سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

شرح

ماده ۱. تعريفها

کلمات با عبارتهای زیر در هر جای این شرایط عمومی با سایر اسناد پیمان، دارای معانی تشریح شده در زیراند. این معانی، بر حسب مورد می توانند به مفهوم مفرد و با جمع، به کار روند:

 ۱-۱. «پیمان»، شامل موافنتنامه بین کارفرما و پیمانکار، برای اجرای موضوع پیمان و مشتمل بر «اسناد پیمان» به شرح ماده 2 موافقتنامه است.

۲ – ۱ . «موافقتنامه، سندی است که بین کارفرما و پیمانکار مبادله می شود و مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان، در آن بیان شده است.

۳ – ۱ ، شرایط عمومی، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.

 ۴-۱. شرایط خصوصی ، عبارت از شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان خاص تنظیم شده است. مواد درج شده در شرایط خصوصی، هیچ گاه نمی تواند موارد شرایط عمومی را نقض کند

5-1. پیوست، مشخصات و مدارک تکمیلی است که اختصاصا در این پیمان، به منظور تکمیل مفاد موافقتنامه پیمان تنظیم شده است.

۶ – ۱ . «کار فرما»، شخص حقوقی است که طرف پیمان با پیمانکار است و کارهای موضوع پیمان برای وی انجام می شود. نمایندگان و جانشینهای قانونی کارفرما، در حکم کارفرما هستند

1 – 7. پیمانکار سخصی حقوقی است که طرف پیمان با کار فرما است و اجرای کارهای موضوع پیمان را نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار، در حکم  پیمانکار هستند.

۸ – ۱ . مشاور کارفرما، شخصی حقوقی است که به عنوان عامل فنی کارفرما، برای انجام خدمات فنی در زمینه کار های موضوع پیمان و به شرح ماده ۵۰. تعیین شده و در ماده ۷ موافنتنامه، معرفی گردیده است.

1-9. بازرس فنی و شخصی است حقیقی یا حقوقی، که از سوی کارفرما به منظور نظارت بر فعالیتهای کنترل کیفی کارهای انجام شده از سوی پیمانکار، به کار گمارده می شود تا زیر نظر مشاور کارفرما انجام وظیفه کند.

1-10- مهندس طراح ، شخصی حقیقی با حقوقی است که از طرف پیمانکار، مسئولیت انجام تمام یا بخشهایی از خدمات طراحی مهندسی کار موضوع پیمان را به عهده دارد. مهندس طراح ، می تواند از زیر مجموعه های سازمانی پیمانکار و یا یک شخص ثالث طرف پیمان با وی باشد، که در هر حال پس از تأیید کارفرما، شروع به کار می کند.

۱۱ – ۱ . فروشنده، تولید کننده ، سازنده، تأمین کننده، توزیع کننده با عامل فروش است که از طریق انعقاد پیمان با پیمانکار، متعهد، به تأمین اقلامی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار است. تولید کنندگان. سازندگان، تامین کنندگان یا توزیع کنندگان اقلامی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز کار فروشندگان نیز،(فروشنده) نامیده می شوند.

۱۲ – ۱ . «پیمانکار دست دوم»، شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور انجام بخش و یا بخشهایی از عملیات ساختمان و نصب و خدمات فنی مرتبط با آن در کارگاه، به وسیله پیمانکار و از طریق عقد قرارداد، به کار گمارده شده است.

۱۳ – ۱ . لیسانسه دانش فنی بخشهایی از کار است که منحصر به نام «صاحب ليسانس» ثبت شده است.

۱۴ – ۱ . صاحب ليسانس، شخصی است حقیقی یا حقوقی که صاحب فنی انحصاری تمام یا بخشی از کار

موضوع پیمان است و طبق بند ۲۵-۱ و پیوست ۱۶، فناوری و دانش فنی تمام یا بخشی از کار را تأمین می کند.

 ۱۵ – ۱ . «کار»، مجموعه خدمات طراحی، مهندسی، تأمین، مصرف و به کارگیری مصالح و تجهیزات و عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی است، که طبق اسناد و مدارک پیمان باید تکمیل و تحویل شود.

۱۶ – ۱ . کارگاه، اراضی با سایر محوطه هایی است که طبق اسناد و مدارک پیمان، به منظور احداث کار موضوع پیمان و یا انبار و راههای دسترسی مرتبط با آنها، از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود.

۱۷ – ۱ . «پروژه»، عبارت از مجموعه کامل قابل بهره برداری است که کار موضوع پیمان، تمام یا قسمتی از آن است.

۱۸ – ۱ . «مبلغ پیمان»، عبارت از مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقتنامه است، که می تواند بر اساس ماده ۵۶ تغییر یابد.

