ShakhesOmran.ir
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

سایت تخصصی شاخص عمران

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد5

شرایط عمومی پیمان

ماده 29: تغيير مقادير كار، قيمت هاي جديد ، تعديل نرخ پيمان

الف)در ضمن اجراي كار، ممكن است مقادير درج شده در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان تغيير كند . تغير مقادير به وسيله مهندس مشاور محاسبه مي شود و پس از تصويب كارفرما به پيمانكار ابلاغ مي شود . پيمانكار با دريافت ابلاغ تغيير مقادير كار ، موظف به انجام با نرخ پيمان است ، به شرط آنكه مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار ، از حدود تعيين شده در زير بيشتر نشود .

  • افزايش مقادير بايد در چارچوب موضوع پيمان به پيمانكار ابلاغ شود . جمع مبلغ مربوط به افزايش مقادير و مبلغ كار هاي با قيمت جديد ( موضوع بند ج ) نبايد از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود .

تبصره : اگر نرخ پيمان مشمول تعديل آحاد بها باشد ، براي محاسبه افزايش مبلغ پيمان به سبب قيمت هاي جديد ، ابتدا قيمت هاي جديد به مبناي نرخ پيمان تبديل مي شود و سپس ملاك محاسبه قرار مي گيرد .

  • جمع مبلغ مربوط به كاهش مقادير و حذف آنها نبايد از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود. اگر اين مبلغ ، از حد تعيين شده بيشتر شود و پيمانكار با اتمام كار با نرخ پيمان موافق باشد ، عمليات موضوع پيمان در چارچوب پيمان انجام مي شود . ولي در صورتي كه پيمانكار مايل به اتمام كار نباشد ، پيمان طبق ماده 48 خاتمه داده مي شود .

تبصره 1- در صورت حذف قسمتهايي از كار به استناد بند ج ماده 28 ، براي تعيين حد افزايش يا كاهش مقادير طبق بند هاي 1و2 ، به جاي مبلغ اوليه پيمان ، مبلغ اوليه پيمان پس از كسر مبلغ كار هاي حذف شده به وسيله پيمانكار ، ملاك قرار مي گيرد .

تبصره 2. اضافه يا كاهش مقادير كار طبق مفاد بند هاي (الف-1) و (الف-2) اين ماده تا 10 درصد با دستور مهندس مشاور عمل مي شود ، ولي اضافه بر آن با تصويب كارفرما قابل اجرا است .

ب)در صورتي كه پس از تكميل كار و تصويب صورت و وضعيت قطعي مشخص شود ، مقادير كار بدون آنكه از سوي كارفرما كم شده باشد ، نسبت به مقادير منضم به پيمان كاهشي بيش از حد تعيين شده در بند ( الف-2) داشته باشد ، در اين حالت نيز نرخ پيمان ملاك عمل است .

ج) اگر در چارچوب موضوع پيمان ، كارهايي به پيمانكار ابلاغ كارهايي به پيمانكار ابلاغ شود  كه براي آنها قيمت و مقدار در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان پيش بيني نشده است ، پيمانكار بايد بي درنگ پس از دريافت ابلاغ مهندس مشاور ، قيمت پيشنهادي خود را براي اجراي كار هاي ياد شده ، همراه با تجزيه قيمت ، به مهندس مشاور تسليم نمايد . قيمتي كه با توافق پيمانكار و مهندس مشاور تعيين مي شود و به تصويب كارفرما  برسد ، ملاك پرداخت است . قيمت هاي جديدي كه به اين صورت تعيين مي شود بايد بر حسب هزينه اجراي كار در محل اجرا محاسبه گردد . از اين رو ، تنها ضريب هزينه بالا سري پيمان به قيمتهاي جديد اعمال مي شود .

تبصره – در صورتي كه پيمان با استفاده از فهرست هاي بهاي واحد پايه منعقد شده باشد ، چگونگي تعيين قيمت جديد ، علاوه بر مفاد اين بند ،‌تابع دستورالعمل  نحوه استفاده از قيمت هاي پايه در تعيين قيمت جديد با اولويت ياد شده است .

د) جمع بهاي قيمت هاي جديد ، علاوه بر آنكه تابع سقف تعيين شده در بند الف  است ، نبايد از 10 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود .

ه) تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پيش بيني شده در شرايط خصوصي است.

