ShakhesOmran.ir
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

سایت تخصصی شاخص عمران

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد5

شرح

مناقصات استعلامی

براساس تعاریفی که در قانون برگزاری مناقصات آمده معاملات مطابق شرح زیر طبقه بندی می گردد.

معاملات از نظر نصاب ( قيمت معامله ) به سه دسته تقسيم مي شوند :

1 – معاملات كوچك : معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1397 سقف ۲۵۰ میلیون ریال.

2 – معاملات متوسط : معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند.

3 – معاملات بزرگ : معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد.

مناقصات استعلامی در رده معاملات متوسط قرار می گیرد بر اساس قانون برگزاری مناقصات که می بایست مطابق شرح ذیل مناقصه گراران و مناقصه گران عمل نمایند.

تبصره 1 :  در معاملات متوسط ، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله ( كالا ، خدمت يا حقوق ) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه وصلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي ، با تامين كيفيت مورد نظر ، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسؤول واحد تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي باشد ، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسؤول تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي ، به تعداد موجود كفايت مي شود.

تبصره 2 : مامور خرید با توجه به مدتی که فروشندگان کــالا و یـا انجـام دهنـدگـان خدمـات در بـرگ استعلام بهاء برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده اند طوری باید اقدام کند که به علت انقضای مـدت، خسارتی متوجه شرکت نشود .

تبصره 3 : در مواردی که فروشندگان کالا یا انجام دهندگان خدمات از ارائه فاکتور و یــا تکمیـل نمـودن فرم استعلام بهاء یا هر دو خودداری نمایند و بــه علـت نایـاب بـودن جنـس و نیـاز اضطـراری ، خریـد می بایستی انجام گیرد ،پس از تهیه گزارش توجیهی و تائید آن توسط مسئول واحد تدارکــاتی یـا واحـد اجرائی با تصویب مدیر عامل خرید انجام خواهد شد .

نمونه مدارک و اسناد کار های استعلامی

«بسمه تعالي»

فرم پذیرش مسئولیتها ، بررسی و تائید اسناد استعلام

بدینوسیله اینجانبان صاحبان امضاء تائید می نمایند کلیه اسناد استعلام مندرج در پایگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در استعلام مذکور را بطور کامل مطالعه و بررسی نموده و با آگاهی کامل در استعلام مذکور شرکت می نمایم. لازم بذکر است با امضاء این فرم مسئولیت کلیه مفاد قرارداد شامل اسناد و مدارک پیمان، مشخصات فنی و خصوصی، فهرست بهاء مقادیر کار، آلبوم نقشه های طراحی را برعهده گرفته و هرگونه اعتراض و ابهام را از خود سلب می نمایم.

 

تاریخ:    /    /  139                                                           نام پیشنهاد دهنده :

 

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

“شرایط استعلام”

1-– پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک استعلام  را بدون تغییر، حذف ویا قرار دادن شرط در آن، تکمیل، تنظیم و مهر وامضاء نموده و مطابق محتویات مندرج در اسناد استعلام در سامانه ستاد بارگذاری نماید.

2– پیشنهادهای استعلام  باید ازهر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام،خدشه،عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد.درصورت وجود خدشه یا نقص دراسناد و مدارک استعلام ، یا ارائه پیشنهادمشروط،مبهم و برخلاف شرایط استعلام و یا نداشتن تضمین کافی،آن پیشنهاد مردود است .

3– هریک از دعوت شدگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک استعلام ابهامی داشته باشد بایدحداکثر تا یک روز پس ازخرید اسناد و مدارک استعلام  مراتب را کتباً به دستگاه استعلام گزار اطلاع داده و تقاضای توضیح کتبی نماید.

4- هرگونه توضیح یا تجدیدنظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک استعلام و نحوه تغییر و تسلیم آنها،کتباً از سوی دستگاه استعلام گذار اعلام و جزو اسناد و مدارک پیمان لازم خواهدشد.

5- رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار و به عدد و به حروف در برگ پیشنهاد نوشته شود.برای تعیین برنده استعلام ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد، مردود است.

6- برنده استعلام باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او، باسپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود،به انعقادپیمان مبادرت نماید،درغیر این صورت تضمین شرکت در استعلام، بدون هیچ تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط   می شودو حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

درصورتی که برنده استعلام  در مهلت پیش بینی شده، حاضر به انعقاد پیمان نشود،نفر دوم به عنوان برنده استعلام اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یادشده بالا، حاضر به انعقاد پیمان نشود، استعلام  تجدید خواهد شد.

 

تاریخ:    /    /  139                                                           نام پیشنهاد دهنده :

 

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

بسمه تعالی

اظهارنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم ارتشاء و اغفال

اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه، رسماً اعلام می دارد که هيچگونه وجه يا مالی بعنوان واسطه کاری از احدی دريافت ننموده و همچنين مالی که عرفاً رشوه تلقی می گردد را تحت هرعنوان اعم از نقدی و غيرنقدی به هيچ يک از افراد مسئول در دستگاه استعلام گزار به هدف جلب موافقت احدی از آنان پرداخت نکرده است.چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات کارفرما ( استعلام گزار ) برسد حق دارد که پيشنهاد ارائه شده برای  مناقصه موضوع فوق الذکر را مردود و تضمين  شرکت در استعلام متعلقه را ضبط نمايد.پيمانکار ضمناً متعهد است در صورت برنده شدن در استعلام به هيچ عنوان هيچ گونه وجه، مال يا سندی به هيچ فردی به منظور تسهيل امر انعقاد پيمانی که مورد استعلام است پرداخت ننمايد.درصورت اثبات مراتب درهر مرحله، کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و ضمانتنامه حسن انجام تعهدات پيمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پيمان و تاخيراجرای کار را از او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارات وارده با تشخيص کارفرما می باشد.پيشنهاد دهنده عالماً مستحضر است به انجام عمل خلافی که مباين با اين اظهارنامه می باشد.بديهی است در صورت ارتکاب اعمال منطبق با آيين نامه پيشگيری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرايی موضوع مصوبه شماره  73377/ت 30374 ه مورخ 22/12/83 هيات محترم وزيران و مضافاً قانون مجازات اسلامی و قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری، کارفرما محق به طرح دعاوی حقوقی کيفری نيز عليه پيشنهاد دهنده و حسب مورد پيمانکار خواهد بود.

                   تاريخ   /   / 139                                                  نام پيشنهاد دهنده :

بسمه تعالی

تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ 22/10/1337

اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه، بدينوسيله تاييد می نمايد که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه 1337 نمی باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد ، کارفرما يا استعلام گزار حق دارد که پيشنهاد ارائه شده برای استعلام فوق را مردود نمايد.

    همچنين قبول و تاييد می گردد که هرگاه اين پيشنهاد دهنده استعلام فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانکار پيمان مربوط را امضاء نمايد و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) با اثبات برسد يا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون فوق هستند در اين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را نسخ و ضمانت انجام تعهدات پيمانکار را ضبط و خسارت وارده با تشخيص کارفرما می باشد.

اين پيشنهاد دهنده متعهد می شدو چنانچه در حين اجرای پيمان به دليل تغييرات و يا انتصاب در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما براسند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود بديهی است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پيمان را نسخ نموده و ضمانتنامه های مربوط را ضبط نمايد بلکه خسارات ناشی از نسخ پيمان و يا تاخير در اجرای کار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

 اين پيشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازاتهای متخلفين از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوط می باشد.

 

تاريخ :     /     /1396                         نام پيشنهاد دهنده :

 

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده

بسمه تعالی 

اجرا و پذيرش مسئوليت های ناشی از مقررات،بخشنامه ها،دستورالعملها،

اسناد و مدارک عمومی استعلام و پيمان

الف- بدينوسيله تاييد می نمايد که مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاد دهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطلاع کامل اين پيشنهاد دهنده از متن قوانين مصوبات ،‌ آئيننامه ها ، دستور العمل ها ، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده در بند ج ذيل         می باشد.

