سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

دستور العمل جبران افزایش قیمت ارز

سازمان برنامه بودجه کشور در راستای نواسانات شدید ارزی بخشنامه ای به شماره 99/330220 مورخ 1399/06/26 به کلیه دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ نموده که لازم الاجرا می باشد.

موارد و نکاتی که در بخشنامه  نحوه جبران آثار ناشی از افزایش ارز حائز اهمیت می باشد توسط گروه مهندسین شاخص عمران  جهت استفاده همکاران محترم فعال در زمینه پیمانکاری و مهندسین مشاور تهیه و گردآوری شده است.

توجه : بخشنامه 99/330220 جایگزین بخشنامه 98/135585 بوده و دستور العمل نحوه نهایی تا این تاریخ جهت محاسبه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت در در پیمان های فاقد تعدیل می باشد که از طرف سازمان برنامه اعلام شده است.

در شرح بخشنامه شماره 99/330220 قید شده این بخشنامه به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز،در قرار داد های ریالی و بخش ریالی قرار داد های ارزی ریالی فاقد تعدیل نرخ و فاقد پرداخت مابه التفاوت که از محل وجه عمومی تامین می شود توسط شورای عالی فنی تهیه وتصویب و به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ شده است. در صورتی که پیمان شما شامل تعدیل می باشد جهت کسب اطلاع راجع به تعدیل آحاد بهای پیمان می توانید به مقاله تعدیل مراجعه فرمایید.

-این بخشنامه قرارداد هایی را شامل می شود که آخرین روز مهلت پیشنهاد قیمت آن در باز زمانی 1391/05/01 الی 1397/01/01 قرار داشته باشد.

-در دوره کار کردهای با بازه زمانی 1396/10/01 الی 1400/12/29 پرداخت افزایش نرخ ارز شامل می شود.

-در قرارداد های خرید که زمان پیمان آن با احتساب تاخیرات مجاز بیش از سه ماه باشد شامل این بخشنامه می شوند.

در دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز  دو روش الف و ب ارائه شده که مبالغ جبرانی افزایش نرخ ارز به یکی از دو روش ذکر شده و یا توام (ترکیبی از دو روش ) به انتخاب پیمانکار محاسبه می گردد.

– در صورت انتخاب روش ترکیبی ضریب ارزبری بین 0.8 تا 1 می بایست باشد، در این روش قسمت ارزبر قرار داد از روش الف و باقی مانده قرار داد از روش ب محاسبه می شود و نمی توان برای هیچ بخشی به صورت توام از دو روش استفاده نمود.

-در پیمانهایی که به صورت ترک تشریفات واگذار شده می بایست زمان تصویب هئیت سه نفره ترک تشریفات در بازه زمانی 1391/05/01 تا 1397/01/01 تشکیل شده باشد و مبلغ جبرانی حاصل از روش الف و ب با اعمال ضریب 0.85 محاسبه و قابل پرداخت می باشد.

کار های جدیدکه قیمت آنها از 1397/04/31 به بعد تعیین وابلاغ شده اند مشول این بخشنامه نمی شوند.

خرید های داخلی مشمول روش الف نمی باشد ومی بایست از روش ب محاسبه نمود.

مجوز پرداخت مبلغ جبرانی ناشی از اعمال این دستور العمل، دریافت اعلام کتبی فرم های اطاعاتی پیوست بخشنامه می باشد که لازم است فرم های مربوطه تکمیل و به امضاء کارفرما وذیحساب برسد به انضمام نسخه نرم افزاری اطلاعات به دبیر خانه شورای فنی استان ارسال گردد.

-در پیمان هایی که تعدیلی خارج از بخشنامه 101/173073 در پیمان قید شده باشد در صورتی از بخشنامه جبران نرخ ارز می توان استفاده نمود که با موافقت پیمانکار کلیه تعدیل های ذکر شده در قرار داد حذف و ضوابط این بخشنامه اعمال می شود.

-در صورتی که از ماده 8 بخشنامه 98/135585 استفاده شود ضریب N (در روش الف) و مقدار مازاد بر یک ضریب t (روش ب ) با نظر کارفرما وماهیت پروژ می تواند به میزان یک سوم جدوال شمار 3 و4 بخشنامه کاهش یابد.

در قرار دادهای سرمایه گذاری که بخش خصوص تامین مالی پروژه در بازه زمانی 1396/05/01 الی 1397/01/01 اعلام نموده به اسنتاد مفاد این دستور العمل برای اصلاح مدل مالی جبران آثار ناشی از افزایش ارز مجاز می باشد.

-در صورتی که در بازه زمانی 1396/10/01 الی 1397/07/18 تاخیراتی حادث شده باشد که مقصر آن پیمانکار نباشد به استناد بخشنامه 97/135585 می توان تاخیرات به وجود آمده مجاز تلقی نمود.

-در پیمان های شامل تعدیل که شاخص های رشته ای جهت محاسبه تعدیل استفاده می شود با در خواست پیمانکار و موافقت کارفرما می توان از شاخص های گروهی(فصلی) مناسب و مرتبط به جای شاخص های رشته ای استفاده نمود.پس از انجام تغییر امکان تغییر مجدد و برگشت به حالت اول نمی باشد.