پرسش و پاسخ سازمان برنامه و بودجه:

012901-پرسش) حذف یک ردیف از فهرست مقـادیر منضـم بـه پیمـان و ابـلاغ ردیـف دیگـر از فهرست بها به جاي ردیف مذکور به ترتیب آیا جزو سقف 25 درصد کاهش و 25 درصـد افـزایش پیمـان خواهد بود یا خیر؟   

  • 012901– پاسخ) اگر شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قـرارداد باشـد مطـابق بنـد (1) مـاده 29 آن ، جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهـاي بـا قیمـت جدیـد (موضـوع بنـد “ج” آن) نبایـد از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. بعبارت دیگر جمع مبالغ افزایش یافته نسبت به مبلـغ اولیـه قـرارداد در هر مرحله نمیتواند بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ولـی در سـایر مـوارد کـه افـزایش مزبـور وجود ندارد قرارداد جاري و براساس مفاد آن عمل خواهد شد. 

    همچنین مطابق بند (2) ماده یاد شده جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنهـا نبایـد از 25 درصـد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود ، اگر این مبلغ از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کـار بـا نـرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود. ولی در صورتی کـه پیمانکـار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده می شود  .

012902- پرسش) در صورتی که مقدار کارکرد ردیفی از فهرست بهاي منضم به پیمان پس از اتمام کامل عملیات اجرایی مرتبط از مقدار تعیین شده در فهرست هاي مقادیر منضم به پیمان کمتر یـا بیشـتر شود این کاهش یا افزایش جزء سقف 25 درصد کاهش یا افزایش مقادیر میباشد یا خیر؟ 

  • 012902– پاسخ) اگر شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قـرارداد باشـد مطـابق بنـد (1) مـاده 29 آن جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهـاي بـا قیمـت جدیـد (موضـوع بنـد “ج” آن) نبایـد از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. بعبارت دیگر جمع مبالغ افزایش یافته نسبت به مبلـغ اولیـه قـرا رداد در هر مرحله نمیتواند بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشـد ولـی در سـایر مـوارد کـه افـزایش مزبـور وجود ندارد قرارداد جاري و براساس مفاد آن عمل خواهد شد. 

019203-پرسش)  درصورتی که مبلغ اولیه پیمان 25 درصد کاهش یابد آیا ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان هم بطور متناسب قابل تقلیل است یا خیر ؟  

  • 012903– پاسخ) به استناد بند “ب” ماده 5 آیین نامه تضمین براي معاملات دولتی (مصـوبه شـماره  42956/ت 28493 هـــ مــورخ 1382/8/11 هیــات وزیــران) تضــمین انجــام تعهــدات در قراردادهــاي پیمانکاري، ساخت تجهیزات و نصب معادل 5 درصد مبلغ معامله (مبلغ منـدرج در مـاده 3 موافقتنامـه ) تعیین گردیده و مستقل از تغییرات موضوع ماده 29 شرایط عمومی پیمان است  .

012904- پرسش) در پیمانهاي منعقده با شرایط عمومی پیمان جدید آیا کارفرمایـان مـ یتواننـد بـاکاهش حجم عملیات در بعضی از ردیفهاي فهرست بهاي منضم به پیمان باعث کاهش 25 درصد مبلـغ پیمان (نسبت به مبلغ اولیه پیمان) و از سوي دیگر با افزایش حجم عملیات در بعضی دیگـر از ردیفهـاي فهرست بهاء (و یا ردیفهاي قیمت جدید) باعث افزایش 49 درصدي مبلغ پیمان گردند؟  

(در این حالت کارفرما مدعی افزایش صرفاً 24 درصد مبلغ اولیه پیمان میباشـد و پیمانکـار را ملـزم بـه اجراي این دستور میداند)  .

  • 012904– پاسخ) در شرایط عمومی پیمان جدید افزایش و یا کـاهش مقـادیر بطـور جداگانـه محاسـبه میشود و در نتیجه اختیارات کارفرما محدود به حداکثر 25 درصد در جهت افـزایش  نسـبت بـه مبلـغ اولیـه پیمان بطور جداگانه و 25 درصد در جهت کاهش نسبت به مبلغ اولیه پیمان بطور جداگانه میباشد ولی درسایر موارد که افزایش مزبور وجود ندارد قرارداد جاري و براساس مفاد آن عمل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

ارتباط با ما

تهران – بهجت آباد – خیابان مطهری – خیابان لارستان – خیابان نوروزی – پلاک 18

تماس با دفتر:44587016-021  44587017-021

تلفن همراه: 09123989935

آدرس پست الکترونیکی:    info@shakhesomran.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شاخص عمران می باشد.

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}