ب-كليه بخشنامه ها‌‌‌ي جار‌‌‌ي و آتي صادره از سو‌‌‌ي مراجع ذ‌‌‌يصلاح در ا‌‌‌ين پيمان معتبر بوده و طرفين قرارداد ملزم به رعا‌‌‌يت آنها ميباشند با ا‌‌‌ين وجود جهت دسترسي سر‌‌‌يع ، ليست بعضي از بخشنامه ضرور‌‌‌ي در ا‌‌‌ين فصل آورده مي شود.

ب- همچنين بدينوسيله تأييد می نمايد که اسناد و مدارک موضوع بند ج ذيل نيز جزو اسناد و مدارک اين استعلام و پيمان  است و متن و مفاد و ترتيبات مقرر شده در آنها در ارتباط با اين استعلام و پيمان ، مورد قبول اين پيشنهاد دهنده بوده و تمامی مسئوليت های لازم و نيز اجرای کامل آنها بدينوسيله توسط پيشنهاد دهنده تقبل وتعهد می شود.

ج- فهرست مقررات ،بخشنامه ها،دستورالمل ها، اسناد و مدارک عمومی استعلام و پيمان :

1- آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی شماره 123402/ت  50659 ﻫ مورخ 22/9/94 هيئت وزيران

2- نمونه پيمان و شرايط عمومی پيمان.

3- مشخصات فنی و عمومی ابنيه و شبکه توزيع آب وخطوط انتقال آب منتشره از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزی.

4- بخشنامه شماره 7016/100 مورخ 31/1/88  موضوع ابلاغ اصلاحيه موافقتنامه شرايط عمومي وشرايط خصوصی پيمان ها ومقررات آنها.

5- قانون منع مداخله در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337.

6- بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/1378 در خصوص موافقتنامه شرا‌‌‌يط عمومي و خصوصي پيمان ها و مقررات مربوط به آنها.

7- بخشنامه شماره 1753/54-4617/105 مورخه 23/04/1380 درخصوص رعايت ضوابط فني،حقوقي وقراردادي درپروژه هاي عمراني

8- بخشنامه شماره 73377/ت 30374 ﻫ مورخ 22/12/1383 در خصوص پيشگير‌‌‌ي و مبارزه با رشوه در دستگاهها‌‌‌ي اجرائي.

9- ساير مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با اين استعلام و پيمان واجرای آن می باشد.( پول شویی و… )

 

 

نام پيشنهاد دهنده :                                        تاريخ :    /    / 139

 

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :

باسمه تعالی

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

اشخاص حقیقی:

اینجانب: …………………………………………………. فرزند : ……………………………………………….. متولد : ……………………………… دارای شناسنامه به شماره : ………………………………….. صادره از حوزه : ……………………. شهر: ……………………………….. کدملی شماره: ……………………………………………………. کدپستی: ………………………….. شماره مشتری: ……………………… ساکن در نشانی: ………………………………………………………………………………… شاغل به شغل: …………………………………….. به نشانی: ……………………………………………………………………………………………. شماره تماس: ……………………………………….

اشخاص حقوقی:

شرکت / مؤسسه: …………………………………………………………. به شماره ثبت : ……………………… مورخ : …………………….. در اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری شهر: ……………………….. دارای کد شناسه ملی: ………………………….. کد اقتصادی: ……………………………………… به آدرس: ……………………………………………………………………………………………… با نمایندگی آقای / خانم: ……………………….. فرزند: ……………….. متولد: ………… دارای شناسنامه شماره: …………… صادره: ………………………. کدملی شماره: …………………….. کدپستی: …………………….. به عنوان: ……………………………… به نشانی: …………………………………………………………………………………………… شماره تماس: ……………………………………….. باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب02/11/1386 مجلس شورای اسلامی و آیین­نامه و دستورالعمل­های اجرای آن، بدینوسیله متعهد و ملتزم می­شوم / می­شود ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نموده و همچنین اعلام می­نمایم / می­نماید، اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات می­باشد و بعلاوه متعهد و ملتزم می­شوم / می­شود هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی / ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه­ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال و یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به این شرکت ارائه نمایم / نماید.

