به میزان 15درصد حجم بنایی منظور می شود.

2-1-3. سیمان براي تهیه ملات اندود های سیمانی:

مقدار سیمان ،در ملات اندودکاري و ملات های پرکننده،براساس عیار سیمان در ملات به اضافه 6 درصد بابت اتلاف سیمان،باتوجه به ضخامت اندود ها محاسبه می شود.

2-1-4. سیمان براي بنایی با بلوكسیمانی:

مقدارسیمان،برای ساخت بلوک های سیمانی و ملات بلوک چینی در هر متر مکعب بنایی با بلوک سیمانی،به طور متوسط 175 کیلوگرم سیمان به اضافه 6درصد بابت اتلاف سیمان،در نظر گرفته می شود.

2-1-5. سیمان براي تهیه ملات های فرش کف،سنگ کاری با سنگ پلاک،کاشی کاری با کاشی های سرامیکی:

میزان سیمان در ملات کارهاي یاد شده، بر اساس عیار سیمان مصرفی در ملات به اضافه 6 درصد بابت اتلاف سیمان محاسبه می شود.

ضخامت ملات مصرفی براي کارهاي یاد شده به طور متوسط 3سانتیمتر در نظر گر فته می شود.

2-1-6. سیمان برای ملات بلوک چینی با بلوک بتنی پیش ساخته از بتن سبک (بتن گازی)،25 کیلوگرم به اضافه 3 در صد افت،به ازای هر مترمکعب بنایی محاسبه می شود.

2-2.مصالح سنگی(شن،ماسه،مخلوط شن و ماسه،سنگ قلوه،لاشه و توونان)

2-2-1.برای هر متر مکعب انواع بتن و محصولات بتنی (بجز بلوک های پیش ساخته از بتن سبک و جدول های بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی،کفپوش های بتنی پیش ساخته)،2/2 تن شن ماسه محاسبه می شود. براي هر مترمکعب بتن سبک با پوکه /0 65تن ماسه و معادل 1/5تن ماسه بجای پوکه در نظر گرفته می شود. براي تعیین فاصله حمل پوکه، محل تامین پوکه ملاك می باشد.

2-2-2. براي هر متر مکعب بنایی با آجرهاي فشاري، قزاقی آهکی ، ماسه ، سیمانی، ماشینی و بلوك سفالی با ملات ماسه سیمان،0.6 تن ماسه محاسبه می شود.

2-2-3. براي هر متر مکعب بنایی با سنگ هاي ریشه دار و ملات ماسه سیمان، 1.84تن سنگ ریشه دار و 0.6تن ماسه ، محاسبه می شود و براي هر مترمکعب درناژ و بلوکاژ با سنگ لاشه معادل 1.84 تنسنگ ریشه دار منظور می شود.

2-2-4. براي هر متر مکعب اندود افقی یا قائم، ملات موزاییک یا ملات ماسه سیمان و ملات پرکننده، یا ماسه آهک و یا با تارد،1.85 تن ماسه محاسبه می شود.

2-2-5. براي هر متر مربع فرش کف ، سنگکاري با انواع سنگ پلاک ، کاشی کاري با کاشی هاي سرامیکی ،0.05 تن ماسه محاسبه می شود.

2-2-6. براي هر متر مکعب قشر تقویتی توونان، اساس و زیر اساس کوبیده شده ،2 تن مصالح سنگی محاسبه می شود.

2-2-7. براي هر متر مکعب بنایی با سنگ قلوه و ملات ماسه سیمان، 2تن سنگ قلوه و 0.6تن ماسه محاسبه می شود و براي هر مترمکعب درناژ و بلوکاژ با سنگ یا لاشه قلوه معادل2 تن سنگ قلوه و یا لاشه در نظر گرفته می شود.

2-2-8. براي هر متر مکعب بنایی با بلوك سیمانی تو خالی (خود بلوک و ملات مربوط)،1.3 تن ماسه محاسبه می شود.