۱۹ – ۱ . مبلغ مشروطه، مبلغی است که در بند ۳-۵ موافقتنامه درج شده است و پرداخت آن، مشروط به دستور کار فرما برای انجام کارها و خدمات با خرید مصالح و تجهیزات به وسیله پیمانکار، بر اساس ماده ۵۴ است.

۲۰ – ۱ . «مدت پیمان »، عبارت است از مدت درج شده در ماده ۵-۳ موافقتنامه و تغییرات بعدی آن طبق ماده ۶۴، به منظور تکمیل کار و تحویل موقت براساس ماده ۶۰.

۲۱ – ۱ . نافذ شدن پیمان، به معنای شروع تعهدات دو طرف است.

۲۲ – ۱ . «ابلاغ شروع کار»، دستور کار فرما به پیمانکار مبنی بر شروع کار، طبق بند ۵-۲ موافقتنامه است.

۲۳ – ۱ . دوره مسئولیت رفع نقص ، دوره زمانی تعیین شده در ماده ۶۱ است، که طی آن پیمانکار مسئول رفع هر نوع عیب و نقص در کارهایی است که در تعهد اوست.

۲۴ – ۱ . گواهی رفع نقص ، عبارت از گواهی تأیید رفع نواقص احتمالی موجود در کارها به هنگام تحویل موقت است، که با توجه به بند ۶۰-۲ صادر می شود.

۲۵ – ۱ . اسناد فنی مبنا، عبارت از مجموعه اسناد فنی، استانداردها. کدها، آیین نامه ها، مشخصات فنی نقشه ها و سایر مدارک به شرح پیوست ۱۸، است که کار موضوع پیمان باید طبق آنها، به وسیله پیمانکار انجام شود.

۲۶ – ۱ . «مدارک تسلیمی پیمانکار (Submittals)»، عبارت از هرگونه نقشه، مشخصات و مدارک تهیه شده به وسیله پیمانکار از قبیل گزارشهای پیشرفت، نقشه های کارگاهی، برنامه ریزیهای دوره ای و … است که در طول مدت پیمان تسلیم کارفرما می شود.

۲۷ – ۱ . «دستور تغبیر کار، سندی است که افزایش، کاهش و یا تغییر کار و تغییرات در مدت و مبلغ پیمان ناشی از آنها، در آن درج شده است و به امضای کارفرما و پیمانکار می رسد.

۲۸ – ۱ . «مصالح و تجهیزات»، عبارت است از مواد، اجناس، کالا، دستگاهها، ادوات، اقلام و به طور کلی، هر آن چیزی که در کار مصرف شده و باقی می ماند.

۲۹ – ۱ . ماشین آلات ساختمانی، عبارت از تمام دستگاهها و ماشین آلات است که برای اجرا و تکمیل عملیات ساختمان و نصب لازم است، اما شامل دستگاه هایی که در کار باقی می مانند نمی شود.

۳۰ – ۱ . عملیات ساختمان و نصب ، عبارت از عملیات اجرایی اعم از سیویل و سازه، مکانیک، لوله کشی برق، ابزار دقیق، رنگ، عایق و سایر کارهای تکمیلی مرتبط با آنها است، که در محل کارگاه به منظور أحداث کار موضوع پیمان، تا مرحله پیش راه اندازی، با استفاده از مصالح و تجهیزات ، به اجرا در می آید.

۳۱ – ۱ . پیش راه اندازی (PRECOMMISSIONING) ، به تمام عملیات پس از تکمبا ساختمان و نسب، از قبیل انجام آزمایشها، بازرسیها و هر نوع کارهای تکمیلی دیگر گفته می شود، به نحوی که کار موضوع پیمان را آماده راه اندازی سازد

۳۲ – ۱ . تکمیل مکانیکی، به معنای اتمام عملیات ساختمان و نصب و پیش راه اندازی است، به نحوی که کار مورد نفر آماده راه اندازی باشد.

۳۳ – ۱ . راه اندازی (COMMISSIONING) به معنای انجام کارهای لازم برای قرار دادن موضوع پیمان در و شرایط عملیاتی پس از تکمیل مکانیکی طبق ماده ۵۹ است.

۳4. آزمایش عملکردی (PERFORMANCE TEST) .. مجموعه آزمایشها و رسیدگیهایی است که بر اساس ماده 59. به منظور حصول اطمینان از دستیابی به شرایط تضمین شده عملکردی و میزان مصارف. طبق پیوست 9، پس از مرحله راه اندازی صورت می گیرد.

۱ – ۳۵. مرجع فنی ، شخت حقیقی با حقوقی شناخته شده و معتبر در زمینه تخصصی ویژه است که کار فرما یا مشاور کارفرما و پیمانکار. در موارد اختلاف نظر فنی و با تعبیر های متفاوت از اسناد و مدارک فنی، از وی استفسار می کنند. و نظری برای دو طرف قطعی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط عمومی قراردادهای EPC به جدول زیر مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}