 

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا وظرفيت آماده بكار

مطابق ماده 18 آيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ    /    / 139 براي مشاركت در استعلام پروژه …………………………………………………………………………………  ، كارهاي در دست اجرا ويا كارهايي كه اخيرا برنده شده است به شرح زير مي باشد وبا آگاهي از ظرفيتهاي اجرايي پايه ورشته مربوط از نظر مبلغ وتعداد كار مجاز در دست اجراء، ظرفيت آماده بكار لازم براي شركت در استعلام وعقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشم.

رديف

نام پروژه

رشته كار

نام دستگاه اجرايي طرف قراداد

مبلغ قرارداد

مبلغ كاركردقرارداد

ظرفيت پايه در رشته

مانده ظرفيت

        
        
        

مبالغ به ميليون ريال

چنانچه سازمان برنامه و بودجه ظرفيت آماده بكار مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پروژه بعهده پيمانكار بوده است ومطابق با دستورالعمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد.     

                                                                                   تاريخ  : /    / 139    

                                                                                 امضا مجاز و تعهدآور

اين برگ جزء لاينفك اسناد استعلام بوده وبايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمت، به پيمانكار تحويل گردد وپس ازتكميل شدن آن توسط پيمانكار پيشنهاد دهنده ، در پاكت (الف) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرارگرفته وبه همراه اسناد ومدارك مورد نياز به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردد.

 

“بسمه تعالي”

برگ پيشنهاد قيمت

امضاء كننده زير پس از بررسي وآگاهي كامل وپذيرش تعهد اجراء ومسئوليت درمورد مطالب ومندرجات دعوتنامه شركت دراستعلام،شرايط استعلام،شرايط خصوصي استعلام وپيمان،مشخصات فني وعمومي،نقشه هاي كلي وتفصيلي اجرائي، فهرست مقادير وقيمت هاي برآوردي كار،تعهدنامه اجرا وقبول مقررات واسناد مدارك عمومي استعلام وپيمان،تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي وبطور كلي تمامي مدارك واسناد استعلام طرح : …………………………………….  ، پس از بازديد كامل از محل كار وبا اطلاع كامل از جميع شرايط وعوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد استعلام پيشنهاد مي نمايم كه:

1- عمليات موضوع استعلام فوق را براساس شرايط ومشخصات مندرج در اسناد ومدارك استعلام و پيمان به (به عدد)                                                                            ريال    (به حروف)                                                                                                  ريال انجام دهم.

2- چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد وبه عنوان برنده استعلام انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه :

الف- اسناد ومدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد ومدارك استعلام امضاء نموده وهمراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظزف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ (به استثناي روزهاي تعطيل) بعنوان برنده استعلام تسليم نمايم.

ب- ظرف مدت مقرر در پيمان، ماشين آلات وتجهيزات لازم را درمحل مستقر ساخته وشروع بكار نمايم وكليه كارهاي موضوع پيمان را در مدت مندرج دراسناد ومدارك استعلام باتمام برسانم.

3- تائيد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد ومدارك استعلام جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود.

4- اطلاع كامل دارم كه دستگاه استعلام گزارالزامي براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها ندارد.

 

 

                       تاريخ:    /    /139                                   نام پيشنهاد دهنده      

                                                                                      مهروامضاء

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

ارتباط با ما

تهران – بهجت آباد – خیابان مطهری – خیابان لارستان – خیابان نوروزی – پلاک 18

تماس با دفتر:44587016-021  44587017-021

تلفن همراه: 09123989935

آدرس پست الکترونیکی:    info@shakhesomran.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شاخص عمران می باشد.

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}