2-2-9. براي هر متر مکعب بتن آسفالتی کوبیده  شده ، معادل 2/2تن آسفالت بابت حمل منظور می شود.

2-2-10. براي هر متر مکعب بنایی با بلوك بتنی پیش ساخته از بتن ، سبک 0.16تن ماسه ملات بابت بنایی محاسبه  می شود.

2-3.فولاد مصرفی(آهن آلات)

به ازاي هر کیلوگرم فولاد مصرفی مربوط به فصل هاي هفتم و نهم که بر اساس مشخصات فنی و نقشه هاي اجرایی مشخص می شود،1.05 کیلوگرم بابت حمل منظور می شود.

2-3-1. درصورتی که طبق ضوابط و یا دستور کارفرما مقرر شود قطعات سازه هاي فلزي در کارخانه ساخته شود و سپس براي نصب به کارگاه حمل شود، هزینه حمل آهنآلات از محل به کارخانه تهیه )محل کارخانه می با تایید کارفرما تعیین شود( با در نظر گرفتن بند 2-3 پرداخت می شود و برای حمل قطعات فولادی ساخته شده از کار خانه به کارگاه به ترتیب زیر عمل می شود.

براي جبران هزینه هاي بارگیري و باراندازي و حمل تا فاصله  75 کیلومتر معادل 4 برابر بهای ردیف 280101(حداقل فاصله حمل 30 کیلومتر در نظر گرفته می شود) و برای فواصل مازاد بر 75 کیلومتر طبق قیمت ردیف های بعدی با اعمال ضریب 1.5 به ردیف های مربوط محاسبه می شود.

2-4. آجر و بلوك سفالی و بتنی سبک و جدول هاي بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی و کفپوش هاي بتنی پیش ساخته:

2-4-1. براي هر متر مکعب بنایی یا نماسازي و نماچینی با آجرهاي فشاري، قزاقی،ماسه آهکی،سیمانی و ماشینی،1.25 تن برای حمل آجر منظور می شود.

2-4-2.برای هر متر مکعب بنایی بابلوک سفالی(تیغه ای) و بلوک بتنی پیش ساخته از بتن سبک،0.7 تن برای حمل بلوک منظور می شود.

2-4-3. براي هر متر مکعب سقف سبک که با بلوك هاي سفالی اجرا شود،0.4 تن برای حمل بلوک منظور می شود.

2-4-4. هزینه حمل جدول هاي بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی و کفپوش هاي بتنی پیش ساخته از ردیف هاي حمل سیمان پاکتی پرداخت می شود.

مبدا حمل سیمان، براي پرداخت هزینه حمل، به شرح زیر تعیین شود.

3-1.در صورتی سیمان به طور مستقیم از کارخانه هاي داخلی خریداري شود،مبدا حمل، محل کارخانه مربوط است. در این حالت محل خرید باید قبلاً به تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد.

3-2. در صورتیکه سیمان به طور مستقیم از کارخانه هاي داخلی خریداري نشود، مبدا حمل، محل نزدیکترین کارخانه سیمان داخلی(که سیمان مورد نظر را در زمان خرید تولید می کند)،خواهد بود.

4-مبدا حمل فولاد،برای پرداخت هزینه حمل به شرح زیر تعیین می شود.

4-1-در صورتی که فولاد، به طور مستقیم از تولید کنندگان داخلی یا بورس کالا خریداری شود، مبدأ حمل براي خرید از تولید کنندگان داخلی محل تولید و براي خریدهاي بورس کالا، محل تحویل خواهد بود. در این حالت محل خرید یا تحویل باید قبلاً به تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد.

4-2. در صورتی فولاد به طور مستقیم از تولید کنندگان داخلی یا بورس کالا خریداري نشود، مبدأ حمل نزدیکترین محل تولید فولاد به کارگاه است که فولاد مورد نظر را تولید می کند. کار خانه های نورد نیز جز تولید کنندگان فولاد محسوب می شوند.