برای مناقصاتی که در بازه زمانی 1397/01/01 الی 1397/04/31 ارایه پیشنهاد قیمت شده به یکی از سه روش زیر عمل می شود

 • در صورت عدم مبادله قرار داد،مناقصه لغو و ضمانت نامه ها آزاد می گردد.
 • در صورت مبادله پیمان خاتمه پیمان به در خواست پیمانکا انجام می گیرد.
 • در خواست تجدید نظر در نرخ پیمان طبق ضوابط بخشنامه 100/47707.

در مواردی که به استناد بخشنامه 3808/ ش ف پیمان جدیدی جهت تکمیل کار با شرایط پیمان جدید منعقد گردد در صورتی که قرار داد اول شامل بخشنامه نرخ ارز شود قرار داد دوم نیز شامل بخشنامه می شود.

تا اعلام شاخص های تعدیل قطعی دوره انجام کار،مبلغ جبرانی این بخشنامه با استفاده از آخرین شاخص های ابلاغ شده مربوط محاسبه و به صورت علی الحساب پرداخت می گردد از طرف کارفرما.

روش های تعیین تفاوت ارز

روش الف : بنا بر الزامات و نیاز کارفرما خرید مواد، قطعات، تجهیزات و خدمات موضوع قرارداد با سهم ارزبری مستقیم، توسط پیمانکار به نفع فروشنده خارجی به روش مورد تایید کارفرما اقدام شده و خرید اقلام مذکور طبق قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار است.

 

روش ب : سایر پیمان های دارای شرایط بخشنامه که انتقال ارز به خارج از کشور ندارند و به تبع افزایش نرخ ارز شاهدافزایش قیمت بوده اند.

*** انتخاب روش الف ، ب و یا ترکیبی برعهده پیمانکار می باشد.

*** در صورت استفاده از روش ترکیبی ضریب ارزبری باید بین 0/1 تا 0/8 باشد.

*** در روش ترکیبی قسمت ارزبر قرارداد از روش ((الف)) و باقیمانده قرارداد از روش ((ب)) جبران می شود.

***خریدهای داخلی مشمول روش ((الف)) نبوده و مشمول روش ((ب)) می باشد.

روش الف )

روش های تعیین تفاوت ارز

F: ضریب مربوط به جبران هزینه های مستقیم و غیر مستقیم (شامل هزینه های ثبت سفارش و تبدیل نرخ ارز و انتقال اعتبار اسنادی و هزینه های کارگزاری بانک ایرانی می باشدبرای پروژه های عمرانی برابر 1/15 و برای کارهای غیر عمرانی برابر 1/2.

 Ci/C0:میزان افزایش نرخ ارز .

(N*r+1): تورم فرضی

P: مبلغ صورت وضعیت پیمانکار

نرخ های ارز مورد استناد، نرخ های بازار ارز ثانویه اعالمی بانک مرکزی است  که طی جدولی در بخشنامه درج شده است .

روش های تعیین تفاوت ارز
روش های تعیین تفاوت ارز

در صورتی که پیمانکار از ارز بانک مرکزی و ثبت سفارش جهت خرید خارجی استفاده نماید، از نرخ مر بوطه در تعیین Ci استفاده می شود.

در مورد خرید های ثبت سفارش شده، در صورتی که در هریک از مراحل ترخیص کالا از گمرک، پیمانکار موظف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز سیستم ثبت سفارش با نرخ ارز مورد نظر گمرک شود،پس از ارائه مستندات مربوطه وتائید کارفرما،مابه التفاوت مربوط نیز در تعیین Ci لحاظ می گردد.

r :در پیمان هایی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت قبل از 1396/06/31 باشد، r عبارتست از تعداد ماه سپری شده از شهریور 1396تا تاریخ تعیین Ci (مثال: در صورتی که انتقال ارز در اسفند 1396انجام شده باشد آن گاه (r=6 درپیمان هایی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار در حد فاصل 1396/07/01تا 1396/12/29باشد، rعبارتست از تعداد ماه سپری شده از ماهی که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقعه شده است تا تاریخ Ci ( مثال : در صورتی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت در آبان 1396 باشد و انتقال ارز در بهمن 1396 انجام شده باشد آن گاه r = 3 ) .

تبصره: مقدار rدر مدت اولیه پیمان و در زمان تاخیرات غیر مجاز افزایش می یابد و برای کارکردهای انجام شده در دوره تاخیرات مجاز افزایش نمی یابد.

تعیین تفاوت ارز

در فرمول روش الف P آن قسمت از مبلغ ریالی سفارش شده ” یا ”  از معامله شده به روش مورد تایید کتبی کارفرما ” یا ”   مبلغ بخش مورد نظر مندرج در قرار داد تقسیم بر 1.06 (حسب مورد) برای خرید کالا و تجهیزات مشمول این دستور العمل یا مبلغ معادل ریالی برای خدمات ارزی منظور شده در قرار داد.

محاسبه تفاوت نرخ ارز

*** مبلغ جبرانی ناشی از این دستور العمل، طبق روال تعیین شده برای پرداخت های در پیمان،پس از اعمال کسور قانونی و قرار دادی(به جز کسور مربوط به پیش پرداخت) توسط کارفرما به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می شود.

در صورتی که مبلغ جبرانی محاسبه شده M براساس ضوابط یاد شده در هر دوره(نقل وانتقال پول) منفی شود،این مبلغ برابر صفر منظور می شود.

روش ب )

روش های تعیین تفاوت ارز

 ai:ضریب جبرانی

t: تورم فرضی که براساس جدول شماره 4 تعیین می شود.

S0 :شاخص دوره پایه .

