ShakhesOmran.ir
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

سایت تخصصی شاخص عمران

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد5

قانون برگزاری مناقصات

پاکت ب مناقصه

پاکت ب مناقصه : مدارکی که می بایست در پاکت ب قرار داده شود معمولاً طی چک لیستی که در اسناد مناقصه قرارداده شده، و مناقصه گر مبیایست براساس چک لیست مدارک اسناد پیمان مدارک را تهیه وارائه نماید، ولی به صورت عمومی مدارک خواسته شده به شرح زیر است.

 • اسناد مناقصه
 • مدارک ارزیابی مناقصه گر شامل (گواهی صلاحیت پیمانکاری، گواهی ایمنی بهداشت، سوابق کاری در 5 یا 3سال گذشته، گزارش مالی شرکت و ….)

اسناد مناقصه

  • نامه دعوت یا آگهی به ارائه پيشنهاد (دعوت نامه) .
  • برگ پيشنهاد قيمت.
  • كاربرگ مناقصه ( حاوي اطلاعات اساسي و مهم پروژه ).
  • اوراق شرايط مناقصه .
  • مشخصات فنی پروژه.
  • -مشخصات فني عمومي.
  • مشخصات فني خصوصي.
  • -موافقت نامه پيمان و شرايط پيمان، شامل شرايط عمومي و خصوصي.
  • بخشنامه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي.
  • الحاقيه هاي صادره که توسط مناقصه گزار، در طول برگزاري مناقصه به کلیه مناقصه گران ابلاغ می گردد .

  *** کلیه اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء صاحبان امضاء  شرکت که در روزنامه رسمی ذکر شده است برسد و تاکید می شود کلیه مدارک به امضاء اصل می بایست   برسد.

مدارک ارزیابی مناقصه گر

  • مدارک در خواست شده از مناقصه گر می بایست براساس فرمها ، جداول و چک لیست های درج شده در اسناد پیمان تهیه وچیدمان گردد در شرح زیر ترتیبی که عمومیت در مناقصات کشور دارد.

   • فهرست مطالب : بهتر است در اول اسناد فهرستی تهیه وگذاشته شود و کلیه صفحاتی که به عنوان مدارک ارزیابی خواسته شده شماره گذار ی و در فهرست براساس موضعات صفحه بندی گرد تا دسترسی به اطلاعات برای ارزیاب راحت بوده و امکان گم شدن مدارک در زمان ارزیابی کمتر گردد.

نمونه فهرست اسناد ارزیابی کیفی

فهرست اسناد ارزیابی کیفی

اطلاعات کلی شرکت

  • دریک صفحه به اختصار مشخصات ثبتی و اعضای هیت مدیر به همراه پیوست های مربوطه قید می گردد.

     شماره ثبت :                            

    شناسه ملی:                                                                               

   تاریخ ثبت :

   کد اقتصادی :

   شماره پرونده ( tfn) :

   حوزه مالیاتی :

   شماره کلاسه پرونده :

   کد پستی :

اعضایی هئیت مدیره شرکت

جدول لیست اعضا هیئت مدیره شرکت

روزنامه رسمی(ثبت،صاحبان امضاء،آخرین تغیرات)اساسنامه،اظهارنامه

مناقصه گر می بایست کلیه صفحات اساسنامه ،اضهارنامه و روزنامه رسمی شامل (ثبت شرکت ، صاحبان امضاءو آخرین تغییرات)  را در مداک پاکت ب قرار دهد معمولاً کار فرمایان در اسناد مناقصه قید می کنند مناقصه گر می بایست کلیه مدارک فوق را کپی برابر اصل نمایند.

گواهی (صلاحیت پیمانکاری،ایمنی بهداشت،مودیان مالیاتی و ...)

مناقصه گر می بایست گواهی صلاحیت پیمانکاری خود را در اسناد ارزیابی قرار دهد و باید گواهی صلاحیت و پایه رشته کاری که در اسناد مناقصه اعلام می گردد را دارا باشد.