4-3. حمل مصالح و قطعات فولادي سرد نورد شده گالوانیزه از محل کارخانه تا محل نصب، تا 30کیلومتر در واحد ردیف مربوط پیشبینی شده است. بابت حمل بیش از مقدار فوق، از ردیف نظیر مربوط به حمل آهن آلات و سیمان پاکتی به اضافه 30درصد قابل پرداخت است. مبدا حمل مصالح و قطعات فولادي سرد نورد شده گالوانیزه محل کارخانه تولید کننده است. در این حالت محل خرید باید قبلا به تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد.

5-محل خرید مصالح سنگی ،آجر، جدول هاي بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی و کفپوشهاي بتنی پیش ساخته، باید به تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد. مبدا حمل مصالح یاد شده براي پرداخت هزینه حمل، محل تحویل (محل خرید) آن ها است.

6-بهاي حمل سیمان فله که در صورتی مسافت حمل (مبدا – مقصد) تا 450کیلومتر باشد، طبق ردیف هاي حمل آهن آلات و سیمان پاکتی پرداخت میشود و اگر مسافت حمل بیشتر از 450کیلومتر باشد، بر اساس هاي حمل آهن آلات و سیمان پاکتی،با اعمال ضریب 1.5 به قیمت ردیف های مربوط، براي تمام طول مسیر، پس از کسر 30 کیلومتر پرداخت می شود.

7-مبناي تعیین مسافت حمل نزدیکترین راه طبق آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و شهرسازي است. در مورد راه هایی که در دفترچه یاد شده مسافتی براي آن ها تعیین نشده است، با در نظر گرفتن کوتاهترین فاصله طبق نظر مهندس مشاور مسافت آن ها تعیین می شود.

8-در صورتی که حمل مصالح در راه هاي خاکی و شنی انجام شود، بهاي ردیف هاي این فصل به اضافه 30 درصد، پرداخت می شود.

9-هزینه حمل آب فقط براي شستشو و ضدعفونی کردن یا آزمون آب بندي واحدهاي فرآیندي تصفیه خانه های آب وفاضلاب و مخازن ذخیره آب ،تعلق می گیرد. لازم است فاصله حمل از نزدیکترین محل تامین آب مناسب با تایید مهندس مشاور در اسناد و مدارك پیمان محاسبه و منظور شود. حمل آب به این منظور براي مسافت کمتر از 2 کیلومتر و بیش از 50 کیلومتر از محل تامین تا محل مصرف قابل پرداخت نیست.

10-در ردیف هاي حمل دریایی، تمامی هزینه هاي مربوط به بارگیري، حمل، تخلیه و عوارض متعلقه لحاظ گردیده است و مبلغ دیگري (از جمله ضریب منطقها ي) قابل پرداخت نیست.

2 پاسخ

 1. حمل مصالح سنگی بتن در راه و باند بر حسب مترمکعب کیلومتر است
  برای یک متر بتن چقدر حمل مصالح پرداخت می کنیم؟
  چند درصد بتن مصالح است؟

  1. با سلام
   در فصل 12 فهرست راه و باند در مقدمه فصل ذکر گردیده هرینه بارگیری و حمل مصالح سنگی تا یک کیلومتر،هزینه بارگیری حمل سیمان تا 30 کیلومتر و بارگیر حمل آب تا 1 کیلومتر در آیتم های فصل دوازده لحاظ گردیده و مازاد بر فاصله های ذکر شده از فصل 20 حمل قابل پرداخت می باشد و علاوه بر آن حمل بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف نیز از ردیف 20 فصل بیست پرداخت می گردد.
   در خصوص سوال مطرح شده می بایست مجموعه حمل های مازاد(مصالح سنگی،سیمان و آب) را براساس مسافت ها متناسب به شرایط پروژه محاسبه نمود و نمی شود یک مبلغ وحدا جهت حمل مصالح و یا تناسب درصدی مصالح و حمل بتن اعلام کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}