شاخص دوره پایه-در پیمان هایی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت قبل 1396/07/01باشد شاخص سه ماهه دوم سال 1396است و در پیمان هایی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از 1396/07/01 تا 1397/01/01 باشد شاخص سه ماهه ای است که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن قرار دارد. 

: شاخص دوره انجام کار .

روش های تعیین تفاوت ارز

*  برای تعیین S0و Siدر پیمان هایی که پرداخت صورت وضعیت کارکرد بر اساس فهارس بهای پایه یا فهرست بهای خاص مصوب شورای عالی فنی صورت می گیرد از شاخص فصلی (گروهی) استفاده می شود و در پیمان های سرجمع از شاخص رشته ای استفاده می شود.

به منظور تدقیق محاسبه ضریب جبرانی در بخش های خرید پیمان های مشمول، ابتدا باید درصد وزنی هزینه تامین مصالح به کل بهای فصل (q) در فصل مربوطه توسط کارفرما تعیین، و سپس از شاخصهای مربوطه جهت استفاده در رابطه (1) محاسبه گردد.

در صورت تمدید مدت پیمان بر اساس ضوابط پیمان، در مدت تاخیرات مجاز نیز بر اساس ضوابط فوق عمل میشود و لیکن در مدت تاخیرات غیرمجازمشابه ،ضوابط بخشنامه 101/173073 مورخ ،1382/09/15شاخص های مربوط محاسبه و مبنای عمل قرار می گیرند.

97 پاسخ

 1. شاخص مبنای ۹۶/۷/۱تا ۹۷/۱/۱ اشتباه درج شده مطابق بخشنامه جدید سه ماههی است که پیشنهاد قیمت در آن واقع شده است

  1. با سلام.
   q معادل نسبت هزینه تهیه مصالح در فصل مورد نظر به کل هزینه آن فصل می باشد که می بایست توسط کارفرما تعیین شود

   1. سلام. ضریب Q در قرارداد مشخص است ولی در فهرست پایه که شاخص ها بر اساس اون تهیه میشوند مشخص نیست. کارفرما هم نمیدونه در فهرست پایه چه نسبتی گرفته شده. ممنون میشم راهنمایی کنید

    1. با سلام
     برای یافتن ضریب q در فهرست بهای پایه، می توانید از آنالیز فهرست مذکور استفاده نمایید. در واقع برای آیتم مورد نظر جمع عوامل مصالح، ماشین آلات و نیروی انسانی به تفکیک محاسبه می شود و در نهایت نسبت q استخراج خواهد شد.

    2. سلام، قراردادهایی که در بازه اعلام قیمت بوده اند و اکنون پایان یافته اند امکان تعدیل دارند؟

     1. با سلام.
      لطفا توضیحات کامل تری ارائه نمایید.

    3. سلام ما ی پروژه داریم زمانش در قرارداد۹۷/۴/۹ هستش نمیدونم چطوری مابه تفاوت نرخ ارزشو حساب کنم….مطالب رو خوندم بازم متوجه نشدم

     1. سلام
      روند و شرح فوق روال معمول و کلی تنظیم تعدیل نرخ ارز می باشد که با توجه به هر پروژه (ایتم ها و رشته های مختلف) ممکن است بخش ها و روش هایی به محاسبات اضافه یا کسر گردد. در پاسخ سوال می توان گفت می بایست ابتدا نوع پروژه، نوع آیتم ها و نحوه ارائه آن ها، نوع قرارداد و …. تاثیر گذارند که نمی توان یک روند واحد برای ان ها در نظر گرفت. جهت راهنمایی بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید. 44587017-44587016-021

 2. سلام وقت بخیر
  اگر قرارداد مربوط به سال 87 باشد و تا کنون صورتوضعیت قطعی و تعدیل نرخ ارز آن پرداخت نشده باشد مشمول این بخشنامه میشود یا از بخشنامه های قبل استفاده میگردد؟
  به عبارت دیگر با ابلاغ این بخشنامه جدید بخشنامه های قبل کن لم یکن میشود ؟؟

  1. توجه شود لطفا به محاسبه t که ذکر شده سه ماهه سوم 96 و قبل از آن
   لطفا اگه میشه پاسخ رو برای بنده ایمیل کنید.ارادتمند

   1. همان طور که توضیح داده شد ضریب t برای قرارداد های که مشمول این بخشنامه می شود مطابق جدول ذکر شده در نظر گرفته خواهد شد.

  2. با سلام.
   همان طور که در ابتدای بخشنامه 98/135585 آمده است این بخشنامه به قرارداد هایی که “آخرین روز مهلت پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار از 1391/05/01 تا 1397/01/01” می باشد تعلق خواهد گرفت.

 3. سلام. در صورتی که در روش الف ارز حواله شده یوآن باشد و از این جهت برای مقدار C0 نیز بخواهیم یوآن را در محاسبات دخیل نماییم، چه نرخی برای یوآن باید در فرمول در نظر گرفته شود ؟

  1. با سلام
   مبلغ C0 در سایر ارزها با نسبت تبدیل به نرخ رسمی اعلامی بانک مرکزی به صورت میانگین در ماه مورد نظر لحاظ می گردد.

 4. سلام روزبخیر
  در چه صورت پیمانکار کا دارای قراردادی از نوع متر مربع زیر بنا میباشد میتواند در زمان تغییر نرخ ارز از کارفرما درخواست ماده ۴۸ نمایید آیا بخشنامه ای در این خصوص ابلاغ گردیده؟
  قبلا از شما کمال تشکر را دارم.