*** گواهی صلاحیت پیمانکاری: یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است که توسط معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود.

رتبه بندی پیمانکاران با توجه به میزان توانایی شرکت ها  (بر اساس نفرات و سوابق آن ها،تجربه ی کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی  محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری) انجام می گیرد.همچنین، برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی،امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

*** گواهی صلاحیت ایمنی : گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواه و تأییدی بررعایت اصول ایمنی درمحیطهای پیمانکاری هست . گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی تنها جهت شرکتهای پیمانکاری مورد نیاز است اما گواهینامه HSE راهرشرکتی باهرنوع زمینه فعالیتی میتواند داشته باشد . مرجع صدور گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، وزارت کار و امور اجتماعی میباشد. بدین ترتیب نظربه تمهیدات و قوانین جدید وضع شده ، کارفرمایان بایست در مناقصات خود پیمانکارانی رامدنظر قرار دهند یا انتخاب کنندکه صلاحیت ایمنی آنان توسط وزارت کار و امور اجتماعی ازطریق گواهینامه تاییدصلاحیت ایمنی پیمانکار محرز شده باشد .

***گواهی مودیان مالیاتی : در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده گرفتن مجوز فعالیت در این نهاد مالیاتی است. یکی از این مجوزها گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد. شاید عده زیادی از فروشندگان کالا و یا ارائه کنندگان خدمات هنوز با این گواهینامه آشنایی نداشته ولی در صورتحساب های خود مالیات را محاسبه کرده و از خریداران دریافت می کنند.

نمونه فرم خود اظهاری کارهای در دست اقدام و ظرفیت کاری

پیوست شماره 2- فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا وظرفیت آماده بکار

مطابق ماده 18 آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیتهای اجرایی ، امضاء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ                            برای مشارکت در مناقصه پروژه             کارهای در دست اجراء ویا کارهایی که اخیرا برنده شده است به شرح زیر می باشد وبا آگهی از ظرفیتهای اجرایی پایه ورشته مربوط از نظر مبلغ وتعداد کار مجازدر دست اجراء ، ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه وعقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشم .

فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا وظرفیت آماده بکار

چنانچه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ظرفیت آماده بکار مذکور را تایید ننماید، مسئولیت تاخیر در اجرای پروژه بعهده پیمانکار بوده است ومطابق با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتارگردد.

                                                                                      امضاء مجاز وتعهدآور              

این برگ جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده وباید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت،به پیمانکار تحویل گردد وپس از تکمیل شدن آن توسط مناقصه گر ، در پاکت الف قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته وبهمراه اسناد ومدارک مورد نیاز به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ارسال گرد.

 

توان نیروی انسانی شرکت

  • مناقصه گر بااعلام لیست نفرات خود به همراه مدارک پیوست شامل مدارک تحصیلی،لیست بیمه،سوابق کاری نفرات کلیدی و چارت سازمانی خود را ارائه نماید.

ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی اعضای کلیدی

سوابق اجرایی مرتبط با موضوع مناقصه

  • مناقصه گزاران دستور العمل های تعریف شده ای در سازمان خود تهیه کرده اند تا با کمک آن بتوانند مناسب ترین پیمانکار را برای پروژه های خود انتخاب نمایند،علاوه بر قیمت مناسب، کاردان بودن و تجربه کاری در زمینه موضوع مناقصه جهت اجرای به نحوه احسنت پروژه برای کار فرمایان حائز اهمیت می باشد و در اسناد مناقصه اعلام می کنند که مناقصه گرتجربه مرتبط با موضوع مناقصه را داشته و در صورت داشتن تجربه مرتبط داری امتیاز ارزیابی براساس دستور العمل ها و امتیاز دهی که در اسناد ذکر شده است می شود و این موضوع امتیاز  مثبتی برای مناقصه گر انی که دارای کار مرتبط می باشند هست و مجب بالا بردن شانس گرفتن کار می شود.

