سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

دستورالعمل شماره 98/135585 مورخ 1398/03/20

نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهاي ریالی فاقد تعدیل

به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (طرحها و پروژه هاي مربوط به مدیریت، پدیدآوري و بهره برداري طرحها و پروژه هاي سرمایه گذاري دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه) و ماده (23) قانون برنامه و بودجه، این دستورالعمل که به تصویب شوراي عالی فنی رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در قراردادهاي ریالی  و بخش ریالی قراردادهاي ارزي ریالی فاقد تعدیل نرخ (به جز ماده  4 و 8) و فاقد پرداخت هرگونه مابه التفاوت (بجز ماده 8 و پیمان سرجمع مندرج در ماده ب-1) که از محل وجوه عمومی تأمین اعتبار میشود و آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکار از 1391/05/01 تا 1397/01/01 بوده و قرارداد براساس آن منعقد شده باشد به شرح زیر از نوع گروه اول (لازمالاجرا) در 9 صفحه ابلاغ میگردد تا دستگاههاي اجرایی و کارفرمایان مربوطه ضوابط این بخشنامه را به کارکردهاي از 1396/10/01 تا 1398/12/29 اعمال و در چارچوب ضوابط پرداخت نمایند.

ماده 1 در این دستورالعمل منظور از پیمانکار عبارتست از پیمانکاران، تولیدکنندگان، سازندگان یا تأمین کنندگان مصالح و تجهیزات پروژه هاي در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور میباشد.

ماده 2 قراردادهاي خرید تجهیزات و یا مصالح که براي اجراي پروژه هاي حوزه نظام فنی و اجرایی کشور منعقد شده است در صورتی که مدت آن (مدت اولیه و تمدیدهاي مجاز) بیشتر از 3 ماه باشد، مشمول این دستورالعمل میشود.

ماده 3 مبالغ جبرانی با انتخاب پیمانکار براساس روشهاي “الف” یا “ب” و یا روش ترکیبی (استفاده توامان از روش الف و ب) محاسبه و اعمال میشود.

تبصره 1 در صورت استفاده از روش ترکیبی، ضریب ارزبري باید بین 0/1 (یکدهم) تا 0/8 (هشت دهم) باشد، در این موارد قسمت ارزبر قرارداد از روش “الف” و باقیمانده قرارداد از روش “ب” جبران میشود و در خارج این محدوده صرفاً یکی از هر دو روش الف یا “ب” قابل استفاده است. به هرحال براي هیچ بخشی از پیمان نباید به صورت توأم از روش “الف” و “ب” استفاده شود.

ماده 4 در کارهایی که بر اساس مواد 27 و 28 قانون برگزاري مناقصات واگذار شده است، زمان تصویب در هیأت سه نفره ترك تشریفات باید در بازه زمانی از 1391/05/01 تا  1397/01/01 واقع باشد، در این حالت مبلغ جبرانی حاصل از روشهاي “الف” و “ب” با اعمال ضریب 0/85 (هشتاد و پنج صدم) ملاك عمل قرار میگیرد .

ماده 5 در پیمانهاي ریالی مشمول تعدیل که بخشهاي خرید قرارداد، ریالی و فاقد تعدیل و مابه التفاوت است، حسب مورد استفاده از ضوابط روش “الف” یا “ب” و یا استفاده از روش ترکیبی مجاز است. (لیکن خریدهاي داخلی مشمول روش “الف” نبوده و مشمول روش “ب” میباشد.) 

ماده 6 کارهاي جدیدي که قیمت آنها از تاریخ 

به بعد تعیین و ابلاغ شدهاند مشمول ضوابط این بخشنامه نمیشوند.

ماده 7 مجوز پرداخت مبلغ جبرانی ناشی از اعمال این دستورالعمل، دریافت اعلام وصول کتبی فرمهاي اطلاعاتی پیوست (بسته به مورد) میباشد که لازم است پس از تکمیل، اصل آن با مهر و امضاي کارفرما و ذیحساب به انضمام نسخه نرم افزاري اطلاعات، به دبیرخانه شوراي فنی استان محل استقرار کارفرما ارسال شود.

ماده 8 در صورت پیش بینی تعدیلی بجز روال مندرج در بخشنامه شماره 101/173073 مورخ 1382/09/15 سازمان برنامه و بودجه و مابه التفاوتی بجز موضوع ماده ب-1-3 در پیمان منعقده، با درخواست پیمانکار، تعدیل و مابه التفاوت مذکور براي کارکردهاي مشمول این بخشنامه به صورت کامل، حذف و ضوابط این بخشنامه اعمال میشود.

در این شرایط، در صورت حفظ تعدیل بخشنامه شماره 101/173073 مورخ 1382/9/15 سازمان برنامه و بودجه و مابه التفاوت در پیمان سرجمع موضوع بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/2/4، نباید مواردي به صورت همزمان مشمول دریافت مبالغ جبرانی ناشی از اعمال این دستورالعمل و بخشنامه هاي مذکور شود .

تبصره 2 در استفاده از ماده 8 و در صورت استفاده از دستورالعمل حاضر، ضریب N (براي استفاده از روش الف) و مقدار مازاد بر یک ضریب t (براي استفاده از روش ب) میتوانند با نظر کارفرما و متناسب با ماهیت پروژه، حداکثر به میزان یک سوم مقادیر جداول شماره 3 و 4 کاهش یابد .