  1. با سلام
   جهت خاتمه پیمان می توان طبق بخشنامه سرجمع شماره 100/6405 مورخ 1389/02/04 و همچنین شرایط عمومی پیمان اقدام نمود.
   در مواردی مانند ذیل پیمانکار می تواند درخواست خاتمه پیمان بدهد
   1- عدم تحویل کارگاه مطابق شرایط عمومی پیمان (ماده 28. تحویل کارگاه) که می تواند طبق بند الف و ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان منجر به تعلیق یا خاتمه پیمان گردد.
   2- طبق ماده 43 شرایط عمومی پیمان (بروز حوادث قهری)
   3- یا طبق ماده 49 شرایط عمومی پیمان (تعلیق) بند <<د>> در صورت عدم موفقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه طبق ماده 48 عمل خواهد شد.

 5. سلام. من یک قرارداد دارم که یک تولید کننده طراحی و تامین مواد و ریخته گری و قالب گیری و ساخت و نصب و بهره برداری دارد. حالا چطور باید تعدیل نرخ ارزشو حسابکنم؟ آیا فقط به تامین مواد تعدیل نرخ ارز حساب کنم؟؟ این تعدیل ارزی شد بلای جون ماااا

  1. با سلام
   به کل موضوع قرارداد تعدیل نرخ ارز تعلق خواهد گرفت
   با شماره تلفن های (44587017-44587016) جهت راهنمایی بیشتر تماس حاصل فرمایید.

   1. ممنون. اگر امکان داره یک دوره تعدیل نرخ ارز انلاین برگذار کنید. ممنون

    1. با سلام و تشکر
     خیر، متاسفانه امکان برگزاری دوره های آموزشی وجود ندارد.

 6. سلام
  برای قرارداد های نرم افزاری که موضوع قرارداد تولید یک نرم افزار هست هم آیا این افزایش تعلق میگیره؟
  با تشکر

  1. با سلام
   با توجه به نوع نحوه برگزاری مناقصه، نوع قرارداد، کارفرما و عواملی دیگر که در شرح ذیل آورده شده است استفاده از بخشنامه نرخ ارز می تواند در دستور کار قرار گیرد.

   “” به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (طرحها و پروژههاي مربوط به مدیریت، پدیدآوري و بهرهبرداري طرحها و پروژههاي سرمایه گذاري دستگاههاي مشمول ماده 160قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222قانون برنامه پنجم توسعه) و ماده 23 قانون برنامه و بودجه، این دستورالعمل که به تصویب شوراي عالی فنی رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در قراردادهاي ریالی و بخش ریالی قراردادهاي ارزي ریالی فاقد تعدیل نرخ (به جز ماده 4و 8) و فاقد پرداخت هرگونه مابهالتفاوت (بجز ماده 8 و پیمان سرجمع مندرج در ماده ب-1)که از محل وجوه عمومی تأمین اعتبار میشود و آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکار از 1391/05/01تا 1397/01/01بوده و قرارداد براساس آن منعقد شده باشد به شرح زیر از نوع گروه اول )لازمالاجرا( در 9صفحه ابلاغ میگردد تا دستگاههاي اجرایی و کارفرمایان مربوطه ضوابط این بخشنامه را به کارکردهاي از 1396/10/01تا 1398/12/29اعمال و در چارچوب ضوابط پرداخت نمایند. “”

 7. سلام
  من ی قرارداد بدون تعدیل دارم که برا سال ۹۶ و بخشنامه مابه التفاوت ارز بهش میخوره ،امکانش هست که بجای استفاده از این بخشنامه از تعدیل استفاده کنم چون با این ضریب t که گذاشتن توی فرمول ضریب مابه التفاوت ارز ضریب جبران خیلی با تعدیل فرق میکنه و کمتره

  1. با سلام.
   خیر، با توجه به این موضوع که قرارداد منعقد شده بودن تعدیل است شما تنها می توانید از بخشنامه نرخ ارز استفاده نمایید.

 8. با سلام و احترام
  لطفا اگر که امکانش هست بنده رو راهنمایی کنید که منظور از کارگاه در دستورالعمل کجاست؟محل کارخانه تولید کننده کالا یا منظور انباریا سایت عملیاتی کارفرما هست؟
  این موضوع در کجای دستورالعمل سازمان میشه شفاف سازی کرد؟
  متشکرم

 9. سلام
  این بخشنامه به کار مازاد در چارچوب قرارداد هم تعلق میگیره
  اگر میگیره چجوری میتونم استناد کنم

 10. با سلام
  آیا اگر تأخیرات غیر مجاز شناخته شود می توان از بخشنامه تعدیل استفاده کرد یا خیر؟

  1. با سلام.
   بله می توان استفاده نمود.
   هموان طور که در بخشنامه آورده شده است مجاز بودن و غیر مجاز بودن تاخیرات در ضرایب و روابط دیده شده است که خود تایید کننده این موضوع می باشد.