    

   فرم شماره 1

   سابقه كار اجرايي در رشته و زمينه پروژه

   (حداقل 2 و حداکثر 5 پروژه)

   نام پيمانكار :

  • توضيح : در صورت نیاز به ارائه مستندات (تصویر موافقت نامه،صورت جلسه تحویل زمین،صورت جلسه تحویل قطعی ،صورت وضعیت قطعی ،مفصاحساب و…) الزامی می باشد.

سوابق اجرایی غیر مرتبط

  • در اسناد مناقصات سوابق کاری غیر مرتبط با موضوع مناقصه نیز از پیمانکار خواسته می شود وقید می گردد در دوره چند ساله تا زمان مناقصه باشد برای کار های انجام شده و براساس توضیحات داده شده در خصوص امتیاز دهی در بخش سوابق اجرایی مرتبط کارهای غیر مرتبط نیزشامل امتیاز می گردد که معمولاً امتیاز آن کمتر ار کار های غیر مرتبط بود و مانند جدول بالا و پیوست های لازم می بایست تهیه ودر پاکت به قرار داده شود.

   *** رضایت نامه : در بیشتر اسناد مناقصات از مناقصه گر خواسته می شود رضایتنامه کارهای گذشته خود راکه به تایید کارفرما های قبلی خود رسید است ارائه نماید.

    

   حسن سابقه در كارهاي قبلي

   تاريخ: …………….

   شماره: …………….

   به : شركت ………..

   از : …………………………………………………..

   موضوع : گزارش ارزيابي عملكرد شركت …………………………………………………..

   بدينوسيله تأييد مي گردد شركت ………………………………………………….. در خصوص ………………………………………………….. ]در اينجا موضوع قرارداد ذكر شود[ قراردادي به مبلغ ………………………………………………….. ريال و به مدت …………………………………………………. ماه در تاريخ ………………………………………………….. با ………………………………………………….. ]نام دستگاه اجرائي ذكر گردد[ منعقد نموده و نقطه نظرات اين دستگاه اجرائي از عملكرد پيمانكار در جدول زير منعكس گرديده است.

حسن سابقه در كارهاي قبلي
  •  امضاء كارفرما با ذكر سمت                      

    

  • توضيح :

   1- متقاضي شركت در ارزيابي مي بايست براي هر قر ارداد خاتمه يافته و يا جاري (طي 5 سال گذشته) تكميل اين  فرم را از كارفرماي مربوطه درخواست نموده و پس از تكميل به مدارك ارائه نمايد.

   • امتياز 30 براي ضعيف، 50 براي متوسط، 80 براي خوب و 100 براي عالي در نظر گرفته مي شود و متوسط امتياز هر سه مورد به عنوان امتياز پروژه در نظر گرفته مي شود.

توان و تجهیزات شرکت

برنامه ريزي و كنترل پروژه

توان مالي

توضيحات:

-ابتدا مي بايست شركت متقاضي يكي از روشهاي ستون A را كه مي تواند بيشترين رقم را در ستون E آن كسب كند انتخاب نمايد.

-سپس متقاضي مي بايست در رديف 2 روشي كه انتخاب نموده، خانه هاي رنگي را براساس مستندات لازم ستون C اين فرم تكميل نمايد.

-تصوير مستندات لازم براي اخذ امتياز براساس ستون C روش انتخاب شده متقاضي تكميل و ضميمه اين فرم گردد.

به همراه اسناد و جداولی که توضیح آن در بالا توضیح داده شد مناقصه گر می بایت کلیه اسناد مناقصه ماننده اسناد ارزیابی کیفی،نقشه ها مشخصات فنی … مهر و امضاء نموده و در پاکت ب مناقصه قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

ارتباط با ما

تهران – بهجت آباد – خیابان مطهری – خیابان لارستان – خیابان نوروزی – پلاک 18

تماس با دفتر:44587016-021  44587017-021

تلفن همراه: 09123989935

آدرس پست الکترونیکی:    info@shakhesomran.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شاخص عمران می باشد.

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}