ماده 9 در مورد قراردادهاي سرمایه گذاري (با مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه) که پیشنهاد قیمت سرمایه گذار بعد از 91/05/01 تا 97/01/01 بوده، استفاده از مفاد این دستورالعمل براي اصلاح مدل مالی براي جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز مجاز است. براي جبران این اثرات می توان از تطویل مدت بهره برداري تجاري، تطویل مدت استهلاك پیش خریدهاي پرداختی احتمالی، پیش خرید مجدد در طول دوره ساخت یا بهره برداري تجاري، ایجاد تنفس در استهلاك پیش خریدها، تعویق بخشی از سرمایه گذاري غیر اولویت دار با توافق سرمایه پذیر، تغییر فهرست اولیه پیشنهادي کالاها به کالاهاي داخلی با توجه به عدم امکان تدارك برخی از کالاهاي خارجی، انتقال بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط سرمایه گذار از سیستم بانکی به سرمایه پذیر در صورت امکان، انتقال تمام یا بخشی از پروژه به سرمایه پذیر و یا تغییر قیمت تمام یا بخشی از محصول یا تغییر قیمت فروش محصول (براي پروژه هاي خودگردان) استفاده نمود به نحوي که انتظارات اولیه سرمایه گذار بر اساس مدل مالی منضم به پیمان تأمین گردد.

تعیین مدل مالی جبرانی، صرفا با تایید وزیر و یا بالاترین مقام سازمان سرمایه پذیر (در مورد سازمان هایی که تابع هیچ وزارتخانهاي نیستند) امکانپذیر میباشد.

ماده 10- درصورت عدم قصور پیمانکار در انجام تعهدات پیمان (به تشخیص کارفرما)، تأخیرات از 1396/10/01 تا 1397/07/18 که تصویر روشنی براي جبران آثار تغییر نرخ ارز وجود نداشت به عنوان تأخیر مجاز پیمانکار تلقی میشود .

ماده 11 در پیمانهاي مشمول تعدیل که از شاخصهاي رشتهاي جهت پرداخت تعدیل استفاده میشود، با درخواست پیمانکار و موافقت کارفرما به منظور تدقیق محاسبه تعدیل میتوان از شاخصهاي گروهی (فصلی) مناسب و مرتبط به جاي شاخصهاي رشتهاي استفاده نمود. در اینصورت، پس از انجام تغییر، امکان تغییر مجدد و برگشت به حالت قبل وجود ندارد.

ماده 12 براي پیمانها و یا مناقصاتی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکار پس از 1397/01/01 و قبل از 1397/04/31 بوده و پیمان یا اسناد مناقصه فاقد تعدیل میباشد، در صورتی شروع یا ادامه کار با نرخ پیمان میسر نباشد، با درخواست پیمانکار، کارفرما باید به یکی از سه روش زیر عمل نماید:

  • در صورت عدم مبادله قرارداد، لغو مناقصه و آزادسازي تضامین پیمانکار به استناد بند “ب” ماده 24 قانون برگزاري مناقصات
  • در صورت مبادله قرارداد، خاتمه پیمان با درخواست پیمانکار .
  • درخواست تجدید نظر در نرخ پیمان طبق ضوابط بخشنامه 100/47707 مورخ 1389/06/27 (بدون لحاظ بند 2-1-10 و جزء خ بند 2-2-3 بخشنامه مذکور) و همچنین ماده 17 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) جهت پروژه هاي معاملات متوسط.

ماده 13 در مواردي که به استناد بخشنامه 3808/شف مورخ 1383/03/17 پیمان جدید براي تکمیل کار با حفظ تمامی شرایط و مبانی پیمان اولیه منعقد شده باشد، در صورتی که پیمان اولیه مشمول دستورالعمل حاضر باشد، پیمان جدید نیز مشمول این دستورالعمل خواهد بود.

ماده 14 تا اعلام شاخصهاي تعدیل قطعی دوره انجام کار، مبلغ جبرانی موضوع این بخشنامه با استفاده از آخرین شاخصهاي ابلاغ شده مربوط (قطعی یا موقت)، محاسبه و به صورت علیالحساب پرداخت میشود. با اعلام شاخصهاي قطعی دوره انجام کار، مبلغ فوق طبق این دستورالعمل محاسبه و مبالغ آن به صورت قطعی به حساب پیمانکار منظور میگردد.

ماده 15 پرداخت هرگونه وجه دیگري بابت جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز براي موارد مذکور در این دستورالعمل ،مجاز نیست .

ماده 16 مسئولیت رعایت کامل مفاد این بخشنامه و سایر ضوابط و دستورالعملهاي مرتبط بر عهده دستگاه اجرایی و کارفرامایان مربوطه میباشد.

ماده 17 این دستورالعمل در پیمانهایی که تا کنون بر اساس مواد مربوط در قرارداد تسویه حساب انجام نشده است ،جایگزین دستورالعمل شماره 97/701059 مورخ 1397/12/15 میشود، لیکن در صورت عدم درخواست پیمانکار، مبالغ محاسبه شده طبق بخشنامه قبلی، قطعی بوده و براي کارکرد سالهاي 1396 (از1396/10/01) و 1397 مبالغ جبرانی دیگري پرداخت نخواهد شد.

روش الف) تعیین تفاوت قیمت ارز

الف-1 این روش براي محاسبه و پرداخت مبالغ جبرانی ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهاي فاقد تعدیل و هرگونه مابهالتفاوت است که بنا بر الزامات و نیاز کارفرما، خرید مواد، قطعات، تجهیزات و خدمات موضوع قرارداد با سهم ارزبري مستقیم، توسط پیمانکار به نفع فروشنده خارج از کشور، به روش مورد تأیید کارفرما اقدام شده و خرید اقلام مذکور طبق قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار است.

الف-2 در این گونه قراردادها تفاوت قیمت ارز از رابطه زیر تعیین میشود:

تیتر 4

ببب

تیتر 4

تیتر 4

نوشته

ShakhesOmran.ir

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط عمومی قراردادهای EPC به جدول زیر مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}