  1. منظور از عبارت “دستگاههاي اجرایی” مندرج در مقدمه دستورالعمل شماره 98/135585 مورخ 1398/03/20کلیه کارفرمایان مشمول ماده 160قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین ماده 222قانون برنامه پنجم میباشد. لذا بر اساس ضوابط فوق شرکتهاي تابع وزارت نفت و شهرداريها مشمول دستورالعمل فوق میباشند

 11. با سلام
  مقدار ضریب t در دوره تاخیر غیر مجاز چگونه محاسبه میشه، با توجه به بند ب-3 بخشنامه که گفته “مقدار ضریب t در مدت اولیه پیمان و تاخیرات غیر مجار افزایش پیدا میکنه” این افزایش تا چه اندازه است؟ ممنون

  1. با سلام
   ضریب t تورم فرضی می باشد که با توجه به جدول شماره 4 تعیین می گردد. افزایش ضریب t در مدت اولیه پیمان و تاخیرات غیر مجاز مطابق جدول شماره 4 با توجه به دوره مربوطه تعیین می گردد. این افزایش در ضرایب ارائه شده در جدول دیده شده است.
   مقدار t در دوره زمانی تاخیرات مجاز برابر با مقدار t تعیین شده در آخرین دوره از مدت پیمان لحاظ می گردد و ثابت می ماند تا زمانی که تاخیرات غیر مجاز شود.

   1. سلام به قراردادهای بهره‌برداری ونگهداری از شبکه های فاضلاب فاقد تعدیل که در 14 آذر 96 منعقد شده وسه ساله میباشدکه کارفرما شرکت آب وفاظلاب میباشد آیا دستورالعمل جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز تعلق می‌گیرد یا نه کارفرما ی ما بهانه میگیره وقبول نمیکنه باید چه کنیم لطفا راهنمایی بفرمایید

    1. با سلام
     پیمان هایی که حاوی یک یا مجموعه ای از موضوعات تامین یا ساخت تجهیزات یا مصالح، احداث یا نصب تجهیزات (بدون تامین تجهیزات یا مصالح)، سرویس و نگهداری، بازسازی، بهینه سازی و تعمیرات باشد در صورتی که موضوع پیمان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور بوده و سایر شرایط مندرج در دستورالعمل فوق را تامین گردد، مشمول این دستورالعمل می باشد.

 12. باسلام و عرض خسته نباشین. من یه قرارداد با یه سازمان دولتی دارم که بر اساس فهرست بها ست. تامین اعتبارش هم از بودجه جاری تامین میشه.
  در پرداخت تعدیل ارز مشکلی پیش نمیاد؟

  1. با سلام. تعلق می گیرد.
   پیمان های منعقده توسط کارفرمایان موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه، در صورتی که سایر شرایط دستوالعمل را دارا باشند ، فارغ از محل تامین اعتبار مشمول دستورالعمل شماره 98/135585 مورخ 1398/03/20 می باشند.

 13. سلام
  من یک قرارداد بدون تعدیل دارم به تاریخ 97.4.10 آیا این قانون شامل میشه و یا تمدید میشه؟
  تشکر

  1. با سلام
   مطابق ماده 12 بخشنامه فوق (بخشنامه تعدیل نرخ ارز)، برای پیمان ها و مناقصاتی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار پس از 1398/01/01 و قبل از 1397/04/31 بوده و پیمان یا اسناد مناقصه فاقد تعدیل می باشد، در صورتی که شروع یا ادامه کار با نرخ پیمان میسر نباشد، با درخواست پیمانکار، کارفرما باید به یکی از سه روش زیر عمل نماید:
   1- در صورت عدم مبادله قرارداد، لغو مناقصه و آزادسازی تضامین پیمانکار به استناد بند “ب” ماده 24 قانون برگزاری مناقصات.
   2- در صورت مبادله قرارداد، خاتمه پیمان با درخواست پیمانکار.
   3- درخواست تجدید نظر در نرخ پیمان طبق ضوابط بخشنامه 100/47707 مورخ 1389/06/27 (بدون لحاظ بند 10-1-2 و جزء خ بند 2-2-3 بخشنامه مذکور) و همچنین ماده 17 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) جهت پروژه های معاملات متوسط

  2. تشکر از پاسخ شما
   من کار رو تمام کردم و تحویل داده‌ام
   آیا میتوانم درخواست تجدید نظر در پیمان بدم

   1. با سلام.
    خواهش می کنم.
    اگر قرارداد شما مربوط به قبل از سال 97 است می توانید نسبت به تنظیم و ارائه تعدیل نرخ ارز اقدام نمایید.
    ولی اگر منظور شما از تجدید نظر، تجدید نظر در نرخ پیمان مطابق با ماده 12 بخشنامه تعدیل نرخ ارز می باشد صراحتا در بند ماده 12 ذکر گردیده “در صورتی که شروع یا ادامه کار با نرخ پیمان میسر نباشد …” که می توان اینگونه برداشت نمود که این بند مربوط به پیمان هایی می باشد که شروع و یا پایان نیافته اند.

 14. با عرض سلام خدمت شما، یک سوال از محضر شما داریم، در مورد قراردادهای که در سال 98 بسته شده و ابلاغ می گردند، بخشنامه تعدیل نرخ ارز را شامل می شوند

 15. با عرض سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران گرامی
  یک سوال در مورد قراردادهای دارم که در سال 98 بسته شده و ابلاغ شده اند، آیا این قراردادها هم شامل بخشنامه تعدیل نرخ ارز می شوند،

  1. با سلام
   خیر. قرارداد های سال 98 (با توجه به زمان انعقاد) مشمول این بخشنامه نمی گردد.

 16. سلام
  بنده یک شرکت دارم که در برج ۱۱ سال ۹۷ یک قرار داد بدون تعدیل بستم.
  و الان به شدن ضرر کردم و کارفرما حاضر به ۴۸ کردن قرارداد نیست.این بخشنامه شامل این قرارداد نمیشود.اگر امکان دارد راهنمایی کنید.ممنون.

  1. با سلام.
   بله متاسفانه قرارداد شما با توجه به تاریخ انعقاد شامل بخشنامه نرخ ارز نمی باشد. جهت راهنمایی می توانید با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید.

 17. با سلام و احترام ، آیا بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز به قراردادهای مترمربعی زیربنا بدون مصالح (دستمزدی ) فاقد تعدیل تعلق میگیرد؟

  1. با سلام.
   بله مطابق با شرح روش ب بخشنامه فوق تعدیل نرخ ارز به قرارداد های سرجمع تعلق خواهد گرفت و برای کارهای دستمزدی می توان از شاخص کارهای دستمزدی در محاسبات استفاده نمود.

 18. با سلام و احترام ، آیا دستور العمل جبران آثار افزایش قیمت ارز فقط مربوط به طرح های عمرانی است یا به طرح های غیر عمرانی هم تعلق میگیرد؟ مثلا قراردادی با شرکت دولتی وابسته به صندوق بازنشستگی کشور هست که فاقد تعدیل است.

  1. با سلام
   با توجه به پرسش و پاسخ صورت گرفته با نظام فنی و اجرایی کشور به شرح زیر:
   “5102004-پرسش) آیا پیمان هایی که از محل منابع داخلی و یا سایر منابع غیر عمرانی دستگاه های اجرایی تامین اعتبار گردیده اند، مشمول دستورالعمل 98/135585 مورخ 1398/03/20 می باشد؟
   5102004- پاسخ)پیمان های منعقده توسط کارفرمایان موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه، در صورتی که سایر شرایط دستورالعمل را دارا باشند، فارغ از محل تامین اعتبار مشمول دستورالعمل شماره 98/135585 مورخ 1398/03/20 می باشند.”
   مطابق شرح فوق مشخص است که محل تامین اعتبار موضوعیتی در شمول یا عدم شمول این دستورالعمل ندارد.

  1. با سلام.
   بله منظور همان شاخص های تعدیل مربوط به فهرست بهای مربوطه می باشد.

 19. کسر مابه التفاوت مصالح
  سوال من در مورد کسر مابه التفاوت مصالح از مابه التفاوت ارز هست چون در بخشنامه فقط ذکر شده که باید مابه التفاوت مصالح کسر بشه ولی هیچ روند خاصی برای این کار در بخشنامه ذکر نشده ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. با سلام
   در خصوص تعدیل بخش دستمزدی که فاقد مصالح می باشد می توان از شاخص های مربوط به فصول کارهای دستمزدی در فهرست بهای مربوطه استفاده کرد.
   در صورتی که آیتم مورد نظر فقط مربوط به خرید مصالح باشد می بایست از رابطه تدقیق ضریب جبرانی بخش خرید مصالح (بند ب-1-2 بخشنامه) استفاده نمود.

 20. سلام و خداقوت
  زمان ارائه پیشنهاد قیمت توسط پیمانکار، اواسط تیرماه 97 بوده و شروع قرارداد هم مردادماه 97 آیا ضریب تعدیل به این پیمان تعلق می گیرد؟ ممنون از لطفتون

  1. با سلام و سپاس
   با توجه به ماده 12 بخشنامه تعدیل نرخ ارز
   “برای پیمان ها و مناقصاتی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران پس از 1397/01/01 و قبل از 1397/04/31 بوده و پیمان و اسناد مناقصه فاقد تعدیل می باشد، در صورتی که شروع یا ادامه کار با نرخ پیمان میسر نباشد …”
   می توان گفت بله تعلق می گیرد ولی مطابق با بند 3 این ماده و داشتن شرابط مربوطه پیمانکار می بایست درخواست تجدید نظر در نرخ پیمان طبق ضوابط بخشنامه 100/47707 مورخ 1389/06/27 را ارائه نماید.

 21. ایا امیدی هست قراردادهای بعد از این تاریخ یعنی از ۱ فروردین ۹۷ به بعد شامل تعدیل بشه
  دلار از ۱۴ تومن رفته ۲۷ تومن هم تمام اجناس گرون شده هم حقوق کارگر رفته بالا و تازه تعطیلی های اجباری ناشی از کرونا و ضرر وزیان های اون هم بجای خود
  ۲ ماه کارگاه من تعطیل بود و کلی بدههکار شدم

  1. با سلام.
   متاسفانه تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده است در حالی که بسیاری از پیمانکاران به علت تورم و نوسانات قیمت متحمل ضرر و زیان شده اند.

 22. سلام
  برای قراردادهایی که در سال 98 منغقد شده ، چه باید کرد ؟

  1. با سلام
   در آخرین نسخه دستورالعمل تعدیل نرخ ارز (مورخ 99/06/29 شماره 99/330220) کماکان پیمان هایی که پیشنهاد قیمت آن ها قبل از تاریخ1397/01/01 می باشد مشمول این بخشنامه می گردد. و متاسفانه این تاریخ نسبت به دستورالعمل های قبلی تغییری ننموده است.

 23. سلام . برای قراردادهای فاقد تعدیل و مابا التفاوت که در سال 1398 منعقد شده است هیچ مکانیزم جبرانی ابلاغ نشده است ؟

  1. با سلام
   متاسفانه تا به این لحظه هیچ گونه بخشنامه ای در این خصوص منتشر نشده است.

 24. سلام
  من در مورخه 97/4/19قرارداد بستم و قرارداد فاقد تعدیل می‌باشد آیا نرخ ارز بهم تعلق می گیرد یا نه کار کرد تا سال 98طول کشیده ممنون

  1. با سلام
   مطابق ماده 12 بخشنامه تعدیل نرخ ارز مطابق با بند زیر:
   ” ماده 12- برای پیمانها و یا مناقصاتی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار پس از 1397/01/01 و قبل از 1397/04/31 بوده و پیمان یا اسناد مناقصه فاقد تعدیل می باشد، در صورتی شروع یا ادامه کار با نرخ پیمان میسر نباشد، با درخواست پیمانکار، کارفرما باید به یکی از سه روش زیر عمل نماید.:
   1- در صورت عدم مبادله قرارداد، لغو مناقصه و آزادسازی تضامین پیمانکار به استناد بند “ب” ماده 24 قانون برگزاری مناقصات
   2- در صورت مبادله قرارداد، خاتمه پیمان با درخواست پیمانکار
   3- درخواست تجدید نظر در نرخ پیمان طبق ضوابط بخشنامه 100/47707 مورخ 1389/06/27 (بدون لحاظ بند 2-1-10 و جزء خ بند 2-2-3 بخشنامه مذکور) و همچنین ماده 17 قانون الحاق برخی مواد به قانون اتظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) جهت پروژه های معاملات متوسط”

 25. باسلام
  قراردادی درخصوص تعمیر الکتروموتور و خدمات سیم پیچی داریم آیا از روش ب امکان تعدیل وجود دارد ؟

  1. با سلام
   با توجه به پرسش و پاسخ صورت گرفته به شرح زیر:
   “5102001-پرسش) ایا پیمانهایی که حاوی یک یا مجموعه ای از موضوعات تامین یا ساخت تجهیزات یا مصالح، احداث یا نصب تجهیزات ( بدون تامین تجهیزات یا مصالح)، سرویس و نگهداری، بازسازی، بهینه سازی و تعمیرات باشد، مشمول دستورالعمل شماره 98/135585 مورخ 1398/03/20 خواهد بود؟
   5102001- پاسخ) پیمان هایی که حاوی یک یا مجموعه ای از موضوعات تامین یا ساخت تجهیزات یا مصالح، احداث یا نصب تجهیزات (بدون تامین تجهیزات یا مصالح)، سرویس و نگهداری، بازسازی، بهینه سازی و تعمیرات باشد در صورتی که موضوع پیمان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور بوده و سایر شرایط مندرج در دستورالعمل شماره 98/135585 مورخ 1398/03/20 تامین گردد، مشمول ضوابط دستورالعمل فوق می گردد.”
   با توجه به شرح فوق به قرارداد های تعمیر و نگهداری تعدیل نرخ ارز تعلق خواهد گرفت.

 26. باسلام وعرض ادب
  من سوالی داشتم
  ایا بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل به قراردادهایی که در سال 1399 منعقد شده نیز تعلق میگیرد؟
  ممنون میشم اگه جواب سوالم بدید

  1. با سلام
   خیر. بخشنامه تعدیل نرخ ارز به قراردادهای قبل از 97/01/01 تعلق می گیرد.

 27. سلام من قراردادی دارم که در تیر ماه 91 بسته شد که تا تاریخ 97/01/31 تمدید شده و بخشنامه نرخ ارز هم به آن خورده اما قیمتها آنچنان تغییر کرده و من هم کار را ادامه دادم اما تا حالا تحویل موقت نشده (صورت وضعیت کل قرارداد و 25 درصد آن تایید و بصورت خورد خورد پرداخت می شود ) با این وجود من کار را ادامه دادم بدلیل اعتبار خودم ام کل دارایم را از دست دادم و زیان هم بسیار کردم که خود کارفرما و نظارت هم به این امر واقف هستند
  قرارداد سرجمع می باشد و به دو نوع مصالح مابه التفاوت می خورد
  آیا راهکاری برای جبران زیان اینجانب هست و اگر هست لطف مشورت و یا شخصی را به من معرفی کنید مه مشورت بگیرم

  1. با سلام.
   جهت ارائه اطلاعات کامل از قرارداد و بررسی کامل و دریافت پاسخ و مشاوره مناسب ، لازم است با همکاران ما در گروه مهندسین شاخص عمران تماس بگیرید .
   تلفن های تماس: 02144587017-02144587016
   موبایل: 09123989935

 28. سلام . بردی قراردادهایی که بعد از سال ۹۷ بسته شدن بخشنامه ای نیست . اخه نوسان نرخ ارز در سال ۹۸ و ۹۹ خیلی بود . برای قراردادهای این سالها چکار بکنیم . ؟؟

  1. با سلام.
   متاسفانه بخشنامه تعدیل نرخ ارزی که امسال منتشر شده مربوط به قرارداد های قبل از سال 97 می باشد و هنوز راه حلی برای قراردادهای بعد از سال 97 ارائه نگردیده است.

 29. با سلام
  برای پیمان هایی که تاریخ قرارداد سال 96 بوده و در سال 97 پیمان خاتمه یافته و تحویل موقت شده است هم مشمول این بخشنامه می شوند؟

 30. سلام، در پیمان‌های سرجمع که مشمول بخشنامه ارز هستند، آیا مصالح پایکار (بجز فولاد و سیمان) هم جزو کارکرد هر رشته حساب می‌شوند یا اینکه مبلغ مصالح پایکار مشمول جبران تغییر نرخ ارز نیستند؟

  1. سلام.
   تعدیل نرخ ارز مطابق با صورت وضعیت های موقت و کارکرد های مربوطه محاسبه می گردد. لذا مصالح پایکاری که در صورت وضعیت آورده شده است در محاسبات تعدیل نرخ ارز نیز آورده خواهد شد.

 31. شمول موضوعی پیمانهای مشمول این بخشنامه چیست؟ آیا قراردادهای خرید و تامین تجهیزات و موضوعاتی شبیه را شامل میشود؟ فرضا من به عنوان کارفرما چند پیمان دارم که موضوعاتی نظیر احداث سد یا بند خاکی یا درختکاری و فضای سبز است و خرید تجهیزات در آن نبوده است؟آیا شامل می شود؟

  1. با سلام
   پیمانهایی که حاوی یک یا مجموعه ای از موضوعات تامین یا ساخت تجهیزات یا مصالح، احداث یا نصب تجهیزات (بدون تامین تجهیزات یا مصالح)، سرویس و نگهداری، بازسازی، بهینه سازی و تعمیرات باشد در صورتی که موضوع پیمان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور بوده و سایر شرایط مندرج در دستوالعمل فوق تامین گردد مشمول ضوابط این دستورالعمل خواهد بود.

 32. با سلام در قرارداد های دستمزدی که براساس فهرست بها نبوده و به صورت توافقی با کارفرما انجام پذیرفته ولی از محل بودجه دولتی هست استفاده از بخشنامه مجاز هست؟ در اینصورت از شاخص فصل 29 فهرست استفاده کنم؟

 33. با سلام در قرارداد دستمزدی که بر اساس فهرست بها نبوده و به صورت قیمت های واحد توافقی با کارفرما بوده ولی از محل بودجه دولتی تامین اعتبار شده می توان از شاخص های فصل 29 فهرست (کارهای دستمزدی) استفاده کرد و اثار افزایش ارز را جبران کرد ؟

  1. با سلام
   پیمان هایی که حاوی یک یا مجموعه ای از موضوعات تامین یا ساخت تجهیزات یا مصالح، احداث یا نصب تجهیزات (بدون تامین تجهیزات یا مصالح – کارهای دستمزدی)، سرویس و نگهداری، بازسازی، بهینه سازی و تعمیرات باشد در صورتی که موضوع پیمان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور بوده و سایر شرایط مندرج در دستورالعمل فوق را دارا باشد مشمول ضوابط دستورالعمل فوق می گردد.

 34. با سلام
  در قراردادهای پیمانکاری جزء (دست دو) که قرارداد خاص بوده و مصوب شورای عالی فنی نیست و کارفرما می تواند از این دستورالعمل استفاده کند، پیمانکار دست دو چگونه می تواند از این دستور العمل استفاده نماید؟
  ممنون

  1. سلام.
   مطابق تعریف صورت گرفته در دستورالعمل تعدیل نرخ ارز، کارفرماهایی ملزم به رعایت این دستورالعمل هستند که جزء دستگاهای اجرایی کشور هستند. لذا قراردادهای دیگر که کارفرماهایی خارج از دستگاه اجرایی کشور باشند مانند پروژه های خصوصی یا شرکت های خصوصی، در صورت توافق کارفرما می توان از این دستورالعمل استفاده نمود.

 35. ضمن عرض سلام و خسته نباشید
  بنده در اردیبهشت 97 یک فقره صورت وضعیت به کارفرما تحویل دادم که در اردیبهشت 98 بررسی و ثبت شده است. حال برای محاسبه مبلغ جبرانی، شاخص انجام کار در دوره های تابستان 97 تا بهار 98 شامل کارکرد بنده میشود یا مبنای محاسبات زمان تحویل صورت وضعیت می باشد؟

  1. با سلام و سپاس
   به منظور انتخاب شاخص ها، دوره کارکرد صورت وضعیت معیار می باشد.

 36. سلام
  آیا منطقی است که با افزایش مدت زمان مقدار t افزایش یابد کخ منجر به کاهش نرخ جبرانی خواهد شد.

  1. سلام
   بله. در واقع ضریب t تورم فرضی می باشد که پیمانکار هنگام پیشنهاد قیمت، این تورم (تورم نرمال کشور) را در قیمت های خود دیده است. لذا این مقدار از تورم بر عهده خود پیمانکار خواهد بود.

 37. در محاسبه به روش ب نرخ تعدیل Qدر آبو فاضلاب چند است در تمامی اینترنت فقط مربوط به صنعت نفت می باشد ولی درآب و فاضلاب از کجا بیاوریم

 38. با سلام. منظور از دوره کارکرد چیست؟ تاریخی که صورت وضعیت تحویل کارفرما شده یا تاریخی که صورت وضعیت تائید شده؟

  1. سلام. منظور از دوره کارکرد، دوره ای می باشد که موضوع صورت وضعیت در آن بازه زمانی انجام شده است. این زمان می تواند با تاریخ ارسال و همچنین تایید صورت وضعیت متفاوت باشد.

 39. وقت بخیر
  با تشکر از زحمات شما بزرگواران
  نحوه محاسبه ضریب q چگونه است راهنمایی بفرمایید ممنون میشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}